Byla eA-287-822/2019
Dėl nurodymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl nurodymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu atsakovui Valstybinei duomenų inspekcijai (toliau – Inspekcija) prašydamas panaikinti Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodymą dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13.) (toliau – ir Nurodymas) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

71.1.

8Pareiškėjas skunde nurodė, kad atsakovas priėmė Nurodymą, kuriuo konstatavo, kad pareiškėjas asmens duomenis teikė neteisėtai ir neturėdamas teisinio pagrindo bei nurodė: 1) užtikrinti, kad pagal prašymą teikiami duomenys (įkaitant ypatingus asmens duomenis) būtų teikiami tik tuo atveju, jei šis prašymas atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje keliamus reikalavimus; 2) užtikrinti, kad asmens duomenys tvarkomi (teikiami) esant bent vienam Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 1–8 punktuose numatytam teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijui, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

91.2.

10Pareiškėjo vertinimu atsakovas Nurodyme konstatavo, kad pareiškėjas 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 atsakydamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – ir Skyrius) 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) teikė duomenis neteisėtai, kadangi rašte nebuvo nurodytas prašomų duomenų panaudojimo tikslas, t. y pareiškėjas duomenis teikė nenumatytu tikslu.

111.3.

12Pareiškėjas sutiko, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktame prašyme nebuvo nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas. Paaiškino, kad tarp pareiškėjo, Skyriaus bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau – Departamentas) nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. vyko susirašinėjimas siekiant užtikrinti K. K. (toliau – Pacientė) mažamečio vaiko interesus. Pareiškėjas teigė, kad jis iš Skyriaus iki 2015 m. rugsėjo 29 d. gavo tris prašymus pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 14 d., 2015 m. rugsėjo 28 d. ir 2015 m. rugsėjo 29 d.), o iš Departamento gavo vieną prašymą pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 25 d.). Skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. prašymuose buvo nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas – informacija buvo reikalinga priimant sprendimus dėl Pacientės mažamečio vaiko priežiūros. Taigi, pareiškėjo vertinimu, nors 2015 m. rugsėjo 29 d. Skyriaus rašte Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) ir nebuvo konkretaus sakinio, kam reikalinga prašoma informacija, tačiau, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus prašymus ir pareiškėjo teiktus atsakymus, pareiškėjui šis tikslas neabejotinai buvo žinomas ir nekėlė jokių abejonių. Pareiškėjo nuomone, atsisakymas teikti duomenis ir reikalavimas pateikti naują prašymą, įrašant jame asmens duomenų panaudojimo tikslą, vilkintų skubių sprendimų priėmimą ir neabejotinai pažeistų nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos prioriteto principą.

131.4.

14Pareiškėjo vertinimu, atsakovas šioje situacijoje nepagrįstai reikalauja iš jo laikytis formalių įstatymo reikalavimų. Pareiškėjo nuomone, Departamentui duomenis apie asmens sveikatą teikė turėdamas teisinį pagrindą. Pareiškėjas asmens duomenis pateikė atsakydamas į Departamento raštą, kuriame prašoma išnagrinėti informaciją ir pateikti atsakymus, ir vadovaudamasis tuo metu galiojusia Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 ,,Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 5.1 punkto redakcija, kurioje nurodoma, kad konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tiksliais, neturint raštiško paciento sutikimo institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas. Pažymėjo, kad duomenys apie Pacientės psichinės sveikatos būklę jau buvo pateikti 2015 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. PS-5964 atsakant į 2015 m. rugsėjo 14 d. Skyriaus raštą Nr. A732-6651/15(2.13.2.45-AD15) ir 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 pareiškėjas tik patikslino informaciją.

152.

16Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

172.1.

18Atsakovas nurodė, kad Inspekcija nagrinėdama Pacientės 2016 m. balandžio 25 d. skundą nustatė, kad Skyrius 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. A732-5461/15(2.13.2.45-AD15), 2015 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) ir 2015 m. spalio 29 d. raštu Nr. A732-7999/15(2.13.2.45-AD15) kreipėsi į pareiškėją dėl informacijos apie Pacientę pateikimo. Pareiškėjas į šiuos raštus teikė atsakymus 2015 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. PS-5079, 2015 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. PS-5964, 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6596, 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 ir 2015 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. PC-7224. 2015 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. RS-01-1321 pareiškėjas teikė skyriui informaciją apie Pacientę, nenurodydamas skyriaus rašto, į kurį teikiamas atsakymas. 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 pareiškėjas teikė atsakymą į Departamento 2015 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5). Susirašinėjimas tarp Skyriaus ir pareiškėjo dėl informacijos apie Pacientę pateikimo vyko laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 23 d. iki 2015 m. spalio 29 d.

192.2.

20Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 29 d. gavo Skyriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriame Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 (2009 m. gruodžio 2 d. redakcija) patvirtintų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų (toliau – Nuostatai) 8.19 punktu, prašė informuoti, kokia Pacientei nustatyta diagnozė, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos Pacientę išrašant. Šiame rašte Skyrius nenurodė prašomų duomenų panaudojimo tikslo. Pareiškėjas 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 teikė atsakymą į nurodytą Skyriaus raštą, pateikdamas Skyriui prašomą informaciją apie Pacientę. Atsakovas atkreipė dėmesį, jog Skyrius visuose savo raštuose, adresuotuose pareiškėjui (išskyrus 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) nurodė informacijos gavimo tikslą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir ADTAĮ) 6 straipsnyje. Inspekcija padarė išvadą, kad Pacientės asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) teikti nenumatytu tikslu, todėl šių duomenų teikimas Skyriui negali būti pripažįstamas teisėtu. Atsakovas atkreipė dėmesį, jog Skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. prašymuose buvo nurodyti skirtingi Pacientės asmens duomenų (įskaitant ypatingus asmens duomenis) naudojimo tikslai. Todėl, atsakovo vertinimu, negalima vienareikšmiškai teigti, jog pareiškėjui buvo aiškus Skyriaus prašomos informacijos naudojimo tikslas. Atsiliepime taip pat pabrėžė, kad ADTAĮ 6 straipsnyje nėra numatyta jokių išimčių, kurioms esant būtų galima nepaisyti reikalavimų, keliamų prašymo dėl asmens duomenų pateikimo turiniui. Skyrius 2015 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriuo prašė pareiškėjo informuoti, kokia Pacientei nustatyta diagnozė, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos ją išrašant, nenurodė, jog informacija turi būti pateikta skubiai, ar kad ši informacija reikalinga priimti skubius sprendimus dėl Pacientės nepilnamečio vaiko. Vadovaujantis ADTAĮ, asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu tai atitinka ADTAĮ 3 ir 5 straipsnių nuostatas. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kuri būtina nustatytam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1–2 dalyse numatytam asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijui. Nesant nė vieno asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus asmens duomenų tvarkymas yra negalimas.

212.3.

22Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nei Departamentas 2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5), nei Skyrius 2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4) neprašė pateikti jokių Pacientės asmens duomenų, tačiau prašė išaiškinti, kokie atvejai laikytini ,,ypatingais“, ar duomenys, kad asmuo savo veiksmais daro esminę žalą vaiko sveikatai ir kelia grėsmę jo gyvybei gali būti laikytini ,,ypatingais“, ar tai yra pagrindas kreiptis į teismą dėl leidimo gydyti asmenį priverstinai išdavimo, klausė, kas pagal galiojančius teisės aktus turi teisę ar pareigą kreiptis į teismą dėl minėto leidimo gavimo. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo, todėl Inspekcija nustatė, kad pareiškėjas neturėjo teisinio pagrindo, numatyto ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose, teikti Pacientės asmens duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis) 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 Departamentui, todėl pažeidė ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

232.4.

24Atsakovas pažymėjo, kad Departamento nuostatuose nėra įtvirtinta Departamento teisė teikti sveikatos priežiūros įstaigoms ir / ar iš sveikatos priežiūros įstaigų rinkti asmenų asmens duomenis (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), taip pat nėra įtvirtinta, jog Departamentas yra sveikatos priežiūros paslaugas kontroliuojanti įstaiga, todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo teiginiai, jog Pacientės asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 Departamentui teikė vadovaudamasis Tvarkos 5.1 punktu, atmestini. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo nurodyta aplinkybe, kad 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 pareiškėjas tik patikslino informaciją, kadangi duomenys apie Pacientės psichikos sveikatos būklę jau buvo teikti 2015 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. PS-5964, atsakant į 2015 m. rugsėjo 14 d. Skyriaus raštą Nr. A732-6651/15(2.13.2.45-AD15).

25II.

263.

27Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

284.

29Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodymo dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13.), kuriuo Inspekcija nurodė: 1) užtikrinti, kad pagal prašymą teikiami asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) būtų teikiami tik tuo atveju, jei šis prašymas atitinka ADTAĮ 6 straipsnyje keliamus reikalavimus; 2) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (teikiami) esant bent vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytam teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijui, kaip to reikalaujama ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

305.

31Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad Inspekcija 2017 m. sausio 18 d. priėmė nurodymą dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397-(2.13.), kuriame pareiškėjui nurodė: 1) užtikrinti, kad pagal prašymą teikiami asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) būtų teikiami tik tuo atveju, jei šis prašymas atitinka ADTAĮ 6 straipsnyje keliamus reikalavimus; 2) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (teikiami) esant bent vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytam teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijui, kaip to reikalaujama ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Šiame nurodyme Inspekcija konstatavo, kad pareiškėjas 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 teikė atsakymą Skyriui į 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriame nebuvo nurodytas prašomų duomenų panaudojimo tikslas. Todėl atsakymas į raštą, kuris neatitinka ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų (nenurodytas duomenų panaudojimo tikslas), laikytinas neteisėtu. Inspekcija taip pat konstatavo, kad pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 Departamentui savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo. Inspekcija priėjo prie išvados, kad pareiškėjas teikė asmens duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis) neturėdamas teisinio pagrindo, numatyto ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose, todėl pažeidė ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

326.

33Teismas nustatė, kad pareiškėjas gavo Skyriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriame Skyrius, vadovaudamasis Nuostatų 8.19 punktu, prašė informuoti, kokia yra Pacientės diagnozė, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos ją išrašant. Šiame rašte prašomų pateikti duomenų panaudojimo tikslas nenurodytas.

347.

35Teismas įvertinęs 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. Skyriaus prašymuose nurodytus Pacientės asmens duomenų naudojimo tikslus, nesutiko su atsakovo nuomone, kad minėtuose prašymuose buvo nurodyti iš esmės skirtingi duomenų panaudojimo tikslai. Teismas pasisakė, kad iš šių prašymų matyti, kad informacija buvo reikalinga siekiant priimti sprendimus, užtikrinančius mažamečio vaiko teises ir teisėtus interesus. Todėl teismas pareiškėjo teiginius, jog duomenų panaudojimo tikslas buvo žinomas, laikė pagrįstais. Tačiau, teismas atsižvelgęs į tai, kad ADTAĮ 6 straipsnyje yra įtvirtinti reikalavimui prašymui, kurio pagrindu prašoma pateikti asmens duomenis, t. y. prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis, sutiko su atsiliepime išdėstytais argumentais, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą dėl asmens duomenų pateikimo (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar duomenų gavėjas, prašantis atitinkamos informacijos, turi teisę šią informaciją gauti bei kokiu teisiniu pagrindu ji jam gali būti teikiama, nepriklausomai nuo to, ar šią informaciją duomenų gavėjui jau buvo teikęs prieš tai. Atitinkamai, teismas pasisakė, jog nepaisant to, kad pareiškėjas 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie asmenį (įskaitant ypatingus asmens duomenis), vadovaudamasis ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose, 2 dalies 8 punkte ir 5 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais bei Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – ir SPĮĮ) 45 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintos Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos (toliau – ir Tvarkos) 5.3 punktu, Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų (toliau – ir Nuostatų) 8.12, 8.19 punktais, tačiau duomenys apie Pacientę buvo teikti Skyriui atsakant į jo 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuris neatitiko ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų – duomenys apie Pacientę (įskaitant ypatingus asmens duomenis) buvo teikti nenumatytu tikslu. Šiuo atveju teismas sutiko su Nurodyme padaryta išvada, kad asmens duomenų teikimas nenumatytu tikslu negali būti pripažįstamas teisėtu.

368.

37Teismas atkreipė dėmesį, jog Inspekcija Nurodyme konstatavo, kad nei Departamentas 2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5), nei Skyrius 2015 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4) neprašė pateikti jokių Pacientės asmens duomenų, tačiau prašė išaiškinti, kokie atvejai yra laikytini ,,ypatingais“, ar duomenys, kad asmuo savo veiksmais daro esminę žalą vaiko sveikatai ir kelia grėsmę jo gyvybei gali būti laikytini ,,ypatingais“, ar tai yra pagrindas kreiptis į teismą dėl leidimo gydyti asmenį priverstinai išdavimo, klausė, kas pagal galiojančius teisės aktus turi teisę ar pareigą kreiptis į teismą dėl minėto leidimo gavimo. Nurodyme buvo teigiama, kad pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo. Pareiškėjas skunde nurodė, kad duomenis apie asmens sveikatą teikė turėdamas teisinį pagrindą. Teigė, kad duomenys apie Pacientės psichikos sveikatos būklę jau buvo pateikti 2015 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. PS-5964 atsakant į 2015 m. rugsėjo 14 d. Skyriaus raštą Nr. A732-6651/15(2.13.2.45-AD15) ir 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 pareiškėjas tik patikslino informaciją. Teismas iš esmės sutiko su šiais pareiškėjo argumentais.

389.

39Teismas, įvertinęs Skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. rašte Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4) ir Departamento 2015 m. rugsėjo 25 d. rašte Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5) išdėstytas aplinkybes ir prašomą pateikti informaciją bei pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 28 d. rašte Nr. RS-01-1419 pateiktą informaciją, darė išvadą, kad pareiškėjas informaciją pateikė teisėtai ir pagrįstai, Tvarkos 5.2 punkto pagrindu, ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu (asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni), todėl nesutiko su Nurodyme padaryta išvada, kad pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1419 savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo bei tuo pažeidė ADTAĮ nuostatas.

4010.

41Teismas įvertinęs tai, kad nagrinėjamu atveju Inspekcija pareiškėjui davė rekomendacinio pobūdžio nurodymą laikytis teisės aktų reikalavimų, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad Inspekcija pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. PS-6595 teikė atsakymą Skyriui pažeisdamas ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimus, sprendė, kad skundžiamo Nurodymo panaikinti nėra pagrindo, todėl pareiškėjo skundą atmetė.

4211.

43Teismas pareiškėjo reikalavimą dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo atmetė, netenkinęs jo skundo reikalavimo.

44III.

4512.

46Pareiškėjas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde dėsto faktines aplinkybes ir skundo argumentus, kuriuos teikė pirmosios instancijos teismui. Nesutikdamas su teismo sprendimu nurodo, kad:

4712.1.

48Įvertinus tai, kad asmens duomenų teikimo tikslas pareiškėjui buvo žinomas (šis faktas konstatuotas Teismo sprendime), pareiškėjo padarytas pažeidimas galėtų būti vertinimas tik kaip formalus pažeidimas, objektyviai negalintis sukelti jokių neigiamų padarinių.

4912.2.

50Pareiškėjo veiksmai konkrečiu atveju negali būti vertinami net kaip formalus pažeidimas, nes pareiškėjas siekė operatyviai pateikti informaciją reikalingą nepilnamečio vaiko interesų užtikrinimui. Jei pareiškėjas būtų atsisakęs pateikti asmens duomenis formaliu pagrindu, tuo, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus rašte Nr. A732- 7083/15-(2.13.2.45-AD15) nėra nurodytas duomenų naudojimo tikslas, tarp abiejų institucijų tęstųsi formalus susirašinėjimas, o tuo tarpu nepilnamečio vaiko teisės nebūtų ginamos.

5112.3.

52Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo argumento, kad vadovaujantis tuo metu galiojusia Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarko 8.2 punkto redakcija, sveikatos priežiūros įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant prašymo) ir be paciento sutikimo savivaldybių vaiko teisių apsaugo skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės. Taigi, pareiškėjas teigia, jog žinodamas, kad prašoma informacija yra susijusi su nepilnamečio vaiko interesais, tokią informaciją jis galėjo teikti net ir nesant atitinkamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus prašymo.

5312.4.

54Sprendžiant ar pareiškėjo veiksmai buvo teisėti, būtina įvertinti kieno interesai buvo svarbesni: ar formalios asmens duomenų apsaugos (akivaizdu, kad asmens duomenų subjektui jokia žala nebūtų padaryta, nes jo sveikatos duomenys buvo teikiami ne pirmą kartą) ar nepilnamečio vaiko interesai, kuriems galėjo būti padaryta žala. Pareiškėjas ne tik žinojo asmens duomenų teikimo tikslą, bet jis taip pat žinojo, kad nepilnamečio vaiko šeimoje yra susiklosčiusi ypač sudėtinga situacija ir nepilnamečiui yra nustatyta laikinoji globa.

5512.5.

56Nurodymas įtvirtina neproporcingą asmens duomenų apsaugos biurokratizmą. Šioje situacijoje didesnė biurokratija (formalizmas) realiai neužtikrina didesnės asmens teisių apsaugos, todėl teismas turėtų taikyti proporcingumo bei protingumo kriterijus, ir atsakovo Nurodymą panaikinti.

5713.

58Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas vardina teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad:

5913.1.

60Įvertinus ADTAĮ 6 straipsnyje įtvirtintos nuostatos turinį matyti, jog įstatymas imperatyviai nurodo, kokia tvarka gali būti teikiami asmens duomenys, t. y. arba pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog tarp duomenų valdytojo (Pareiškėjo) ir duomenų gavėjo (Skyriaus) būtų buvusi sudaryta asmens duomenų teikimo sutartis. Pažymėtina, jog ADTAĮ 6 straipsnyje yra aiškiai įtvirtinti reikalavimai prašymui, kurio pagrindu prašoma pateikti asmens duomenis, t. y. prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Be to, nagrinėjamoje situacijoje buvo teikiami ne tik asmens duomenys, bet ir ypatingi asmens duomenys (informacija apie duomenų subjekto sveikatą), kurie gali būti teikiami tik ADTAĮ nustatytais pagrindais ir tvarka.

6113.2.

62Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad nepateikus Skyriui atsakymo į 2015 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. A732-7083/15(2.13.2.45-AD15), jo veiksmai būtų vertinami kaip atsirašinėjimas ir biurokratizmas, kadangi Skyriui atsakymas bet kuriuo atveju būtų buvęs pateiktas į 2015 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. A732- 7058/15(2.13.2.45-AD15), t. y. analogiško turinio paklausimą.

6313.3.

64Pareiškėjas savo argumentus grindžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-3533-643/2015, tačiau nagrinėjamu atveju aukščiau nurodytu sprendimu remtis negalima, kadangi skiriasi šių dviejų situacijų faktinės aplinkybės.

6513.4.

66ADTAĮ 6 straipsnyje nėra numatyta jokių išimčių, kurioms esant būtų galima nepaisyti reikalavimų, keliamų prašymo dėl asmens duomenų pateikimo turiniui. Minėtoje teisės normoje yra konkrečiai įvardinta, kas turi būti nurodoma tokio pobūdžio prašymuose, ir asmens duomenų naudojimo tikslas yra vienas iš jų.

6713.5.

68Nagrinėjamu atveju nebuvo galima remtis Tvarkos 8.2 punktu, kadangi iš susiklosčiusios situacijos negalima vienareikšmiškai spręsti, kad buvo būtinumas ginti vaiko teises ir interesus, ar pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės. Tai patvirtina ir pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. RS-01-1919 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui teikta informacija. Minėtame rašte, be kita ko, nurodyta, kad „<...> nepakanka duomenų teigti, kad Pacientė hospitalizacijos į mūsų ligoninę metu ar šiuo metu galėtų padaryti esminę žalą vaiko sveikatai ar gyvybei“.

6913.6.

70Skyrius 2015 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriuo jis prašė pareiškėjo informuoti, kokia Pacientei nustatyta diagnozė, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos ją išrašant, nenurodė, jog informacija turi būti pateikta skubiai, ar kad ši informacija reikalinga skubių sprendimų dėl Pacientės nepilnamečio vaiko priėmimui. Aukščiau nurodytame Skyriaus rašte įvardintas asmens duomenų gavimo pagrindas – Nuostatų 8.19 punktas, taip pat neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad Pacientės asmens duomenis (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) Skyrius prašo pateikti skubiai ir neatidėliotinai, nesilaikant ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų. Be to, duomenų valdytojas, gavęs prašymą dėl asmens duomenų pateikimo (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar duomenų gavėjas, prašantis atitinkamos informacijos, turi teisę šią informaciją gauti bei kokiu teisiniu pagrindu ji jam gali būti teikiama, kokiu tikslu ir kokia apimtimi, nepriklausomai nuo to, ar informaciją apie duomenų subjektą duomenų gavėjui jau buvo teikęs prieš tai.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

7314.

74Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimo, kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas, teisėtumas ir pagrįstumas.

7515.

76Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodymo dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13.), kuriuo Inspekcija nurodė: 1) užtikrinti, kad pagal prašymą teikiami asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) būtų teikiami tik tuo atveju, jei šis prašymas atitinka ADTAĮ 6 straipsnyje keliamus reikalavimus; 2) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (teikiami) esant bent vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytam teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijui, kaip to reikalaujama ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

7716.

782017 m. sausio 18 d. nurodyme yra nustatyta, kad pareiškėjas 2015-09-28 raštu Nr. RS-01-1419 (šiuo raštu atsakyta į Departamento 2015-09-25 raštą Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5), kuriuo buvo kreiptasi į pareiškėją su prašymu išanalizuoti Skyriaus 2015-09-22 rašte Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4) išdėstytą informaciją ir pateikti paaiškinimus į keliamus klausimus), pažeidė ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ir Skyriaus 2015-09-22 rašte Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4), ir Departamento 2015-09-25 rašte Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5) išdėstytas aplinkybes ir prašomą pateikti informaciją bei pareiškėjo 2015-09-28 rašte Nr. RS-01-1419 pateiktą informaciją, padarė išvadą, kad pareiškėjas informaciją pateikė teisėtai ir pagrįstai, Tvarkos 5.2 punkto pagrindu, ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu (asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni), šiuo požiūriu pirmosios instancijos teismas nesutiko su Nurodyme padaryta išvada, kad pareiškėjas 2015-09-28 raštu Nr. RS-01-1419 savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo bei tuo pažeidė ADTAĮ nuostatas.

7917.

802017 m. sausio 18 d. nurodyme yra nustatyta, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595, atsakydamas į 2015-09-28 raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), Skyriui pateikė informaciją apie Pacientės sveikatos būklę neteisėtai, nes prašymas pateikti informaciją neatitiko ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų, nes jame nebuvo nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Inspekcija pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 teikė atsakymą Skyriui pažeisdamas ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas paaiškino, kad duomenys apie Pacientę buvo teikti Skyriui atsakant į Skyriaus 2015-09-29 raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuris neatitinka ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų – duomenys apie Pacientę (įskaitant ypatingus asmens duomenis) teikti nenumatytu tikslu, todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismas sutiko su Nurodyme padaryta išvada, kad asmens duomenų teikimas nenumatytu tikslu negali būti pripažįstamas teisėtu.

8118.

82Apeliaciniame skunde teigiama, kad pareiškėjo veiksmai 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 suteikiant informaciją apie Pacientę negali būti vertinami net kaip formalus pažeidimas, nes pareiškėjas siekė operatyviai pateikti informaciją reikalingą nepilnamečio vaiko interesų užtikrinimui. Jei pareiškėjas būtų atsisakęs pateikti asmens duomenis formaliu pagrindu, tuo, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus rašte Nr. A732- 7083/15-(2.13.2.45-AD15) nėra nurodytas duomenų naudojimo tikslas, tarp abiejų institucijų tęstųsi formalus susirašinėjimas, o tuo tarpu nepilnamečio vaiko teisės nebūtų ginamos. Pareiškėjas sutinka, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktame prašyme nebuvo nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas. Paaiškino, kad tarp pareiškėjo, Skyriaus bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. vyko susirašinėjimas siekiant užtikrinti Pacientės mažamečio vaiko interesus. Pareiškėjas teigia, kad jis iš Skyriaus iki 2015 m. rugsėjo 29 d. gavo tris prašymus pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 14 d., 2015 m. rugsėjo 28 d. ir 2015 m. rugsėjo 29 d.), o iš Departamento gavo vieną prašymą pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 25 d.). Skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. prašymuose buvo nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas – informacija buvo reikalinga priimant sprendimus dėl Pacientės mažamečio vaiko priežiūros, todėl pareiškėjo vertinimu, nors 2015 m. rugsėjo 29 d. Skyriaus rašte Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) ir nebuvo konkretaus sakinio, kam reikalinga prašoma informacija, tačiau, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus prašymus ir pareiškėjo teiktus atsakymus, pareiškėjui šis tikslas neabejotinai buvo žinomas ir nekėlė jokių abejonių. Pareiškėjo nuomone, atsisakymas teikti duomenis ir reikalavimas pateikti naują prašymą, įrašant jame asmens duomenų panaudojimo tikslą, vilkintų skubių sprendimų priėmimą ir neabejotinai pažeistų nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos prioriteto principą.

8319.

84Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Skyrius 2015-09-14 raštu Nr. A732-6651/15-(2.13.2.45-AD15) kreipėsi į pareiškėją prašydamas informuoti apie esamą Pacientės psichinę sveikatos būklę, ar yra nustatyta diagnozė (prašyme nurodyta, kad informacija reikalinga teismui dėl Pacientės vaiko teisių bei teisėtų interesų užtikrinimo. Pareiškėjas 2015-09-14 raštu Nr. PS-5964 pateikė informaciją apie Pacientės sveikatos būklę. Departamentas 2015-09-25 raštu Nr. A51-91287/15(2.11.1.3-SR5) kreipėsi į pareiškėją prašydamas išanalizuoti Skyriaus 2015-09-22 rašte Nr. A121-20878/15(2.1.19-AD4) (šiuo raštu buvo informuotas Departamentas apie Pacientės sveikatos būklę) išdėstytą informaciją ir pateikti paaiškinimus į keliamus klausimus. Skyrius 2015-09-28 raštu Nr. A732-7058/15(2.13.2.45-AD15) kreipėsi į pareiškėją prašydamas pateikti informaciją apie Pacientės sveikatos būklę (rašte nurodyta, kad informacija reikalinga priimant sprendimus dėl tolimesnės Pacientės mažamečio vaiko priežiūros). Skyrius 2015-09-29 raštu Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) kreipėsi į pareiškėją prašydamas pateikti informaciją apie Pacientei nustatytą diagnozę, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos išrašant pacientę (prašomų pateikti duomenų panaudojimo tikslas prašyme nenurodytas). Pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 atsakydamas į 2015-09-28 raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15) Skyriui pateikė informaciją apie Pacientės sveikatos būklę. Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodyme nustatyta, kad šis atsakymas į raštą, kuris neatitinka ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų (nenurodytas duomenų panaudojimo tikslas), yra neteisėtas.

8520.

86Pagal ADTAĮ 6 straipsnį asmens duomenys šio įstatymo nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

8721.

88ADTAĮ įtvirtinta, kad asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu tai atitinka ADTAĮ 3 ir 5 straipsnių nuostatas. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kuri būtina nustatytam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1–2 dalyse numatytam asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijui. Nesant nė vieno asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus asmens duomenų tvarkymas negalimas. Pareiškėjo 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 Skyriui informacija apie Pacientės sveikatos būklę teikta pagal ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 dalies 6 punktą, pagal kurį asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 atsakė į Skyriaus 2015-09-29 raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriame Skyrius, vadovaudamasis Nuostatų 8.19 punktu, prašė informuoti, kokia yra Pacientės diagnozė, kokios teiktos gydytojų rekomendacijos ją išrašant. Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 8.12 punktas nustato, kad Skyrius turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš asmens sveikatos priežiūros, švietimo, globos įstaigų ir socialinių darbuotojų jų turimą informaciją apie neprižiūrimus, likusius be tėvų globos vaikus, kitą su vaiko teisių apsauga susijusią informaciją. Nuostatų 8.19 punkte įtvirtinta, kad Skyrius turi teisę susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų patiekta informacija apie nepilnamečių sveikatą, nėštumą, gimdymą, apie vaikus, patyrusius smurtą, vaikų savižudybes, taip pat vaiko tėvų, būsimų tėvų (įtėvių), būsimųjų globėjų (rūpintojų) sveikatą.

8922.

90Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 5 punkte numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigai privaloma pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

9123.

92Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintos Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos (ginčo laikotarpiui aktuali redakcija) 2 punktą, visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą, išskyrus 5 ir 8 punktuose nurodytus atvejus. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė (Tvarkos 5.1 p.); teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai (Tvarkos 5.3 p.). Pagal Tvarkos 8 punktą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant 3 punkte nurodyto prašymo) ir be paciento sutikimo savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos vietą – nedelsiant, esant pagrįstų įtarimų, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės, įskaitant kai įtaria, kad vaiko atstovai pagal įstatymą dėl sveikatos būklės (pavyzdžiui, psichikos ir elgesio sutrikimo, hospitalizavimo, kai vaikai lieka be priežiūros) negali tinkamai vykdyti savo pareigų vaiko atžvilgiu.

9324.

94Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 teikta informacija buvo reikalinga siekiant priimti sprendimus, užtikrinančius mažamečio vaiko teises ir teisėtus interesus. Todėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiai, jog duomenų panaudojimo tikslas buvo žinomas, laikytini pagrįstais. Pareiškėjas iš Skyriaus iki 2015 m. rugsėjo 29 d. gavo tris prašymus pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 14 d., 2015 m. rugsėjo 28 d. ir 2015 m. rugsėjo 29 d.), o iš Departamento gavo vieną prašymą pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 25 d.), informacija buvo susijusi su ta pačia Paciente ir tame pačiame kontekste – siekiant užtikrinti Pacientės mažamečio vaiko teises ir teisėtus interesus, Skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. prašymuose buvo konkrečiai nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas – informacija buvo reikalinga priimant sprendimus dėl Pacientės mažamečio vaiko priežiūros.

9525.

96Teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie asmenį (įskaitant ypatingus asmens duomenis), vadovaudamasis ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalies 8 punktu bei SPĮĮ 45 straipsnio 5 punktu, Tvarkos 5.3 punktu, Nuostatų 8.12, 8.19 punktais, duomenys apie Pacientę buvo teikti Skyriui atsakant į Skyriaus 2015-09-29 raštą Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriame nors ir nebuvo nurodytas informacijos teikimo tikslas, tačiau minėtas tikslas buvo visiškai aiškus, atsižvelgiant į iš Skyriaus iki 2015 m. rugsėjo 29 d. gautus tris prašymus pateikti informaciją (2015 m. rugsėjo 14 d., 2015 m. rugsėjo 28 d. ir 2015 m. rugsėjo 29 d.) ir iš Departamento prašymo pateikti informaciją tuo pačiu klausimu (detaliai nurodyta Nutarties 19 punkte). Nagrinėjamu atveju, kai pareiškėjas, per palyginus nedidelį laikotarpį gavęs prašymus pateikti informaciją tuo pačiu klausimu, teikė informaciją apie Pacientę Skyriui ir Departamentui, o 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie Pacientę, atsižvelgiant į mažamečio Pacientės vaiko teisių gynimo ir šio gynimo operatyvumo būtinybę bei esamą informacijos prašymų ir atsakymų istoriją, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie asmenį teisėtai, nepažeidžiant ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Inspekcija ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 teikė atsakymą Skyriui pažeisdamas ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimus.

9726.

98Pagal ADTAĮ 41 straipsnio 5 punktą Inspekcijai suteikta teisė duoti duomenų valdytojui rekomendacijas ir nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo apsaugos. Nagrinėjamu atveju konstatavusi neteisėtą duomenų tvarkymą Inspekcija surašė ginčijamą 2017 m. sausio 18 d. nurodymą dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13). Teisėjų kolegija remiasi tuo, kad pirmosios instancijos teismas yra nustatęs, kad Inspekcija nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas 2015-09-28 raštu Nr. RS-01-1419 savo iniciatyva pateikė atsakymą dėl Pacientės sveikatos būklės ir priverstinio hospitalizavimo.

9927.

100Nusprendus, kad abu pažeidimai (detaliai Nutarties 16 ir 17 punktai), nustatyti ginčijamu 2017 m. sausio 18 d. nurodymu dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13), yra nepagrįstai nustatyti, nėra pagrindo spręsti, kad Inspekcija pagrįstai pareiškėjui davė rekomendacinio pobūdžio nurodymą laikytis teisės aktų reikalavimų, t. y. nurodė: 1) užtikrinti, kad pagal prašymą teikiami asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis) būtų teikiami tik tuo atveju, jeigu šis prašymas atitinka ADTAĮ 6 straipsnyje keliamus reikalavimus; 2) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (teikiami) esant bent vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose ir / ar šio straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytam teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijui, kaip to reikalaujama ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

10128.

102Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamas teismo sprendimas toje dalyje, kurioje teismas vertino, ar 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 pareiškėjas pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie asmenį teisėtai, t. y. nepažeidžiant ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų, ir toje dalyje, kurioje sprendė dėl 2017 m. sausio 18 d. nurodymu dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13) duotų rekomendacinio pobūdžio nurodymų laikytis teisės aktų reikalavimų teisėtumo, yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas netinkamai ištyrus teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes ir neteisingai pritaikius teisės aktų nuostatas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnis). Ginčijamas 2017 m. sausio 18 d. nurodymas taip pat nepagrįstas ir nesuderinamas su ADTAĮ reikalavimais. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas toje dalyje, kurioje teismas vertino, ar 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 pareiškėjas pateikė Skyriui jo prašomą informaciją apie asmenį teisėtai, t. y. nepažeidžiant ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimų, ir toje dalyje, kurioje pirmosios instancijos teismas sprendė dėl 2017 m. sausio 18 d. nurodymu dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13) duotų rekomendacinio pobūdžio nurodymų laikytis teisės aktų reikalavimų teisėtumo, naikintinas kaip neteisėtas, taip pat naikintinas ginčijamas 2017 m. sausio 18 d. nurodymas dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13) kaip neturintis teisinio pagrindo. Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, tenkinant pareiškėjo skundą.

103Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

104Pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro apeliacinį skundą tenkinti.

105Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti jį taip:

106Pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro skundą tenkinti ir panaikinti Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodymą dėl asmens duomenų tvarkymo Nr. 2R-397(2.13.).

107Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos... 7. 1.1.... 8. Pareiškėjas skunde nurodė, kad atsakovas priėmė Nurodymą, kuriuo... 9. 1.2.... 10. Pareiškėjo vertinimu atsakovas Nurodyme konstatavo, kad pareiškėjas 2015 m.... 11. 1.3.... 12. Pareiškėjas sutiko, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 13. 1.4.... 14. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas šioje situacijoje nepagrįstai reikalauja... 15. 2.... 16. Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsiliepime į pareiškėjo... 17. 2.1.... 18. Atsakovas nurodė, kad Inspekcija nagrinėdama Pacientės 2016 m. balandžio 25... 19. 2.2.... 20. Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 29 d. gavo Skyriaus 2015 m. rugsėjo 29 d.... 21. 2.3.... 22. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nei Departamentas 2015 m. rugsėjo 25 d.... 23. 2.4.... 24. Atsakovas pažymėjo, kad Departamento nuostatuose nėra įtvirtinta... 25. II.... 26. 3.... 27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu... 28. 4.... 29. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2017 m.... 30. 5.... 31. Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad Inspekcija 2017 m. sausio... 32. 6.... 33. Teismas nustatė, kad pareiškėjas gavo Skyriaus 2015 m. rugsėjo 29 d.... 34. 7.... 35. Teismas įvertinęs 2015 m. rugsėjo 14 d. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. Skyriaus... 36. 8.... 37. Teismas atkreipė dėmesį, jog Inspekcija Nurodyme konstatavo, kad nei... 38. 9.... 39. Teismas, įvertinęs Skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. rašte Nr.... 40. 10.... 41. Teismas įvertinęs tai, kad nagrinėjamu atveju Inspekcija pareiškėjui davė... 42. 11.... 43. Teismas pareiškėjo reikalavimą dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo... 44. III.... 45. 12.... 46. Pareiškėjas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras apeliaciniu... 47. 12.1.... 48. Įvertinus tai, kad asmens duomenų teikimo tikslas pareiškėjui buvo žinomas... 49. 12.2.... 50. Pareiškėjo veiksmai konkrečiu atveju negali būti vertinami net kaip... 51. 12.3.... 52. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo argumento, kad... 53. 12.4.... 54. Sprendžiant ar pareiškėjo veiksmai buvo teisėti, būtina įvertinti kieno... 55. 12.5.... 56. Nurodymas įtvirtina neproporcingą asmens duomenų apsaugos biurokratizmą.... 57. 13.... 58. Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija su... 59. 13.1.... 60. Įvertinus ADTAĮ 6 straipsnyje įtvirtintos nuostatos turinį matyti, jog... 61. 13.2.... 62. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad nepateikus Skyriui atsakymo į 2015 m.... 63. 13.3.... 64. Pareiškėjas savo argumentus grindžia Vilniaus apygardos administracinio... 65. 13.4.... 66. ADTAĮ 6 straipsnyje nėra numatyta jokių išimčių, kurioms esant būtų... 67. 13.5.... 68. Nagrinėjamu atveju nebuvo galima remtis Tvarkos 8.2 punktu, kadangi iš... 69. 13.6.... 70. Skyrius 2015 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. A732-7083/15-(2.13.2.45-AD15), kuriuo... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. 14.... 74. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 75. 15.... 76. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Inspekcijos 2017 m. sausio 18 d. nurodymo... 77. 16.... 78. 2017 m. sausio 18 d. nurodyme yra nustatyta, kad pareiškėjas 2015-09-28... 79. 17.... 80. 2017 m. sausio 18 d. nurodyme yra nustatyta, kad pareiškėjas 2015-10-01... 81. 18.... 82. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pareiškėjo veiksmai 2015-10-01 raštu Nr.... 83. 19.... 84. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Skyrius 2015-09-14 raštu Nr.... 85. 20.... 86. Pagal ADTAĮ 6 straipsnį asmens duomenys šio įstatymo nustatytais atvejais... 87. 21.... 88. ADTAĮ įtvirtinta, kad asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo... 89. 22.... 90. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 91. 23.... 92. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d.... 93. 24.... 94. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595 teikta... 95. 25.... 96. Teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjas 2015-10-01 raštu Nr. PS-6595... 97. 26.... 98. Pagal ADTAĮ 41 straipsnio 5 punktą Inspekcijai suteikta teisė duoti duomenų... 99. 27.... 100. Nusprendus, kad abu pažeidimai (detaliai Nutarties 16 ir 17 punktai),... 101. 28.... 102. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 103. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 104. Pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto... 105. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimą... 106. Pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro... 107. Nutartis neskundžiama....