Byla 2-1082-345/2014
Dėl 2013 m. spalio 3 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ kreditorių susirinkimo nutarimų, suinteresuoti asmenys Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų, uždarosios akcinės bendrovės „Packmak“, „Laberta“, „Togeda“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui V. N., suinteresuotų asmenų Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų atstovui D. K., uždarosios akcinės bendrovės „Packmak“ atstovui M. J.,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TOP CONSULT“ skundą dėl 2013 m. spalio 3 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ kreditorių susirinkimo nutarimų, suinteresuoti asmenys Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų, uždarosios akcinės bendrovės „Packmak“, „Laberta“, „Togeda“,

Nustatė

5pareiškėjas skundu prašo panaikinti 2013 m. spalio 3 d. įvykusio BUAB „Deluxe management“ antrojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4 darbotvarkės klausimu – „Įmonės bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, ir įpareigoti BUAB „Deluxe management“ kreditorių susirinkimą patvirtinti įmonės administravimo išlaidų sąmatą kitame kreditorių susirinkime.

6Skunde nurodoma, kad 2013 m. spalio 3 d. įvykusio BUAB „Deluxe management“ kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nepagrįstai atsisakė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata, įvertinus administratoriaus darbo apimtį, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (b. l. 1-2).

7Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų prašo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

8Atsiliepime nurodoma, kad administratoriaus atlyginimas nėra detalizuotas ir motyvuotas, neproporcingas atliktam ir būsimam darbui, kitos sąmatoje nurodytos išlaidos taip pat motyvuotai nepagrįstos. BUAB „Deluxe management“ ūkinės veiklos nevykdo, todėl nėra jokio pagrindo įmonės buhalterinę apskaitą pavesti tvarkyti buhalterinei tarnybai už 2 500 Lt be PVM sumą. Pas pareiškėją dirba trys teisininkai, todėl išlaidos atstovavimui negali būti pripažįstamos būtinomis ir traktuotinos kaip neracionalios. Savo ataskaitoje pareiškėjas nurodė, kad įvertinęs BUAB „Deluxe management“ sandorius, sudarytus per paskutinius 36 mėnesius, nenustatė pagrindo juos ginčyti, taigi pareiškėjas, kuris taipogi nevykdo įmonės turto apsaugos, pateikė tvirtinti nepagrįstai didelę administravimo išlaidų sąmatą. Pareiškėjo patiriamas sąnaudas vykdant BUAB „Deluxe management“ bankroto procedūras kompensuoja teismo patvirtina 7 000 Lt lėšų suma administravimo išlaidoms apmokėti (b. l. 16-22).

9Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo pozicijas, išdėstytas procesiniuose dokumentuose.

10Teismas

konstatuoja:

11pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 23 straipsnio 5 punktą, 36 straipsnio 2 dalį kreditorių susirinkimas sprendžia administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo, nustatymo disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos klausimus. Esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ar atsisakyti ją patvirtinti teismas atlieka tokio nutarimo teisėtumo ir administravimo išlaidų sąmatos kontrolę.

12ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Taigi BUAB „Deluxe management“ administratoriaus administravimo išlaidos patvirtinimo klausimas turėjo būti išspręstas dar pirmojo įmonės kreditorių susirinkimo metu. BUAB „Deluxe management“ kreditorių susirinkimui nepatvirtintus administravimo išlaidų sąmatos, t.y. de facto nutarus nebeskirti lėšų administravimo išlaidoms padengti, yra pažeidžiami ne tik administratoriaus teisėti lūkesčiai bei garantijos, bet ir trikdomas sklandus bei operatyvus bankroto procedūrų vykdymas - administratorius priverstas veikti savo rizika ir lėšomis. Neginčytina, kad administratorius teikdamas įmonės kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą turi motyvuoti išlaidas, tačiau tai nereiškia absoliutaus jų pagrindimo, kadangi objektyviai nėra galima tiksliai apskaičiuoti visų išlaidų, kurios bus patirtos bankroto procedūrų eigoje. Kasacinis teismas šiuo klausimu yra nurodęs, jog administravimo išlaidos turi būti tokios, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą UAB „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010). Vadinasi BUAB „Deluxe management“ 2013 m. spalio 3 d. įvykusio kreditorių susirinkimo sprendimas netvirtinti jokios įmonės administravimo išlaidų sąmatos negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

13Minėta, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas yra įmonės kreditorių susirinkimo pregoratyva. Nesant priimto nutarimo dėl konkrečios administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo teismas negali patikrinti tokio nutarimo teisėtumo kitokiu aspektu nei aptartas pirmiau. Pripažinus skundžiamą kreditorių susirinkimo sprendimą neteisėtu nepriimti nutarimo 4 darbotvarkės klausimu „Įmonės bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ šis sprendimas naikinamas ir ginčo klausimas perduodamas BUAB „Deluxe management“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Siekiant užtikrinti BUAB „Deluxe management“ bankroto procedūrų operatyvumą, sklandumą papildomai pasisakytina ir dėl įmonės administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktos ir pastarojo nepatvirtintos administravimo išlaidų sąmatos toje apimtyje, kuri nurodyta suinteresuoto asmens Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų atsiliepime į skundą.

14ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas. Pagal jį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išlaidos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Otega“ v. BAB „Ekranas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-112/2011).

15BUAB „Deluxe management“ administratoriaus parengtoje administravimo išlaidų sąmatoje išskirtas 12 500 Lt be PVM administratoriaus atlyginimas, 2 500 Lt be PVM buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidos, 5 000 Lt be PVM ūkio, organizacinės, kanceliarinės išlaidos ir juridinės paslaugos pagal faktą, bet ne didesnės kaip 3 000 L už atstovavimą pirmosios instancijos teisme (b. l. 3).

16ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Be to, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turi atitikti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), kiek įmanoma pagal šiuos principus užtikrinantis tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. 12 500 Lt be PVM dydžio administratoriaus atlyginimas visam bankroto procesui negali būti traktuojamas neprotingai dideliu, kadangi BUAB „Deluxe management“ bankroto procedūros pradėtos prieš metus, įmonė iki šiol nėra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, taigi bankroto procedūros gali užtrukti dar ne vienerius metus (ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalis).

17Pasisakant dėl kitų į administravimo išlaidų sąmatą įtrauktų išlaidų pagrįstumo, atkreiptinas dėmesys, jog buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidos tiesiogiai patenka į ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies reglamentavimo sritį, o dėl faktiškai patirtų išlaidų juridinėms paslaugoms pagrįstumo bet kuriuo atveju – kaip ir dėl visos administravimo išlaidų sąmatos panaudojimo, spręs kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Taigi, už realiai patirtas administravimo išlaidas ir jų pagrįstumą bankroto administratorius privalės atsiskaityti kreditoriams. Suinteresuoto asmens Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų teiginiai esą administravimo išlaidas pilnai padengia teismo patvirtinta laikina administravimo išlaidų sąmata yra visiškai nemotyvuoti bei nepaneigia apskųsto kreditorių susirinkimo sprendimo neteisėtumo.

18Teisėjas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 270 straipsniais, ĮBĮ 36 str. bei remdamasis išdėstytu

Nutarė

19skundą tenkinti.

20Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ 2013 m. spalio 3 d. kreditorių susirinkimo sprendimą nepriimti nutarimo 4 darbotvarkės klausimu „Įmonės bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ ir šį klausimą perduoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui V. N., suinteresuotų asmenų... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutuojančios... 5. pareiškėjas skundu prašo panaikinti 2013 m. spalio 3 d. įvykusio BUAB... 6. Skunde nurodoma, kad 2013 m. spalio 3 d. įvykusio BUAB „Deluxe management“... 7. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Pravieniškių valstybės įmonė... 8. Atsiliepime nurodoma, kad administratoriaus atlyginimas nėra detalizuotas ir... 9. Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo pozicijas, išdėstytas... 10. Teismas... 11. pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 23 straipsnio 5 punktą, 36... 12. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 13. Minėta, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas yra... 14. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos... 15. BUAB „Deluxe management“ administratoriaus parengtoje administravimo... 16. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 17. Pasisakant dėl kitų į administravimo išlaidų sąmatą įtrauktų išlaidų... 18. Teisėjas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 270 straipsniais, ĮBĮ 36... 19. skundą tenkinti.... 20. Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...