Byla 2-400-880/2012
Dėl laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimo priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams V. B. ir A. T. dėl laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų 531,50 Lt už laukinei gyvūnijai padarytą žalą ir nurodė, kad buvo nustatyta, jog atsakovai V. B. ir A. T. 2012 m. sausio 27 d. Kielių medžiotojų klubo plotų vienete, Širvintų raj., neteisėtai, naudodami kilpą, pagamintą iš plieninio lyno, sugavo suaugusį šerną. Tuo atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.30 ir 58.31 punktų reikalavimus. Už ATPK 85 str. 4 d. pažeidimą V. B. 2012 m. vasario 7 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-7.5-12 ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012 m. vasario 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-12 jam skirta 2000 Lt administracinė bauda. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-12 atsakovas neskundė, paskirtos baudos nesumokėjo. Už ATPK 85 str. 5 d. pažeidimą A. T. 2012 m. vasario 14 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-7.5-46 ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012 m. vasario 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-46 jam skirta 250 Lt administracinė bauda. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-46 atsakovas neskundė, paskirtos baudos nesumokėjo. Neteisėtais atsakovų V. B. ir A. T. veiksmais buvo padaryta 531,50 Lt žala gyvūnijai. Ji apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-995 patvirtintų Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. 1.2 punktu.

3Atsakovams ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (pasirašytinai (b.l. 13, 14). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas teismui pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiktų atsiliepimų į ieškinį, todėl šioje byloje priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

72012 m. vasario 7 d. V. B. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-7.5-12 už ATPK 85 str. 4 d. pažeidimą ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012 m. vasario 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-12 jam skirta 2000 Lt administracinė bauda už tai, kad jis 2012 m. sausio 27 d. Kielių medžiotojų klubo plotų vienete, Širvintų raj., neteisėtai, naudodami kilpą, pagamintą iš plieninio lyno, sugavo suaugusį šerną (b.l. 2, 4). 2012 m. vasario 14 d. A. T. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-7.5-46 už ATPK 85 str. 5 d. pažeidimą ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012 m. vasario 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-46 jam skirta 250 Lt administracinė bauda už tai, kad jis 2012 m. sausio 27 d. Kielių medžiotojų klubo plotų vienete, Širvintų raj., padėjo V. B. iš kilpos paimti neteisėtai sugautą šerną, jį nutempiant į Pokiškių k. ir ten išdoroti (b.l. 7-8). Nutarimų administracinio teisės pažeidimų bylose Nr. VR-7.5-12 ir VR-7.5-46 atsakovai neskundė, paskirtų baudų nesumokėjo. 2012 m. vasario 7 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija paskaičiavo ir nustatė, kad laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padaryta žala už neteisėtą suaugusio šerno pagavimą yra 531,50 Lt. Inspekcija nurodė pažeidėjams žalą atlyginti solidariai per 1 mėnesį (b.l. 6), tačiau atsakovai laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos neatlygino.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinės atsakomybės taikymas yra siejamas su tam tikrais juridiniais faktais, kurie yra vadinami civilinės atsakomybės pagrindais. Yra skiriami tokie bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė. Būtinasis civilinės atsakomybės pagrindas yra žala. Nesant žalos, neįmanomas ir civilinės atsakomybės taikymas. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala nėra preziumuojama, todėl ją ir jos dydį turi įrodyti ieškovas. Ieškovas 531,50 Lt žalą aplinkai paskaičiavo remdamasis LR aplinkos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Toks žalos paskaičiavimas laikytinas tinkamu ir laikytina, kad ieškovas žalos dydį įrodė.

9Remdamasis aukščiau išdėstytu, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. nustatyta, jog padaryta žala gamtai yra 531,50 Lt, neteisėti atsakovų veiksmai ir kaltė pasireiškė šerno sugavimu naudojant kilpą, pagamintą iš plieninio lyno, be leidimo, o priežastinis ryšys dėl jų neteisėtų veiksmų atsiradusi žala. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovų V. B. ir A. T. solidariai priteistina 531,50 Lt už laukinei gyvūnijai padarytą žalą.

10LR CPK 96 str. 1 d. nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, o už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 50 Lt, nuo kurio mokėjimo ieškovas pagal įstatymą buvo atleistas, ši suma priteisiama iš atsakovų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento solidariai iš atsakovų V. B., a. k. ( - ) ir A. T., a. k. ( - ) 531,50 Lt (penkis šimtus trisdešimt vieną litą ir 50 ct) už laukinei gyvūnijai padarytą žalą.

14Priteisti valstybei iš atsakovų V. B., a. k. ( - ) ir A. T., a. k. ( - ) po 25 Lt žyminio mokesčio.

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 d. nuo sprendimo priėmimo dienos gali jį skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai