Byla eAS-654-822/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Magnum Veterinarija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Magnum Veterinarija“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Magnum Veterinarija“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2018 m. liepos 25 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Panevėžio RAAD) 2018 m. birželio 27 d. sprendimo „Dėl 2018 m. gegužės 17-21 d. patikrinimo akto Nr. EI-18/1-47 tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria paskaičiuotas UAB „Magnum Veterinarija“ nesumokėtas aplinkos teršimo mokestis.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 30 d. nutartimi, vadovaudamies Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir išaiškino pareiškėjui, kad dėl Panevėžio RAAD Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo ji turi teisę kreiptis į Regionų apygardos administracinį teismą.

8Teismas nustatė, kad Sprendimo priėmimo metu Panevėžio RAAD buveinės vieta buvo adresu Žvaigždžių g. 7, Panevėžys. Ginčijamame Sprendime nurodyta jo sudarymo vieta – Panevėžys. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ 1.5 ir 2 punktuose įtvirtinta, kad regionų aplinkos apsaugos departamentai (tame tarpe, ir Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas) reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, kuris po reorganizavimo tęsia veiklą perimdamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AD1-9 patvirtinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių nuostatai (toliau – ir Nuostatai), kurių 1.3.1. punktu patvirtinti Apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrių nuostatai, tame tarpe, ir Panevėžio poskyrio nuostatai (nuostatų 1.3.1.6 p.).

9Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-60-415/2018, nurodė, kad skundas paduodamas pagal subjekto, priėmusio administracinį aktą ar atlikusio skundžiamus veiksmus (neveikimą) buveinės vietą, Panevėžio miestas yra Regionų apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje, todėl skundas nenagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

10III.

11Pareiškėjas UAB „Magnum Veterinarija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti jo skundą, ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Bendrovė nurodo, kad šios administracinės bylos ir administracinės bylos Nr. AS-60-415/2018, kurioje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi rėmėsi pirmosios instancijos teismas, faktinės aplinkybės skiriasi iš esmės. Skundžiamą Sprendimą priėmęs Panevėžio RAAD, skirtingai nei administracinėje byloje Nr. AS-60-415/2018 ginčytą sprendimą priėmęs subjektas, yra nefunkcionuojantis bei jokių teisių ir pareigų skundo padavimo metu neturėjo. Administracinėje byloje Nr. AS-60-415/2018 nebuvo keliamas klausimas, ar atsakovo buveinės adresas nustatomas atsižvelgiant į skundo padavimo, ar skundžiamo sprendimo priėmimo momentą, be to, byloje nebuvo atsakyta į teisės klausimą, kur turi būti teikiamas skundas, kai atsakovas yra perėmęs skundžiamą sprendimą priėmusios institucijos teises ir pareigas.

13Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277, 12 punkte numatyta, jog pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pakeistų Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešai prieinamais duomenimis, pakeisti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatai įregistruoti 2018 m. liepos 2 d., todėl nuo šio momento visas Panevėžio RAAD teises ir pareigas perėmė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

14Be to, Bendrovė teigia, kad pats Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos savo veiksmais kitose administracinėse bylose pripažįsta, kad jis šiuo metu yra tinkamas atsakovas reikalavimams dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų priimtų sprendimų. Panevėžio RAAD negali būti laikomas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teritoriniu padaliniu, teritorinio viešojo administravimo subjektu ar pareigūnu, kadangi Panevėžio RAAD nebeegzistuoja. Be to, ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, jog vertinant teritorinį bylos teismingumą, esminis kriterijus yra atsakovo registruotos buveinės ar veikimo adresas skundo padavimo metu.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskiruoju skundu ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 30 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Magnum Veterinarija“ 2018 m. liepos 25 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. birželio 27 d. sprendimo „Dėl 2018 m. gegužės 17-21 d. patikrinimo akto Nr. EI-18/1-47 tvirtinimo“ dalį, kuria paskaičiuotas UAB „Magnum Veterinarija“ nesumokėtas aplinkos teršimo mokestis.

19Skundžiama pirmosios instancijos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartis priimta remiantis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aplinkybes, kad pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio RAAD Sprendimą, kurio surašymo vieta – Panevėžys, be to, Sprendimo priėmimo metu Panevėžio RAAD buveinės vieta buvo adresu Žvaigždžių g. 7, Panevėžys, padarė išvadą, kad byla yra priskirtina ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui, bet Regionų apygardos administraciniam teismui.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė.

21Nagrinėjamu atveju svarbu pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ 1.5 ir 2 punktais, be kita ko, nuspręsta Panevėžio RAAD reorganizuoti jungimo būdu – prijungiant prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, kuriai po reorganizavimo pereina visos šiuo įsakymu reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo sąlygų aprašo (toliau – ir Reorganizavimo sąlygų aprašas) 5.5 punkte taip pat numatyta, kad Panevėžio RAAD reorganizuojamas, reorganizavimo būdas – regionų aplinkos apsaugos departamentai reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, kuris po reorganizavimo tęsia veiklą perimdamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas (8 p.). Reorganizavimo sąlygų aprašo 9 punkte, be kita ko, numatyta, kad Panevėžio RAAD po reorganizavimo pasibaigia. Pasibaigiančių biudžetinių įstaigų (t. y., be kita ko, Panevėžio RAAD) teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pakeistų Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Nustatyta, jog pakeisti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatai Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 2018 m. liepos 2 d., taigi nuo šios dienos Panevėžio RAAD perėmė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kuris yra atsakovas šioje byloje.

22Taigi nagrinėjamu atveju susiklostė specifinė faktinė situacija, kai skundžiamą Sprendimą 2018 m. birželio 27 d. priėmė Panevėžio RAAD, tačiau jo teises ir pareigas 2018 m. liepos 2 d. perėmė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, todėl, 2018 m. liepos 25 d. teikiant skundą dėl Sprendimo panaikinimo ir pagrįstai atsakovu byloje įtraukus Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, remiantis ABTĮ 31 straipsnio 1 dalimi, skundas turėjo būti paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė. Atsakovo buveinė yra registruota A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, todėl ginčas nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

23Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 6 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą vadovaudamasis ABTĮ 31 straipsnio 2 dalimi. Dėl išdėstytų priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas, o skundžiama teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartis naikinama ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Magnum Veterinarija“ atskirąjį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Magnum Veterinarija“ skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Magnum... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 30 d. nutartimi,... 8. Teismas nustatė, kad Sprendimo priėmimo metu Panevėžio RAAD buveinės vieta... 9. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio... 10. III.... 11. Pareiškėjas UAB „Magnum Veterinarija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Bendrovė nurodo, kad šios administracinės bylos ir administracinės bylos... 13. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos... 14. Be to, Bendrovė teigia, kad pats Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskiruoju skundu ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Magnum Veterinarija“... 19. Skundžiama pirmosios instancijos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartis priimta... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 21. Nagrinėjamu atveju svarbu pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos... 22. Taigi nagrinėjamu atveju susiklostė specifinė faktinė situacija, kai... 23. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Magnum Veterinarija“... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....