Byla Ik-334-423/2013
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, nedalyvaujant pareiškėjai S. M. , dalyvaujant atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei Violetai Šlenfuktienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos S. M. skundą dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Pareiškėja Stasė Mažeikienė skundu prašo: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus (toliau - VSDFV Šakių skyrius) 2010-03 sprendimą Nr. (6.1)R2-606; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) 2010-07-12 sprendimą Nr.(6.5)1-4123 dėl pensijų nepagrįsto ir neteisėto sumažinimo; priteisti iš atsakovo VSDFV Marijampolės skyriaus nuo 2010-01-01 neišmokėtą senatvės bei našlių pensijų dalį iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos kas mėnesį 26,35 Lt; priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, neturtinę žalą 1000 Lt (b.l. 5-6).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad nuo 2010-01-01 gauna sumažintas senatvės ir našlių pensijas. Dėl pensijų sumažinimo kreipėsi į VSDFV Šakių skyrių. VSDFV Šakių skyrius skundžiamame sprendime nurodė, kad nuo 2010-01-01, įsigaliojus LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, pareiškėjos senatvės ir našlių pensijos buvo perskaičiuotos ir sumažėjo: senatvės pensija nuo 714,59 Lt iki 691,74 Lt, t.y. sumažėjo per mėnesį 22,85 Lt suma, o našlių pensija nuo 70,0 Lt iki 66,50 Lt, t.y. sumažėjo per mėnesį 3,50 Lt suma. Pareiškėja VSDFV Šakių skyriaus 2010-03 sprendimą apskundė VSDFV, tačiau VSDFV 2010-07-12 sprendimu skundo nepatenkino. Pareiškėja mano, kad pensijų sumažinimas yra teisiškai nepagrįstas. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie šio įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimu Nr.1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“ nebuvo nutarta mažinti pensijas, t.y. kapitalizuoti nuosavybę. Neteisėtai sumažinus pensijas, nenustatytas jų gražinimo mechanizmas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį pensija būtų sumažinta iki tokio dydžio, kad nebebūtų užtikrinti minimalūs pensiją gaunančio asmens socialiai priimtini poreikiai, žmogaus orumą atitinkančios gyvenimo sąlygos, pensija, kuri užtikrina tik minimalius pensiją gaunančio asmens socialiai priimtinus poreikius, minimalias, žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, apskritai negali būti mažinama. Pareiškėjos teigimu, skundžiami sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Netinkamai taikant įstatymus pareiškėjai padaryta neturtinė žalą 1000 Lt, kuri pasireiškė pareiškėjos garbės ir orumo žeminimu, pareiškėjos kaip senyvo amžiaus žmogaus gyvenimo gniuždymu.

4Atsakovai atsiliepimuose prašė pareiškėjos skundo netenkinti. Atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, ir VSDFV Marijampolės skyriaus atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėjai valstybinės socialinio draudimo senatvės ir našlių pensijos buvo skiriamos ir mokamos vadovaujantis LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Be to, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 šių pensijų mokėjimą reglamentavo LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – Laikinasis įstatymas), nustatęs socialinių išmokų, tame tarpe ir senatvės bei našlių pensijų, perskaičiavimą. Pareiškėjai mokamos senatvės pensijos dydis 2009 m. gruodžio mėnesį buvo 714,59 Lt. Nuo 2010-01-0l pareiškėjai paskirtos ir mokamos pensijos dydis buvo perskaičiuotas vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, kuris įpareigojo perskaičiuoti (laikinai sumažinti) pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį (650 Lt). Pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį senatvės pensija, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojama, padidinant pagrindinę pensijos dalį iki 120 procentų bazinės pensijos (bazinė pensija -60 Lt), kai asmuo turi būtinąjį stažą ir perskaičiuojant papildomą pensijos dalį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarime Nr. 1771 patvirtintą Laikinojo įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį - 1170 Lt. Kadangi pareiškėjai pensija paskirta turint būtinąjį stažą, o pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį dydį, todėl jos pensija pagrįstai ir teisėtai perskaičiuota Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Perskaičiuotos pareiškėjos pensijos dydis nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo 691,74 Lt. Laikinojo įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad asmenims gaunantiems valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją, ši pensija perskaičiuojama taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal 1 priede nurodytą formulę. Iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo pareiškėjai buvo mokama 70,0 Lt dydžio našlių pensija. Apskaičiuojant nuo 2010-01-01 pareiškėjai mokamos naujo dydžio našlių (66,50 Lt) pensijos dydį taikomas 0.9500 koeficientas. Nuo 2012-01-01 pareiškėjai vėl mokamos viso dydžio pensijos. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, pagal kurių nuostatas pareiškėjai ir buvo perskaičiuotos senatvės ir našlių pensijos, LR Konstitucijai neprieštarauja. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Civilinė atsakomybė, kaip ir bet kuri teisinė atsakomybė, atsiranda tik esant neteisėtais veiksmais padarytai žalai. Pareiškėjai pensijos pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotos teisėtai ir pagrįstai, todėl VSDFV Šakių skyriaus darbuotojų veiksmai bei skundžiami sprendimai laikytini teisėtais, taigi nėra būtinos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėtumo. Todėl pareiškėjos reikalavimai dėl skundžiamų sprendimų panaikinimo, dėl neišmokėtų pensijų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo atmestini kaip nepagrįsti.

5Skundas netenkintinas.

6Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau – senatvės pensija) bei valstybinio socialinio draudimo našlių pensijos (toliau – našlių pensija) sumažinimo teisėtumo. Pareiškėjai pensijos buvo sumažintos nuo 2010-01-01 pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 6 straipsnio 1 dalį bei 4 straipsnio 1 dalį. Pareiškėja mano, kad paskirtų pensijų sumažinimas teisiškai nepagrįstas, nenustatytas pensijų grąžinimo mechanizmas.

7Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai iki 2010-01-01 buvo mokama 714,59 Lt dydžio senatvės pensija. Senatvės pensiją pareiškėjai paskyrė ir perskaičiavo bei mokėjo VSDFV Šakių skyrius. Pareiškėjai nuo 2010-01-01 mokėta 714,59 Lt dydžio senatvės pensija buvo sumažinta iki 691,74 Lt.. Paskirtoji 70 Lt. našlių pensija sumažinta iki 66,50 Lt (b.l. 53-58). Pareiškėja 2010-03-16 pateikė prašymą, prašydama paaiškinti pensijų sumažinimo priežastis. VSDFV Šakių skyrius 2010-03 sprendime Nr.(6.1)R2-606 nurodė pensijų sumažinimo teisinius pagrindus ir apskaičiavimo būdą (b.l. 8). Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV Šakių skyriaus 2010-03 sprendimu, kreipėsi į VSDFV, kuris ginčijamu 2010-07-12 sprendimu Nr.(6.5)1-4123 konstatavo, jog VSDFV Šakių skyrius pensijas perskaičiavo (sumažino) teisėtai (b.l. 7).

8Pareiškėjos pensijos buvo perskaičiuotos pagal pirmiau minėtas Laikinojo įstatymo nuostatas. Laikinojo įstatymo preambulėje Lietuvos Respublikos Seimas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų prognozės rodo nuolat didėjantį deficitą, nulemtą Lietuvos ūkį apėmusios ekonomikos krizės; pabrėždamas būtinybę stabilizuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą ir subalansuoti pinigų srautus; siekdamas kiek įmanoma apsaugoti socialiai jautrių asmenų grupes ir ekonomikos krizės laikotarpiu užtikrinti išmokų mokėjimą laiku; įvertindamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, jog išimtiniais atvejais, kai valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis (ekonomikos krizė, gaivalinė nelaimė ir pan.), kai neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina išmokoms mokėti, išmokų santykių teisinis reguliavimas gali būti koreguojamas ir laikinai, kol valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis, išmokos mažinamos tokiu mastu, kokiu būtina gyvybiškai svarbiems visuomenės interesams užtikrinti ir kitoms konstitucinėms vertybėms apsaugoti, priima šį laikinąjį įstatymą.

9Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį. Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo numatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, nukentėjusiųjų asmenų, našlių valstybines pensijas. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis buvo nustatytas 650 litų. Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose buvo numatyta ribinį pensijos dydį viršijančių senatvės pensijų perskaičiavimo tvarka. Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą paskirtai pensijai ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1771 buvo patvirtintas naujas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis - 1170 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis iki 2010-01-01 buvo 714,59 Lt, todėl viršijo 650 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis buvo perskaičiuotas pirmiau nurodyta tvarka ir perskaičiuotos senatvės pensijos dydis nuo 2010-01-01 buvo 691,74 Lt, t.y. sumažėjo 22,85 Lt. Pareiškėjai buvo mokama ir našlių pensija. Laikinojo įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad asmenims gaunantiems valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją, ši pensija perskaičiuojama taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal 1 priede nurodytą formulę. Iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo pareiškėjai buvo mokama 70,0 Lt dydžio našlių pensija. Apskaičiuojant nuo 2010-01-01 pareiškėjai mokamos naujo dydžio našlių (66,50 Lt) pensijos dydį taikomas 0.9500 koeficientas. (b.l. 53-58).

10Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje bei 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad tame tarpe ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta senatvės bei našlių pensijų perskaičiavimo (sumažinimo) tvarka, taikytina laikinai, t.y. iki 2011-12-31. Be to, pagal Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta parengti ir patvirtinti iki 2010-07-01 sumažintų pensijų kompensavimo tvarką.

11Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, pagal kurių nuostatas pareiškėjai buvo perskaičiuotos senatvės bei našlių pensijos, tiek, kiek sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas pensijas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog laikinas pensijų sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja, kai valstybėje susidaro ypatinga situacija, kai dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina pensijoms mokėti, paskirtos ir mokamos pensijos gali būti mažinamos, tačiau tai darant privalu paisyti konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų, nustatyti tolygų, nediskriminacinį pensijų mažinimo mastą. Įstatymų leidėjas, laikinajame įstatyme nustatęs tam tikrą išimtį, dėl kurios negalėjo būti perskaičiuojamos (mažinamos) tos senatvės pensijos, kurios neviršijo įstatyme nustatyto ribinio senatvės pensijos dydžio – 650 Lt, o viršijusios pensijos perskaičiuojant negalėjo būti sumažinamos daugiau nei iki šio dydžio, nepažeidė iš konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų kylančių reikalavimų. Lietuvos Respublikos Seimas, pensijų mažinimo įstatyme aiškiai nenustatęs sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeidė.

12Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog pensijos jai buvo neteisėtai sumažintos ir nenustatytas jų grąžinimo mechanizmas. Pareiškėjos senatvės bei našlių pensijos, jų dydis perskaičiuotas teisėtai, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies bei 4 straipsnio 1 dalis nuostatomis. Kaip jau minėta, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad senatvės ir našlių pensijų perskaičiavimas (mažinimas) pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatas buvo nulemtas ekonominės krizės, todėl paskirtų pensijų perskaičiavimo tvarka, nulėmusi laikiną pensijų sumažinimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaravo.

13Taip pat nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" nebuvo numatyta mažinti senatvės pensijas. Nurodyto vyriausybės nutarimo 1. ir 2.1. - 2.2. punktuose buvo numatyta, kad tol, kol baigsis ekonomikos sunkmetis, reikalingos skubios priemonės valstybės viešiesiems finansams konsoliduoti, valstybės skolai ir deficitui valdyti, finansų stabilumui užtikrinti ir ekonomikai skatinti, nurodytų išlaidų mažinimas yra laikinas ir vykdomas vadovaujantis konstituciniais teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principais, užtikrinant, kad: socialinės išmokos ir atlyginimai viešajame sektoriuje bus išmokėti laiku; socialinių išmokų mažinimas – solidarus, mažinamos visų rūšių išmokos; socialinių išmokų mažinimas yra teisingas ir proporcingas, didesnės išmokos mažinamos proporcingai didesniu koeficientu. Atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmečio pabaigą, krizės laikotarpiu sumažintos valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos bus kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri būtų pradėta taikyti tik pasibaigus ekonominei krizei ir numatytų spartesnį (palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis) minėtų valstybinio socialinio draudimo pensijų augimą, tačiau šis augimas neturėtų didinti valdžios sektoriaus skolos ir fiskalinio deficito. Nurodytos nuostatos reiškia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-10-14 nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" numatė prielaidas laikinai mažinti socialines išmokas, tame tarpe valstybinio socialinio draudimo senatvės bei našlių pensijas.

14Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog pareiškėjai paskirta ir mokama iki 2010-01-01 senatvės pensija viršijo Laikinajame įstatyme nustatytą ribinį dydį, todėl teisėtai ir pagrįstai perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį. Taip pat pagrįstai ir teisėtai, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, buvo sumažintas pareiškėjai mokamos našlių pensijos dydis. Atsakovų skundžiami sprendimai priimti nepažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimų, priimti teisėtai ir pagrįstai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti bei priteisti iš VSDFV Marijampolės skyriaus neišmokėtą pensijos dalį.

15Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, 1000 Lt neturtinę žalą

16Pagal Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį, valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tik tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala. Kaip jau buvo minėta, ginčo atveju nėra jokių neginčijamų ir patikimų duomenų teigti, kad atsakovai ar jų pareigūnai veikė neteisėtai. Nenustačius VSDFV ir VSDFV Šakių skyriaus pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinę žalą.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundas nepagrįstas ir atmestinas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 1p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Stasė Mažeikienė skundu prašo: panaikinti Valstybinio... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad nuo 2010-01-01 gauna sumažintas senatvės ir... 4. Atsakovai atsiliepimuose prašė pareiškėjos skundo netenkinti. Atsakovų... 5. Skundas netenkintinas.... 6. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio... 7. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai iki 2010-01-01 buvo mokama 714,59... 8. Pareiškėjos pensijos buvo perskaičiuotos pagal pirmiau minėtas Laikinojo... 9. Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti... 10. Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje bei 4 straipsnio 1... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad... 12. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog pensijos jai buvo neteisėtai... 13. Taip pat nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos... 14. Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog pareiškėjai paskirta ir mokama iki... 15. Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 16. Pagal Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį, valstybės pareiga... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 19. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...