Byla A-662-678-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ prašymą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „VICUS“, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Baltijos korporacija“ dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VKK Investicija“ (toliau – ir pareiškėjas, Statytojas) skundu kreipėsi į teismą ir prašė teismo pratęsti pareiškėjui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcijos Skyrius) 2012 m. liepos 4 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 (toliau – ir Reikalavimas) įvykdymo terminą dvylikai mėnesių (I t., b. l. 5-7).

5Pareiškėjas skunde nurodė, jog šiais metais yra pradėtos dokumentų derinimo procedūros Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT). Pastatą, esantį ( - ), Kaune, nuosavybės teise valdo pareiškėjas ir UAB „VICUS“, kurio turtas yra areštuotas AB „DNB bankas“ ir kitų kreditorių naudai, ir dėl šių areštų Kauno miesto savivaldybėje negalima užbaigti techninio projekto derinimo darbų, gauti statybos leidimo bei tęsti statybos darbų procesą. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. išspręs klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pastato, esančio ( - ), Kaune, bendrasavininkui UAB „VICUS“ (civilinė byla Nr. B2-1399-510/2013), ir teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą šio areštuoto turto realizavimas bus sustabdytas, todėl iki restruktūrizavimo proceso pabaigos bus tęsiamos projekto derinimo, statybos leidimo gavimo (statybos įteisinimo) procedūros bei statybos darbai. Tam, kad būtų pabaigtos žemės sklypo projektavimo bei savavališkų statybų įteisinimo procedūros bei užtikrintas objekto statybos finansavimas (vienam iš pastato savininkų iškėlus restruktūrizavimo bylą) yra reikalinga pratęsti terminą reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymui. Be to, pareiškėjo atstovė teigė, jog ne pareiškėjas yra savavališkai pastatytų statinių statytojas ir tik dėl skubos pareiškėjo atstovai pasirašė Inspekcijos Skyriaus surašytus dokumentus.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į prašymą prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą (b. l. 103-106).

7Atsiliepime į prašymą nurodė, jog Inspekcijos Skyrius 2011 m. lapkričio 2 d. gavo anoniminį pareiškimą dėl galimai savavališkai rekonstruojamo „Kalniečių“ prekybos centro. Inspekcijos Skyriaus pareigūnai 2013 m. lapkričio 4 d. atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3973) ir nustatė, kad dalis pastato, esančio ( - ), Kaune, unikalus Nr. 1998-6009-6017 (toliau – ir Pastatas), fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu. Inspekcija 2012 m. balandžio 10 d. pakartotinai atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-1025) ir nustatė, kad Pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas, kurio plotis – apie 5,90 m, ilgis – apie 22,80 m, aukštis – apie 10,50 m (toliau – ir Vakarinis priestatas). Taip pat buvo nustatyta, kad Pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis – apie 3,60 m, ilgis – apie 6 m, aukštis – apie 4,30 m (toliau – ir Šiaurinis priestatas). Abu prieš tai minėti Pastato priestatai pastatyti valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 1901-0062-0023, esančiame ( - ), Kaune (toliau – ir Sklypas). Vadovaujantis savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) redakcijos 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Statytojas Šiaurinio bei Vakarinio priestatų statybai valstybinėje žemėje privalėjo turėti rekonstravimo projektą bei gauti leidimą rekonstruoti statinį. Statytojas Inspekcijos pareigūnams statybą leidžiančio dokumento Šiaurinio bei Vakarinio priestatų statybai nepateikė. Atsižvelgdama į tai, Statytojui už Šiaurinio bei Vakarinio priestatų savavališką statybą, Inspekcija surašė 2012 m. liepos 2 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-120702-00054 (toliau – ir Aktas), o Reikalavimu pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 7 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Šiaurinį bei Vakarinį priestatus ir sutvarkyti statybvietę. 2013 m. sausio 7 d. Inspekcijos Skyriuje buvo gautas Statytojo prašymas dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo ir, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Inspekcijos Skyriaus 2013 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. RE-20-(15.29) reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. balandžio 7 d.

8Pažymėta, jog Pastato Vakarinis bei Šiaurinis priestatai yra pastatyti valstybinės žemės sklype, kurį patikėjimo teise valdo NŽT, todėl Statytojas Pastato Vakarinio bei Šiaurinio priestatų statybai privalėjo gauti NŽT sutikimą. NŽT sutikimas yra, bet juo neleista keisti Pastato užstatymo ploto ir tūrio, t. y. Statytojas ginčo priestatų statybai NŽT sutikimo nėra gavęs. Kol Statytojas tokio sutikimo nėra gavęs, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros negali būti atliekamos. Be to, Statytojas, nurodydamas priežastis, dėl kurių prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, nepateikė jokių Statytojo pareiškime nurodytus argumentus patvirtinančių įrodymų. Inspekcijos nuomone, Statytojas turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Statytojas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, taip pat dokumentus, įrodančius, kad Statytojui buvo atsisakyta išduoti statybą leidžiančius dokumentus motyvuojant tuo, kad Statytojui nuosavybės teise priklausantis turtas yra areštuotas. Statytojas nurodė, kad yra pradėtos dokumentų derinimo procedūros NŽT, bet neįvardina, kokios konkrečiai procedūros pradėtos ir kaip jos lemia statybą leidžiančių dokumentų gavimą. Todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti prašymo dėl termino savavališkos statybos padarinių pašalinimui pratęsimo.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į prašymą nurodė, jog teismui nustačius svarbias aplinkybes neprieštarauja, kad būtų pratęstas terminas paruošti projektinę dokumentaciją įteisinti savavališkus statinius, esančius ( - ), Kaune. NŽT Kauno miesto skyrius 2012 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-4254 „Dėl pastato rekonstrukcijos“ išdėstė savo oficialią nuomonę dėl pateikto prašymo statinio rekonstrukcijos darbų vykdymo ( - ), Kaune, pastato (unikalus Nr. 1998-6009-6017), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo užstatymo ploto ir tūrio. Atkreipė dėmesį, kad pakeitus statinio užstatymo plotą ir tūrį reikia gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą statyti. Kadangi užstatymo plotas ir tūris pasikeitė, 2012 m. rugpjūčio 17 d. išduotas sutikimas nėra tinkamas siekiant įteisinti savavališkus statinius įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas kreipėsi dėl sutikimo statyti ir yra pateikęs prašymą. Žemės sklypas, kuriame stovi pareiškėjo statiniai, yra suformuotas ir įregistruotas kadastro žemėlapyje, tačiau valstybinės žemės nuomos sutartis nėra sudaryta, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, NŽT yra žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, patikėtinis.

10II.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir nurodė Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalis. Šių nuostatų analizė, teismo vertinimu, leidžia daryti išvadą, kad Inspekcijai statytojui (užsakovui) nurodžius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, šis reikalavimas gali būti įgyvendintas dviem būdais – arba įvykdžius vieno iš Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1-3 punkto reikalavimą, arba kreipiantis į statybos leidimus išduodantį subjektą dėl statybos leidimo išdavimo ir jį (leidimą) gaunant, t. y. įteisinant statybas. Taigi svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Vadinasi, jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi veiksmų, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta Statybos įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos. Kita procedūra sietina ne su projektinės dokumentacijos pakeitimu, bet ir su kitų reikalingų dokumentų gavimu ar pertvarkymu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013).

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam buvo pateiktas Reikalavimas, siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą minėto Pastato priestatų statybai įteisinti, todėl pagal Statybos įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d.) 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą, statytojo teisė gali būti įgyvendinama tuomet, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); o pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 33.3 ir 34 punktus, kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype, privaloma gauti žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą, ir pagal minėto reglamento 50 punktą statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, visais atvejais privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. NŽT Kauno miesto skyrius 2012 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-4254 „Dėl pastato rekonstrukcijos“ pateikė sutikimą dėl statinio rekonstrukcijos darbų vykdymo ( - ), Kaune (unikalus Nr. 1998-6009-6017), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo užstatymo ploto ir tūrio, o kadangi jau minėtais Inspekcijos aktais ir reikalavimu nustačius, kad pasikeitė statinio užstatymo plotas ir tūris, pareiškėjui būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą statyti pagal jau minėtus teisės aktus bei turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (rekonstravimo projektas bei leidimas rekonstruoti statinį) (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p.). Tokiu būdu pareiškėjas teismui pateikė įrodymus svarbioms priežastims (pabaigti žemės sklypo projektavimo bei savavališkų statybų įteisinimo procedūras bei užtikrinti objekto statybos finansavimą), leidžiančioms jau minėtą terminą pratęsti, patvirtinti, t. y. informaciją apie bendraturčio UAB „VICUS“ turto arešto aktų įregistravimą turto arešto aktų registre.

14Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio nuostatas. Teismo vertinimu, pareiškėjo pateikta informacija apie UAB „VICUS“ turto arešto aktų įregistravimą turto arešto aktų registre nepatvirtina procedūros, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau taip pat bet kokiu atveju nukreipia į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti, pareiškėjo nurodytos priežastys pripažintinos nesvarbiomis priežastimis reikalavimo vykdymo termino pratęsimui Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalių prasme, todėl pareiškėjo prašymas netenkintinas.

15Tai, kad pareiškėjas, kuriam buvo surašytas Aktas ir pateiktas Reikalavimas, kreipėsi į teismą dėl šių aktų teisėtumo ir pagrįstumo ir vyksta bylos nagrinėjimo procesas, teisėjų kolegijos vertinimu, pripažintina procedūra, kuri taip pat gali sąlygoti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius termino pratęsimą (kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka, ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti), todėl galėtų būti faktiniu pagrindu pareiškėjui iki įvykdymo termino pabaigos su prašymu kreiptis į Inspekciją ar į teismą dėl Reikalavime nustatyto termino pratęsimo. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „VKK Investicija“ šio prašymo faktiniu pagrindu apie svarbias priežastis terminui pratęsti nurodė ne teisminę procedūrą dėl Akto ir Reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, o priežastis, susijusias su pareiškėjo turtine padėtimi ir kt. Be to, pastebėtina, kad Kauno miesto apylinkės teismui 2012 m. spalio 12 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.7-4777-923/2012 paskyrus UAB „VKK Investicija“ direktoriui V. Z. 10 000 Lt baudą už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1591 straipsnio 9 dalyje (b. l. 30-33), pareiškėjas 2013 m. sausio 7 d. Inspekcijos Skyriui pateikė prašymą dėl Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo, kuris, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Inspekcijos Skyriaus 2013 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. RE-20-(15.29) buvo pratęstas iki 2013 m. balandžio 7 d., taigi pareiškėjas pripažino šių aktų teisėtumą ir pagrįstumą.

16III.

17Pareiškėjas UAB „VKK Investicija“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (II t., b. l. 15-19) nesutinka su Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu, prašo jį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pratęsti Inspekcijos Skyriaus 2012 m. liepos 4 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 įvykdymo terminą.

18Nurodo, jog teismas visiškai nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo, kad pareiškėjas siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą minėto pastato priestatų statybai įteisinti, nors pareiškėjas nėra minėtų priestatų statytojas ir atitinkamai pareiškėjui visiškai nepagrįstai yra surašytas Aktas bei Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėjas siekia ne gauti statybą leidžiantį dokumentą priestatų statybai įteisinti, o teisminiu keliu panaikinti šiuos administracinius aktus. Sutinka su teismo padaryta išvada, kad faktas, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl jau minėtų administracinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo ir vyksta bylos nagrinėjimo procesas, pripažintina procedūra, kuri taip pat gali sąlygoti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius termino pratęsimą. Tačiau teismas visiškai nepagrįstai šios aplinkybės nevertino priimdamas sprendimą, nes pareiškėjas prašymo pratęsti Inspekcijos Skyriaus Reikalavimo įvykdymo terminą kaip faktiniu pagrindu nurodė ne teisminę procedūrą dėl Akto ir Reikalavimo teisėtumo pagrįstumo, o priežastis, susijusias su pareiškėjo turtine padėtimi. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „VKK Investicija“ ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą tik 2013 m. rugsėjo 10 d., t. y. jau po paskutinio 2013 m. rugsėjo 5 d. įvykusio posėdžio šioje administracinėje byloje. Akivaizdu, kad pareiškėjas ir negalėjo remtis šia aplinkybe. Tačiau Kauno apygardos administracinis teismas prieš priimdamas skundžiamą sprendimą apie šią aplinkybę ne tik kad žinojo, bet ir pripažino ją kaip galinčia sąlygoti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius termino pratęsimą. Todėl teismas, žinodamas šią teisiškai reikšmingą aplinkybę, t. y. tai, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl jau minėtų administracinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo ir vyksta bylos nagrinėjimo procesas, turėjo teisinį pagrindą patenkinti pareiškėjo prašymą ir pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymo terminą. Be to, Kauno apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas kreipėsi į Inspekcijos Skyrių su prašymu pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymo terminą visiškai nepagrįstai sprendime konstatavo, kad tokiu būdu pareiškėjas pripažino šių aktų pagrįstumą ir teisėtumą kai teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą disponavo informacija apie tai, kad pareiškėjas priešingai, nesutikdamas su šių administracinių sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu, kreipėsi ieškiniu į Kauno apylinkės teismą dėl šių aktų panaikinimo.

19Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 32-33) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Mano, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą sprendimą tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai ir objektyviai juos ištyrė. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, pagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkai statybai įteisinti, kadangi prašyme pareiškėjas prašė pratęsti terminą motyvuodamas savavališkos statybos įteisinimo tikslu, tai patvirtina pareiškėjo skundo faktinis pagrindas, kurio pareiškėjas nepakeitė. Statybų įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje numatytos reikalavimo termino pratęsimo procedūros paskirtis yra suteikti statytojui papildomą terminą įteisinti savavališką statybą, o ne pratęsti terminą, per kurį asmuo, kuriam surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, galėtų kreiptis į teismą dėl šių aktų panaikinimo. Visiškai nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad teismas, žinodamas apie tai, jog pareiškėjas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo, turėjo tenkinti pareiškėjo prašymą ir pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą. Pažymi, jog pareiškėjo veiksmai ir tikslai, siekiant pasinaudoti Statybų įstatyme nustatyta savavališkos statybos įteisinimo procedūra ir inicijuojant administracinių aktų panaikinimo procesą, yra prieštaringi.

21UAB „Vicus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 35-38) su apeliaciniu skundu ir jame išdėstytais argumentais sutinka ir mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas bei klausimas išspręstas iš esmės – Reikalavimo įvykdymo terminas turi būti pratęstas. Išdėsto tokius pat argumentus, kaip ir pareiškėjas savo apeliaciniame skunde.

22Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą apeliacinio skundo pagrįstumą palieka vertinti teismo nuožiūrai (II t., b. l. 41-43). Sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir išdėsto tokius pat argumentus kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pratęsti 12 mėnesių.

27Byloje nustatyta, kad atlikus patikrinimą pareiškėjui 2012 m. liepos 2 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054, kuriame konstatuota, jog rekonstruotas savavališkai prekybos paskirties pastatas, išorės metmenys – pastato šiaurinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš silikatinių blokelių ir plytų, plotis 3,60 m, ilgis 6,00 m, aukštis 4,30 m. Pastato vakarinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš stiklo ir betono, plotis 5,00 m, ilgis 22,80 m, aukštis 10,50 m, adresu Kauno m. sav., Kaunas, ( - ). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-07-04 reikalavimu Nr. REI-20-120704-00054 nurodė statytojui ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 7 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2012 m. liepos 2 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054, padarinius, t. y. nugriauti prie pastato ( - ), Kaune, šiaurės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą. Pareiškėjas 2013 m. sausio 7 d. pateikė prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013 m. sausio 17 d. sprendimu reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pratęsė iki 2013 m. balandžio 17 d. UAB „VKK investicija“ 2013 m. balandžio 5 d. su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-07-04 reikalavimo Nr. REI-20-120704-00054 pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą 12 mėnesių.

28Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija) 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas - projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

29Administracinių teismų praktikoje aiškinant šios teisės normos nuostatas yra konstatuota, kad reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimo procedūroje egzistuoja du elgesio variantai – asmuo turi teisę: 1) kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti 3 mėnesiams, arba 2) iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti ilgiau negu 3 mėnesiams. Antruoju atveju asmuo gali kreiptis į teismą ir kai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau pratęsė šį terminą 3 mėnesiams, tačiau asmuo mano, kad jo nepakaks reikalavimui įvykdyti.

30Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies prasme sprendžiant reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo klausimą reikšmingos yra svarbios priežastys, sukliudžiusios nustatytais terminais šį reikalavimą įvykdyti. Minėto įstatymo normoje pateiktas ir paaiškinimas, kokios priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis. Iš esmės įstatymų leidėjas svarbias priežastis sieja su procedūromis, kurios gali kilti siekiant įteisinti savavališką statybą, ir kurių trukmė nepriklauso nuo asmens (statytojo) valios, t. y. šios procedūros trukmei jis negali daryti jokios įtakos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2358/2013).

31Analogiškai ši Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostata aiškinama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje. Taigi svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Vadinasi, jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi veiksmų numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta Statybos įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos. Kita procedūra, kuri taip pat sąlygotų reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimą sietina ne su projektinės dokumentacijos pakeitimu, bet ir su kitų reikalingų dokumentų gavimu ar pertvarkymu. Reiškia, būtų galima išskirti bent dvi procedūras, kurias pradėjus teismui atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kada yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau, taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013).

32UAB „VKK investicija“ pareiškime pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą motyvavo tuo, kad yra pradėtos dokumentų derinimo procedūros Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, pastatą ( - ), Kaune, nuosavybės teise valdo pareiškėja ir UAB „VICUS“, kurios turtas yra areštuotas AB DNB bankas ir kitų kreditorių naudai ir dėl šių areštų Kauno m. savivaldybėje negalima užbaigti techninio projekto derinimo darbų, gauti statybos leidimo bei tęsti statybos darbų procesą, taip pat 2013 m. balandžio 10 d. Kauno apygardos teismas išspręs klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pastato ( - ), Kaune, bendrasavininkei UAB „VICUS“ (civ/b Nr. B2-1399-510/2013) ir teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą šio areštuoto turto realizavimas bus sustabdytas, todėl iki restruktūrizavimo proceso pabaigos bus tęsiamos projekto derinimo, statybos leidimo gavimo (statybos įteisinimo) procedūros bei statybos darbai. Byloje nėra jokios informacijos apie tai, kokius veiksmus, susijusius su savavališkos statybos įteisinimu, pareiškėjas atliko po savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius surašymo bei, ar ši įteisinimo procedūra užtruko nuo UAB „VKK investicija“ valios nepriklausančių veiksmų. Pažymėtina, jog kreipimasis į teismą dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo bei pareiškėjo pateikta informacija apie UAB „VICUS“ turto arešto aktų įregistravimą turto arešto aktų registre niekaip nesietinos su procedūromis, kurios atliekamos siekiant įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatas (nepatvirtina veiksmų, kurių imamasi reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui). Įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, < ... pareiškėjos nurodytos priežastys pripažintinos nesvarbiomis priežastimis reikalavimo vykdymo termino pratęsimui Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalių prasme, todėl pareiškėjos prašymas netenkintinas.

33Apeliaciniame skunde UAB „VKK investicija“ teigia, kad priestatas jau buvo pastatytas, kai UAB „VICUS“ 2003 m. ir pareiškėjas 2007 m. įsigijo nuosavybės teisėmis šį pastatą bei rengia ieškinį teismui (kreipėsi su ieškiniu 2013 m. rugsėjo 10 d.) dėl Inspekcijos skyriaus 2012 m. liepos 2 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-120702-00054 ir 2012 m. liepos 4 d. reikalavimo Nr. REI-20-120704-00054 panaikinimo. Jeigu pareiškėjas nėra statytojas, visiškai nesuprantama, kodėl jis būtent administracine tvarka bei teisminiu keliu siekia šią statybą įteisinti, todėl minėti apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip prieštaringi ir nagrinėjamu atveju visiškai nereikšmingi Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies taikymo prasme.

34Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, vertino faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VKK investicija“ apeliacinį skundą atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VKK... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, jog šiais metais yra pradėtos dokumentų... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 7. Atsiliepime į prašymą nurodė, jog Inspekcijos Skyrius 2011 m. lapkričio 2... 8. Pažymėta, jog Pastato Vakarinis bei Šiaurinis priestatai yra pastatyti... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. II.... 11. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 12. Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam buvo pateiktas Reikalavimas, siekia... 14. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 15. Tai, kad pareiškėjas, kuriam buvo surašytas Aktas ir pateiktas Reikalavimas,... 16. III.... 17. Pareiškėjas UAB „VKK Investicija“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu... 18. Nurodo, jog teismas visiškai nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo,... 19. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 20. Mano, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą sprendimą... 21. UAB „Vicus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 35-38) su... 22. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo reikalavimo pašalinti savavališkos... 27. Byloje nustatyta, kad atlikus patikrinimą pareiškėjui 2012 m. liepos 2 d.... 28. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr.... 29. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šios teisės normos nuostatas... 30. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies prasme... 31. Analogiškai ši Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostata aiškinama ir... 32. UAB „VKK investicija“ pareiškime pratęsti reikalavimo pašalinti... 33. Apeliaciniame skunde UAB „VKK investicija“ teigia, kad priestatas jau buvo... 34. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą... 37. Nutartis neskundžiama....