Byla e2-298-671/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja A. A., sekretoriaujant I. J., dalyvaujant ieškovo atstovui A. G., atsakovui R. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Daliveta“, ieškinį atsakovui R. R. dėl turtinės žalos atlyginimo. Teismas n u s t a t ė:

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 29075,95 Eur žalos atlyginimą ir penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Daliveta“. Atsakovas buvo uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ vadovas, direktoriaus pareigas ėjo nuo įmonės įkūrimo 2004-03-02 iki 2015-06-03. Atsakovas yra ir vienintelis uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ akcininkas. 2015-05-20 bendrovės direktoriui R. R. pasirašytinai buvo perduota administratoriaus raginimas perduoti bendrovės dokumentus ir turtą per 2015-05-07 teismo nutartyje nustatytą laikotarpį. Iki nustatyto termino administratoriui buvo perduota tik dalis įmonės dokumentų ir turto, be to, 2015 m. birželio 10-12 d. atsakovas administratoriui atvežė tariamą bendrovės turtą, kuris iki šiol yra sandėliuojamas bankroto administratoriaus patalpose. Kadangi turtas yra specifinės paskirties, šio turto be įmonės atstovo pagalbos neįmanoma identifikuoti. Neidentifikavus minėto turto, priėmimo-perdavimo aktai nebuvo pasirašomi ir bendrovės turtas laikomas neperduotu. Administratorius ne kartą telefonu bei pakartotiniais raginimais raštu ragino atsakovą atvykti perduoti įmonės turtą pagal priėmimo-perdavimo aktą, tačiau į raginimus atsakovas neatsiliepė. Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-05-19, buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės, areštuotas visas ieškovo turtas, ieškovui uždrausta vykdyti visas finansines prievoles ir be teismo leidimo naudoti, parduoti ar kitaip perleisti įmonės turtą, tarp jų ir pinigines lėšas. Nustatyta, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, 2015-05-18 veiklos išlaidoms iš bendrovės kasos paėmė 478,23 Eur bei 25 Eur, iš viso 503,23 Eur. 2005-06-01 uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ įsigijo keturių kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), už 41000 Lt. Butas buvo apskaityta ir įvestas į eksploataciją. Bankroto administratoriui patikrinus dokumentus, nustatyta, kad minėtas butas nuo 2012 m. buhalterinėje apskaitoje nebeapskaitomas, tačiau dokumentų apie įvykdytą sandorį nerasta. Administratoriui pakartotinai pareikalavus buvo perduota 2012-07-11 sudaryta buto pirkimo-pardavimo sutartis. Patikrinus bendrovės kasą ir banko išrašus, nustatyta, kad sutartyje įrašyta 48000 Lt (13901,76 Eur) suma nėra įnešta į bendrovės kasą ar banką. Todėl traktuojama, kad vadovas užvaldė 48000 Lt (13901,76 Eur) sumą ir neapskaitė uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ apskaitoje. Patikrinus uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ atsargų apyvartą, nustatyta, kad 2014-12-31 bendrovė turėjo atsargų už 27798,87 Eur su antkainiu ir PVM, įsigijimo vertė 14670,96 Eur. Dalis atsargų yra pristatytos administratoriui, tačiau atsakovas nėra jų tinkamai peravęs pagal perdavimo-priėmimo aktą, todėl nustatyti, kokios atsargos yra perduotos nėra galimybės. Padaryta žala -14670,96 Eur. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, išvardytais veiksmais padarė 29075,95 Eur žalą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“. Šiais savo veiksmais atsakovas pažeidė pareigą elgtis sąžiningai ir protingai (LR CK 2.87 str. 1 d.), taip pat pažeidė LR CK 2.87 str. 3 d., 4 d., kai atsakovo veiksmai prieštarauja įmonės interesams ir juridinio asmens turtas yra painiojamas su asmeniniu turtu, už šių pareigų nevykdymą ar netinkamais veiksmais padarytą žalą atsakovas privalo atlyginti ieškovui visiškai (LR CK 2.87 str. 7 d.).

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė dalies ieškinio reikalavimo, t. y. 10380,57 Eur, dėl žalos atlyginimo ir palaiko ieškinį dėl 18695,38 Eur žalos priteisimo iš atsakovo. Paaiškino, kad peržiūrėjus antstolio Vaido Drungilo žinioje esančias vykdomąsias bylas, nustatyta, kad uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ pardavus butą, unikalus Nr. 7899-3001-8012:0021, dalis gautos sumos buvo pervesta antstoliui bendrovės skoloms padengti, o kita dalis - 12157,98 Lt (3521,19 Eur ) buvo sumokėta grynaisiais pinigais, kurių atsakovas į bendrovės sąskaitą neįnešė. Ieškovo administratorius minėtos informacijos neturėjo, be to atsakovas duomenų apie buto pardavimą taip pat neteikė.

4Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu sutinka. Pripažįsta savo pasyvumą bendradarbiaujant su uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ bankroto administratoriumi. Atsakovas paaiškino, kad bendrovės turtas administratoriui buvo perduotas netvarkingai, sutinka su prašoma priteisti suma, kuri paskaičiuota už neperduotą turtą. Paaiškino, kad butas buvo parduotas žodinio susitarimo su antstoliu pagrindu, už gautus pinigus buvo padengtos uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ skolos. Sutinka su ieškovo patikslinta suma, kuri pardavus butą nebuvo apskaityta uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ buhalterinėje apskaitoje.

5Liudytoja A. K. parodė, kad iškėlus ieškovui bankroto bylą, perėmė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus. Peržiūrint dokumentus, buvo nustatyti sandoriai, dėl kurių ieškovas patyrė žalą. Uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma atsainiai ir netvarkingai, todėl perduoti buhalterinės apskaitos dokumentai neatitiko esamos bendrovės padėties. Tvarkant bendrovės dokumentus, atsakovas visiškai nebendradarbiavo, nors buvo ne kartą ragintas. Kadangi atsakovas nepasirašė bankroto administratoriui perduoto turto perdavimo-priėmimo akto, nereagavo į geranoriškus kvietimus atvykti ir bendradarbiaujant įvertinti perduotą bendrovės turtą, turto vertė buvo paskaičiuota pagal turimus duomenis. Paaiškino, kad bankroto administratorius neturėjo dokumentų, detalizuojančių, kaip buvo paskirstytos sumos, gautos pardavus butą. Teismo posėdžio metu peržiūrėjus vykdomąsias bylas, nustatyta, kad pardavus minėtą butą, atsakovas į bendrovės sąskaitą neįnešė 12157,98 Lt (3521,19 Eur).

6Ieškinys tenkintinas.

7Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Daliveta“; areštuotas ieškovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei pinginės lėšos, esančios bankų sąskaitose; uždrausta vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą; bendrovės organai įpareigoti per 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, taip pat visus dokumentus (5-7 b. l.).

82004-03-02 ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ su atsakovu R. R. pasirašė neterminuotą darbo sutartį bendrovės direktoriaus pareigoms užimti. 2015-06-03 darbo sutartis nutraukta (9-10 b. l.).

9Iš bankroto administratoriaus 2015-05-20, 2016-06-04, 2015-07-09 pranešimų matyti, kad atsakovas R. R. buvo raginamas perduoti uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ dokumentus ir likusį turtą, pasirašyti perduoto turto priėmimo-perdavimo aktą (11, 12, 13, 14 b. l.).

10Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ nuo 2005-06-02 iki 2012-07-16 nuosavybės teise priklausė butas, unikalus Nr. ( - ) (22-24 b. l.).

11Iš 2015-05-18 kasos išlaidų orderių Nr. 3 ir Nr. 4 matyti, kad iš uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ kasos atsakovas R. R. veiklos išlaidoms išėmė 503,23 Eur (15, 16 b. l.).

12Uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ 2012-07-11 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu J. N. pardavė butą, unikalus Nr. ( - ), buto pardavimo kaina 48000 Lt (17-21 b. l.).

13Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (LR CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (LR CK 2.87 str. 3 d., 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (LR CK 2.87 str. 7 d.).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas R. R., būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ direktoriumi, bendrovei iškėlus bankroto bylą, 2015-05-18 veiklos išlaidoms iš bendrovės kasos išėmė 503,23 Eur. Nurodytą aplinkybę patvirtina byloje pateikti uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ 2015-05-18 kasos išlaidų orderiai Nr. 3 ir Nr. 4 ir paties atsakovo paaiškinimai. Tokiu būdu atsakovas pažeidė Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ taikytą apribojimą be teismo leidimo disponuoti bendrovės turtu. Byloje esantys duomenys, ieškovo atstovo ir paties atsakovo parodymai patvirtina, kad atsakovas taip pat nevykdė Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi nustatyto įpareigojimo bankroto administratoriui perduoti visą įmonės turtą ir dokumentus. Kaip nurodo ieškovo atstovas ir liudytoja, pagal turimus bankroto administratoriaus duomenis, nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ 2014-12-31 turėjo atsargų, kurių vertė yra 14670,96 Eur. Atsakovas bankroto administratoriui yra pristatęs dalį atsargų, tačiau dėl savo paties neveikimo, ką jis pripažino teismo posėdžio metu, ir bankroto administratoriaus objektyvaus negalėjimo identifikuoti perduoto bendrovės turto, perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašytas ir nenustatyta, kokios atsargos yra perduotos. Konstatuotina, kad atsakovas ne tik iki ieškinio pateikimo teisme, bet ir bylos nagrinėjimo metu buvo raginamas bendradarbiaujant su bankroto administratoriumi nustatyti, koks ir kokios vertės turtas yra perduotas, tačiau turto perdavimo-priėmimo aktas iki šiol nėra pasirašytas, o perduotas turtas nėra identifikuotas ir įvertintas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad atsakovas neginčija, kad iš bendrovės kasos išėmė 503,23 Eur, sutinka su paskaičiuota 14670,96 Eur neperduoto bendrovės turto verte, ieškovo reikalavimas priteisti minėtas sumas laikytinas teisėtu ir pagrįstu.

15Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 13901,76 Eur. Nurodo, kad 2012-07-11 parduotas uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ priklausęs butas, unikalus Nr. ( - ), tačiau pagal sutartyje įrašytą pardavimo kainą (48000 Lt) gautos lėšos nebuvo įneštos į bendrovės kasą. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio reikalavimo dėl dalies žalos atlyginimo už parduotą bendrovei priklausiusį butą atsisakė, nurodydamas, kad peržiūrėjus uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ vykdomąsias bylas, nustatyta, kad pardavus butą dalis gautų lėšų buvo panaudotos bendrovės skolos padengti, todėl iš atsakovo prašomos priteisti žalos dydis mažintinas iki 3521,19 Eur. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0047/12/01413 ir Nr. 0047/11/02176 matyti, kad uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“ pardavus tuo metu priklausantį butą Nr. ( - ), padengtas 10380,57 Eur bendrovės įsiskolinimas (85 v. b. Nr. 0047/11/02176, 8 v. b. 0047/12/01413 b. l.). Ieškovo atsisakymas dalies ieškinio reikalavimų neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia jokių asmenų teisių bei teisėtų interesų, todėl priimtinas ir šioje dalyje civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.). Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Pažymėtina, kad byloje nesant duomenų, kad likusi suma buvo įnešta į uždarosios akcinės bendrovės „Info arka“ kasą, ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 3521,19 Eur yra teisėtas ir pagrįstas.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ dėl atsakovo R. R. veiksmų bei neveikimo patyrė 18695,38 Eur žalos, atsakovas savo kaltės neginčija, todėl ieškinys tenkintinas ir 18695,38 Eur žalos atlyginimo priteistina iš atsakovo ieškovui (LR CK 2.87 str., 6.263 str., CK 6.248 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovui penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Valstybei iš atsakovo priteistinas 421 Eur žyminis mokestis bei 3.97 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d., 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 294 straipsniu, 259 - 260, 263 - 268, 270 straipsniais,

Nutarė

18priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies, t. y. dėl 10380,57 Eur žalos atlyginimo ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

19Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.

20Iš R. R., asmens kodas ( - ) priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Info arka“, kodas 300007250, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Daliveta“, žalos atlyginimą 18695,38 Eur (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus devyniasdešimt penkis Eur 38 ct) ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Iš R. R., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 421 Eur (keturis šimtus dvidešimt vieną Eur) žyminį mokestį ir 3.97 Eur (tris eurus 97 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja A. A., sekretoriaujant I. J.,... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 29075,95 Eur žalos atlyginimą ir... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė dalies ieškinio reikalavimo, t.... 4. Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu sutinka. Pripažįsta savo pasyvumą... 5. Liudytoja A. K. parodė, kad iškėlus ieškovui bankroto bylą, perėmė... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 nutartimi ieškovui uždarajai akcinei... 8. 2004-03-02 ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ su atsakovu R.... 9. Iš bankroto administratoriaus 2015-05-20, 2016-06-04, 2015-07-09 pranešimų... 10. Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad uždarajai akcinei bendrovei... 11. Iš 2015-05-18 kasos išlaidų orderių Nr. 3 ir Nr. 4 matyti, kad iš... 12. Uždaroji akcinė bendrovė „Info arka“ 2012-07-11 pirkimo-pardavimo... 13. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas R. R., būdamas uždarosios... 15. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 13901,76 Eur. Nurodo, kad... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 18. priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies, t. y. dėl 10380,57 Eur... 19. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.... 20. Iš R. R., asmens kodas ( - ) priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei... 21. Iš R. R., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 421 Eur (keturis... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...