Byla 2-566-780/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pagal pareiškėjo P. M. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant pareiškėjui P. M. ir jo atstovui advokatui Juozui Šilanskui, suinteresuotų asmenų atstovams Justinai Greblikaitei ir Ritai Juškauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pagal pareiškėjo P. M. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjas, patikslinęs savo pareiškimą, prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad 743963/750963 dalys statinio - negyvenamosios patalpos (( - ) mechaninės dirbtuvės), esančios (( - ), nuosavybės teise priklauso P. M..

3Pareiškėjas savo pareiškime nurodė ir posėdžio metu paaiškino, kad 1996-11-28 (( - )žemės ūkio bendrovės likvidacinė komisija, remdamasi 1996-06-20 (( - )žemės ūkio bendrovės visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 3, perdavė bendrovės pajininkams (( - )mechanines dirbtuves pagal jų pajinius įnašus. Dirbtuvės buvo įvertintos 7509,63 Lt suma. Pajininkai dirbtuvėmis nesinaudojo ir jos pradėjo griūti, o pareiškėjui reikėjo patalpų žemės ūkio technikai laikyti, todėl 2001 metais jis iš visų pajininkų arba jų įpėdinių nupirko jų pajų dalis, siekdamas įgyti pastatą savo nuosavybėn. Jis nesurado tik dviejų pajininkų – L. S. ir V. P., kurios kiekviena turi po 35 pajus. Per 2001 metus, kai nusipirko pajus, pareiškėjas suremontavo apleistą pastatą ir įdėjo langus, duris, uždengė stogą. Pastate jis pradėjo laikyti savo žemės ūkio techniką. Pareiškėjas ilgą laiką naudojasi šiuo pastatu, tačiau nuosavybės dokumentų nesusitvarkė ir dabar negali įgyvendinti savininko teisių į šį pastatą. 2011 m. žodžiu, o 2012 m. ir raštu, kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialą dėl nuosavybės teisės į šį pastatą įregistravimo, tačiau Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas atsisakė įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, nes jo pateikti dokumentai nepakankami patvirtinti jo nuosavybės teisę į minėtą pastatą. Pareiškėjas daugiau kaip 10 metų, nepertraukiamai ir atvirai valdo šias negyvenamąsias patalpas, jas suremontavo ir prižiūri. Žemės sklypas, ant kurio stovi pastatas ir aplink jį, priklauso valstybei ir yra laisvos valstybinės žemės fonde. Pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad jam priklauso ta statinio dalis, į kurią nuosavybės teisę turėjo pajininkai, iš kurių jis nupirko pajus, nes jis daugiau kaip 10 metų yra faktinis šios pastato dalies savininkas.

4Suinteresuoti asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė žemė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškėjo pareiškimu sutinka, nes mano, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus dokumentus ir liudytojų parodymus, yra visos sąlygos prašomam įgyjamosios senaties faktui nustatyti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 532 str. 1 d. pranešimas apie bylos nagrinėjimą 2012-08-28 buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 58), tačiau jokie kiti suinteresuoti asmenys nesikreipė į teismą dėl jų įtraukimo į procesą.

7Vienas iš daikto (turto) įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 str. 11 p.). Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 str. 1 d.). Įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais (CK 4.69 str. 1 d.). Įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus (CK 4.69 str. 3 d.). Daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi (CK 4.71 str. 1 d.).

8Teisėjas sprendžia, kad pareiškimas tenkintinas, nes prašomas nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas yra visiškai įrodytas surinktais įrodymais: 1996-06-20 (( - ) žemės ūkio bendrovės pajininkų susirinkimo protokolu Nr. 3, kuriuo nutarta (( - ) karvidę perduoti grupei pajininkų (b. l. 8-16); 1996-11-28 (( - ) žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos peravimo-priėmimo aktu, kuriuo likvidacinė komisija, vadovaudamasi 1996-06-20 (( - ) žemės ūkio bendrovės pajininkų susirinkimo protokolu Nr. 3, perdavė grupei pajininkų už pajinius įnašus (( - ) mechanines dirbtuves (b. l. 18-19); rašytinėmis pajų pirkimo-pardavimo sutartimis ir pajininkų teisių perėmimą patvirtinančiais įrodymais, iš kurių matyti, kad pareiškėjas P. M. nupirko iš visų 1996-11-28 (( - ) žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos peravimo-priėmimo akte nurodytų pajininkų arba jų įpėdinių, išskyrus L. S. ir V. P., jų turėtus pajus (b. l. 27-50); Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo 2012-11-05 sprendimu Nr. 2.16.14.-515, kuriuo nuspręsta netenkinti P. M. prašymo įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – mechanines dirbtuves, esančias (( - ) (b. l. 89-90); liudytojų Juozo A. J. ir V. B. parodymais, kurie patvirtino, kad pareiškėjas P. M. yra ūkininkas ir laiko savo žemės ūkio techniką (( - ) mechaninėse dirbtuvėse, kurias įsigijo, nupirkdamas pajus iš buvusių pajininkų, ir suremontavo daugiau kaip prieš dešimt metų, ir jomis visą tą laiką naudojasi kaip šeimininkas.

9Visuma šių įrodymų patvirtina, kad pareiškėjas yra sąžiningai įgijęs didžiąją dalį anksčiau minėto pastato ir daugiau kaip dešimt metų sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą jį valdo, o per visą valdymo laikotarpį daikto savininkais save laikę asmenys turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja. Todėl laikytina, jog pareiškėjas yra teisėtas ir sąžiningas pastato valdytojas.

10Šis nekilnojamasis daiktas gali būti privačios nuosavybės teisės objektu, nenustatyta aplinkybių, jog pastatas būtų užvaldytas per prievartą, slaptai ar neteisėtai, jis nėra registruotas kito asmens vardu. Iki teismo posėdžio dienos ir teismo posėdyje niekas neginčijo šio nekilnojamojo daikto valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo, todėl įvertinus visas šias aplinkybes, yra visi pagrindai konstatuoti nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą (CK 4.68 str.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 533 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad 743963/750963 dalys negyvenamosios patalpos - (( - ) mechaninės dirbtuvės, esančios (( - ), nuosavybės teise priklauso P. M., a. k. ( - )

14Dėl sprendimo per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai