Byla 2A-408/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės, Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovų atstovams adv. Kęstučiui Pusčiui, L. N. , atsakovo atstovui adv. Martynui Pečiuliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasala“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-351-41/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pasala“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys: Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Trikampis žiedas“, uždaroji akcinė bendrovė „Ekskomisarų biuras“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Pasala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams, tretieji asmenys : UAB „Trikampis žiedas“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“, Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius, prašydamas panaikinti atsakovo 2006 m. liepos 18 d. sprendimą, kuriuo nustatyta AB Rytų skirstomųjų tinklų patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu pasiūlymų eilė, pagal kurią UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymas nurodytas pirmuoju, UAB „Ekskomisarų biuras“ – antruoju, UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus – trečiuoju, R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnybos – ketvirtuoju bei UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Nurodė, kad vadovaudamiesi 2006 m. birželio 20 d. Jungtinės veiklos sutartimi ieškovas su Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriumi 2006 m. birželio 22 d. pateikė atsakovui pasiūlymą, parengtą pagal atsakovo 2006 m. birželio 9 d. kvietimo pateikti pasiūlymus patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimui supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygas, 2006 m. liepos 18 d. jie buvo informuoti, kad Viešųjų pirkimų komisija nustatė pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir UAB „Trikampis žiedas“ buvo pripažintas konkurso laimėtoju. Ieškovui pateikus pretenziją dėl tokios pasiūlymų eilės, ji buvo atmesta. Su minėtu sprendimu dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ieškovas nesutinka dėl tokių priežasčių: atsakovas turėjo atmesti UAB „Trikampis žiedas“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“ pasiūlymus kaip neatitinkančius kvietimo sąlygų, kadangi, skirtingai negu ieškovas, šios įmonės nenurodė, kokiomis pajėgomis užtikrintų objektų pultinį stebėjimą ir reagavimą, nepateikė su kitomis saugos tarnybomis, veikiančiomis tose vietose, kuriose jos pačios neturi savo operatyvaus reagavimo pajėgų, pasirašytų jungtinės veiklos sutarčių kopijų. Atsakovas, priimdamas sprendimą dėl šių įmonių, rėmėsi tikrovės neatitinkančiais duomenimis ir netikrino, ar šie tiekėjai turi visas kokybiškas priemones, būtinas teikti tinkamas paslaugas, neįsitikino paslaugų kokybės užtikrinimo aprašymų objektyvumu. Ieškovas nurodė, kad, jo duomenimis, abi bendrovės neturi techninių galimybių vykdyti visų objektų, nurodytų kvietimo 2 priede, pultinį stebėjimą ir reagavimą, neturi savo operatyvaus reagavimo pajėgų, galinčių užtikrinti nurodytų objektų apsaugą vykdant operatyvų reagavimą į signalizacijos suveikimo signalus, todėl šių įmonių pasiūlymai neatitiko pirkimo objekto specifikos ir todėl turėjo būti atmesti. Ginčijamas atsakovo sprendimas priimtas nesilaikant 2006 m. birželio 9 d. kvietimo sąlygų, kadangi UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlyta apsaugos paslaugų kaina yra net 235 936 Lt, t. y. 19,7 proc., o UAB „Ekskomisarų biuras“ - 190 550 Lt, t. y. 15,85 proc. mažesnė už visų konkurso dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, šios kainos yra nerealios, apskaičiuotos neįvertinus pultinio stebėjimo ir reagavimo paslaugų tiekimo išlaidų rajonuose, nurodytuose kvietimo 1 priede, todėl turi būti vertinamos kaip neįprastai maža pasiūlyta kaina. Ieškovas tinkamai apskaičiavo savo fizinės apsaugos, pultinio stebėjimo ir reagavimo bei signalizacijos techninio aptarnavimo paslaugų teikimo išlaidas, kurias būtų patyręs, jei laimėtų konkursą, ir būtent ieškovo su trečiuoju asmeniu pasiūlyta kaina yra pagrįsta objektyviais apsaugos paslaugų tiekimo kaštų duomenimis, nes ieškovas šiuo metu atsakovui teikia analogiškas, tik mažesnės apimties apsaugos paslaugas pagal 2005 m. liepos 22 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10520/4/778 bei 2005 m. rugpjūčio 1 d. Stebėjimo ir reagavimo sutartį Nr. 05-150.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Pasala“ 6 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir 100,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

5Dėl Viešųjų pirkimų komisijos priimto sprendimo, nesilaikant 2006-06-09 Kvietimo 2.5, 4.2.2, 4.2.10, 4.3.10, 4.4, 9.2.1 ir 9.2.2 punktų, teismas nurodė, kad iš atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų kvietimo pateikti pasiūlymus patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimui supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2.2 p. matyti, kad pirkimo objektas – patalpų, teritorijos, turto saugojimas (visų objektų, išvardintų konkurso dokumentuose). Teismo teigimu, vertinant ieškovo nurodytą aplinkybę dėl trečiųjų asmenų UAB „Trikampis žiedas“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“ pateiktų pasiūlymų atitikties 2006 m. birželio 9 d. Kvietimo sąlygų 2.5 p. reikalavimui, būtina pažymėti, kad jau pati sąlyga įpareigoja paslaugų teikėją užtikrinti visų objektų, išvardintų konkurso dokumentuose, apsaugą. Komerciniame pasiūlyme (b. l. 3, t. 2) UAB „Trikampis žiedas“ patvirtina, kad vykdys pultinį stebėjimą ir reagavimą Kliento objektuose, nurodytuose Kvietimo sąlygų 2 priede. UAB „Ekskomisarų biuras“ savo pasiūlyme (b. l. 81-82, t. 2) nurodė, kad įsipareigoja vykdyti fizinį stebėjimą, patruliavimą, pasitelkti visas reikiamas technines apsaugos priemones ir vykdyti operatyvų reagavimą Kliento teritorijoje. Tai, kad tiekėjai yra susipažinę su visais pirkimo dokumentais ir sutinka su jų nuostatomis, teismo manymu, patvirtina ir pačių Konkurso sąlygų 1.12 p. reikalavimas, tokiu būdu teismas padarė išvadą, kad tiek UAB „Ekskomisarų biuras“, tiek UAB „Trikampis žiedas“, pateikdami savo pasiūlymus, buvo susipažinę su pirkimo dokumentais ir sutiko su visomis jų sąlygomis, tuo pačiu abu Paslaugų tiekėjai, pateikę savo pasiūlymus, įsipareigojo įvykdyti pirkimo dokumentų reikalavimus, tarp jų ir numatytus Kvietimo sąlygų 2.5 p. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog UAB „Trikampis žiedas“ rajonuose, kuriuose neturi savo reagavimo pajėgų, fiziškai negalės užtikrinti kvietimo 2 priede nurodytų objektų pultinio stebėjimo ir reagavimo kokybiškų paslaugų teikimo, juo labiau mobilaus ekipažo atvykimo į įvykio vietą per 2-3 minutes, nes pagal Kvietimo sąlygas paslaugų teikėjas privalėjo užtikrinti visų objektų, išvardintų šio konkurso dokumentuose, apsaugą (2.5 p.), todėl šiai aplinkybei pagrįsti UAB „Trikampis žiedas“ yra pateikusi teismui ketinimo protokolus apie tai, kad UAB „Trikampio žiedas“ konkurso laimėjimo atveju atskiros saugos firmos atitinkamai sutiks stebėti ir reaguoti į gaunamus pavojaus signalus iš AB Rytų skirstomųjų tinklų atitinkamai Anykščių, Rokiškio, Ukmergės, Širvintų rajonuose, Alytaus mieste ir apskrityje, Druskininkų m. (b. l. 121-123). Teismas taip pat nurodė, kad konkursą laimėjus UAB „Trikampis žiedas“ sudarė sutartis su kitomis saugos firmomis, kurios padeda įgyvendinti konkursą laimėjusiai bendrovei atsakovo patalpų, teritorijos ir turto tinkamą apsaugą. Tokiu būdu, teismo teigimu, pagal surinktus įrodymus nėra pagrindo daryti išvados, kad konkursą laimėjusi UAB „Trikampis žiedas“ nebuvo pajėgi vykdyti konkurso kvietime nurodytas sąlygas tinkamai vykdyti atsakovo patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugas. Teismas atmetė ieškovo ieškinyje nurodytą argumentą, kad tiek UAB „Trikampis žiedas“, tiek UAB „Ekskomisarų biuras“ savo pasiūlymuose nenurodė, kokiomis pajėgomis jie užtikrintų objektų pultinį stebėjimą ir reagavimą, nepateikė su kitomis saugos tarnybomis pasirašytų jungtinės veiklos sutarčių, kaip tai numatyta Kvietimo 4.3.11 p., motyvuodamas tuo, jog abu tretieji asmenys teikė perkančiajai organizacijai pasiūlymus kaip skirtingi juridiniai asmenys, veikiantys kaip du savarankiški subjektai, todėl jiems ir nebuvo ieškovo ieškinyje nurodytos pareigos teikti tokių jungtinės veiklos sutarčių, kadangi pagal minėtą punktą tokios sutartys būtinos tik esant tiekėjų grupei. Ieškovo ieškinyje nurodytą aplinkybę, kad abu pasiūlymus pateikę tiekėjai neturi kokybiškų priemonių, būtinų teikti tinkamas paslaugas, teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad teigti, jog Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi UAB „Trikampis žiedas“, UAB „Ekskomisarų biuras“ pasiūlymus privalėjo juos atmesti kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o būtent tiekėjui negalint užtikrinti visų objektų, išvardintų Kvietimo sąlygų 2 priede, apsaugą, nėra pagrindo.

6Dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos teismas nurodė, kad pateikiant Konkursinius pasiūlymus visi Konkurso dalyviai privalo laikytis imperatyvių pirkimo dokumentuose numatytų nuostatų. Teismas konstatavo, kad tik visiems Konkurso dalyviams laikantis vienodų konkurso sąlygų reikalavimų būtų užtikrinta skaidri ir teisinga viešųjų pirkimų procedūra. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi tiek UAB „Trikampis žiedas“, tiek UAB „Ekskomisarų biuras“ pateiktus pasiūlymus, nustatė, kad pateiktų pasiūlymų kaina yra neįprastai maža. Pagal AB Rytų skirstomųjų tinklų supaprastintų pirkimų tvarkos, patvirtintos 2003 m. kovo 25 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 4 7.2.5 p. neįprastai maža kaina – tai pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina, kuri daugiau kaip 15 procentų mažesnė už visų Paslaugų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, paprašė tiek UAB „Trikampis žiedas“ (b. l. 117, t. 1), tiek UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimus. Pasiūlytos mažos kainos pagrindimo reikalavimas yra įtvirtintas ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje. Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ išsakyta pozicija apie tai, kad iš esmės trys konkurse dalyvavusios bendrovės siūlė apytikriai vienodas kainas, o tuo tarpu visų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkio padidėjimą iš esmės lėmė ženkliai didesnė vienos bendrovės IĮ „Argus“ pasiūlyta kaina, kuri iš esmės nulėmė laimėjusios bendrovės UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlytos kainos sumažėjimą procentine išraiška už visų kainų vidurkį. Teismas sutiko su ieškovo nurodyta aplinkybe, kad kaina susideda iš daugiau elementų, nei yra nurodęs UAB „Trikampis žiedas“ savo rašte, pagrindžiant pasiūlytą kainą, t. y. ji susideda ne tik iš duomenų apie darbuotojų valandinį įkainį. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kainos vidurkio pakėlimą iš esmės lėmė vieno konkurse dalyvavusio tiekėjo pasiūlyta didžiausia kaina, teismas nelaikė, kad konkursą laimėjusi bendrovė nepagrindė jos pasiūlytos kainos ir dėl to Viešųjų pirkimų komisija turėjo jos pasiūlymą atmesti. Teismas pažymėjo, kad pati perkančioji organizacija turi pirmiausiai įvertinti dalyvio pajėgumą vykdyti pirkimo sutartį per visą sutarties galiojimo terminą. Teismo teigimu, duomenų, kad laimėjusios bendrovės pateikta kaina neatitinka realios situacijos ir yra nepagrįsta bei nurodyta siekiant kitokių tikslų, nei tinkamai atlikti paslaugas, nepateikta. Perkančioji organizacija nenustatė, kad laimėjusios bendrovės pasiūlyta kaina neleis tinkamai įvykdyti sutartį dėl paslaugų tiekimo. Teismas taip pat pažymėjo, kad kiekvienu atveju perkančioji organizacija, vertindama mažos kainos kriterijų, tai vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir kadangi perkančioji organizacija, veikdama specifinėje srityje, kurioje vykdo pirkimą, turi geriausias galimybes įvertinti, kaip turėtų būti vykdoma pirkimo sutartis ir teikiamos paslaugos, jai pačiai ir suteikta diskrecija vertinti dalyvio pateiktus paaiškinimus ir spręsti, ar toks dalyvis galės įvykdyti sutartį. Taip pat teismas nurodė, kad, pripažinus Konkurso laimėtoja UAB „Trikampis žiedas“, 2006 m. liepos 31 d. pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų tiekimo AB Rytų skirstomųjų tinklų objektuose, ši sutartis beveik visa apimtimi įvykdyta ir ieškovas nereiškė reikalavimo ją nuginčyti. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad Viešųjų pirkimų komisija, vertindama visų tiekėjų pasiūlymus, nepažeidė viešųjų pirkimų principų –nediskriminavimo, lygiateisiškumo, skaidrumo bei atviro konkurso sąlygų, kartu pripažino konkurso laimėtoju geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, todėl panaikinti priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu nėra pagrindo. Teismas nenustatė, kad vykdant konkursą perkančioji organizacija būtų pažeidusi bendruosius viešojo pirkimo principus bei kitų dalyvių teisėtus interesus. Teismo teigimu, atsakovas, siekdamas racionalaus lėšų panaudojimo, reikalingų paslaugų įsigijimo, atliko savo pareigą patikrinti, ar paslaugų teikėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, suteikti reikalingas paslaugas, todėl teigti, kad jis priėmė imperatyviai nustatytų reikalavimų neatitinkantį kandidatą (potencialų paslaugų teikėją), pagrindo nėra, o šią aplinkybę tik patvirtina konkursą laimėjusio dalyvio teikiamos paslaugos, kurioms pretenzijų perkančioji organizacija neturi. Atsakovo prašymą priteisti 10 237,68 Lt, bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti teismas tenkino iš dalies, motyvuodamas tuo, kad nors ir teismo posėdžiai buvo atidedami ne vieną kartą, tačiau tai buvo daroma šalių prašymu (siekiant ginčą išspręsti taikiu būdu), iš esmės byla išnagrinėta per vieną posėdį, be to, nustatant išlaidų dydį teismas atsižvelgia ir į atsakovo teiktų procesinių dokumentų kiekį, bylos sudėtingumą.

7Ieškovas UAB ,,Pasala“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui visas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei įrodymus ir aiškino Kvietimo sąlygų 2.5, 4.2.10, 4.3.10, 4.4, 9.2.1 ir 9.2.2 punktų nuostatas. Kvietimo 2.5 punktas reiškia, kad teikėjas privalo ne tik įsipareigoti užtikrinti visų objektų, nurodytų pirkimo dokumentuose, apsaugą, bet ir realiai šią apsaugą vykdyti. Minėta nuostata yra imperatyvi ir įtvirtina vieną iš reikalavimų teikėjams, kuriuos jie privalo atlikti. Jeigu teikėjas neatitinka šio reikalavimo, jo pasiūlymas turi būti atmetamas remiantis Kvietimo 9.2.2 punktu. Paslaugų teikėjo pareiškimas, kad jis atitinka Kvietimo sąlygų reikalavimus, dar nepatvirtina, kad paslaugų teikėjas iš tiesų tuos reikalavimus atitinka. Be to, paslaugų teikėjai privalo realiai sugebėti įgyvendinti Kvietimo sąlygų reikalavimus. UAB ,,Trikampis žiedas“ ir UAB ,,Ekskomisarų biuras“ neatitinka Kvietimo sąlygų 2.5 punkto reikalavimų ir negali realiai užtikrinti visų objektų, išvardintų Konkurso dokumentuose, apsaugos. Nei atsakovas, nei UAB ,,Trikampis žiedas“ nepateikė teismui sutarčių su kitomis saugos bendrovėmis ar kitų įrodymų, patvirtinančių, kad UAB ,,Trikampis žiedas“ turi reikalingus resursus, kad būtų užtikrintas tinkamas apsaugos paslaugų teikimas pagal Konkurso dokumentus. Kadangi UAB ,,Trikampis žiedas“ ir UAB ,,Ekskomisarų biuras“ pažeidė Konkurso sąlygų 2.5 punkto reikalavimus, darytina išvada, kad buvo pažeisti ir Kvietimo sąlygų 4.2.10, 4.3.10, 4.4 punktai, t. y. kadangi šie teikėjai negalėjo užtikrinti visų nurodytų objektų apsaugos, tai reiškia, kad šie teikėjai neturėjo ir kokybiškų priemonių, būtinų tokioms paslaugoms teikti nurodyta apimtimi. Todėl UAB ,,Trikampis žiedas“ ir UAB ,,Ekskomisarų biuras“ pasiūlymai turėjo būti atmesti remiantis Kvietimo sąlygų 9.2.1 punktu.

92. Kvietimo sąlygų 9.2.5 punktas yra imperatyvi Konkurso dokumentų norma, kuri turi būti vienodai taikytina visiems Konkurso dalyviams ir kurios reikalavimų atsakovas turi tiksliai laikytis. Ši nuostata nurodo, kokiais atvejais atsakovas turi pareikalauti teikėjų pateikti kainų pagrindimą, t. y. kai jų kainos 15 proc. mažesnės už visų teikėjų kainų vidurkį, nepaisant to, kiek skiriasi teikėjų pateikiamos kainos, ir atvejus, kada teikėjo pasiūlymas turi būti atmetamas, t. y. kai teikėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos. Teismas pripažino, kad UAB ,,Trikampis žiedas“ nepagrindė savo pateiktos kainos, tačiau nepagrįstai atsisakė patvirtinti, kad UAB ,,Trikampis žiedas“ pateiktas pasiūlymas turėjo būti dėl to atmestas.

103. Bylos nagrinėjimo metu parengiamajame teismo posėdyje ieškovas teismui pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų išreikalavimo iš atsakovo ir UAB ,,Trikampis žiedas“. Teismas tokį ieškovo prašymą protokoline nutartimi atmetė, motyvuodamas civilinio proceso koncentruotumo principu ir tuo, kad šie įrodymai yra susiję su apsaugos paslaugų vykdymu, o ne su viešojo pirkimo procedūromis. Tokia teismo nutartimi buvo pažeistos ieškovo procesinės teisės ir visapusiško bei objektyvaus bylos nagrinėjimo principas, įtvirtintas CPK 185 straipsnyje. Tokia nutartis prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai bylų nagrinėjimo praktikai.

114. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 6 000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurios yra nepagrįstai didelės ir neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šioje byloje atsakovas pateikė tik vieną atsiliepimą į ieškinį, taip pat vieną atsiliepimą į atskirąjį skundą, be to, byla faktiškai buvo išnagrinėta per vieną teismo posėdį. Ginčas byloje vyksta dėl viešojo pirkimo procedūrų ir vieno viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, todėl byla nėra laikytina itin sudėtinga.

12Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Pasala“ apeliacinį skundą atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

16Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

17Ieškovo UAB ,,Pasala“ reikalavimas kildinamas iš AB Rytų skirstomųjų tinklų 2006 m. birželio 7 d. paskelbto viešojo konkurso dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo rezultatų. Ieškovas ginčijo atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2006 m. liepos 18 d. sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir trečiojo asmens UAB ,,Trikampis žiedas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

18Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio antrąją dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. To paties straipsnio pirmoji dalis nustato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą, garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą. Todėl kiekvienos perkančiosios organizacijos (VPĮ 4 str. 1 d.) Viešųjų pirkimų komisija, skelbdama viešąjį konkursą ir nustatydama pirkimo sąlygas, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir laikytis jame įtvirtintų principų.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2006 m. liepos 18 d. sprendimą tuo pagrindu, kad, jo nuomone, laimėjusio konkurso dalyvio (UAB ,,Trikampis žiedas“) ir antrojo pagal nustatytą eilę (UAB ,,Ekskomisarų biuras“) pasiūlymai turėjo būti iš viso atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų 2.5 p. reikalavimų (t. 1, b. l. 29).

20Konkurso sąlygų 2.5 p. nustatė, kad ,,tiekėjas turi užtikrinti visų objektų, išvardintų šio konkurso dokumentuose, apsaugą“. Prieduose prie konkurso sąlygų (t. 1, b. l. 35-40) nurodyta, kad apsauga turės būti vykdoma ne tik Vilniuje ir Vilniaus regione, bet ir Utenoje, Alytuje, Panevėžyje ir šių miestų regionuose. Kvietimo sąlygų 1.12 punkte pažymima, kad ,,pateikdamas savo pasiūlymą teikėjas patvirtina, kad susipažino su šiais pirkimo dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis“.

21Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs šiuos reikalavimus, padarė išvadą, kad konkurso kvietimo sąlygos nereikalauja, kaip kad nurodo ieškovas, konkurso dalyvio pateikti perkančiajai organizacijai visus duomenis, kokiais resursais (savo ar trečiųjų asmenų) remdamasis jis vykdys konkurse numatytą paslaugą – objektų apsaugą, o pakanka užtikrinti, kad jis (konkurso dalyvis) šį darbą tinkamai galės atlikti. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su tokia teismo išvada. Ją patvirtina ir konkurso sąlygų 4.3.10 punktas, nustatantis, kad vienas iš dokumentų, patvirtinančių teikėjo kvalifikaciją, yra paslaugų kokybės užtikrinimo priemonių aprašymas. Šiuo atveju atsakovas nurodė, jog tiek UAB ,,Trikampis žiedas“, tiek ir UAB ,,Ekskomisarų biuras“ su savo pasiūlymais pateikė ir paslaugų užtikrinimo priemonių aprašymus, kartu pateikdami ir kitus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus: sutartis su kitais subjektais, finansinį pajėgumą patvirtinančius dokumentus, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (bankų išduoti garantiniai raštai) ir įpareigojimą konkursą laimėjusiam dalyviui per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą.

22Negalima sutikti su apelianto pozicija, jog konkurso dalyviai negalėjo pasitelkti perkamoms paslaugoms atlikti trečiųjų asmenų paslaugų. Tokio reikalavimo nebuvo konkurso sąlygose, taip pat to nedraudžia ir Viešųjų pirkimų įstatymas. VPĮ 24 straipsnio trečioji dalis nustato, jog pirkimo dokumentuose gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir VPĮ 101 straipsnio antrojoje dalyje. Šiuo atveju, kaip minėta, pirkimo dokumentuose tokio reikalavimo nebuvo.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai būtų jo su jais. Šiuo atveju teikėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Nagrinėjamu atveju UAB ,,Trikampis žiedas“, įrodydamas perkančiajai organizacijai, kad galės vykdyti visų objektų, nurodytų Kvietimo 2 priede, pultinį stebėjimą ir reagavimą, pateikė ketinimo protokolus iš atskirų saugos firmų – UAB ,,Jaros sauga“, UAB ,,AASE“ ir UAB ,,Nežinybinės apsaugos biuras“, patvirtinančius, kad jeigu UAB ,,Trikampis žiedas“ laimės konkursą, šios firmos sutiks stebėti ir reaguoti į gaunamus pavojaus signalus Anykščių, Rokiškio, Ukmergės, Širvintų rajonuose, Alytaus mieste ir apskrityje. Tai atitinka minėtas įstatymo nuostatas.

24Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad laimėjęs konkursą asmuo – UAB ,,Trikampis žiedas“ – negalėjo suteikti konkurse numatytų paslaugų dėl tam tinkamų pajėgumų neturėjimo.

25Kitas pagrindas, kuriuo ieškovas grindė savo reikalavimą, yra tas, jog, ieškovo nuomone, atsakovo Viešųjų pirkimų komisija privalėjo atmesti teikėjo (šiuo atveju UAB ,,Trikampis žiedas“) pateiktą pasiūlymą, jei buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir teikėjas atsakovo prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Tokia nuostata yra įtvirtina konkurso Kvietimo sąlygų 9.2.5 punkte.

26Teismas ir šiuo pagrindu pareikštą ieškinį atmetė, nurodydamas, jog kainos pakėlimą lėmė nepagrįstai aukšta vieno dalyvio – IĮ ,,Argus“ – paslaugų kaina, todėl laimėjusio konkursą dalyvio – UAB ,,Trikampis žiedas“, taip pat ir antrojo eilėje – UAB ,,Ekskomisarų biuras“ – pasiūlytos kainos nėra neįprastai mažos, lyginant su paties ieškovo pasiūlyta kaina. Be to, teismas nurodė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija, laikydamasi AB Rytų skirstomųjų tinklų 2003 m. kovo mėn. 25 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 4 (2006 m. vasario 24 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 redakcija) patvirtintos Supaprastintų pirkimų tvarkos 7.2.5 punkto reikalavimų, kreipėsi į UAB ,,Trikampis žiedas“ ir UAB ,,Ekskomisarų biuras“, kad šios bendrovės pagrįstų siūlomų paslaugų neįprastai mažas kainas (t. 1, b. l. 107, 109). Abi minėtos bendrovės atsakovo Viešųjų pirkimų komisijai pranešė, kodėl nustatė tokias kainas (t. 1, b. l. 108, 110), Viešųjų pirkimų komisijai toks atsakymas buvo priimtinas, todėl teismas sprendė, kad tik perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę spręsti, ar ją tenkina pasiūlyta paslaugų teikimo kaina ir ar ši kaina pakankamai pagrįsta.

27Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis ir konstatuoja, kad dėl šios aplinkybės apeliantui nepateikus jokių naujų argumentų nėra pagrindo šią aplinkybę vertinti kitaip, nei vertino pirmosios instancijos teismas.

28Teisėjų kolegija nesutinka ir su apelianto argumentu, kad teismas padarė esminių Civilinio proceso kodekso pažeidimų, atsisakydamas išreikalauti ir ištirti ieškovo nurodytus įrodymus (CPK 185 str.).

29CPK 177 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad įrodymais civilinėje byloje yra laikomi bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. CPK 180 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovo prašomi išreikalauti įrodymai neturi ryšio su nagrinėjama byla, todėl pagrįstai atsisakė tokį ieškovo prašymą tenkinti. Tai atitinka minėtus įstatymo reikalavimus, todėl teismas tokiais veiksmais procesinių teisės normų nepažeidė ir dėl šios aplinkybės teismo sprendimas nelaikytinas neteisėtu (CPK 329 str. 1 d.).

30Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apeliacinio skundo argumentu dėl priteistos nepagrįstai didelės sumos atsakovo advokato pagalbos išlaidoms apmokėti. Teismas argumentavo šių išlaidų dydį, nurodydamas, kad jas mažina, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teismo posėdžių trukmę, kitas aplinkybes. Teisėjų kolegija neturi pagrindo kitokiai išvadai.

31Įvertinusi nutartyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

32Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš UAB ,,Pasala“ (įm. kodas 121739255) 15 Lt (penkiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Pasala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį... 5. Dėl Viešųjų pirkimų komisijos priimto sprendimo, nesilaikant 2006-06-09... 6. Dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos teismas nurodė, kad pateikiant... 7. Ieškovas UAB ,,Pasala“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei įrodymus ir... 9. 2. Kvietimo sąlygų 9.2.5 punktas yra imperatyvi Konkurso dokumentų norma,... 10. 3. Bylos nagrinėjimo metu parengiamajame teismo posėdyje ieškovas teismui... 11. 4. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 6 000 Lt dydžio... 12. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Pasala“ apeliacinį skundą atsakovas AB Rytų... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 16. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo... 17. Ieškovo UAB ,,Pasala“ reikalavimas kildinamas iš AB Rytų skirstomųjų... 18. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos... 20. Konkurso sąlygų 2.5 p. nustatė, kad ,,tiekėjas turi užtikrinti visų... 21. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs šiuos... 22. Negalima sutikti su apelianto pozicija, jog konkurso dalyviai negalėjo... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo... 25. Kitas pagrindas, kuriuo ieškovas grindė savo reikalavimą, yra tas, jog,... 26. Teismas ir šiuo pagrindu pareikštą ieškinį atmetė, nurodydamas, jog... 27. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis ir konstatuoja, kad dėl šios... 28. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apelianto argumentu, kad teismas padarė... 29. CPK 177 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad įrodymais civilinėje byloje... 30. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apeliacinio skundo argumentu... 31. Įvertinusi nutartyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija... 32. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš UAB ,,Pasala“ (įm. kodas 121739255) 15 Lt (penkiolika litų)...