Byla e2-87-547/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė rašytinio proceso tvarka šnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui V. L., tretiesiems asmenims Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą V. L. a. k. ( - ), per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius išardyti pertvarkytas, perstatytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Varėnos r., ( - ) ežero apsaugos zonoje, dalis pagal namų valdos techninės apskaitos bylos, 2011 m. birželio 30 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-2133-(14.31), projekto „Gyvenamojo namo ( - ), Varėnos r. sav., paprastojo remonto projektas Nr. 7/11", pagal kurį išduotas Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RP-023/1 1, duomenis bei jei atsakovas V. L. per 3 mėnesių nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti V. L. a. k. ( - ), mokėti 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 3 d.), atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.), todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Tretysis asmuo Alytaus regiono aplinkaus apsaugos departamentas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti 2014-12-02 per elektroninių paslaugų portalą (EPP).

5Tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimus į ieškinį, su ieškovės ieškiniu sutiko.

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovė, tuometinės Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus (teisių perėmėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) Varėnos rajono vyriausiasis inspektorius, pagal kompetenciją vykdydamas statybos valstybinę priežiūrą 2009 m. gegužės 7 d. nustatė savavališkos statybos faktą ir surašė savavališkos statybos aktą Nr. (9.15.)ST13-4, kuriame konstatavo, kad statytojas V. L., savavališkai rekonstruoja vieno aukšto medinį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) (toliau - gyvenamasis namas), esantį žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Varėnos r. (toliau - žemės sklypas), ( - ) ežero apsauginėje zonoje. Rekonstrukcijos darbams atlikti buvo privalomas statybos leidimas, kurio atsakovas neturėjo.

8Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-114-308/2014, Alytaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcijos) ieškinys tenkintas - nustatytas atsakovui 6 mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą (rekonstrukciją) leidžiantį dokumentą.

9Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 21 d. atsakovui išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RP-023/11 („Gyvenamojo namo ( - ), Varėnos r. sav., paprastojo remonto projektas Nr. 7/11").

10Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - Alytaus skyrius) Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas), 2014 m. kovo 6 d. atlikęs patikrinimą vietoje ir nustatęs savavališkos statybos faktą vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 23.1 punktu, 2014 m. kovo 13 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-140313-00006-(14.12) (toliau - savavališkos statybos aktas), kuriame konstatavo, kad gyvenamasis namas, žemės sklype, ( - ) ežero apsaugos zonoje, nuo 2013 metų spalio mėnesio statomas savavališkai.

112014 m. kovo 14 d. raštu Nr. 2D-4114-(l 4.18) buvo informuota Varėnos rajono savivaldybės administracija apie atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą.

12Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.7-171 -445/2014 atsakovas pripažintas padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159' straipsnio 5 dalyje bei atsakovui paskirta 1000 litų bauda.

13Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2014 m. kovo 27 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-140327-000078 (toliau - nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 27 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas gyvenamojo namo dalis. Nurodyme taip pat nurodyta, jog atsakovas turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14Atsakovas Inspekcijos Alytaus skyriui 2014 m. rugsėjo 30 d. pateikė prašymą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą.

15Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, 2014 m. spalio 15 d. sprendimu „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo" Nr. RE-307-(14.51) netenkino atsakovo prašymo ir nepratęsė nurodymo įvykdymo termino.

16Vyriausiojo specialisto 2014 m. spalio 17 d. surašytu privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-10-141017-00070-(14.51), buvo konstatuota, jog atsakovas nurodymo neįvykdė.

17Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, kad savavališka statyba - tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio l dalies 4 punktą, statytojas (užsakovas) privalo Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama (Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalis).

18Visi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai - savavališkos statybos aktas, nurodymas nepanaikinti ir galiojantys, t. y. atsakovas šių administracinių aktų neskundė, jų turinys atsakovui yra žinomas, jie yra nepanaikinti ir galiojantys, juose išdėstyti faktiniai duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti arba nepakeisti įstatymų nustatyta tvarka. Nurodyti administraciniai aktai išduoti kompetentingos valstybės institucijos - Inspekcijos, todėl laikomi oficialiu rašytiniu įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 197 straipsnio 2 dalis).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008).

20Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

21Atsakovo gyvenamasis namas priskirtinas neypatingų statinių kategorijai (Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalis (pagal gyvenamojo namo plotą (101,41 kv. m) nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams)).

22Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 9 punktu atsakovo atlikti statybos darbai kvalifikuotini kaip statinio rekonstravimo darbai. Tokiems statybos darbams atlikti atsakovas privalėjo parengti rekonstravimo projektą (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą - leidimą rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies l punktas, nustato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą išskyrus įstatymo 23 straipsnio l dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

24Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs reikalavimą pašalinti savavališkai pastatytą statinį.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti pašalinti savavališkos statybos padarinius yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

26Ieškovė pateikė prašymą, jei atsakovas per nustatytą terminą neįvykdys reikalavimų, įpareigoti sumokėti 50,00 Lt baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai pastatytos statinio dalys, pasibaigimo į ieškovės sąskaitą.

27Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 273 straipsnio 3 dalimi, jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovei yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų.

28Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad jei per sprendime nustatytą terminą ieškovas neįvykdys teismo sprendimo, atsakovui yra pagrindas skirti 50,00 Lt baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į tai, kad ieškovės reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdytas pakankamai ilgą laiką.

29Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalis). Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, ieškovė šioje byloje yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl valstybei iš atsakovo priteistinas 144,00 Lt žyminis mokestis, mokėtinas už ieškovės pareikštą neturtinio pobūdžio reikalavimą (Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis).

30Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti visiškai.

321. Įpareigoti atsakovą V. L. a. k. ( - ), per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius išardyti pertvarkytas, perstatytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Varėnos r., ( - ) ežero apsaugos zonoje, dalis pagal namų valdos techninės apskaitos bylos, 2011 m. birželio 30 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-2133-(14.31), projekto „Gyvenamojo namo ( - ), Varėnos r. sav., paprastojo remonto projektas Nr. 7/11", pagal kurį išduotas Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RP-023/1 1, duomenis.

332. Jei atsakovas V. L. per 1 punkte (t. y. per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos) nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti V. L. a. k. ( - ), mokėti 14,48 EUR (keturiolikos eurų 48 euro centų) (50,00 Lt) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Svvedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5445 už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

34Priteisti iš atsakovo V. L. a. k. ( - ), 41,71 EUR (keturiasdešimt vieno euro 71 euro cento) (144,00 Lt) žyminį mokestį valstybei. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

35Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.).

36Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

37Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė rašytinio... 2. ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą V. L. a. k. ( - ), per 3... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 3 d.),... 4. Tretysis asmuo Alytaus regiono aplinkaus apsaugos departamentas atsiliepimo į... 5. Tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Dzūkijos... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovė, tuometinės... 8. Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimu civilinėje... 9. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 21 d. atsakovui... 10. Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 11. 2014 m. kovo 14 d. raštu Nr. 2D-4114-(l 4.18) buvo informuota Varėnos rajono... 12. Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutarimu... 13. Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir... 14. Atsakovas Inspekcijos Alytaus skyriui 2014 m. rugsėjo 30 d. pateikė prašymą... 15. Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, 2014 m. spalio 15 d. sprendimu „Dėl... 16. Vyriausiojo specialisto 2014 m. spalio 17 d. surašytu privalomojo nurodymo... 17. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, kad... 18. Visi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai - savavališkos statybos... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad nepriklausomai nuo... 20. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 21. Atsakovo gyvenamasis namas priskirtinas neypatingų statinių kategorijai... 22. Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, statybos techninio... 23. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies l punktas,... 24. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs reikalavimą pašalinti... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės... 26. Ieškovė pateikė prašymą, jei atsakovas per nustatytą terminą neįvykdys... 27. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 273 straipsnio 3 dalimi, jeigu nurodytus... 28. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms aplinkybėms, teismas... 29. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos... 30. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285... 31. ieškinį tenkinti visiškai.... 32. 1. Įpareigoti atsakovą V. L. a. k. ( - ), per 3 (tris) mėnesius nuo... 33. 2. Jei atsakovas V. L. per 1 punkte (t. y. per 3 mėnesius nuo sprendimo... 34. Priteisti iš atsakovo V. L. a. k. ( - ), 41,71 EUR (keturiasdešimt vieno euro... 35. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono... 36. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 37. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...