Byla 2A-391-798/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir skolos išdėstymo atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Žirono teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. K. ieškinį dėl sprendimo panaikinimo ir skolos išdėstymo atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas J. K. ieškiniu prašė teismo panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro priimtą 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą, dėl išradimo patento Nr. 5991 „Portatyvinis terapinis ultragarsinis magnetinis/elektromagnetinis optinis lazerinis masažuoklis panaikinimo; ieškovo 280 Lt (81,15 Eur) skolos atsakovui mokėjimą išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 13,52 Eur.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo, o šio straipsnio 6 dalis nurodo, kad nesumokėjus metų mokesčio per nustatytą terminą patentas panaikinamas. Metų mokestis turi būti sumokamas per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius. Patentui Nr. 5991 šis terminas baigėsi 2014 m. balandžio 16 d. Pažymėjo, jog metų mokestis gali būti sumokėtas per 6 mėnesius pasibaigus Patentų įstatyme nurodytam terminui, tačiau šiuo atveju jis yra 50 procentų didesnis. Patentui Nr. 5991 ir šis terminas baigėsi 2014 m. spalio 16 d. Nurodytas terminas gali būti atkurtas sumokėjus nustatytą mokestį (173 Eur) ir per 12 mėnesių nuo paskutiniojo termino sumokėti mokestį pasibaigimo dienos pateikus prašymą atkurti prarastas teises, jei įrodoma, kad terminas buvo praleistas nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis įdėtų būtinų pastangų. Kadangi mokesčio ieškovas nesumokėjo nei iki 2014 m. balandžio 16 d., nei per 6 mėnesius nuo šio termino pasibaigimo, patentas buvo panaikintas. Sprendimą panaikinti patentą Nr. 5991 ieškovui išsiuntė 2014 m. lapkričio 3 d., kuriame papildomai nurodė, jog teisės aktai atsakovui nėra suteikę teisės išdėstyti patento metų mokesčio, kuris mokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, mokėjimą.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 6 d. sprendimu atmetė ieškovo J. K. ieškinį.

7Teismas pažymėjo, kad mokestis už patento galiojimo termino pratęsimą yra vienas iš valstybės renkamų mokesčių, įskaitomų į valstybės biudžetą. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios viena iš funkcijų - dalyvauti administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Europos patentų konvencijos ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – MPNORĮ) nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų 10.3.7 punktas). Taigi, atsakovas pagrįstai nurodė, kad nesumokėtas mokestis už patento galiojimo termino pratęsimą pagal savo prigimtį nėra skola atsakovui – atsakovas, dalyvaudamas šio mokesčio administravimo procese, jokių turtinių teisių į sumokėtą mokestį neįgyja. Mokestis – tai mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, o ne mokestį administruojančiai institucijai.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) normos mokesčių administravimo (įskaitant ir mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą administravimo) teisiniams santykiams gali būti taikomos tik tais atvejais, kai atitinkami santykiai nėra reglamentuoti viešosios teisės normomis. Nagrinėjamu atveju viešosios teisės normos (MPNORĮ) aiškiai reglamentuoja tiek patento mokesčio mokėjimo terminus, tiek šio mokesčio dydį. Viešosios teisės normos taip pat įtvirtina sąlygas, kurioms esant mokestis gali būti sumokamas vėliau nei įstatyme nustatytas terminas (lengvatinį mokesčio mokėjimo terminą). Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai nurodė, kad ginčo santykiams esant aiškiai reglamentuotiems viešosios teisės normomis, jis, kaip mokestį administruojantis subjektas, neturi įgaliojimų priimti kitokius, nei įstatymo numatyti, sprendimus, susijusius su patento mokesčio sumokėjimu, t. y. išdėstyti mokesčio mokėjimą ieškovo nurodomu būdu. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą, kad galiojantys įstatymai atsakovui nedraudžia išdėstyti mokesčio mokėjimą. Civilinėje teisėje galioja principas „leidžiama viskas, kas neuždrausta“, tuo tarpu viešojoje teisėje vadovaujamasi priešingu principu - „draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leidžiama“, todėl nesant aiškiai įtvirtintos mokesčio išdėstymo galimybės įstatyme, atsakovas, priimdamas ieškovo pageidaujamą sprendimą, veiktų neteisėtai, t. y. ultra vires (viršydamas įgaliojimus). Dėl tos pačios priežasties teismas negalėjo tenkinti ir ieškovo reikalavimo dėl skolos išdėstymo, kadangi tokia galimybė ginčo santykius reglamentuojančiose viešosios teisės normose nėra numatyta.

9Nesutiko ir su ieškovo argumentais, kad atsisakymas išdėstyti mokesčio sumokėjimą, atsižvelgiant į ieškovo sunkią turtinę padėtį, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi įstatyme įtvirtinta galimybė šį mokestį sumokėti per 6 mėnesius pasibaigus mokesčio mokėjimo terminui (lengvatinis terminas); pagal Patentų įstatymo 23 straipsnį, jei patento savininkas praranda su patentu susijusias teises tik dėl to, kad nesumokėjo metų mokesčio, sumokėjus nustatytą mokestį (173 Eur), šios teisės atkuriamos, jeigu pateikiamas prašymas atkurti prarastas teises ir terminas buvo praleistas nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis įdėtų būtinų pastangų. Taigi, įstatyme įtvirtintas lankstus patento mokesčio mokėjimo būdas, įgalinantis mokesčių mokėtoją mokestį sumokėti vėliau (ir sukaupti reikiamą mokesčio sumą per ilgesnį laikotarpį), esant svarbioms aplinkybėms (b. l. 66 – 69).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu apeliantas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apelianto nuomone, yra pagrindas bylą sustabdyti ir kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą, kad išsiaiškinti, ar teismo veiksmai ir Patentų įstatymas neprieštarauja Konstitucijai.

11Nurodė, kad yra pensininkas, neįgalus (nuo 2008 m. nustatytas 55 proc. darbingumo lygis), bedarbis ir gyvena tik iš socialinės pašalpos. Kadangi gyvena tik iš netekto darbingumo pensijos, kurią sudaro 48,02 Eur per mėnesį bei socialinės paramos, kuri sudaro 53,23 Eur, todėl neturi galimybės apmokėti už gydymo paslaugas ir už vaistus bei mokesčio už trečius patento galiojimo metus. Iki šiol nėra gavęs patentavimo finansinių išlaidų kompensacijos. Pažymėjo, jog teismas atmetė argumentą, jog intelektinės nuosavybės apsauga ir parama yra svarbiausias prioritetas. Mano, jog Valstybinio patentų biuro veiksmai yra invalido ir išradėjo diskriminacija, t.y. pažeminimas asmens, gyvenančio iš valstybinės socialinės paramos (b. l. 74 – 75).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas yra biudžetinė įstaiga, vykdanti teisės aktų nustatytas funkcijas. Ieškovas nesumokėjo metų mokesčio, todėl buvo priimtas sprendimas dėl patento Nr. 5991 panaikinimo ir šis sprendimas nelaikytinas ieškovo diskriminacija ar jo teisių pažeidimu. Taip pat ir apelianto prašymas dėl mokesčio sumokėjimo išdėstymo atmestinas, nes viešosios teisės normos tai nereglamentuoja (b. l. 77 – 78).

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Dėl faktinių aplinkybių

15Ieškovas J. K. yra patento Nr. 5991 „Portatyvinis terapinis ultragarsinis magnetinis/elektromagnetinis optinis lazerinis masažuoklis“ savininkas; patento paskelbimo data 2014 m. vasario 25 d. (b. l. 6).

16Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2014 m. kovo 7 d. pranešimu Nr. 1360 informavo ieškovą iki 2014 m. balandžio 16 d. sumokėti 280 Lt (81,15 Eur) mokestį už trečius patento Nr. 5991 galiojimo metus; rašte taip pat nurodė, kad mokestis gali būti sumokėtas pasibaigus terminui per 6 mėnesius, tačiau 50 proc. didesnis (b. l. 20).

17Apie teisę sumokėti didesnį mokestį pasibaigus terminui ieškovas papildomai informuotas atsakovo 2014 m. gegužės 7 d. raštu (b. l. 39).

18Atsakovas priėmė 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą dėl patento Nr. 5991 panaikinimo, nes 2014 m. balandžio 16 d. baigėsi patento galiojimo laikas (b. l. 21).

19Pagal Patentų įstatymo 36 straipsnio 3 dalį pirmas metų mokestis mokamas už trečiuosius patento galiojimo metus. Metų mokestis turi būti sumokamas per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius (Patentų įstatymo 36 straipsnio 4 dalis, MPNOR 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

20Bylos duomenimis apeliantui priklausiantis patentas Nr. 5991 galioja nuo 2012 m. balandžio 16 d. (b. l. 6). Apeliantas iki 2014 m. balandžio 16 d. nesumokėjo mokesčio už trečius patento Nr. 5991 galiojimo metus.

21Pagal Patentų įstatymo 36 straipsnio 5 dalį ir MPNORĮ 1 priedėlį, metų mokestis gali būti sumokėtas per 6 mėnesius pasibaigus šio straipsnio 4 dalyje nurodytam terminui, tačiau šiuo atveju jis yra 50 procentų didesnis.

22Terminas sumokėti 50 procentų didesnį patento Nr. 5991galiojimo mokestį suėjo 2014 m. spalio 16 d., tačiau apeliantas šio mokesčio taip pat nesumokėjo.

23Terminas sumokėti mokestį už patento galiojimą gali būti atkurtas sumokėjus nustatytą mokestį ir per 12 mėnesių nuo paskutiniojo termino sumokėti mokestį pasibaigimo dienos pateikus prašymą atkurti prarastas teises, jei įrodoma, kad terminas buvo praleistas nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis įdėtų būtinų pastangų (Patentų įstatymo 33 straipsnis).

24Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, jog apeliantas kreipėsi į atsakovą su motyvuotu prašymu atkurti terminą sumokėti mokestį už patento galiojimą bei sumokėjo nustatytą mokestį (CPK 178 straipsnis).

25Nesumokėjus metų mokesčio per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą, patentas panaikinamas. (Patentų įstatymo 36 straipsnio 5 dalis).

26Konstatuotina, jog atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras pagrįstai ir teisėtai priėmė 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą dėl patento Nr. 5991 panaikinimo.

27Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, susijusius su apelianto diskriminacija (lot. k. discriminare, discriminatio – atskirti, atskyrimas, teisių suvaržymas arba teisių atėmimas), kadangi Patentų įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo, t. y. patento savininko diskrecijos (lot. k. discretio - veiksmų laisvė, nuožiūra), kuria apeliantas nepasinaudojo.

28Apeliantas teigia, jog nesumokėjo mokesčio už trečius patento galiojimo metus, kadangi neturėjo piniginių lėšų (gyvena iš socialinės paramos ir netekto darbingumo pensijos).

29Apeliantas į bylą yra pateikęs šiuos rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jo sunkią finansinę padėtį: 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus 2015 m. vasario 13 d. pažymas apie jam paskirtą pašalpą laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. (b. l. 15, 16); 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2015 m. vasario 13 d. pažymą apie priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. (b. l. 17 – 18).

30Apeliantui atsakovas buvo pranešęs dėl metų mokesčio iki 2014 m. balandžio 16 d. sumokėjimo šiais raštais: 2013 m. spalio 31 d., Nr. Pr-4723 (b. l. 37), 2014 m. kovo 7 d., Nr. Pr-1360 (b. l. 20, 38). Taigi, apeliantas beveik 6 mėnesių laikotarpį žinojo aplinkybę dėl mokėtino patento galiojimo metų mokesčio sumokėjimo iki 2014 m. balandžio 16 d.

31Taip pat apeliantui atsakovas buvo išsiuntęs 2014 m. gegužės 7 d., Nr. Pr-2595 (b. l. 39), 2014 m. spalio 3 d., Nr. Pr-5188 (b. l. 40) raštus, kuriais informavo apie galimybę per 6 mėnesius po šio termino pabaigos sumokėti 50 proc. didesnį mokestį. Taigi, apeliantas turėjo dar 6 mėnesius (iki 2014 m. spalio 16 d.), kad sumokėti 50 proc. didesnį mokestį.

32Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių gerėjančią (pagerėjusią) apelianto finansinę padėtį. Tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde nurodomos tos pačios faktinės aplinkybės: apeliantas gyvena tik iš netekto darbingumo pensijos, kurią sudaro 48,02 Eur per mėnesį bei socialinės paramos, kuri sudaro 53,23 Eur, todėl neturi galimybės apmokėti už gydymo paslaugas ir už vaistus bei mokesčio už trečius patento galiojimo metus. Taigi, apeliantas iki šios dienos neturi finansinės galimybės mokėti patento Nr. 5991 galiojimo mokestį, todėl tikėtina, jog ieškinio reikalavimas išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui, mokant po 13,52 Eur, patento galiojimo 81,15 Eur mokesčio sumokėjimą, nebus įgyvendintas.

33Pažymėtina ir tai, kad valstybės institucijos, pareigūnai jokiomis aplinkybėmis negali veikti ultra vires, neteisėtais veiksmais pažeisti žmogaus teisių ir laisvių. Antraip būtų griaunamas žmonių pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais ir teise, tarptų teisinis nihilizmas. Toleruojant valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, neužkirtus jiems kelio atsirastų didžiulis socialinis disbalansas, būtų pažeista pamatinė pusiausvyra, kai žmogus iš esmės neturi priemonių, galimybių pasipriešinti valstybės – galingo mechanizmo – savivalei ir, paliktas be veiksmingos institucionalizuotos pagalbos, yra gniuždomas visa valstybės mechanizmo jėga (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas).

34Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte numatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus.

35Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1217-602/2015).

36Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai. Savo veikloje Valstybinis patentų biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatais, Valstybinio patentų biuro darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

37Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biurui teisės aktai nėra suteikę teisių atidėti ir (ar) išdėstyti mokesčių už patento galiojimą sumokėjimą, todėl atsakovas negali peržengti savo diskrecijos ribų, t. y. priimti neteisėto sprendimo išdėstyti mokėtiną patento galiojimo mokestį.

38Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas ieškovui išaiškino, jog patento savininkui praradus su patentu susijusias teises tik dėl to, kad nesumokėjo metų mokesčio, šios teisės atkuriamos, jeigu:

391) pateikiamas prašymas atkurti prarastas teises ir terminas buvo praleistas nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis įdėtų būtinų pastangų;

402) sumokamas nustatytas mokestis (173 Eur).Toks prašymas turi būti pateikiamas per 2 mėnesius nuo termino praleidimo priežasčių pašalinimo arba per 12 mėnesių nuo praleisto termino pabaigos dienos, o kai praleistas terminas susijęs su metų mokesčio nesumokėjimu, – per 12 mėnesių nuo termino, nurodyto Paryžiaus konvencijos 5bis straipsnyje (lengvatinio termino) pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų baigiasi anksčiausiai.

41Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta duomenų, pagrindžiančių, jog apeliantas ėmėsi veiksmų dėl prarastų teisių, susijusių su prarastu patentu dėl nesumokėto metų mokesčio, atkūrimo (CPK 178 straipsnis).

42Apeliantas pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, spręsti ar teismo veiksmai ir teisės aktai, kurias vadovaujasi Valstybinis patentų biuras atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

43Teisėjų kolegija, nagrinėdama minėtą prašymą, pažymi, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus.

44Taigi teisė spręsti dėl būtinybės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai pagal įstatymą tenka bylą nagrinėjančiam teismui.

45Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi šios bylos aplinkybes, kilusio ginčo pobūdį, byloje taikytinas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad šioje byloje nėra būtinybės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytinų teisės aktų (Patentų įstatymo, MPNORĮ) atitikties Konstitucijai, nes nėra teisinio pagrindo spręsti, jog minėti teisės aktai yra prieštaraujantys Konstitucijai.

46Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, todėl panaikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

47Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas J. K. ieškiniu prašė teismo panaikinti atsakovo Lietuvos... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras atsiliepimu į... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 6 d. sprendimu atmetė ieškovo J. K.... 7. Teismas pažymėjo, kad mokestis už patento galiojimo termino pratęsimą yra... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) normos mokesčių... 9. Nesutiko ir su ieškovo argumentais, kad atsisakymas išdėstyti mokesčio... 10. Apeliaciniu skundu apeliantas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015... 11. Nurodė, kad yra pensininkas, neįgalus (nuo 2008 m. nustatytas 55 proc.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Dėl faktinių aplinkybių ... 15. Ieškovas J. K. yra patento Nr. 5991 „Portatyvinis terapinis ultragarsinis... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2014 m. kovo 7 d.... 17. Apie teisę sumokėti didesnį mokestį pasibaigus terminui ieškovas... 18. Atsakovas priėmė 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą dėl patento Nr. 5991... 19. Pagal Patentų įstatymo 36 straipsnio 3 dalį pirmas metų mokestis mokamas... 20. Bylos duomenimis apeliantui priklausiantis patentas Nr. 5991 galioja nuo 2012... 21. Pagal Patentų įstatymo 36 straipsnio 5 dalį ir MPNORĮ 1 priedėlį, metų... 22. Terminas sumokėti 50 procentų didesnį patento Nr. 5991galiojimo mokestį... 23. Terminas sumokėti mokestį už patento galiojimą gali būti atkurtas... 24. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, jog apeliantas kreipėsi į atsakovą... 25. Nesumokėjus metų mokesčio per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą,... 26. Konstatuotina, jog atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras... 27. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, susijusius su... 28. Apeliantas teigia, jog nesumokėjo mokesčio už trečius patento galiojimo... 29. Apeliantas į bylą yra pateikęs šiuos rašytinius įrodymus,... 30. Apeliantui atsakovas buvo pranešęs dėl metų mokesčio iki 2014 m.... 31. Taip pat apeliantui atsakovas buvo išsiuntęs 2014 m. gegužės 7 d., Nr.... 32. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta įrodymų,... 33. Pažymėtina ir tai, kad valstybės institucijos, pareigūnai jokiomis... 34. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte... 35. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje... 36. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras yra Lietuvos Respublikos... 37. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biurui... 38. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas ieškovui... 39. 1) pateikiamas prašymas atkurti prarastas teises ir terminas buvo praleistas... 40. 2) sumokamas nustatytas mokestis (173 Eur).Toks prašymas turi būti... 41. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta duomenų, pagrindžiančių,... 42. Apeliantas pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį... 43. Teisėjų kolegija, nagrinėdama minėtą prašymą, pažymi, kad CPK 3... 44. Taigi teisė spręsti dėl būtinybės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl... 45. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi šios bylos aplinkybes,... 46. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 47. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimą nepakeistą....