Byla I-746-281/2010
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos), Veslavos Ruskan ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Edmundui Kilkui ir Edmundui Mikučiauskui, atsakovės VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atstovui Dariui Jakubauskui, atsakovės LR finansų ministerijos atstovams Rolandui Mockui ir Gvidui Dargužui, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovei Linai Lukoševičiūtei, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ „Ignalinos rajono turizmo informacinio centro“ skundą atsakovams LR finansų ministerijai ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, trečiajam suinteresuotajam asmeniui LR ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja VšĮ „Ignalinos rajono turizmo informacinio centras“ (toliau – Turizmo centras) skunde (b.l. 3-5) teismui prašo: 1) panaikinti VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – Agentūra) 2009-10-13 sprendimą Nr.R4-11840(1.10); 2) panaikinti LR finansų ministerijos 2009-11-26 sprendimą Nr.((24.16-03)-5K-0928975)-6K-0911576; 3) patenkinti 2009-07-01 pateiktą paraišką Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010 dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ finansavimo; 4) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad Agentūra 2009-10-13 sprendimu Nr.R4-11840(1.10) atmetė pareiškėjo 2009-07-01 pateiktą paraišką Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010 dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ finansavimo (toliau - paraiška), motyvuojant, kad projektas neatitinka LR ūkio ministro 2008-09-11 įsakymu Nr.4-415 patvirtinto VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau - Aprašas) nustatytų reikalavimų. Šį Agentūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka apskundė LR finansų ministerijai, kuri 2009-11-26 sprendimu Nr.((24.16-03)-5K-0928975)-6K-0911576 dėl paraiškos projektui „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“, įtrauktos į valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ sąrašą Nr.01 (unikalus paraiškos kodas VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010) atmetimo nusprendė netenkinti pareiškėjo skundo, pripažino jį nepagrįstu ir paliko Agentūros sprendimą nepakeistą.

5Agentūra atmesdama pareiškėjo pateiktą paraišką vadovavosi Aprašo 11.1 punktu. Pasak atsakovo, paraiškoje nurodyta projekto veikla neatitinka šiame Aprašo punkte nurodytų veiklų. Tokie Agentūros argumentai nėra pagrįsti. Projekto atitikimą Agentūros nurodomiems reikalavimams pati Agentūra privalo tikrinti sprendžiant klausimą dėl projekto įtraukimo į valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ sąrašą (toliau - Valstybės planuojamų projektų sąrašas), vadovaujantis LR ūkio ministro 2008-07-17 įsakymu Nr.4-316 patvirtintu Viešosios aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtros valstybės planuojamų projektų planavimo tvarkos aprašu (toliau - Valstybės planuojamų projektų aprašas). Šio aprašo III dalyje yra nurodyta 19 kriterijų, kuriuos atitinkantis projektas yra įtraukiamas į Valstybės planuojamų projektų sąrašą. Valstybės planuojamų projektų aprašo III dalyje esančioje lentelėje 8 p. įrašytas kriterijus visiškai atitinka Finansavimo aprašo 11.1 p. nurodytą reikalavimą, kuriuo vadovaudamasi Agentūra atmetė pareiškėjo pateiktą paraišką. Vadovaujantis Valstybės planuojamų projektų aprašo 13 p., Valstybės planuojamų projektų sąrašą LR ūkio ministerija sudaro vadovaudamasi Agentūros pateikiamais projektų aprašymais, atitikties kriterijams lentelėmis ir suvestine. Projektų atitikties kriterijams lentelėse yra pažymima, kuriuos Valstybės planuojamų projektų aprašo nustatytus kriterijus atitinka konkretus projektas. Agentūra vertindama jo projektą svarstant jo įtraukimo į Valstybės planuojamų projektų sąrašą, nusprendė, kad projektas atitinka Valstybės planuojamų projektų aprašo III dalyje esančios lentelės 8 p. nurodytą kriterijų. Projektas iš viso surinko 14 balų, kuriais vadovaujantis nustatoma projekto vieta Valstybės planuojamų projektų sąraše.

6Agentūra nepagrįstai vadovavosi Finansavimo tvarkos aprašu, nes jo 11.1 p. be jokio teisinio pagrindo siaurina ES Komisijos reglamentą Nr.800/2008 skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), kurio 2 str. 25 p. f) papunktis nurodo, kad turizmo veiklą atitinka sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Taigi Finansavimo aprašo 11.1 p., nurodantis, kad tik atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų įrengimo veikla gali būti finansuojama ES skiriamomis lėšomis, prieštarauja šiam ES Komisijos reglamentui, kuris, vadovaujantis ES sutarties 288 str. (EB sutarties ex 249 str.) 2 d., yra taikomas visuotinai bei yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Lietuvos Respublika neturi teisės ES Komisijos reglamento keisti, ar jo modifikuoti. Tai apima ir draudimą plėsti arba siaurinti reglamento nuostatas ar jų aiškinimą. Šis ES Komisijos reglamentas suteikia teisę visiems Lietuvos Respublikos subjektams prašyti paramos jų parengtiems projektams turizmo srityje bei nesudaro galimybės valstybės institucijoms savo nuožiūra siaurinti jo nustatomo projektų veiklos sričių sąrašo. Valstybės institucijos neturi teisės vadovautis poįstatyminiais teisės aktais, prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams ir privalo tiesiogiai taikyti aukštesnės galios teisės aktus. Dėl šios priežasties Agentūros sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas.

7LR finansų ministerija dėl visų aukščiau nurodytų priežasčių neišsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Agentūros sprendimo ir priėmė nepagrįstą sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmetė. Dėl to LR finansų ministerijos sprendimas yra naikintinas, o pareiškėjo paraiška tenkintina.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovė Agentūra atsiliepime teismui (b.l. 16-18) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka ir paaiškino, kad pareiškėjas skunde nurodė, jog Agentūra vadovaudamasi VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-09-11 d. įsakymu Nr. 4-415 (toliau - Aprašas), 11.1 punktu, nepagrįstai atmetė paraišką Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-0.1-010 dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo 2 infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo arena“, nes projekto atitikimą nurodytiems konkretiems reikalavimams Agentūra privalo tikrinti sprendžiant klausimą dėl projekto įtraukimo į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašą.

10Tokie pareiškėjo argumentai nėra pagrįsti, nes konkretaus valstybės planuojamo projekto įtraukimas į sąrašą ir konkrečios vietos jame nustatymas, vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau-ES) paramos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, yra išimtinai ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos (nagrinėjamu atveju LR ūkio ministerijos) funkcija.

11Vadovaujantis atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr.1139 (toliau - Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės), 10.2.4 p. ministerija planuoja valstybės projektus, sudaro ir tvirtina šių projektų sąrašą. Agentūra vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklių 13.1.1.1 punktu atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, nustatytas projektų finansavimo sąlygas.

12Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1443 (toliau - Administravimo ir finansavime taisyklės) įtvirtintos analogiškos nuostatos. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių I skyriuje „Projektų planavimas“ aiškiai išdėstyta, kad ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos: valstybės projektus planuoja atsižvelgdamos į nacionalinių strateginio planavimo dokumentų strateginių veiklos planų ir (ar) institucijų programų, kitų Lietuvos Respublikos teisės akti nuostatas. To paties teisės akto V skyriuje „Projektų vertinimas ir atranka“ nurodytos įgyvendinančios institucijos (nagrinėjamu atveju - Agentūros) veiksmai, susiję su projektų vertinimu ir atranka.

13Administravimo ir finansavimo taisyklių 12 p. nurodyta, kad ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintas valstybės projektų sąrašas arba regiono plėtros tarybos patvirtinta regionų projektų sąrašas negali būti laikomi galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš E fondų lėšų - Galutinis sprendimas priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka atlikus projekto vertinimą.

14Nurodo, kad Europos Komisijos reglamentas Nr.800/2008 nagrinėjamu atveju netaikomas. Finansavimo sąlygų aprašo 5 p. numatyta, kad tokiu atveju, kai vertinamas projektas neatitinka bent vieno iš valstybės pagalbos kriterijaus, tokiam projektui netaikomos valstybės pagalbos taisyklės ir jis, vadovaujantis Tarybos reglamento Nr.1083/2006 nuostatomis bus kvalifikuojamas kaip viešosios infrastruktūros projektas. Pareiškėjo pateiktas projektas ir buvo identifikuotas ne kaip valstybės pagalbos, o kaip viešosios infrastruktūros projektas.

15Net ir traktuojant projektą kaip valstybės pagalbos projektą, Europos sąjungos paramos administravimą reglamentuojantys teisės aktai valstybės narėms suteikia teisę nustatyti kam ir kokiomis sąlygomis bus teikiamas finansavimas.

16Teismo posėdžio metu Agentūros atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsakovė LR finansų ministerija atsiliepime (b.l. 63-68) teismui paaiškino, kad projektų aprašas reglamentuoja valstybės planuojamų projektų planavimo būdu numatomų finansuoti projektų, įgyvendinamų atsižvelgiant į Nacionalinės turizmo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2007-08-29 nutarimu Nr.944 prioritetus, planavimo procedūras, jų atlikimo tvarką bei atsakomybės už procedūrų atlikimą paskirstymą. Tuo tarpu paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas yra reglamentuojamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1443 (toliau - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės). Šia teisės aktai reglamentuoja du skirtingus procesus, kuriais siekiama skirtingų tikslų ir kurių metu yra vertinami skirtingi dokumentai.

18Pareiškėjas teikdamas projekto aprašymą turėjo būti susipažinęs su projektų aprašo 20 p., kur nurodoma, kad paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustato Agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir kitais teisės aktais, po to, kai ūkio ministras patvirtina valstybės planuojamų projektų sąrašą.

19Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 12 p. nurodoma, kad ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintas valstybės projektų sąrašas arba regiono plėtros tarybos patvirtintas regionų projektų sąrašas negali būti laikomi galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų. Galutinis sprendimas priimamas [...] nustatyta tvarka atlikus projekto vertinimą.

20Pareiškėjas nurodo, kad Agentūra nepagrįstai vadovavosi Aprašu, nes jo 11.1 punktas be jokio teisinio pagrindo siaurina 2008-08-06 Komisijos reglamento (EB) Nr.800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (toliau - Komisijos reglamentas Nr. 800/2008), kurio 2 str. 25 p. f) papunktis nurodo, kad turizmo veiklą atitinka sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Taigi, Finansavimo sąlygų aprašo 11.1 p., nurodantis, kad tik atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų įrengimo veikla gali būti finansuojama ES skiriamomis lėšomis, prieštarauja Komisijos reglamentui Nr.800/2008, kuris vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 288 str. (EB sutarties ex 249 str.) 2 d., yra taikomas visuotinai bei yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Lietuvos Respublika neturi teisės Europos Komisijos reglamento keisti, ar jo modifikuoti. Tai apima ir draudimą plėsti ir siaurinti reglamento nuostatas ar jų aiškinimą. Šis Europos Komisijos reglamentas suteikia teisę visiems Lietuvos Respublikos subjektams prašyti paramos jų parengtiems projektams turizmo srityje bei nesudaro galimybės valstybės institucijoms savo nuožiūra siaurinti jo nustatomo projektų veiklos sričių sąrašo. Valstybės institucijos neturi teisės vadovautis poįstatyminiais teisės aktais, prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams ir privalo tiesiogiai taikyti aukštesnės galios teisės aktus.

21Finansų ministerija pažymėjo, kad Aprašas, nustato, kad finansavimas iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę skiriamas kaip valstybės pagalba arba finansavimas viešosios infrastruktūros projektams.

22ES valstybės pagalbos politikos pagrindai nustatyti Sutarties 87 str. 1 dalyje. Šiame straipsnyje nustatyta, kad valstybės pagalba iš esmės yra nesuderinama su bendrąja rinka. Pagal Sutarties 88 straipsnį Europos Komisija turi kontroliuoti valstybės pagalbą. Pagal šį straipsnį taip pat reikalaujama, kad valstybės narės iš anksto praneštų Europos Komisijai apie planus teikti valstybės pagalbą. Valstybės pagalbos taisyklės taikomos tik priemonėms, kurios atitinka visus Sutarties 87 str. 1 d. nurodytus kriterijus: valstybės išteklių pervedimas; ekonominis pranašumas; selektyvumas; poveikis konkurencijai ir prekybai. Valstybės pagalbos sąvoka apima subsidijas, mokesčių lengvatas, investicijas naudojant valstybės lėšas, kai jos buvo atliktos tokiomis aplinkybėmis, kurioms esant privatus investuotojas nebūtų suteikęs paramos. Pažymi, kad tam, jog valstybės skiriama parama būtų laikoma valstybės pagalba, ji turi būti palanki tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai (selektyvumo kriterijus), skirtingai nuo bendrųjų priemonių, kurios selektyvumo kriterijaus netenkina. Parama yra laikoma „selektyvia“, jei ją administruojančioms valdžios institucijoms suteikiama galimybė veikti savo nuožiūra. Tai reiškia, kad valstybės pagalbos priemonės visuomet taikomos tik kai kurių ūkio subjektų ar produktų atžvilgiu, nes priešingu atveju, tokios priemonės nebūtų valstybės pagalba. Kitaip tariant, valstybės pagalbos atveju, finansinę paramą teikianti institucija realizuoja savo turimą teisę rinktis pagalbos gavėjus ar nustatyti skirtingas pagalbos teikimo sąlygas. Be to, pagalba iškraipo konkurenciją arba kelia potencialų konkurencijos iškraipymo pavojų ir poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Todėl pagal Sutarties 88 str. 3 d. valstybės narės negali įgyvendinti valstybės pagalbos priemonių be išankstinio Europos Komisijos leidimo (sustabdymo pareiga): „Apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti pagalbą Europos Komisija turi būti laiku informuojama, kad ji galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu Europos Komisija mano, kad tokie ketinimai pagal 87 straipsnį yra nesuderinami su bendrąja rinka, ji nedelsdama pradeda šio straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą. Atitinkama valstybė narė savo pasiūlytų priemonių neįgyvendina tol, kol nepriimamas galutinis sprendimas“. Tačiau yra aplinkybių, kurioms esant, valstybės pagalba gali būti teisėtai įgyvendinama ir be Europos Komisijos leidimo.

23Vadovaujantis Komisijos reglamentu Nr.800/2008, kai priemonė atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, valstybė narė atleidžiama nuo pareigos informuoti apie planuojamą pagalbos priemonę, o sustabdymo pareiga netaikoma. Komisijos reglamento Nr.800/2008 3 str. 1 d. reglamentuoja, jog visas šio reglamento I skyriaus sąlygas ir atitinkamas šio reglamento II skyriaus nuostatas atitinkančios pagalbos schemos laikomos suderinamomis su bendrąja rinka, kaip apibrėžta Sutarties 87 str. 3 d., ir joms netaikomas Sutarties 88 str. 3 d. numatytas reikalavimas pranešti, jeigu bet kokia pagal tokią schemą suteikta individuali pagalba atitinka visas šio reglamento sąlygas ir jei schemoje pateikiama aiški nuoroda į šį reglamentą, nurodant jo pavadinimą ir paskelbimo ES oficialiajame leidinyje numerį. Aprašo 1 p. nurodo, jog jis yra parengtas vadovaujantis Komisijos reglamento Nr.800/2008 nuostatomis.

24Pagal Komisijos reglamento Nr. 800/2008 2 straipsnio 25 punktą turizmo veikla - tokia NACE Red. 2 nustatyta veikla: a) NACE 55: apgyvendinimas; b) NACE 56: maitinimo ir gėrimų teikimo veikla; c) NACE 79: Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla; d) NACE 90: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; e) NACE 91: bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; f) NACE 93: sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. To paties reglamento preambulės 14 punktas nustato, kad <...> turizmo sektoriaus svarba valstybių narių ūkyje yra didelė ir apskritai daro labai teigiamą poveikį regioninei plėtrai. Todėl turizmo veiklai skirtos regioninės pagalbos schemos turėtų būti atleidžiamos nuo reikalavimo pranešti.

25Aprašo 11.1 p., nustatantis, jog pagal priemonę gali būti finansuojama <...> atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų (finansavimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą Nr.800/2008 arba finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai) <...> statyba, rekonstravimas ir remontas, Komisijos reglamento (EB) Nr.800/2008 reikalavimams neprieštarauja. Kokiems objektams bus teikiamas finansavimas, nustato Europos Komisijos patvirtinta veiksmų programa (nagrinėjamu atveju - Sanglaudos skatinimo veiksmų programa), kurios nuostatos detalizuojamos nacionaliniuose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos turi diskrecijos teisę (nes valstybės pagalba visuomet yra selektyvi) nustatyti konkrečios valstybės pagalbos schemos sąlygas ir tinkamus tokios paramos gavėjus, nes valstybės narės pačios pasirenka kam teiks savo pagalbą, taip pat jos turi teisę susiaurint (detalizuoti) reikalavimus, tačiau negali sukurti tokių naujų kriterijų, kurie būtų platesni už Komisijos reglamento (EB) Nr.800/2008 taikymo ribas.

26Finansavimo sąlygų aprašo 11.1 p. dėl remiamų veiklų yra griežtesnis nei Komisijos reglamente Nr.800/2008 nustatyta turizmo sąvoka, tačiau jai neprieštarauja, kadangi Finansavimo sąlygų aprašas minėtame reglamente taikomos turizmo sąvokos neišplečia.

27Tokiu būdu, Lietuvos Respublika, tinkamai taikydama Reglamento Nr.800/2008 nuostatas, neturėjo pareigos informuoti Europos Komisiją apie planuojamą teikti valstybės pagalbą pagal priemonę, taip pat, vadovaujantis minėtu reglamentu, nebuvo reikalingas ir išankstinis Europos Komisijos leidimas teikti valstybės pagalbą pagal minėtą priemonę. Būtent tokia ir yra Komisijos reglamento Nr. 800/2008 paskirtis. Tačiau šis reglamentas jokiu būdu neįpareigoja Europos Sąjungos valstybių narių suteikti valstybės pagalbą visiems be išimties objektams, remiantis vien tik tuo, kad šie subjektai atitinka minėto reglamento 2 str. 25 p. apibrėžtą turizmo veiklos sąvoką. Kaip jau buvo minėta aukščiau, valstybės pagalba visuomet yra selektyvi.

28Darant prielaidą, jog pareiškėjo pateiktas projektas nėra valstybės pagalba, o pagal priemonę skiriamas finansavimas kaip viešosios infrastruktūros projektui, turi būti vadovaujamasi 2006-07-11 Tarybos reglamentu (EB) Nr.1083/2006 nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr.1260/1999 bei 2006-07-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr.1783/1999 (toliau - Reglamentas Nr.1080/2006) nuostatomis.

29Reglamento Nr.1080/2006 4 str. 6 pap. nurodoma, kad pagal Konvergencijos tikslą Europos regioninės plėtros fondo (toliau - ERPF) finansavimas gali būti skirtas turizmui, įskaitant gamtos turtų, kurie gali padėti plėtoti tvarų turizmą, skatinimas; gamtos paveldo apsauga ir stiprinimas remiant socialinį ir ekonominį vystymąsi; pagalba, skirta turizmo paslaugų pasiūlai pagerinti teikiant naujas, didesnę pridėtinę vertę sukuriančias paslaugas ir skatinti naujus, tvaresnius turizmo modelius.

30Reglamento Nr.1080/2006 4 str. nurodoma, kad ERPF finansavimas visų pirma turi būti skiriamas atsižvelgiant į Reglamento Nr.1080/2006 4 str. išvardytus prioritetus, tačiau tikslus politikos krypčių derinys priklauso nuo kiekvienos valstybės narės ypatumų. Tokiu būdu šis reglamentas jokiu būdu neįpareigoja ES valstybių narių suteikti finansavimą visiems be išimties objektams, remiantis vien tik tuo, kad projektas atitinka vieną iš galimų finansavimo sričių, šiuo atveju turizmo sritį.

31Kuriant nacionalinę ES struktūrinių fondų įgyvendinimo sistemą, kaip apibrėžta Reglamente Nr.1083/2006, ES valstybėms narėms yra suteikta teisė griežčiau apsibrėžti sritis į kurias investuojant tikimasi gauti didesnę pridėtinę vertę. Lietuvos atveju tai padaryta Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2007-04-26, Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2009-05-14, kur nustatoma vizija, tikslai, uždaviniai ir prioritetai, kurių siekiama ES struktūrinių fondų lėšų pagalba atitinkamoje srityje. Konkrečios priemonės tikslas, uždaviniai, remiamos veiklos, tinkami pareiškėjai ir kitos pagrindinės finansavimo sąlygos nustatytos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede, kuris tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, konkrečios priemonės aprašyme. Konkrečiai priemonei taikytini bendrieji ir specialieji atrankos kriterijai yra tvirtinami Bendro stebėsenos komiteto Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, į kurio sudėtį įeina Europos Komisijos, skirtingų paramą administruojančių institucijų atstovai, taip pat socialiniai-ekonominiai partneriai. Projektų finansavimo sąlygų aprašai yra rengiami vadovaujantis aukščiau nurodytais dokumentais, o juose nustatomos konkrečios gairės pareiškėjams.

32Teismo posėdžio metu LR finansų ministerijos atstovai prašė skundo reikalavimus atmesti.

33Tretysis suinteresuotasis asmuo LR ūkio ministerija atsiliepime (b.l. 58-60) į skundą nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka ir paaiškino, kad vadovaujantis Valstybės planuojamų projektų „Viešosios aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtros“ planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR ūkio ministro 2008-07-17 įsakymu Nr.4-316 (toliau - Planavimo tvarkos aprašas) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1773 (toliau - Taisyklės) pareiškėjos projektas „Aktyvaus poilsio viešosios infrastruktūros plėtra Ignalinoje įrengiant ledo areną“ buvo įtrauktas į Valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai„ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, sąrašą Nr.01, patvirtintą LR ūkio ministro 2008-10-27 įsakymu Nr.4-504.

34Vadovaujantis VP3-1.3-UM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų Aprašu, Agentūra atlikto pareiškėjos paraiškos vertinimą ir priėmė sprendimą atmesti paraišką, kaip neatitinkančią tinkamumo reikalavimų, t y. Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.2.1 ir 1.2.2 punktuose nustatytų reikalavimų, kurie numato, kad projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš Aprašo 11 p. numatytų veiklų, o tuo tarpu projekto metu numatomas ledo arenos įrengimas, kas nėra nurodyta Finansavimo sąlygų aprašo 11 p. tarp priemonės lėšomis finansuojamų veiklų.

35Su pareiškėjo teiginiu, kad Agentūra nepagrįstai atmetė paraišką, kadangi joje nurodyto projekto atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams Agentūra konstatavo siūlant įtraukti projektą į valstybės planuojamų projektų sąrašą, kuris buvo patvirtintas LR ūkio ministro 2008-10-27 įsakymu Nr.4-504, nesutinka.

36Pažymi, kad vadovaujantis Planavimo tvarkos aprašo 29 p., sprendimą dėl konkretaus projekto finansavimo priima ūkio ministras, po to, kai Agentūra atlieka projekto vertinimą. Remiantis Taisyklių 12 p. „Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintas valstybės projektų sąrašas arba regiono plėtros tarybos patvirtintas regionų projektų sąrašas negali būti laikomi galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų. Galutinis sprendimas priimamas šių Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka atlikus projekto vertinimą“, o 79 p. - <... arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką“.

37Taip pat pažymi, kad sutinka su Agentūros nuomone, kad projektas neatitinka Aprašo 11 p. priemonės remiamų veiklų. Pareiškėja paraiškos A dalyje (pvz. žr. 5, 6 ir 7 skyrius) nurodė, kokios veikos planuojamos atlikti projekto įgyvendinimo metu ir jos neatitinka Aprašo 11 punkte numatytų.

38Nesutinka su tais pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad Agentūra nepagrįstai naudojosi Finansavimo sąlygų aprašu, nes jo 11.1 p. be jokio teisinio pagrindo siaurina 2008-08-06 Komisijos reglamentą (EB) Nr.800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius, kurio 2 str. 25 p. f pap. nurodo, kad turizmo veiklą atitinka sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Todėl pareiškėjos teigimu, Aprašo 11.1 p. nurodantis, kad tik atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų įrengimo veikla gali būti finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prieštarauja aukščiau nurodytam reglamentui, nes Lietuvos Respublika neturi teisės nei keisti, nei modifikuoti tiesioginio teisės taikymo akto-reglamento.

39Pagal Finansavimo sąlygų aprašą remiamos veiklos yra ne tik uždaros ir atviros slidinėjimo trasos, kaip nurodyta 11.1 punkte, bet ir kitos veiklos nurodytos Aprašo 11.1 bei 11.2-11.5 punktuose.

40Valstybė turi teisę, bet ne pareigą teikti valstybės pagalbą. Bendrosios išimties reglamentas tik nustato ribas ir sąlygas, kuriose galima taikyti valstybės pagalbą, tuo tarpu valstybė narė neviršydama šių rėmų ir nepažeisdama sąlygų nustato, kam ir kokiomis sąlygomis gali būti teikiama valstybės pagalba. Todėl pareiškėjos teiginiai, kad Aprašas prieštarauja Bendrosios išimties reglamentui yra nepagrįsti.

41Teismo posėdžio metu LR ūkio ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundo reikalavimus atmesti.

42Skundo reikalavimai dėl Agentūros ir LR finansų ministerijos sprendimų panaikinimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra atmestini.

43Kitoje dalyje byla nutrauktina.

44Nustatyta, kad Turizmo centras 2009-07-01 pateikė Agentūrai paraišką dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ finansavimo (paraiškai suteiktas identifikacinis Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010) (b.l. 21-56).

45Agentūros 2009-10-13 sprendimu Nr.R4-11840(1.10) Turizmo centro paraiška buvo atmesta (b.l. 6).

46Turizmo centras LR finansų ministerijai pateiktame skunde prašė Agentūros 2009-10-13 sprendimą panaikinti bei projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ paraišką grąžinti tolimesniam vertinimui (b.l. 75-79).

47LR finansų ministerija 2009-11-26 sprendimu Nr.((24.16-03)5K-0928975)-6K-0911576) Turizmo centro skundą dėl Agentūros 2009-10-13 sprendimo atmetė kaip nepagrįstą (b.l. 7-9).

48Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjos skundo reikalavimų panaikinti Agentūros 2009-10-13 sprendimą, LR finansų ministerija 2009-11-26 sprendimą bei reikalavimo patenkinti 2009-07-01 pateiktą paraišką Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010 dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ finansavimo pagrįstumo ir teisėtumo.

49Iš Turizmo centro skundo motyvų bei jame nurodytų argumentų matyti, kad savo reikalavimus pareiškėja grindžia šiomis aplinkybėmis: 1) skundžiamuose Agentūros 2009-10-13 ir LR finansų ministerijos 2009-11-26 sprendimuose nepagrįstai konstatuota, kad Turizmo centro pateikta paraiška dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ neatitinka LR ūkio ministro 2009-05-25 įsakymu Nr.4-415 patvirtinto VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedo 1.2.1, 1.2.2 p. numatytiems reikalavimams; 2) Agentūra nepagrįstai vadovavosi Aprašo 11.1 p. nuostatomis, kurios prieštarauja 2008-08-06 Komisijos reglamento (EB) Nr.800/2008 2 str. 25 p. f) papunkčio nustatytam reguliavimui; 3) Agentūra, vertindama projektą „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ nusprendė, kad jis atitinka LR ūkio ministro 2008-07-17 įsakymu Nr.4-316 patvirtintame Viešosios aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtros valstybės planuojamų projektų planavimo tvarkos apraše numatytus kriterijus.

50LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

51Taigi, sprendžiant ginčą, pirmiausia būtina įvertinti ar ginčijami Agentūros 2009-10-13 ir LR finansų ministerijos 2009-11-26 sprendimai, atitinka individualiems sprendimams keliamus ir LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. numatytus teisėtumo bei pagrįstumo kriterijus. Taip pat nustatytina, ar nėra LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. nurodytų pagrindų, dėl kurių minėtas įsakymas turėtų būti naikinamas.

52Aprašo 2p. nurodoma, kad jis skirtas pareiškėjams, partneriams institucijoms ir įstaigoms, kurios atliks administracinį ir tinkamumo finansuoti vertinimą. Finansavimas, skiriamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) projektams įgyvendinti.

53Aprašo 11 p. nurodoma, kad Priemonės lėšomis gali būti finansuojamos visos priemonės veiklos: vandens, dviračių trasų (finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai), atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų (finansavimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą Nr.800/2008 arba finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai); pėsčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų, stovyklaviečių, poilsio ir atokvėpio vietų, poilsio ir sustojimo aikštelių įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių (finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai) statybą, rekonstravimą ir remontą (11.1. pap.); viešosios hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas (finansavimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą Nr.800/2008 arba finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai) (11.2. pap.); viešosios kempingų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas (finansavimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą Nr.800/2008 arba finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai) (11.3. pap.); viešosios kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas (finansavimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą Nr.800/2008 arba finansuojama kaip viešosios infrastruktūros projektai) (11.4. pap.); 11.1–11.4 punktuose nurodytų viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas (11.5. pap.).

54Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 1.2.1. pap. sakoma, jog vertinant pateiktą projektą, būtina įsitikinti ar projekte numatyta veikla yra suderinta su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede pateiktu Priemonės dalies veiklų aprašymu, o 1.2.2. pap. nurodoma, kad pateikto vertinimui projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš Aprašo 11 punkte numatytų veiklų.

55Iš Turizmo centro Agentūrai pateiktos paraiškos Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010 matyti, kad pareiškėjas siekia paramos lėšų suteikimo projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant Ledo areną“, pagal kurį Ignalinos mieste būtų įrengta ledo arena, įgyvendinimui (b.l. 21-56).

56Pareiškėjo teigimu jo pateiktas projektas atitinka Aprašo 11.1 pap. numatytus reikalavimus (atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų), todėl skundžiamu Agentūros 2009-10-13 sprendimu paraiška yra atmesta nepagrįstai.

57Kaip minėta, Aprašo 11 p. nurodant, kokios veiklos gali būti finansuojamos pagal Priemonę, be kita ko pažymėta, jog tokia veikla yra ir atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų įrengimas.

58Teismas sutinka su LR finansų ministerijos skundžiamame 2009-11-26 sprendime daroma išvada, kad Aprašo 11.1 p. nurodant finansuojamas veiklas, sąvokos „slidinėjimo trasa“ negalima tapatinti su Turizmo centro paraiškoje numatyta statyti ledo arena, nes minėti objektai pagal savo funkcinę paskirtį iš esmės skiriasi – pirmasis susijęs su slidinėjimu (slidėmis, snieglentėmis ir t.t.), antrasis - skirtas dailiajam čiuožimui ledo rituliui, akmenslydžiui.

59Be to, Aprašo 11 p. nuostatomis yra apibrėžiamos veiklos, kurios gali būti finansuojamos Priemonės lėšomis.

60Tuo tarpu, Komisijos reglamentu Nr.800/2008 yra reglamentuojamas tam tikrų rūšių pagalbos (mažosioms ir vidutinėms įmonėms, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, aplinkos apsaugai, pagalba užimtumui bei mokymui) suderinamumas su bendrąja rinka taikant Europos bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnius, t.y. nustatyta kokia pagalba veiklos rūšims nelaikytina draudžiamais konkurencijos ribojimais ar iškraipymais ir kuriai netaikomi įpareigojimai pranešti Komisijai apie ketinimus suteikti ar pakeisti šią pagalbą.

61Tokiu būdu, Komisijos reglamento Nr.800/2008 2 str. 25 p. nurodoma, kad turizmo veikla – tokia NACE Red. 2 nustatyta veikla: a) NACE 55: apgyvendinimas; b) NACE 56: maitinimo ir gėrimų teikimo veikla; c) NACE 79: Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla; d) NACE 90: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; e) NACE 91: bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; f) NACE 93: sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr.800/2008 preambulės 14 p. nuostatomis, įvertinus, kad turizmo sektoriaus svarbą valstybių narių ūkyje yra didelė ir apskritai daro labai teigiamą poveikį regioninei plėtrai, šiai veiklai skirtos regioninės pagalbos schemos yra atleidžiamos nuo Europos bendrijos steigimo sutarties 88 straipsnyje nustatyto reikalavimo pranešti apie ketinimus skirti lėšas paramai.

62Iš minėtuose aktuose įtvirtintų teisės normų analizės matyti, kad Aprašo 11 p. ir Komisijos reglamento Nr.800/2008 nuostatomis reguliuojamos iš esmės skirtingos sritys - Aprašo 11 p. nurodoma, kokios veiklos Priemonės lėšomis gali būti finansuojamos, tuo tarpu Komisijos reglamente Nr.800/2008 nurodoma, kokių rūšių pagalba suderinama su bendrąja rinka Europos bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 str. taikymo prasme.

63Valstybės institucijos, savo nuožiūra gali nustatyti pagalbos teikimo sąlygas, tačiau negali pakeisti Komisijos reglamente Nr.800/2008 nurodytų ir veiklą, kuri atleidžiama nuo Europos bendrijos steigimo sutarties 88 straipsnyje nustatyto reikalavimo pranešti apie ketinimus skirti lėšas paramai, apibūdinančių kriterijų juos išplečiant.

64Nagrinėjamu atveju Aprašo 11.1 p. nustatyti galimos finansuoti veiklos kriterijai yra griežtesni negu Komisijos reglamento Nr.800/2008 2 str. 25 p. f) dalyje pateikiama turizmo sąvoka, tačiau turizmo sąvoka nėra išplečiama, kaip minėta šių teisės aktų reglamentavimo sritys yra skirtingos, todėl jie vienas kitam neprieštarauja.

65Įvertinus nurodytas aplinkybes sprendžiama, kad Turizmo centro motyvai, susiję su jo pateiktos paraiškos dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ atitikimo Aprašo 11.1 pap. bei šiame papunktyje nurodytų nuostatų prieštaravimu 2008-08-06 Komisijos reglamento (EB) Nr.800/2008 2 str. 25 p. f) dalyje įtvirtintoms normoms, o taip pat minėtos paraiškos atitikimu Aprašo 2 priedo 1.2.1, 1.2.2 p., yra grindžiami netinkamu teisės aiškinimu, todėl atmestini.

66Turizmo centro motyvai, kad jo pateiktas projektas „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo arena“ vadovaujantis LR ūkio ministro įsakymu Nr.4-316 patvirtintu Viešosios aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtros valstybės planuojamų projektų planavimo tvarkos aprašu buvo įtrauktas į Valstybės planuojamų projektų sąrašą teisiškai nėra reikšmingi, nes skundžiami sprendimai priimti pareiškėjo pateikto projekto atitikimą įvertinus Apraše bei jo 2 priede nustatytiems finansuojamų priemonių veiklos kriterijams.

67Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama, kad Agentūra 2009-10-13 sprendime ir LR finansų ministerija 2009-11-26 sprendime byloje esančiais įrodymais nustatytas faktines aplinkybes aiškino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėti sprendimai LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. prasme yra pagrįsti ir teisėti, todėl juos naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

68Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad skundo reikalavimai turi būt formuluojami atsižvelgiant į LR administracinių bylų teisenos įst. nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 - 91 straipsniai) bei jų vykdymo tvarką (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.). Iš šių nuostatų analizės matyti, kad skundo reikalavimai turi būti formuluojami atsakovų priimtų sprendimų (vilkinimo priimti sprendimus), atžvilgiu.

69Tai, kad administraciniai teismai, spręsdami ginčus, negali vykdyti viešojo administravimo subjektams priskirtinų viešojo administravimo funkcijų, t.y. priimti sprendimus, kurių priėmimas priskirtinas viešojo administravimo subjektų kompetencijai, ne kartą konstatuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.

70Skundo reikalavimas patenkinti Turizmo centro 2009-07-01 pateiktą paraišką neatitinka skundo dalykui keliamų reikalavimų, todėl byla šioje dalyje yra nutrauktina (LR administracinių bylų teisenos 101 str. 1p.).

71LR administracinių bylų teisenos įst. 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundo reikalavimai atmestini, netenkintinas ir prašymas dėl išlaidų atlyginimo.

72Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 101 str. 1p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

73pareiškėjos VšĮ „Ignalinos rajono turizmo informacinio centras“ skundo reikalavimus dėl VšĮ „Verslo paramos agentūros“ 2009-10-13 sprendimo Nr.R4-11840(1.10) ir LR finansų ministerijos 2009-11-26 sprendimo Nr.((24.16-03)5K-0928975)-6K-0911576) panaikinimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

74Bylą dalyje dėl reikalavimo patenkinti 2009-07-01 pateiktą paraišką Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010 dėl projekto „Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną“ finansavimo, nutraukti.

75Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja VšĮ „Ignalinos rajono turizmo informacinio centras“ (toliau... 4. Paaiškino, kad Agentūra 2009-10-13 sprendimu Nr.R4-11840(1.10) atmetė... 5. Agentūra atmesdama pareiškėjo pateiktą paraišką vadovavosi Aprašo 11.1... 6. Agentūra nepagrįstai vadovavosi Finansavimo tvarkos aprašu, nes jo 11.1 p.... 7. LR finansų ministerija dėl visų aukščiau nurodytų priežasčių... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus... 9. Atsakovė Agentūra atsiliepime teismui (b.l. 16-18) nurodė, kad su skundo... 10. Tokie pareiškėjo argumentai nėra pagrįsti, nes konkretaus valstybės... 11. Vadovaujantis atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,... 12. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR... 13. Administravimo ir finansavimo taisyklių 12 p. nurodyta, kad ministerijos ir... 14. Nurodo, kad Europos Komisijos reglamentas Nr.800/2008 nagrinėjamu atveju... 15. Net ir traktuojant projektą kaip valstybės pagalbos projektą, Europos... 16. Teismo posėdžio metu Agentūros atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus... 17. Atsakovė LR finansų ministerija atsiliepime (b.l. 63-68) teismui paaiškino,... 18. Pareiškėjas teikdamas projekto aprašymą turėjo būti susipažinęs su... 19. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 12 p. nurodoma, kad... 20. Pareiškėjas nurodo, kad Agentūra nepagrįstai vadovavosi Aprašu, nes jo... 21. Finansų ministerija pažymėjo, kad Aprašas, nustato, kad finansavimas iš ES... 22. ES valstybės pagalbos politikos pagrindai nustatyti Sutarties 87 str. 1... 23. Vadovaujantis Komisijos reglamentu Nr.800/2008, kai priemonė atitinka šiame... 24. Pagal Komisijos reglamento Nr. 800/2008 2 straipsnio 25 punktą turizmo veikla... 25. Aprašo 11.1 p., nustatantis, jog pagal priemonę gali būti finansuojama... 26. Finansavimo sąlygų aprašo 11.1 p. dėl remiamų veiklų yra griežtesnis nei... 27. Tokiu būdu, Lietuvos Respublika, tinkamai taikydama Reglamento Nr.800/2008... 28. Darant prielaidą, jog pareiškėjo pateiktas projektas nėra valstybės... 29. Reglamento Nr.1080/2006 4 str. 6 pap. nurodoma, kad pagal Konvergencijos... 30. Reglamento Nr.1080/2006 4 str. nurodoma, kad ERPF finansavimas visų pirma turi... 31. Kuriant nacionalinę ES struktūrinių fondų įgyvendinimo sistemą, kaip... 32. Teismo posėdžio metu LR finansų ministerijos atstovai prašė skundo... 33. Tretysis suinteresuotasis asmuo LR ūkio ministerija atsiliepime (b.l. 58-60)... 34. Vadovaujantis VP3-1.3-UM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo,... 35. Su pareiškėjo teiginiu, kad Agentūra nepagrįstai atmetė paraišką,... 36. Pažymi, kad vadovaujantis Planavimo tvarkos aprašo 29 p., sprendimą dėl... 37. Taip pat pažymi, kad sutinka su Agentūros nuomone, kad projektas neatitinka... 38. Nesutinka su tais pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad Agentūra... 39. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą remiamos veiklos yra ne tik uždaros ir... 40. Valstybė turi teisę, bet ne pareigą teikti valstybės pagalbą. Bendrosios... 41. Teismo posėdžio metu LR ūkio ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime... 42. Skundo reikalavimai dėl Agentūros ir LR finansų ministerijos sprendimų... 43. Kitoje dalyje byla nutrauktina.... 44. Nustatyta, kad Turizmo centras 2009-07-01 pateikė Agentūrai paraišką dėl... 45. Agentūros 2009-10-13 sprendimu Nr.R4-11840(1.10) Turizmo centro paraiška buvo... 46. Turizmo centras LR finansų ministerijai pateiktame skunde prašė Agentūros... 47. LR finansų ministerija 2009-11-26 sprendimu... 48. Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjos skundo reikalavimų panaikinti... 49. Iš Turizmo centro skundo motyvų bei jame nurodytų argumentų matyti, kad... 50. LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. nurodoma, kad individualus... 51. Taigi, sprendžiant ginčą, pirmiausia būtina įvertinti ar ginčijami... 52. Aprašo 2p. nurodoma, kad jis skirtas pareiškėjams, partneriams institucijoms... 53. Aprašo 11 p. nurodoma, kad Priemonės lėšomis gali būti finansuojamos visos... 54. Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 1.2.1. pap.... 55. Iš Turizmo centro Agentūrai pateiktos paraiškos Nr.VP3-1.3-ŪM-01-V-01-010... 56. Pareiškėjo teigimu jo pateiktas projektas atitinka Aprašo 11.1 pap.... 57. Kaip minėta, Aprašo 11 p. nurodant, kokios veiklos gali būti finansuojamos... 58. Teismas sutinka su LR finansų ministerijos skundžiamame 2009-11-26 sprendime... 59. Be to, Aprašo 11 p. nuostatomis yra apibrėžiamos veiklos, kurios gali būti... 60. Tuo tarpu, Komisijos reglamentu Nr.800/2008 yra reglamentuojamas tam tikrų... 61. Tokiu būdu, Komisijos reglamento Nr.800/2008 2 str. 25 p. nurodoma, kad... 62. Iš minėtuose aktuose įtvirtintų teisės normų analizės matyti, kad... 63. Valstybės institucijos, savo nuožiūra gali nustatyti pagalbos teikimo... 64. Nagrinėjamu atveju Aprašo 11.1 p. nustatyti galimos finansuoti veiklos... 65. Įvertinus nurodytas aplinkybes sprendžiama, kad Turizmo centro motyvai,... 66. Turizmo centro motyvai, kad jo pateiktas projektas „Aktyvaus poilsio... 67. Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama,... 68. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad skundo reikalavimai turi būt... 69. Tai, kad administraciniai teismai, spręsdami ginčus, negali vykdyti viešojo... 70. Skundo reikalavimas patenkinti Turizmo centro 2009-07-01 pateiktą paraišką... 71. LR administracinių bylų teisenos įst. 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso... 72. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 73. pareiškėjos VšĮ „Ignalinos rajono turizmo informacinio centras“ skundo... 74. Bylą dalyje dėl reikalavimo patenkinti 2009-07-01 pateiktą paraišką... 75. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...