Byla 2A-915-324/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Dalės Burdulienės, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei I.Jurkšaitienei, atsakovams A. Š., D. J. Š., jų atstovei adv. D.Žvingilienei, trečiojo asmens atstovei J.Čeponytei – Sušinskienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų D. J. Š. ir A. Š. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15-780/2009 pagal Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams D. J. Š. ir A. Š., tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl savavališkai statomo gyvenamojo namo nugriovimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas prašė įpareigoti statytoją D. J. Š. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Šio įpareigojimo statytojai teismo nustatytu terminu neįvykdžius, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovų patirtas išlaidas. Nurodė, jog 2007 m. balandžio 5 d. Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Lazdijų rajono vyriausiasis inspektorius nustatė savavališkos statybos faktą ir surašė savavališkos statybos aktą Nr. 02, kuriuo užfiksavo, jog statytoja D. J. Š. savavališkai stato gyvenamąjį namą jai nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ). 2007 m. balandžio 16 d. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 02 ir priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo D. J. Š. skirtas įspėjimas dėl pažeidimo, numatyto ATPK 159 straipsnyje. Statybos įstatymo 28 straipsnis nenumato galimybės įteisinti savavališkai pastatytą statinį.

4Lazdijų rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį patenkino. Įpareigojo atsakovus savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti miškų ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), savavališkai statomą gyvenamąjį namą. Atsakovams neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, suteikė teisę ieškovui nugriauti savavališkai pastatytą namą ir išieškoti iš atsakovų patirtas išlaidas. Konstatavo, kad atsakovai prieš pradėdami statybą neturėjo ginčo statinio projekto, statybos leidimo, todėl statinio statybą, vadovaudamasis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, laikė savavališka. Atsižvelgęs į tai, jog savavališkų statybų aktas surašytas 2007 m. balandžio 5 d., į teismą su Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu reikalavimu ieškovas kreipėsi 2008 m. balandžio 18 d., bei remdamasis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 15 straipsniu, sprendė, kad taikytinos savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos, įsigaliojusios nuo 2006 m. spalio 31 d., o ne galiojusios statybos metu. Nurodė, jog Statybos įstatymo 28 straipsnis ir CK 4.103 straipsnis nenumato savavališkos statybos įteisinimo, todėl net ir tais atvejais, kai statyba konkrečioje savavališkos statybos vietoje yra galima, po savavališkos statybos akto surašymo ji galima tik tada, kai bus pašalinti savavališkos statybos padariniai. Nustatė, jog atsakovai neįrodė, kad iki savavališkų statybų padarinių šalinimą reglamentuojančių įstatymų sugriežtinimo jie būtų kreipęsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją arba į teismą dėl atsisakymo tenkinti jų prašymą dėl savavališkos statybos įteisinimo. Pripažino, jog vien tik 2006 m. kovo 17 d. prašymo pateikimu Lazdijų rajono savivaldybės administracijai atsakovai neįgijo teisės įteisinti savavališką statybą pagal ankstesnių įstatymų redakcijų nuostatas.

5Apeliaciniu skundu atsakovai nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

6Pažeidžiant CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus bei teisėtų ir pagrįstų lūkesčių principus, neatsižvelgta į aplinkybes, jog atsakovai ne kartą kreipėsi į atitinkamas institucijas su prašymais išduoti projektavimo sąlygas. Atsakovai stengėsi ir rengėsi suderinti projektą, tačiau Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsisakydavo išduoti sąlygas projektavimui. Darytina išvada, jog leidimų atsakovai negavo dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių. Kitos institucijos leidimų neišdavė, tam prieštaraujant Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

7Neatsižvelgta į aplinkybes, kad atsakovai jų įsitikinimu statė (atstatė autentišką) nesudėtingą statinį, kuriam statybos leidimas nereikalingas, atsakovė D. J. Š. turi ūkininko pažymėjimą, leidžiantį statyti ir įforminti statybą supaprastinta tvarka, į faktą, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnis nedraudžia saugomose teritorijose atstatyti buvusias sodybas. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas, draudžiantis statybas miško ūkio paskirties žemėje, priimtas po to, kai statyba 2005 metais jau buvo baigta. 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 016611 įrodo, jog statinys pilnai pastatytas 2005 m. spalio 17 d. Iki 2006 metų galiojusio Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 127.9.1 punkto nuostatos leido esamose sodybose statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus bei jo priklausinius, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą. Šių normų analizė leidžia teigti, kad asmeninės nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype iki 2005 metų statinys buvo statomas ir pastatytas teisėtai.

8Pažeidžiant proporcingumo ir šalių lygybės principus, nepagrįstai didesnė įrodomoji galia suteikta ieškovo pateiktiems argumentams ir rašytiniams įrodymams. Atsisakyta priimti atsakovų priešieškinį, motyvuojant tuo, kad jis pateiktas pavėluotai ir kad analogiška byla nagrinėjama Kauno apygardos administraciniame teisme, nors priešieškinis buvo pateiktas dar iki bylos nagrinėjimo iš esmės ir priešieškinio pagrindas bei dalykas nebuvo tapatūs Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamai bylai. Priešieškinio atmetimas pažeidė atsakovų teises, nes jie negalėjo pateikti savarankiškų reikalavimų ir tai galėjo įtakoti neteisėtą ir nepagrįstą teismo sprendimą.

9Neatsižvelgta į faktą, kad pagal Lazdijų rajono savivaldybės 2009 metais patvirtintą bendrąjį planą, ( - ), parengus detalųjį planą, leidžiama statyti rekreacinius pastatus (2009 m. sausio 9 d. Lazdijų raj. savivaldybės administracijos raštas Nr. 1-83). Įpareigojimas nugriauti jau pastatytus statinius (atstatytą sodybą) ir vėliau juos vėl statyti akivaizdžiai prieštarautų protingumo, proporcingumo principams, neatitiktų tikslų ir priemonių pusiausvyros demokratinėje visuomenėje ir varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Sankcijos turi būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui, be to, atsakovai jau yra nubausti dėl savavališkos statybos padarinių. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas turėjo taikyti CK 4.103 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, leidžiančius atsakovams, pasinaudojant CK 4.103 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teisiškai įregistruoti statybą.

10Neteisingai interpretuotos aplinkybės, jog gyvenamasis namas yra statomas. Namas baigtas statyti 2005 metais, dar negaliojant Statybos įstatymo 28 straipsnio pakeitimams, sugriežtinusiems atsakomybę už savavališkų statybų padarinius, Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimui, draudžiančiam statybas miško ūkio paskirties žemėje, bei CK 4.103 straipsnio naujai redakcijai. Turėjo būti taikomos 2005 m. galiojusių įstatymų nuostatos. Vėliau įsigaliojusių įstatymų nuostatos galėtų būti taikomos tik esant akivaizdžiam ir tęstiniam teisės pažeidimui. Surašius neteisėtų statybų aktą, atsakovai nesiėmė jokių neteisėtų veiksmų, nesiekė galutinai įrengti atstatytos sodybos.

11Neteisingai aiškintas Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 127.9 punktas, teigiant, jog atsakovų žemės sklype nėra įregistruotos sodybos. Šį teiginį paneigia teismo nustatytas juridinis faktas, planai su pažymėta sodyba ir kiti dokumentai. Be to, teismas rėmėsi šiuo metu jau negaliojančio nutarimo nuostatomis.

12Teismo posėdyje nedalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai, kurių paaiškinimai galėjo turėti svarbios įtakos teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo priėmimui. Dėl šios institucijos veiksmų atsakovai ilgai negalėjo gauti projektavimo sąlygų sodybos atstatymui.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio l dalies 3 ir 7 punktais bei 164 straipsnio l dalies 4 punktu, privalėjo sustabdyti civilinę bylą, kol Konstitucinis Teismas analogiškoje byloje Nr. 2-780-639/2008 priims nutarimą dėl CK 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. X-858 bei Statybos įstatymo 28 straipsnio atitikimo Konstitucijai. Konstituciniam Teismui nustačius, kad šie teisės aktai neatitinka Konstitucijos, liktų galioti įsiteisėjęs ar apeliacine ir kasacine tvarka apskųstas, bet šių teismų paliktas galioti neteisėtas, Konstitucijai prieštaraujantis teismo sprendimas, atsakovams prarandant galimybes ginti savo teises ir teisėtus interesus.

14Neatsižvelgta į tai, kad atsakovai nėra nesąžiningi, jie neturėjo tikslo pažeisti ir nepažeidė jokio viešojo intereso, jų tikslas buvo atstatyti autentišką senelių sodybą, nesiekiant pažeisti įstatymų ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Jiems neturėtų būti taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir asmenims, akivaizdžiai ir piktybiškai pažeidžiantiems imperatyvius įstatymo reikalavimus.

15Prašo panaikinti sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui; sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-15-780/2009 ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. sprendime išvardintų 2006 m. spalio 17 d. CK 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. X-858 bei Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 28 straipsnių, dalyse dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, atitikimo Konstitucijos 109 straipsnio l daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo sprendimo nekeisti.

17Apeliacinio proceso metu dalyvaujantys byloje asmenys palaikė argumentus, išdėstytus savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Apeliantai pakeitė skundo reikalavimą į prašymą perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje nustatytais būdais. Civilinio proceso kodekso 5 straipsnyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistas viešasis interesas, ieškovas realizavo, pareikšdamas ieškinį atsakovams dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Nuo 2006 m. lapkričio 1 d. galiojantys teisės aktai, kuriais rėmėsi ieškovas ( Statybos įstatymo 28 str., CK 4.103 str.) nenustato galimybės įteisinti savavališką statybą, pripažįstant teisę gauti statybos leidimą. Tarp šalių nėra ginčo dėl savavališkos statybos fakto. Tai patvirtinantis aktas surašytas 2007 m. balandžio 5 d., galiojant 2006 m. spalio 17 d. įstatymu nr. X-858 patvirtintai CK 4.103 straipsnio redakcijai ir Statybos įstatymo 28 straipsnio 2006 m. spalio 17 d. redakcijai nr. X-857.

202009 m. vasario 18 d. teismo posėdyje atsakovai pateikė priešieškinį dėl Lazdijų savivaldybės įpareigojimo išduoti statybos įteisinimo dokumentacijos išdavimo.

21Formuodamas teismų praktiką dėl teisės aktų, reglamentuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog savavališkos statybos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Asmenys, ankstesnės ir jiems palankesnės įstatymų redakcijos galiojimo metu nepradėję realizuoti galimybės įteisinti neteistą statybą, tokios teisės neįgijo. Statybos įstatymo 28 str., CK 4.103 str. pasikeitimas suponuoja situaciją, kad teismine tvarka galėtų būti ginama tik įgyta teisė ( 2008 m. spalio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų kolegijos nutartis byloje nr. 3K-3-492/2008 pagal VšĮ „Naujasis centras“ ieškinį atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių gynimo).

22Vadovaujantis šiomis nurodomų teisės aktų aiškinimo taisyklėmis darytina išvada, jog tais atvejais, kai savavališkus statinius pastatę asmenys galimybę realizuoti savavališkos statybos įteisinimą yra pradėję iki 2006 m. spalio 17 d. įstatymu nr. X-858 patvirtintos CK 4.103 straipsnio redakcijai ir Statybos įstatymo 28 straipsnio 2006 m. spalio 17 d. redakcijos nr. X-857 įsigaliojimo, jie turi galimybę minimą teisę ginti ( CK 1.138 straipsnio 8 p.).

232007 m. pagal atsakovų skundą Kauno apygardos administraciniame teisme iškelta administracinė byla dėl neteisėto atsisakymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir leidimą gyvenamojo namo miško priežiūrai su priklausiniu statybai. Be kitų aplinkybių, savo reikalavimus atsakovai grindė tuo, jog dėl statinio įteisinimo į Lazdijų rajono savivaldybę ir Alytaus apskrities viršininko administraciją kreipėsi, galiojant ankstesnei CK 4.103 ir Statybos įstatymo 28 straipsnių redakcijai, nustačiusiai savavališkos statybos įteisinimo galimybę, pateikė tai patvirtinančius įrodymus ( t. 1 b.l. 75, 137-138). Tai, kad atsakovai ėmėsi teisės aktų nustatytų priemonių dėl savavališkos statybos įteisinimo, matyti ir iš kitų rašytinių įrodymų. Savavališkos statybos aktas surašytas 2007 metais, tačiau iš 2005 m. lapkričio 3 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje matyti, jog savavališkos statybos buvimo faktas buvo žinomas jau 2005 m. spalio 17 d. ( t. 1 b.l. 86). Be to, Alytaus apskrities viršininko administracija buvo suinteresuotu asmeniu civilinėje byloje pagal D. J. Š. pareiškimą dėl sodybos pamatų buvimo fakto nustatymo projektui pastato statybai gauti. 2006 m. gegužės 23 d. teismo posėdyje, kuriame dalyvavo su prašymu sutikę Alytaus apskrities viršininko administracijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai, buvo priimtas pareiškimą tenkinantis sprendimas ( t. 1 b.l. 14-15).

24Teismo išvada, kad atsakovai neįrodė, jog iki savavališkų statybų padarinių šalinimą reglamentuojančių įstatymų sugriežtinimo jie būtų kreipęsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją arba į teismą dėl atsisakymo tenkinti jų prašymą dėl savavališkos statybos įteisinimo, yra priimta, nenagrinėjant su šiomis aplinkybėmis susijusio priešieškinio. 2009 m. vasario 18 d. nutartimi teismas priešieškinį atsisakė priimti dėl to, kad jis galėjo būti pateiktas rengimosi bylos nagrinėjimui metu ( CPK 143 str. 1 d.). Jo priėmimui prieštaravo kitos šalys, priešieškinio priėmimas užvilkintų bylos nagrinėjimą.

25Teisėjų kolegija mano, jog, atsisakydamas priimti priešieškinį, nagrinėjamu atveju priešieškinio priėmimą reglamentuojančios procesinės teisės normos buvo pritaikytos formaliai

26Civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamas įstatymų taikymas priimant sprendimus ir juos vykdant, teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas ( CPK 2 str.).

27Apeliacinio skundo argumentai susiję su atsakovų nurodomais savavališkos statybos įteisinimo veiksmais, valstybės institucijų neveikimu, atsisakant išduoti projektavimo sąlygas, galimybe statyti rekreacinius pastatus atsakovų pastatytos valdos teritorijoje pagal 2009 m. Lazdijų raj. savivaldybės 2009 m. patvirtintą bendrąjį planą, nepagrįstu civilinės bylos nesustabdymu, iki Konstitucinis teismas priims nutarimą dėl priimto nagrinėti Anykščių rajono apylinkės teismo kreipimosi dėl 2006 m. spalio 17 d. įstatymu nr. X-858 patvirtintos CK 4.103 straipsnio redakcijos ir Statybos įstatymo 28 straipsnio 2006 m. spalio 17 d. redakcijos nr. X-857 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai analogiškoje byloje nr.2-780-639/2008. Visos šios aplinkybės būtų aktualios tik tuomet, jei pirmosios instancijos teismas būtų pasisakęs dėl atsakovų teisės įteisinti neteisėtą statybą. Apygardos teismas sprendžia, kad, suteikęs prioritetą proceso operatyvumui, apylinkės teismas be pakankamo pagrindo apribojo CPK 12 straipsnyje reglamentuotą šalių rungimosi teisę, neužtikrino teisingo ir protingo įstatymų taikymo principo. Nepriėmus priešieškinio, nėra pagrindo aiškintis, ar atsakovai jų nurodomu laiku ėmėsi teisės aktų nustatytų priemonių savavališkai statybai įteisinti bei CK 1.138 str. nustatyta tvarka pasisakyti dėl jų reikalavimų. Formaliu pagrindu atsisakius priimti priešieškinį, bylos esmė nebuvo atskleista.

28Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai sudaro įstatyme nustatytą pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 329 straipsnio pirmoji dalis, 327 straipsnio pirmosios dalies 2 p., 326 str. 1 d. 4 p.)

29Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

30apeliacinį skundą patenkinti.

31Panaikinti 2009 m. kovo 4 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas prašė įpareigoti statytoją D. J. Š. per teismo nustatytą... 4. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovai nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 6. Pažeidžiant CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo, protingumo ir... 7. Neatsižvelgta į aplinkybes, kad atsakovai jų įsitikinimu statė (atstatė... 8. Pažeidžiant proporcingumo ir šalių lygybės principus, nepagrįstai... 9. Neatsižvelgta į faktą, kad pagal Lazdijų rajono savivaldybės 2009 metais... 10. Neteisingai interpretuotos aplinkybės, jog gyvenamasis namas yra statomas.... 11. Neteisingai aiškintas Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343... 12. Teismo posėdyje nedalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio l dalies 3 ir 7 punktais bei 164... 14. Neatsižvelgta į tai, kad atsakovai nėra nesąžiningi, jie neturėjo tikslo... 15. Prašo panaikinti sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui;... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Alytaus apskrities viršininko... 17. Apeliacinio proceso metu dalyvaujantys byloje asmenys palaikė argumentus,... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo... 20. 2009 m. vasario 18 d. teismo posėdyje atsakovai pateikė priešieškinį dėl... 21. Formuodamas teismų praktiką dėl teisės aktų, reglamentuojančių... 22. Vadovaujantis šiomis nurodomų teisės aktų aiškinimo taisyklėmis darytina... 23. 2007 m. pagal atsakovų skundą Kauno apygardos administraciniame teisme... 24. Teismo išvada, kad atsakovai neįrodė, jog iki savavališkų statybų... 25. Teisėjų kolegija mano, jog, atsisakydamas priimti priešieškinį,... 26. Civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės... 27. Apeliacinio skundo argumentai susiję su atsakovų nurodomais savavališkos... 28. Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. apeliacinį skundą patenkinti.... 31. Panaikinti 2009 m. kovo 4 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimą ir...