Byla II-6-377/2013
Dėl prekaivimo dyzelinu bei cigaretėmis. Tiek patikrinimo metu, tiek surašant protokolą teigė, kad kuro įsigijimo dokumentų neturinti. Šiandiena jos pateiktus čekius vertina kritiškai. Laiko, kad tai yra jos gynybinė pozicija

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė,

2S. M. Balandienei,

3Dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. K.,

4institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje atstovui S. K.,

5išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. K., a.k. ( - ) gyv. kT. T. r., skundą T. T. AVMI priimto nutarimo panaikinimo

Nustatė

62012 m. lapkričio 15 d. V. K. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 171² str. 1 d.

7V. K. nurodė, kad ji 2012 m. lapkričio 28 d. T. T. apskrities VMI mokestinių prievolių skyriaus vedėjo pavaduotojos R. J. nutarimu byloje Nr. TVO/14-101 už tai, kad 2012 m. spalio 15 d., apie 14.30 val., sodybos, esančios kT. T. r., teritorijoje automobilio VW Transporter, valst. Nr. ( - ) priklausančio D. K., bagažinėje, plastikinėse talpose laikė 60 litrų dyzelino kuro, neturėdama jo įsigijimo ar gabenimą patvirtinančių dokumentų ir tuo pažeidė Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų produktų gabenimo ie laikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA -117 8, 12, 18 ir 20 p. reikalavimus, kur nurodyta, kad fiziniai asmenys laikydami ir gabendami eksploatuojamose kuro talptyyklose naftos produkus, bioproduktus ar kitus degiusoius skysčius, privalo turėti teisės aktų nustatyta tvraka įformintus šių produktų įsigijimo dokumentus. Šiuos dokumentus pilietis privalo laikyti kol kuro talpyklose laikomi šie produktai. Paaiškino, kad policijai ji nurodžiusi, jog neturinti įsigijimo dokumentų, tačiau ji nesupratusi ir jai niekas nepaaiškino, kad įsigijimo dokumentai yra degalinės kasos aparato kvitai. Ji kvitus turėjo, tai sakiusi ir policijos pareigūnams bei mokesčių inspekcijoje. Tačiau pareigūnai į tai nekreipė dėmesio. Ji dirba Telšių vaikų globos namų socialine pedagoge, kiekvieną dieną automobiliu Peugeot 307, valst. Nr. ( - ) važinėja į darbą 100 km atstumu, mėnesio degalų norma 60 litrų. Perkasi iš karto daugiau degalų, kad nereikėtų kiekvieną dieną pirkinėti. Ji nubausta neteisėtai, ji tą dieną turėjo įsigijimo čekius, jie buvo daiktadėžėje, tačiau pareigūnai į tai nekeipė dėmesio.

8Prašė panaikinti 2012-11-28 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. TVO/14-101 panaikinti ir bylą nutraukti.

9Institucijos atstovas S. K. su skundu nesutiko ir paaiškino, kad nutarimo naikinti nėra teisinio pagrindo. Iš medžiagos nustatyta, kad kuras, rastas vyro automobilio bagažinėje, viršija leistiną normą. Malkinėje rastos tuščios talpos su dyzelino požymiu. Buvo gautas skundas dėl prekaivimo dyzelinu bei cigaretėmis. Tiek patikrinimo metu, tiek surašant protokolą teigė, kad kuro įsigijimo dokumentų neturinti. Šiandiena jos pateiktus čekius vertina kritiškai. Laiko, kad tai yra jos gynybinė pozicija.

10Mano, kad administracinė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai.

11Skundas įrodytas ir tenkintinas.

12Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ATPK 297 straipsnio 1 dalis). Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe.

13Pažymėtina, kad administracinės atsakomybės pagrindas – administracinis teisės pažeidimas. Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK ypatingoje dalyje, sudėtis. Būtina įrodyti pažeidimo subjektą, subjektyviąją pusę, objektą, objektyviąją pusę. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemones nėra. Nors vieno iš minėtų administracinio teisės pažeidimo sudėties elementų nebuvimas paneigia ir administracinės atsakomybės instituto taikymą.

14ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas. Įrodymai nustatomi: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybės asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais. ATPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

15

16Dėl administracinio teisės pažeidimo

17Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso LR ATPK 171² str. 1 numatyta administracinė atsakomybė už biokuro, bioalyvos gabenimo ir laikymo, taip pat naftos produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos pažeidimą, išskyrus veiksmus, numatytus šio staipsnio antroje dalyje, užtraukia baudą nuo 1000 Lt iki 20000 Lt Ši teisės norma yra blanketinė. Nuatarime nurodyta, kad V. K. pažeidė Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA -117 8, 12, 18 ir 20 p. reikalavimus, kur nurodyta, kad fiziniai asmenys laikydami ir gabendami eksploatuojamose kuro talptyklose naftos produkus, bioproduktus ar kitus degiusoius skysčius, privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo dokumentus.

18Institucija, priėmusi nutarimą šioje administracinio teisės pažeidimo byloje, nurodė, kad V. K. S. g. kT. T. r., teritorijoje automobilio VW Transporter, valst. Nr. ( - ) priklausančio D. K., bagažinėje, plastikinėse talpose laikė 60 litrų dyzelino kuro, neturėdama jo įsigijimo ar gabenimą patvirtinančių dokumentų.

19Pareiškėja nesutinka su tuo, kad sodyboje neteisėtai, be įsigijimo dokumentų laikė 60 litrų dyzelino kuro.

20T. T. AVPK 2012-10-25 Tarnybinio pranešimo nustatyta, kad buvo gauta ir tikrinama informacija, kad g. kT. T. r., gyventojai prekiauja kuru ir cigaretrėmis. Tiriant įvykį paaiškėjo, kad sodybos malkinėje rastos tuščios talpos su dyzelino požymiais. Patikrinus kieme stovintį automobilį VW Transporter, valst. Nr. ( - ) jame rastaos trys talpos po 20 ltr. pilnos kuro. V. K. nurodė, kad kuras priklauso jai, o automobilis sutuoktiniui D. K.. Tuo pagrindu V. K. 2012-11-15 buvo surašytas adminsitarcinio teisės pažediimo protokolas Nr. 85P-2126586-12.

212012-10-25 V. K. paaiškinime nurodo, kad Kuro įsigijimo dokumentų neturi, kad kurą pirko 2012-10-20 iš degalinės. Tačiau iš 2012-11-28 institucijos, priėmusios nutarimą administarcinio teisės pažeidimo byloje Nr., nustatyta, kad V. K. jau ir nutarimo priėmimo metu nurodė, kad ji turinti degalų įsigijimo čekius, juos pateikė, tai sakiusi ir policijos pareigūnams, tačiau pastarieji atsisakę priimti. Kvitai pateikti skundo nagrinėjimo metu taip pat.

22Sutinkamai su Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų produktų gabenimo ie laikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. p. reikalavimais, kur nurodyta, kad fiziniai asmenys laikydami ir gabendami eksploatuojamose kuro talpyklose naftos produkus, bioproduktus ar kitus degiusoius skysčius, privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo dokumentus. Šiuos dokumentus pilietis privalo laikyti kol kuro talpyklose laikomi šie produktai.

23Institucija nepateikė jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad V. K. kurą laikė neteisėtai. Teismas remiasis pareiškėjos pateiktu teismui rašytiniu įrodymu – UAB ,,Luktarna‘‘ 2012-09-20 kvitu, 2012-09-21 kvitu bei UAB ,,B. P.‘‘ 2012-10-13 kvitu, iš kurių matosi, kad minėtais laikotarpiais iš tiesų pirktas didelis dyzelino kiekis, apie 100 ltr., dyzelino įsigijimo laikotarpis sutampa, tai yra, dar iki patikrinimo dienos, todėl laikytina, kad V. K., pažeidimo nustatymo bei jos nubaudimo dieną turėjo dyzelino įsigijimo dokumentus (degalinės kasos čekius).

24Institucija, priėmusi nutarimą šioje administracinio teisės pažeidimo byloje, neįsigilino, jog V. K. pažeidimo nustatymo bei jos nuobaudos skyrimo metu turėjo kuro įsigijimo dokumentus, nors pareigūnų ir buvo suklaidinta, kad būtina pateikti kuro įsigijimo dokumentus, kur jai nebuvo paaiškinta, kad kuro įsigijimo dokumentai ir yra kasos čekiai. Tokiu būdu V. K. nepažeidė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA -117 8, 12, 18 ir 20 p. patvirtintų reikalavimų ir ir nepadarė administracinio teisės pažeidimo.

25Įvertinęs faktines ir teisines bylos aplinkybes, teismas konstatuoja, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl jis naikintinas ir byla nutrauktina.

26Nutarimui įsiteisėjus sulaikytą kurą, T. T. AVPK (pagal 2012-11-14 kvitą nr. 061586), grąžinti V. K..

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. 1 d. 2 p., 3024 str. 1 d., 2 d.,

Nutarė

28Skundą patenkinti.

292012 m. lapkričio 28 T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr., kuriuo V. K. pagal LR ATPK 171² str. 1 d. paskirta 1000 Lt bauda, panaikinti ir bylą nutraukti.

30Nutarimui įsiteisėjus grąžinti sulaikytą kurą, T. T. AVPK (pagal 2012-11-14 kvitą Nr.).

31Nutartis per 20 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą T. T. rajono apylinkės teismą arba tiesiogiai Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė,... 2. S. M. Balandienei,... 3. Dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. K.,... 4. institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje... 5. išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn... 6. 2012 m. lapkričio 15 d. V. K. buvo surašytas administracinio teisės... 7. V. K. nurodė, kad ji 2012 m. lapkričio 28 d. T. T. apskrities VMI mokestinių... 8. Prašė panaikinti 2012-11-28 nutarimą administracinio teisės pažeidimo... 9. Institucijos atstovas S. K. su skundu nesutiko ir paaiškino, kad nutarimo... 10. Mano, kad administracinė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai.... 11. Skundas įrodytas ir tenkintinas.... 12. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 13. Pažymėtina, kad administracinės atsakomybės pagrindas – administracinis... 14. ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo... 15. ... 16. Dėl administracinio teisės pažeidimo... 17. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso LR ATPK 171²... 18. Institucija, priėmusi nutarimą šioje administracinio teisės pažeidimo... 19. Pareiškėja nesutinka su tuo, kad sodyboje neteisėtai, be įsigijimo... 20. T. T. AVPK 2012-10-25 Tarnybinio pranešimo nustatyta, kad buvo gauta ir... 21. 2012-10-25 V. K. paaiškinime nurodo, kad Kuro įsigijimo dokumentų neturi,... 22. Sutinkamai su Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų produktų... 23. Institucija nepateikė jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad V. K.... 24. Institucija, priėmusi nutarimą šioje administracinio teisės pažeidimo... 25. Įvertinęs faktines ir teisines bylos aplinkybes, teismas konstatuoja, kad... 26. Nutarimui įsiteisėjus sulaikytą kurą, T. T. AVPK (pagal 2012-11-14 kvitą... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 28. Skundą patenkinti.... 29. 2012 m. lapkričio 28 T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos... 30. Nutarimui įsiteisėjus grąžinti sulaikytą kurą, T. T. AVPK (pagal... 31. Nutartis per 20 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos...