Byla T--3-07

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Stasio Gudyno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Aloyzo Marčiulionio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti ginčo pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės skundą atsakovams valstybės įmonei „Registrų centras“, valstybės įmonės „Registrų centras“ Alytaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, R. D. įmonei „Kertupis" dėl sprendimų panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėja Druskininkų savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu dėl valstybės įmonės „Registrų centras“ centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2006 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. 130 panaikinimo bei atsakovo valstybės įmonės „Registrų centras“ Alytaus filialo 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimo panaikinimo.

4Pareiškėja savo skunde nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 8 d. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nekilnojamas daiktas - inžineriniai tinklai, mineralinio vandens tiekimo linija, unikalus ( - ). Minėto nekilnojamojo turto savininke tapo R. D. įmonė „Kertupis" ir šio įregistravimo pagrindas buvo 2005 m. rugpjūčio 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Pareiškėja nurodė, kad minėtas nekilnojamas daiktas negalėjo būti įregistruotas kaip R. D. įmonės „Kertupis" nuosavybė, kadangi pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra neteisėtas turinio bei formos prasme, todėl negalėjo būti pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

5Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę, administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz. tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Pagal Specialiosios teisėjų kolegijos formuojamą praktiką, administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Teismo nuomone, kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos, keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek ir su civiliniais teisiniais santykiais. Dabartiniu metu ginčo turtas inžineriniai tinklai - mineralinio vandens tiekimo linija, unikalus Nr. ( - ), pagal galiojančius Nekilnojamojo turto registro duomenis yra R. D. įmonės „Kertupis" nuosavybė, todėl ginčijamos teisinės registracijos panaikinimas reikštų jos nuosavybės teisės pasibaigimą. Tuo tarpu ginčas dėl nuosavybės teisių yra civilinis teisinis ginčas, priskirtas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso l straipsnio l dalis, 22 straipsnio l dalis).

6Teismas pabrėžė, jog priklausomai nuo to, kaip bus vertinamos byloje susiklosčiusios aplinkybės, susijusios su nuosavybės teisėmis, taigi ir su civiliniais teisiniais santykiais, priklausys ir viešojo administravimo subjektų atliktų veiksmų teisėtumo įvertinimas (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 5 d. nutartis, priimta byloje V. M. v. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas; 2005 m. kovo 7 d. nutartis, priimta byloje M. F. vs. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas, VĮ „Registrų centras“ ir kt.). Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad byloje keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek ir su civiliniais teisiniais santykiais. Todėl iškilus abejonėms dėl bylos rūšinio teismingumo, šio klausimo išsprendimas perduotas nagrinėti Specialiajai teisėjų kolegijai.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga administraciniam teismui.

9Iš pareiškėjos Druskininkų savivaldybės teismui pateiktame skunde suformuluotų reikalavimų (panaikinti VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2006 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. 130 ir teritorinio registratoriaus, t. y. VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo, 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre inžinerinius tinklus – mineralinio vandens tiekimo liniją, esančią ( - ), Druskininkų mieste, bei trečiojo suinteresuotojo asmens R. D. įmonės „Kertupis“ turtines teises į šį objektą) matyti, kad jie yra susiję su nekilnojamojo turto registracijos bei nekilnojamojo turto registro tvarkytojų (teritorinio ir centrinio registratoriaus) veiksmų teisėtumu. Pareiškėjos nuomone, administracinis aktas (2005 m. rugpjūčio 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, b.l. 28), kurio pagrindu mineralinio vandens tiekimo linija buvo įregistruota kaip nekilnojamojo turto objektas ir R. D. įmonės „Kertupis“ nuosavybė, yra neteisėtas ir apskritai negalėjo būti pagrindu įregistruoti nurodytą statinį (mineralinio vandens tiekimo liniją) Nekilnojamojo turto registre.

10Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis įtvirtina ikiteisminę ginčo dėl teritorinio registratoriaus priimtų sprendimų nagrinėjimo tvarką, pagal kurią teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Kaip patvirtina bylos medžiaga, pareiškėja, ginčydama VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimą (b.l. 21-20) įregistruoti R. D. įmonės „Kertupis“ nuosavybės teises į inžinerinius tinklus – mineralinio vandens tiekimo liniją, esančią ( - ), Druskininkų mieste, nurodyta išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka pasinaudojo. Pareiškėja Druskininkų savivaldybė su skundu dėl teritorinio registratoriaus VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo priimto sprendimo kreipėsi į centrinį registratorių, kuris 2006 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 309 pareiškėjos skundą atmetė (b.l. 18-19).

11Tuo tarpu Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 2 dalis numato nekilnojamojo turto registracijos klausimais centrinio registratoriaus priimtų sprendimų apskundimą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojų veiksmų, susijusių su nekilnojamojo turto registracija, teisėtumo klausimai įstatymu yra priskirti nagrinėti administraciniam teismui. Analogiška išvada darytina ir atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo spręsti suformuotą praktiką (Specialiosios teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 19 d. nutartis, Administracinių teismų praktika Nr. 2, p. 261; taip pat 2006 m. gegužės 19 d. nutartis priimta byloje E. V. v. VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialas ir kt. )

12Kaip buvo nurodyta, pareiškėja Druskininkų savivaldybė teismui ginčija subjektų, kuriems įstatymu pavesta vykdyti viešojo administravimo funkcijas nekilnojamojo turto registracijos srityje – VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo ir VĮ „Registrų centras“ ginčų nagrinėjimo komisijos - priimtus sprendimus atsisakyti ištaisyti nekilnojamojo turto registro duomenis bei išregistruoti statinį (mineralinio vandens tiekimo liniją) ir trečiojo suinteresuotojo asmens R. D. įmonės „Kertupis“ teises į jį iš Nekilnojamojo turto registro. Iš pareiškėjos skundo matyti, kad byloje iš esmės keliamas ginčas dėl administracinio akto, kurio pagrindu į Nekilnojamojo turto registrą buvo įrašyti duomenys apie ginčo objektą bei teises į jį atitikimo įstatymų reikalavimams (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje savarankiškų civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų dėl nuosavybės teisių į minėtą statinį nuginčijimo nereiškiama (pareiškėja neginčija trečiojo suinteresuotojo asmens R. D. įmonės „Kertupis“ turtinių teisių į šios pastatytą mineralinio vandens tiekimo liniją, tačiau mano, kad jos Nekilnojamojo turto registre negalėjo būti įregistruotos būtent pagal 2005 m. rugpjūčio 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, jog pareiškėjos keliamas ginčas pagal savo pobūdį priskirtinas prie administraciniame teisme nagrinėtinų ginčų (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2, 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14

15Byla teisminga administraciniam teismui.

16Bylą pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės skundą atsakovams valstybės įmonei „Registrų centras“, valstybės įmonei „Registrų centras“ Alytaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, R. D. įmonei „Kertupis" dėl sprendimų panaikinimo, grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui, nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

17Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama.

18Lietuvos Aukščiausiojo

19Lietuvos vyriausiojo

20Teismo Civilinių bylų

21administracinio teismo

Proceso dalyviai