Byla 1S-139-417/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Eduardas Maškevičius, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, prokurorei Kristinai Prialgauskienei, nukentėjusiajam Juliui Mulskiui, jo atstovui advokatui Gintautui Daugėlai,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo Juliaus Mulskio skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio 2009-12-10 bei prokurorės K. Prialgauskienės 2009-11-16 nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą, panaikinimo,

Nustatė

3Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Jūrų uosto policijos skyriuje 2009-06-02 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-1-00269-08 dėl AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojo Jurgio Mulskio, asmens kodas 35308020903, mirties priežasties nustatymo.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokurorės Kristinos Prialgauskienės 2009-11-16 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 30-1-00269-08 nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog Donato Racevičiaus ir Sauliaus Petrausko veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 132 str. 3 d., požymių, Reginos Versackienės veikoje – nusikalstamos veikos, numatytos BK 176 str. 1 d., požymių. Minėtame nutarime prokurorė konstatavo, jog traukinių derintojo bei šilumvežio mašinisto Pauliaus Butkaus bei Reginos Versackienės kaip pamainos viršininko pavaduotojos bei vienintelės AB „Klaipėdos nafta“ darbų vadovės naktinėje pamainoje veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 41 str., sudėties požymių.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje 2009-12-02 buvo gautas Juliaus Mulskio skundas, kuriuo prašoma panaikinti prokurorės K. Prialgauskienės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00269-08 ir nušalinti prokurorę nuo ikiteisminio tyrimo organizavimo bei kontrolės.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Ančiukaitis 2009-12-10 priėmė nutarimą atmesti pareiškėjo skundą dėl prokurorės priimto nutarimo panaikinimo.

7Julius Mulskis minėtąjį Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio nutarimą 2010-02-24 apskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

8Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 30 d. nutartimi pareiškėjo Juliaus Mulskio skundą patenkino ir 2009-12-10 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio ir 2009-11-16 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės K. Prialgauskienės nutarimus panaikino.

9Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Ančiukaitis pateiktame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atmesti Juliaus Mulskio skundą bei palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio 2009-12-10 ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės K. Prialgauskienės 2009-11-16 nutarimus. Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismas priimdamas sprendimą remiasi lakoniškomis frazėmis, jog tyrimas atliktas neišsamiai bei neįvertintos visos aplinkybės. Anot pareiškėjo, prokurorė K. Prialgauskienė nutarime nutraukti tyrimą išsamiai nurodė liudytojų, įtariamųjų duotus parodymus, Valstybinės darbo inspekcijos pateiktas išvadas ir būtent remdamasis šiais surinktais duomenimis priėmė motyvuotą sprendimą. Tyrimo metu išnaudotos visos įmanomos ir tikslingos procesinės tyrimo priemonės, tačiau išsamesnės nei nustatyta informacijos surinkti nepavyko. Prokuroras pažymi, kad mačiusių šį įvykį liudytojų nėra, taip pat nėra nė vieno liudytojo, tiesiogiai tą dieną bendravusio su žuvusiuoju ir paliudijusio, jog J. Mulskis tikrai buvo neblaivus, ir vyresnysis pylėjas S. Petrauskas tai matė ir žinojo.

10Prokuroras pažymi, kad nors apylinkės teismas nutartyje nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo išnaudotos visos galimybės surinkti duomenis, patvirtinančius ar paneigiančius kaltę, tačiau kokios galimybės ir kokie tyrimo veiksmai, teismo nuomone, padėtų tyrimui ir iš esmės atskleistų nustatytas įvykio aplinkybes ir paneigtų visų liudytųjų parodymus, nenurodė. Be to, pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog prokurorė, atstovaudama nukentėjusiojo interesus, pripažino, kad kelia abejonių tam tikrų procesinių veiksmų atlikimo metu gautų duomenų tikrumas, tačiau vien tik tokių abejonių nepakanka pripažinti darbdaviui atstovaujantį asmenį kaltu.

11Anot pareiškėjo, iš įvykio vietos apžiūros metu bei mirusiojo kūno tyrimo metu užfiksuotų duomenų nustatyta, jog J. Mulskis mirė vagono riedmenimis pervažiavus jo galvą, jokių nubloškimo, vilkimo požymių nenustatyta. Todėl prokuroras pažymi, kad, kaip ir konstatuota prokurorės K. Prialgauskienės nutarime, negalima nustatyti, ar J. Mulskis vagonų sąstatui įvažiavus pro teritorijos vartus jau gulėjo ant geležinkelio bėgių, ar parkrito prieš pat vagonų sąstatą. Mirusiojo kraujyje ir šlapime rasta alkoholio koncentracija atitinka sunkų neblaivumo laipsnį, tai, anot prokuroro, rodo, jog J. Mulskis buvo stipriai girtas bei eidamas per estakadų teritoriją galėjo bet kada prarasti koordinaciją ir pargriūti ant geležinkelio bėgių. Pareiškėjo nuomone, jokie papildomi tyrimo veiksmai negali atsakyti ir neatsakys į šį klausimą.

12Prokurorė prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio skundą patenkinti.

13Nukentėjusysis ir jo atstovas advokatas G. Daugėla prašo prokuroro skundą atmesti.

14Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio skundas atmestinas.

15Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus nelaimingo atsitikimo darbe 2008-06-30 akte Nr. 2 buvo konstatuoti darbų saugos pažeidimai: nepakankama kontrolė – neblaivaus darbuotojo nenušalinimas nuo darbo. Pažeista Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str. 1 d. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio. Kitais atvejais nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) darbdavys gali tik įstatymų nustatytais pagrindais; neblaivaus darbuotojo darbas, pažeista: AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2003-03 21 įsakymo Nr. P1-30 „Dėl alkoholinių gėrimų, narkotikų, toksinių medžiagų vartojimo prevencijos bendrovėje“ 2 p.: bendrovės darbuotojams draudžiama atsinešti į darbą alkoholinius gėrimus, narkotikus ar toksines medžiagas. Atvykę į darbą darbuotojai privalo būti blaivūs neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų (b. 1.127, 171); eismo taisyklių pažeidimas geležinkelyje, pažeistas AB „Klaipėdos nafta“ gamybos direktoriaus AB „Klaipėdos geležinkeliai“ krovinių vežimo valdybos viršininko patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ privažiuojamojo kelio eismo organizavimo instrukcijos Nr. 1/511 p., manevravimo greitis privažiuojamuosiuose keliuose turi būti ne didesnis kaip 5 km/ val.(t. 1, b. 1. 40–109). Taip pat iš Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Klaipėdos skyriaus 2008-06-02 specialisto išvados Nr. M 407/08 (03), kurioje konstatuota, kad J. Mulskio kraujyje ir šlapime rasta atitinkamai 3,17 prom. ir 4,25 prom. etilo alkoholio, akivaizdu, kad galima teigti, jog tiek žuvusio J. Mulskio darbdaviai, tiek ir pats Jurgis Mulskis pažeidė saugaus darbo reikalavimus, nesilaikė darbo drausmės reikalavimų. Esant tokiai situacijai, kai abi įvykio šalys padaro pažeidimus, ikiteisminio tyrimo metu buvo būtina nustatyti, kurių asmenų– darbdavio ar vis dėlto paties žuvusiojo J. Mulskio – lengvabūdiški veiksmai – pavojingų darbų atlikimas esant stipriai apsvaigus nuo alkoholio – galėjo būti susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su kilusiomis pasekmėmis – jo mirtimi. Analizuojant nustatytus pažeidimus, būtina ieškoti priežastinio ryšio tarp konkrečių asmenų veikimo ar neveikimo. Todėl apygardos teismas sutinka su apylinkės teismo konstatavimu, jog šiame ikiteisminiame tyrime būtini papildomi procesiniai veiksmai, iš kurių būtų galima atsakyti, ar už darbo saugą atsakingi asmenys, netinkamai vykdydami savo pareigas, suprato ar galėjo suprasti, kad kelia pavojų kito žmogaus gyvybei, ar nenumatė šių padarinių ir neturėjo ar negalėjo jų numatyti arba numatė tokius padarinius, bet, jų nenorėdami, ėmėsi atsargumo priemonių, kad išvengtų kito žmogaus mirties, tačiau ji įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios. Kitaip tariant, būtina nustatyti, ar atsakingi asmenys turėjo galimybę laiku nustatyti žuvusiojo J. Mulskio neblaivumą darbo metu, kokios priežastys lėmė, kad neblaivus asmuo nebuvo pastebėtas ir nenušalintas nuo darbo. Taip pat akivaizdu, kad būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių buvo viršytas sąstato greitis ir kokios aplinkybės lėmė manevravimo greičio nesilaikymą. Apygardos teismo nuomone, tik išsamiai ir objektyviai ištyrus šias aplinkybes galima spręsti apie asmenų, susijusių su šio įvykio kilimu, ryšį su kilusiais padariniais – Jurgio Mulskio žuvimu darbo vietoje.

16Akcentuotina, kad baudžiamojo proceso įstatymas įgalina prokurorą organizuoti ir kontroliuoti ikiteisminio tyrimo atlikimą. Ir būtent, išsiaiškinti jau paminėtas aplinkybes dėl žuvusiojo J. Mulskio darbdavių veikos tenka prokurorui, kontroliuojančiam šį tyrimą.

17Pažymėtina, kad teisingas apylinkės teismo akcentavimas, jog ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo tęsimas iš esmes nesuvaržo niekieno teisių, nesukelia jokių kitų neigiamų padarinių, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti atliekamas net ir tuo atveju, kai net ir atlikus papildomus tyrimo veiksmus yra tikėtina, jog procesas turės būti nutrauktas.

18Vadovaudamasis LR BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartį.

20Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Eduardas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros... 3. Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Jūrų uosto policijos... 4. Klaipėdos miesto apylinkės prokurorės Kristinos Prialgauskienės 2009-11-16... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje 2009-12-02 buvo gautas Juliaus... 6. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 7. Julius Mulskis minėtąjį Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 9. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 10. Prokuroras pažymi, kad nors apylinkės teismas nutartyje nurodė, jog... 11. Anot pareiškėjo, iš įvykio vietos apžiūros metu bei mirusiojo kūno... 12. Prokurorė prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 13. Nukentėjusysis ir jo atstovas advokatas G. Daugėla prašo prokuroro skundą... 14. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.... 15. Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, Lietuvos Respublikos valstybinės... 16. Akcentuotina, kad baudžiamojo proceso įstatymas įgalina prokurorą... 17. Pažymėtina, kad teisingas apylinkės teismo akcentavimas, jog ikiteisminio... 18. Vadovaudamasis LR BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas... 19. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.... 20. Nutartis galutinė ir neskundžiama....