Byla 2-70-577/2015
Dėl pažeistų autorių teisių gynimo ir kompensacijos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. A. M.,

4atsakovo atstovams G. G., adv. J. L.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Advanced Diagnostics Limited ieškinį atsakovui UAB „Tomahawk Diagnostic Technologies“ dėl pažeistų autorių teisių gynimo ir kompensacijos priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas kreipdamasis į teismą, patikslinęs reikalavimus (t. 1, b.l. 1-11, 113-114) bei jo atstovas bylos nagrinėjimo metu prašė: a/ įpareigoti atsakovą nutraukti prekybą EFIMMO įrenginiais, išimti iš internetinio tinklalapio www.efichip.lt visą su EFIMMO įrenginiu susijusią informaciją ir jokiomis formomis nebenaudoti su EFIMMO įrenginiu susijusios marketingo medžiagos bei sunaikinti ieškovo teises pažeidžiančių MVP Pro įrenginių kopijas, kuriomis prekiauja atsakovas; b/ priteisti iš atsakovo 42 711 litų dydžio kompensaciją; c/ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atstovas paaiškino, jog ieškovas yra pasaulyje gerai žinomas automobilių raktų programavimo įrenginių kūrėjas, sukūręs automobilių atidarymo ir užvedimo raktų programavimo įrenginį “MVP Pro Key Programming System” (toliau – MVP Pro įrenginys). Ieškovo darbuotojai K. K., S. B., R. C., M. A. atliko jiems pavestą darbo funkciją ir sukūrė MVP Pro įrenginyje įdiegtą programinę įrangą, kuri suteikia šiam įrenginiui reikiamą funkcionalumą. MVP Pro įrenginio prieigos raktų teikimo metodas ir sistema, leidžianti automobilio raktų programavimo įrenginiui užprogramuoti automobilių raktus, yra patentuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose (pateikimo data 2004 m. liepos 22 d., patento Nr. US 7315238 B2) ir naudojami MVP Pro įrenginyje. Šio patento išradėjai yra G. C. ir K. K., perleidę savo teises į išradimą ieškovui. Prieigos raktų teikimo metodas ir sistema kartu su kompiuterių programa įgalina MVP Pro įrenginį atlikti pagrindinę jo funkciją – užprogramuoti automobilio raktą. 2013 m. liepos mėnesį ieškovas sužinojo, kad jo teises pažeidžia atsakovas, prekiaudamas interneto tinklalapyje www.efichip.lt neteisėtai padarytomis MVP Pro įrenginio kopijomis, pavadintomis EFIMMO ir EFIMMO Pro (toliau – EFIMMO). Taip pat ieškovas nustatė, jog atsakovo administruojamame interneto tinklalapyje www.efichip.lt/EN/catalog/6/134/ yra pateikiama EFIMMO informacinė brošiūra, kurioje nurodoma informacija apie EFIMMO įrenginį, jo sudėtines dalis ir privalumus, yra iš esmės identiška ieškovo pateikiamai informacijai apie įrenginį MVP Pro. Ieškovas, sužinojęs apie atsakovo internetinę prekybą EFIMMO įrenginiais, 2013-07-10 elektroniniu laišku informavo atsakovą apie savo pažeistas teises, neteisėtai pardavinėjant MVP Pro įrenginio kopijas, pervadinus EFIMMO pavadinimu; nurodė atsakovui inter alia nutraukti pažeidimą ir pateikti raštišką įsipareigojimo patvirtinimą iki 2013-07-22. Atsakovas atsakymo nepateikė, pažeidimo nenutraukė. Prašo atsižvelgiant į pažeistas autorių teises, vadovaudamasis ATGTĮ 77 str.1 d.7 p. ir 83 str. 4 d. 1 p., priteisti iš atsakovo 42 711 Lt kompensaciją bei įpareigoti nutraukti ieškovo teisių pažeidimą.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko; nurodė, jog atsakovas užsiima komercine veikla; 2012-09-03 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo EFIMMO – 8 vnt., EFIMMO Pro - 2 vnt., iš viso 10 vnt., ir perpardavė juos kitiems asmenims. Šiuo metu atsakovas savo žinioje ginčo prietaisų neturi ir neketina jų įsigyti. Atsakovo tvirtinimu, nors ieškovas nurodo, kad ginčo prietaisą sukūrė ieškovo darbuotojai ir jų sukurtas prietaisas JAV užregistruotas kaip išradimas ir įrenginiui išduotas patentas, tačiau patente ieškovas nurodytas kaip išradėjų atstovas, o ne autorinių teisių turėtojas. Be to, prietaiso patentavimo teisės galioja tik JAV, Europoje patentas neregistruotas ir jam teisinė apsauga netaikoma. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad išradimo sudedamąja ir neatskiriama dalimi yra kompiuterinė programa, įmontuota į prietaisą; pažymėjo, jog kompiuterinės programos autoriumi gali būti tik fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, todėl ieškovas, kaip juridinis asmuo, nelaikytinas autoriumi. Duomenų, patvirtinančių autorių teisių įgijimą ar teisę atstovauti autoriams teisme, ieškovas nepateikė. Pažymėjo, jog prietaiso aprašymas ir jo sudedamųjų dalių išvardijimas nėra autorinės teisės dalykas, o techninio pobūdžio darbas, todėl ieškovo pateikta brošiūra nėra autorinės teisės objektas. Kadangi atsakovas ginčo prietaisų negamino, jis tik įsigijo 10 jo vienetų ir juos pardavė, todėl, atsakovo atstovo teigimu, ATGTĮ nuostatų atsakovo atžvilgiu taikyti nėra pagrindo. Prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje nagrinėjamas ginčas dėl autorių teisių gynimo. Ieškovas teigia, jog atsakovas, neteisėtai pardavinėdamas MVP Pro įrenginio kopijas, pervadinus EFIMMO pavadinimu, kuriame yra įdiegta atsakovo ieškovo darbuotojų sukurta programinė įrangą, pažeidė ieškovo autorines teises. Atsakovo tvirtinimu, ieškovas neįrodė, kad jis yra autorių teisių turėtojas, be to atsakovas ginčo prietaisus tik įsigijo ir perpardavė, pats nieko negamino ir nekopijavo.

10Dėl subjekto. Pasisakant dėl ieškovo kaip autorių teisių subjekto pažymėtina, jog pagal ATGTĮ 2 str. nuostatas autorių teisių subjektas tai autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, šio įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas). Pritartina atsakovo pozicijai, jog kompiuterinės programos autoriumi gali būti tik fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė; tai įtvirtinta ir ATGTĮ 10 str. Tačiau ATGTĮ 10 str. 2 d. nustatyta, jog turtinės autorių teisės į kompiuterių programą, kurią sukūrė darbuotojas atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, kur irgi nurodoma, jog turtinės teisės į kompiuterių programas, sukurtas darbuotojo atliekant darbo funkcijas, vykdant tarnybines pareigas, skirtingai negu turtinės teisės į kitus autorių teisių apsaugos objektus, pagal įstatymą suteikiamos darbdaviui. Byloje nustatyta, kad ieškovo darbuotojai K. K., S. B., R. C., M. A. sukūrė MVP Pro įrenginyje įdiegtą programinę įrangą, kuri suteikia šiam įrenginiui reikiamą funkcionalumą (b.l. 12-13). Jungtinių Valstijų 2008-01-01 patentas Nr. US 7 315 238 B2 (b.l. 15-16) patvirtina, jog: a/ MVP Pro įrenginio prieigos raktų teikimo metodas ir sistema, leidžianti automobilio raktų programavimo įrenginiui užprogramuoti automobilių raktus, yra patentuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose (pateikimo data 2004 m. liepos 22 d.) ir naudojami MVP Pro įrenginyje; b/ užpatentuotos prieigos raktų teikimo metodo ir sistemos, leidžiančios automobilio raktų programavimo įrenginiui užprogramuoti automobilių raktus, išradėjų G. C. ir K. K. teisių į išradimą perėmėjas yra ieškovas. Taigi, išvardinti įrodymai aukščiau aptartų ATGTĮ 2 str., 10 str. 2 d. bei direktyvos nuostatų kontekste neabejotinai patvirtina, jog ieškovas atitinka autorių teisių ir autorių teisių perėmėjo subjekto sąvoką. Atkreiptinas dėmesys, jog kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus yra pažymėjęs, kad ieškovui byloje pateikus jam prieinamus įrodymus ir taip įvykdžius CPK 178 str. įtvirtintą procesinę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, t. y. įrodyti turimas išimtines turtines autorių teises, būtent atsakovui, nesutinkančiam su aplinkybe, kad ieškovas turi pirmiau nurodytas teises, atsiranda procesinė pareiga paneigti šią ieškovo nurodytą ir atitinkamais įrodymais patvirtintą aplinkybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2006, 2009-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2009 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovas, nesutikdamas su tuo, kad ieškovas yra ginčo kompiuterio programų išimtinių turtinių teisių turėtojas, turėjo pateikti šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų, tačiau jų nepateikė (CPK 178 str.). Esant nurodytam, atsakovo argumentai, jog ieškovas nėra autorių teisių subjektas, visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

11Dėl objektų. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ir dėl to, ar kompiuterių programa ir brošiūra yra autorių teisių objektais.

12Visų pirma pažymėtina, jog tai, kad kompiuterių programos laikomos autorių teisių objektu, įtvirtinta ATGTĮ 4 str. 2 d. 1 p. nuostatose; kompiuterių programos sąvoka apibrėžta ATGTĮ 2 str. 18 d. Kompiuterių programa saugoma pagal šį įstatymą, jeigu ji yra originali ta prasme, kad tai yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas, ir teisei į apsaugą nustatyti netaikomi jokie kiti kriterijai (ATGTĮ 10 str. 1 d, Direktyvos 2009/24/EB 1 str. 3d.); kaip paminėta aukščiau, kompiuterių programos apsaugą reglamentuoja 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos. Pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisinių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS), 10 str., kompiuterių programoms irgi suteikiama tokia pati autorių teisių apsauga, kaip ir literatūros kūriniams pagal Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos. Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 5 str. 2 d. nustatyta, jog autorių teisių apsauga atsiranda nuo kūrinio sukūrimo ir jo išreiškimo objektyvia forma, nepriklausomai nuo jokių formalumų. Kaip minėta, byloje nustatyta, jog ginčo MVP Pro įrenginio kompiuterių programa sukurta ieškovo darbuotojų; autorių teisės priklauso ieškovui.

13Pažymėtina, kad kompiuterio programos funkcija – palaikyti ryšį ir dirbti kartu su kitais kompiuterinės sistemos komponentais ir su naudotojais, ir dėl to reikia loginio ir atitinkamais atvejais fizinio tarpusavio sujungimo ir sąveikos, kad visi programinės ir kompiuterinės įrangos elementai dirbtų su kita programine ir kompiuterine įranga ir naudotojais visais būdais, kuriais jie turi veikti (Direktyva 2009/24/EB). Autorių teisių apsauga apima ir vadinamąsias sąsajas, t. y. programos dalis, kurios užtikrina tokį programinės ir kompiuterinės įrangos elementų sujungimą ir sąveiką. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ginčo įrenginyje MVP Pro naudojamas automobilių prieigos raktų teikimo metodas ir sistema, kuri leidžia automobilio programavimo įrenginiui užprogramuoti transporto priemonių raktus. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ši sistema įgalina vartotoją įsigyti prieigos raktų (automobilių raktų programavimo vienetas) ir pasinaudoti MVP Pro įrenginio pagrindine funkcija – suprogramuoti automobilio raktą; MVP Pro įrenginio kompiuterių programa gali veikti tik pagal šioje sistemoje patvirtintą schemą, kuri užtikrina programinės ir kompiuterinės įrangos elementų sujungimą ir sąveiką, todėl ji laikytina kompiuterių programos sudedamąja dalimi ir yra taip pat saugoma kaip autorių teisių objektas. Kaip minėta, aptariama MVP Pro įrenginio prieigos raktų teikimo metodas ir sistema, leidžianti automobilio raktų programavimo įrenginiui užprogramuoti automobilių raktus, yra patentuota Jungtinėse Amerikos Valstijose (b.l. b.l.15-16). Iš pateikto į bylą patento turinio akivaizdu, jog šios sistemos ir metodo išradėjai G. C. ir K. K. teises į išradimą perleido ieškovui. Teismas negali nesutikti su atsakovo tvirtinimais, jog JAV registruotam patentui Lietuvos teritorijoje patentų apsauga negalioja, tačiau pažymi, jog ieškovas įrodinėdamas savo subjektiškumą apeliuoja į JAV registruotą patentą ne įstatyminių normų, reglamentuojančių patento apsaugą, kontekste, o kaip į įrodymą, patvirtinantį sistemos ir metodo autorių teisių perleidimą ieškovui. Pritartina ieškovo pozicijai, jog tai, kad Sistema saugoma pagal Jungtinių Amerikos Valstijų patentų teisę, neriboja Sistemos kaip autorių teisių objekto apsaugos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę. Taip pat teismas negali nesutikti su ieškovo argumentais, kad kompiuterių programos dokumentai yra kompiuterių programos sudedamoji dalis. Iš kompiuterių programos dokumentų turinio matyti, jog juose detalizuotos programos įdiegimo, veikimo, naudojimo sąlygos (b.l. 35-36), t.y. dokumentuose pateikta informacija skirta programai suprasti ir naudoti. Todėl ginčo įrenginio vartotojo vadovas irgi pripažintinas kompiuterių programos paketo sudedamąja dalimi.

14Atsakovo tvirtinimu brošiūra nėra autorių teisių objektas, tačiau su tokiais atsakovo teiginiais sutikti negalima. Kaip minėta, autorių teisių objektu yra laikomos brošiūros, išreikštos bet kokia forma, įskaitant elektroninę (ATGTĮ 4 str. 2 d. 1 p.). Viena iš sąlygų siekiant apsaugos pagal šį įstatymą yra tai, kad kalbos priemonėmis būtų perteiktos ir išreikštos kūrėjo mintys, atsiskleistų iš perteikiamo turinio kokia nors prasmė. Byloje aptariama brošiūra yra parengta ieškovo darbuotojų G. C. ir S. G.; iš jos turinio akivaizdu, jog tokiu būdu yra atskleidžiama informacija apie sukurtą MVP Pro įrenginį, įskaitant jo išvaizdą, savitumą, techninius parametrus, sudėtines dalis, naudojimosi instrukciją, įrenginio privalumus, ir tai yra originalus kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas objektyvia forma. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, jog brošiūroje yra atskleista tik techninio pobūdžio informacija, kuri nėra laikoma kūriniu ir saugoma ATGTĮ nuostatų. Visiškai akivaizdu, jog tai yra savarankiškas kūrinys, ieškovo darbuotojų kūrybos rezultatas, kuris apima reklaminius teiginius, pateikiant MVP Pro įrenginio nuotraukas bei sukuriant jo pristatymą. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo 2013-09-25 protokolo (b.l. 18-28, 29-36) matyti, jog atsakovo internetiniame tinklalapyje www.efichip.lt (b.l. 37, 18-20) ir EFIMMO brošiūroje (b.l. 25, 26, 33, 34) pateikiama informacija yra nukopijuota ir iš esmės identiška ieškovo marketingo medžiagoje pateikiamai informacijai apie MVP Pro įrenginį (b.l. 50-56, 57-63).

15Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, aptartus įrodymus bei padarytas išvadas, konstatuotina, jog aptariama kompiuterių programa, įgalinanti programuoti automobilių raktus su jos sudedamosiomis dalimis (MVP Pro įrenginyje naudojamas automobilių prieigos raktų teikimo metodas ir sistema, kompiuterių programos dokumentai (vartotojo vadovas), skirti programai suprasti ir naudoti (įdiegimo, veikimo, naudojimo sąlygos)), brošiūra – yra saugomi kaip autorių teisių objektai.

16Ieškovo tvirtinimu, atsakovas prekiaudamas EFIMMO įrenginiais, su neteisėtai, be autorių teisių subjekto leidimo, atgaminta MVP Pro įrenginio kompiuterių programa, įskaitant sistemą, panaikinus informaciją apie teisių valdymą ir pateikiant EFIMMO kaip originalią kompiuterių programą, veikia neteisėtai (ATGTĮ 15 str. 2 d.), o pagal ATGTĮ 73 str. tokie veiksmai laikomi autorių teisių pažeidimu. Atsakovas teigia, kad įgijęs prietaisus, tiesiog juos perpardavė; programos nekopijavo, jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

17Ieškovas teiginiams dėl savo pažeistų teisių patvirtinti pateikė: a/ įsigyto iš atsakovo EFIMMO įrenginio ir originalaus MVP Pro įrenginio palyginimą (b.l. 38-63), iš kurio matyti, kad EFIMMO įrenginio dizainas (forma, dydis, spalva, klavišai) yra identiški kaip ir MVP Pro įrenginio, EFIMMO įrenginio viduje esantis puslaidininkio gaminys yra toks pat kaip MVP Pro įrenginio. Ieškovo atstovas akcentavo, jog nors EFIMMO įrenginio puslaidininkio gaminyje mechaniškai pašalintas bazinio įrenginio modelio technologijos „AD100 Pro“ pavadinimas ir ieškovo logotipas „Advanced Diagnostics“, tačiau „A“ raidę galima įžiūrėti (???b.l. 40, 46); be to, MVP Pro įrenginio puslaidininkio gaminyje palikta klaida rezistoriuje U43 yra nukopijuota EFIMMO įrenginio puslaidininkio gaminyje, kas patvirtina, jog EFIMMO įrenginyje yra naudojama MVP Pro puslaidininkio gaminio kopija – atspaudas; EFIMMO įrenginio prisijungimo raktai yra identiški MVP Pro įrenginio raktams (b.l. 41, 47); EFIMMO įrenginio kompiuterių programa (operacinė sistema ir taikomoji programa) yra tokia pati kaip MVP Pro įrenginio; MVP Pro įrenginio operacinė sistema leidžia atnaujinti testerį ir parinkti programas, jos funkcijos yra išlikusios tokios pat kaip originalios programos, nes nukopijuotos programos yra parenkamos ir testeriai yra atnaujinami tokiu pačiu būdu kaip originalios (sutampa 131072 baitai). Iš atlikto palyginimo matyti, kad vienintelis keitimas, padarytas EFIMMO įrenginyje – tai slaptažodžiai - saugos raktai (slaptažodžiai), kurie reikalingi jungtis prie įrenginio programinės įrangos. Atsakovas naudoja savo įkelties programos versiją, kuri leidžia jungtis prie EFIMMO sistemos siekiant įsigyti ar atnaujinti programinę įrangą. Taip pat ieškovo atstovas pažymėjo, jog EFIMMO įrenginyje nukopijuota ieškovo sąmoningai, siekiant apsaugoti savo sukurtos kompiuterių programos autentiškumą, palikta rašybos klaida – kompiuterio programoje nurodant „SECURITY INFOMATION“ (be „R“ raidės), nors turi būti „SECURITY INFORMATION“ (žodis INFORMATION su raide „R“); b/ ieškovo MVP Pro įrenginio brošiūrų su atsakovo EFIMMO įrenginio brošiūromis palyginimą (b.l. 20-36, 50-63), iš kurio matyti, kad abiejų brošiūrų (tame tarpe vartotojų vadovų) turinys (nuotraukos, įrenginio aprašymas, įrenginio komplektacija), išskyrus įrenginio pavadinimą EFIMMO ir MVP Pro, faktiškai identiškas. Taip pat iš aptariamų įrodymų turinio matyti, kad vartotojo vadove vartojamas „AD100“ įrenginio pavadinimas patvirtina, jog atsakovo parduodamas EFIMMO įrenginys gali būti atpažįstamas kaip AD100 įrenginys, kurio technologija yra naudojama MVP Pro įrenginyje; kas, be kita ko, irgi patvirtina, kad EFIMMO įrenginio technologija yra tapati ieškovo sukurtai technologijai.

18Teismas neturi pagrindo nesivadovauti aukščiau išvardintais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, jog nors atsakovas su pateiktais įrodymais nesutiko, teigė, kad ieškovo atliktu palyginimu vadovautis nėra pagrindo, tačiau teismo pasiūlymo skirti ekspertizę atsisakė, jokių kitų, paneigiančių ieškovo pateiktus, įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).

19Kaip minėta, atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, teigė, jog nupirkęs įrenginius jokių pakeitimų kompiuterių programoje, pačios programos ar įrenginį lydinčių dokumentų kopijų, nedarė; tiesiog nupirktą prekę perpardavė, todėl neigia pažeidęs ieškovo autorių teises. Be to atsakovas nurodė, jog prie įrenginio pridėtos medžiagos yra nurodoma, jog ieškovas nemokamai teikia programinės įrangos modulius, todėl mano, jog ieškovas reiškia reikalavimus atsakovui nepagrįstai. Su tokiais atsakovo argumentais teismas sutikti negali.

20Atsakovo nurodytas aplinkybes apie ginčo įrenginių pirkimą bei pardavimą patvirtina 2012-09-03 pirkimo-pardavimo sutartis, iš kurios matyti, kad atsakovas įsigijo 10 vnt. ginčo įrenginių (???b.l. 90-91), bei atsakovo pateikta pažyma, kurios turinys patvirtina, kad atsakovas įsigytus ginčo įrenginius pardavė laikotarpiu nuo 2012-11-30 iki 2013-10-04 (b.l. 92). Atkreiptinas dėmesys, jog ATGTĮ 15 str. įtvirtintas draudimas naudoti, parduoti, platinti ir t.t. bet kokio kūrinio originalą ar jo kopijas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo ir nurodoma, jog toks panaudojimas laikomas neteisėtu (išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus). Analogiškas draudimas įtvirtinatas 2009-04-23 direktyvos Nr. 2009/24/EC dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 6 str. 2 d. Pažymėtina, jog ES Teisingumo Teismas savo praktikoje irgi yra pažymėjęs, jog savo išraiškai panašios kompiuterių programos kūrimas, gaminimas ar pardavimas reiškia autoriaus teisių pažeidimą (ESTT 2012-05-02 sprendimas, SAS Institute Inc prieš World Programming Ltd). Sutiktina su atsakovu, jog išties ieškovas savo medžiagoje nurodo, kad ieškovas nemokamai teikia programinės įrangos modulius, tačiau pažymėtina ir tai, kad tokio ieškovo teiginio negalima vertinti atsietai be visos medžiagos. Visiškai akivaizdu, jog ieškovas nemokamą programinės įrangos modulių panaudojimą ar atnaujinimą sieja su originalaus PVM Pro įrenginio pirkimu ir būtent tokiam pirkėjui užtikrina galimybę naudotis nemokamai programinės įrangos moduliais ar jų atnaujinimu. Ne mažiau svarbu yra ir tai, jog norint susipažinti su EFIMMO ir EFIMMO Pro įrenginiu, jo veikimo būdu ir t.t., internetiniam puslapyje su programos paaiškinimais autoriumi nurodytas ieškovas, todėl, teismo vertinimu, atsakovui turėjo būti aišku, kad kompiuterinės programos autorių teisės priklauso būtent ieškovui. Taigi, aukščiau aptarti įrodymai bei padarytos išvados patvirtina ieškovo autorių teisių pažeidimą ATGTĮ 4 str. 2 d., 15 str. 1 d., 2 d., 73 str. nuostatų prasme.

21Teismų praktikoje ir teisės doktrinoje pripažįstama, kad pats autoriaus teisių pažeidimo faktas reiškia žalos autoriaus teisių subjekto teisėms ir interesams padarymą. CK 6.246 str. irgi nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas atliko veiksmus, kuriuos įstatymas draudžia atlikti, – neteisėtai panaudojo ieškovui priklausančio kūrinio kopijas (kompiuterinė programa (su jos sudedamosiomis dalimis) ir brošiūra) ir pažeidė ieškovo turtines teises. Ieškovas patyrė turtinę žalą dėl atsakovo vykdomos neteisėtos MVP Pro kopijų prekybos, negaudamas pajamų už atsakovo parduodamus įrenginius (ATGTĮ 15 str., 73 str. CK 6.246 str. 1 d.); tarp atsakovo kaltų veiksmų ir jais padarytos žalos ieškovui yra priežastinis ryšys (CK 6.247 str.). Preziumuojama, kad atsakovas yra kaltas dėl autoriaus teisių pažeidimo, ir šioje byloje nėra duomenų, paneigiančių šią prezumpciją (CK 6.248 str. 1 d.). Taigi, konstatuotina, kad egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygos (CK 6.246–6.249 str. str.), todėl yra pagrindas spręsti dėl ieškovo pažeistų teisių gynimo būdo.

22Dėl ieškovo pažeistų teisių gynimo būdo.

23Ieškovo raštai (b.l. 66-70) patvirtina, jog 2013-07-10 elektroniniu laišku ieškovas informavo atsakovą apie savo pažeistas teises, neteisėtai pardavinėjant MVP Pro įrenginio kopijas, pervadinus EFIMMO pavadinimu, bei nurodė atsakovui nutraukti pažeidimą ir pateikti raštišką įsipareigojimo patvirtinimą iki 2013-07-22. Atsakovas į ieškovo raštus nereagavo. Patikslinęs reikalavimus, ieškovas prašo: a/ įpareigoti atsakovą nutraukti prekybą EFIMMO įrenginiais, išimti iš internetinio tinklalapio www.efichip.lt visą su EFIMMO įrenginiu susijusią informaciją ir jokiomis formomis nebenaudoti su EFIMMO įrenginiu susijusios marketingo medžiagos bei sunaikinti ieškovo teises pažeidžiančių MVP Pro įrenginių kopijas, kuriomis prekiauja atsakovas; b/ priteisti iš atsakovo 42 711 litų dydžio kompensaciją.

24Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato keletą pažeistų teisių gynimo būdų, tarp jų, esant autorių teisių pažeidimui, gali būti reikalaujama įpareigoti nutraukti veiksmus, uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala, sumokėti kompensaciją (ATGTĮ 77 str. 1 d. 2, 3 p.p., 77 str. 1 d. 7 p.).

25Konstatavus neteisėtus ir ieškovo teises pažeidžiančius atsakovo veiksmus, atsiranda teisinis pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą taikyti jo pažeistų autorių teisių gynimo būdus įpareigoti nutraukti ir uždrausti atlikti veiksmus: atsakovas įpareigotinas nutraukti prekybą EFIMMO įrenginiais, išimti iš internetinio tinklapio www.efichip.lt visą su EFIMMO įrenginiu susijusią informaciją ir jokiomis formomis nebenaudoti su EFIMMO įrenginiu susijusios marketingo medžiagos bei sunaikinti ieškovo teises pažeidžiančių MVP Pro įrenginių kopijas, kuriomis prekiauja atsakovas (ATGTĮ 77 str. 1 d. 2, 3 p.p.).

26Taip pat, teismo vertinimu, yra pagrindas taikyti ir kitą autorių teisių gynimo būdą –kompensacijos priteisimą. Kompensacijos instituto paskirtis – apginti autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų pažeistas teises, teisingai jiems atlyginant jų patirtus materialinio ir nematerialinio pobūdžio praradimus ir taip užtikrinant teisingą autorių ir gretutinių teisių subjektų pažeistų teisių gynimą, kai dėl autorių ir gretutinių teisių pažeidimo neįmanoma nustatyti padarytos žalos. Įstatyme nustatytas kompensacijos dydžio ribų intervalas, o konkrečioje situacijoje priteistinos kompensacijos dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko įstatymo numatytą savo pažeistų teisių gynimo būdą – kompensaciją, kurios apskaičiavimą grindžia atsakovo apyvarta nuo 2013 m. liepos mėnesio (kuomet atsakovas buvo įspėtas dėl ieškovo autorių teisių pažeidimą). Iš atsakovo pateiktos pažymos apie apyvartas matyti, kad iš viso apyvarta buvo 23 101 EUR, o nuo 2013 m. liepos mėnesio, kuomet ieškovui buvo pranešta apie ieškovų autorių teisių pažeidimą – 12 370 EUR. Teisėto pardavimo kainos kriterijaus taikymas nagrinėjamu atveju nustatant kompensacijos dydį neprieštarauja LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 83 str. 4 d. nuostatoms bei atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką nagrinėjant tokio pobūdžio bylas. Taip pat vertintina tai, kad atsakovas, nepaisant ieškovo įspėjimo dėl jo autorių teisių pažeidimo ir nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus, visgi toliau prekiavo ginčo įrenginiais ir faktiškai didesnę dalį turimų įrenginių pardavė jau po įspėjimo gavimo (b.l. 92), todėl teismas neįžvelgia jokio pagrindo svarstyti dėl prašomos priteisti kompensacijos mažinimo, o priešingai, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju prašomas priteisti kompensacijos dydis atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 12 370 EUR kompensacija (ATGTĮ 83 str. 4 d.). Esant nurodytam, ieškovo reikalavimai pagrįsti, todėl tenkintini.

27Ieškovui grąžintini 689,87 EUR (2 382 Lt) jo permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Likusios bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai (CPK 93 str.). Ieškovas sumokėjo 394,46 EUR (1362 Lt) žyminio mokesčio (atėmus grąžintiną žyminį mokestį) bei 3 935,35 EUR (13 587,98 Lt) už advokato teikiamą pagalbą, kurios, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo trukmę, paruoštų procesinių dokumentų skaičių, vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2004-04-02 Nr. 1R-85 „Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio“ laikomos per didelėmis, todėl mažintinos iki 2 600 EUR. Teismas tenkino ieškinį, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina iš viso 2994,46 EUR bylinėjimosi išlaidų.

28Iš atsakovo valstybei priteistini 8,15 EUR pašto išlaidų (CPK 96 str.).

29Vilniaus apygardos teismo 2013-11-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo iki visiško įvykdymo (CPK 150 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

31Ieškinį tenkinti.

32Įpareigoti atsakovą UAB „Tomahawk Diagnostic Technologies“, j.a.k. 301060672, nutraukti prekybą EFIMMO įrenginiais, išimti iš internetinio tinklalapio www.efichip.lt visą su EFIMMO įrenginiu susijusią informaciją ir jokiomis formomis nebenaudoti su EFIMMO įrenginiu susijusios marketingo medžiagos bei sunaikinti ieškovo teises pažeidžiančių MVP Pro įrenginių kopijas, kuriomis prekiauja atsakovas.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Tomahawk Diagnostic Technologies“, j.a.k. 301060672, ieškovui Advenced Diagnostics Limited, j.a.k. 04466062, 12 370 EUR (dvylikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimties eurų) dydžio kompensaciją.

34Priteisti iš atsakovo ieškovui 2994,46 EUR (su tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 46 centus) bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti iš atsakovo valstybei 8,15 EUR (aštuonis eurus 15 euro centų) pašto išlaidų (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

36Grąžinti ieškovui 689,87 EUR (2 382 Lt) (šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 87 centus) jo permokėto žyminio mokesčio (2013-11-12 mokėjimo nurodymas Nr. 11121134).

37Vilniaus apygardos teismo 2013-11-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo visiško įvykdymo.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,... 2. sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. A. M.,... 4. atsakovo atstovams G. G., adv. J. L.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Advanced... 6. Ieškovas kreipdamasis į teismą, patikslinęs reikalavimus (t. 1, b.l. 1-11,... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko; nurodė, jog atsakovas užsiima komercine... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl autorių teisių gynimo. Ieškovas teigia,... 10. Dėl subjekto. Pasisakant dėl ieškovo kaip autorių teisių subjekto... 11. Dėl objektų. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ir dėl to, ar kompiuterių... 12. Visų pirma pažymėtina, jog tai, kad kompiuterių programos laikomos autorių... 13. Pažymėtina, kad kompiuterio programos funkcija – palaikyti ryšį ir dirbti... 14. Atsakovo tvirtinimu brošiūra nėra autorių teisių objektas, tačiau su... 15. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą,... 16. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas prekiaudamas EFIMMO įrenginiais, su... 17. Ieškovas teiginiams dėl savo pažeistų teisių patvirtinti pateikė: a/... 18. Teismas neturi pagrindo nesivadovauti aukščiau išvardintais įrodymais.... 19. Kaip minėta, atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, teigė, jog nupirkęs... 20. Atsakovo nurodytas aplinkybes apie ginčo įrenginių pirkimą bei pardavimą... 21. Teismų praktikoje ir teisės doktrinoje pripažįstama, kad pats autoriaus... 22. Dėl ieškovo pažeistų teisių gynimo būdo.... 23. Ieškovo raštai (b.l. 66-70) patvirtina, jog 2013-07-10 elektroniniu laišku... 24. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato keletą pažeistų... 25. Konstatavus neteisėtus ir ieškovo teises pažeidžiančius atsakovo veiksmus,... 26. Taip pat, teismo vertinimu, yra pagrindas taikyti ir kitą autorių teisių... 27. Ieškovui grąžintini 689,87 EUR (2 382 Lt) jo permokėto žyminio mokesčio... 28. Iš atsakovo valstybei priteistini 8,15 EUR pašto išlaidų (CPK 96 str.).... 29. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270... 31. Ieškinį tenkinti.... 32. Įpareigoti atsakovą UAB „Tomahawk Diagnostic Technologies“, j.a.k.... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Tomahawk Diagnostic Technologies“, j.a.k.... 34. Priteisti iš atsakovo ieškovui 2994,46 EUR (su tūkstančius devynis šimtus... 35. Priteisti iš atsakovo valstybei 8,15 EUR (aštuonis eurus 15 euro centų)... 36. Grąžinti ieškovui 689,87 EUR (2 382 Lt) (šešis šimtus aštuoniasdešimt... 37. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...