Byla e2YT-482-839/2018
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjas Gediminas Karpavičius,

2sekretoriaujant Sandrai Dairutienei,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2YT-482-839/2018 pagal pareiškėjos I. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centras, VĮ Turto bankas, Utenos rajono savivaldybei, G. V. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

4Teismas

Nustatė

5pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad ji 2 kambarių butą su sandėliu, esantį ( - ), su priklausiniais - 1/6 dalimi tvarto, tremperiu ir ½ dalimi sandėlio, įgijo nuosavybės teise.

6Nurodė, kad ji butu naudojasi nuo 1984 m. Butas buvo suteiktas jai gyventi kaip atvykusiai dirbti į tuometinį Antalgės paukštininkystės valstybinį ūkį specialistei. 1992 m. buvo pradėta buto privatizavimo procedūra, sumokėtas pradinis įnašas, tačiau privatizavimas nebuvo pabaigtas, o ūkis nuo 1993-01-01 likviduotas. Ji iki šiol gyvena minėtame bute ir naudojasi ūkiniais pastatais, moka mokesčius, prižiūri turtą, niekas jokių pretenzijų nereiškė.

7Suinteresuotas asmuo Utenos rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nustačius visas būtinas sąlygas nekilnojamojo daikto įgijimui pagal įgyjamąją senatį, pareiškimas galėtų būti tenkinamas. Savivaldybė nurodyto buto savo apskaitoje neturi ir šis turtas nėra įtrauktas į statinių, kurie neturi savininkų apskaitą.

8Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateiktame atsiliepime nurodė, jog pareiškėja turėtų įrodyti visas būtinas sąlygas nekilnojamojo daikto įgijimui pagal įgyjamąją senatį. Pagal šiuo metu byloje pateiktus įrodymus nėra teisinio pagrindo juridiniam faktui dėl pareiškėjos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatyti, tačiau jei byloje bus pateikti visi šį faktą pagrindžiantys duomenys, suinteresuotas asmuo neprieštaraus, kad pareiškėjos pareiškimas būtų patenkintas. Taip pat svarbu nustatyti už kieno lėšas butas ir priklausiniai statyti, kam jie priklausė, nes valstybei ar savivaldybei atitekęs turtas, nepaisant to, kad nuosavybės teisės nėra registruotos, negali būti įgyjamas pagal įgyjamąją senatį.

9VĮ Registrų centras ir G. V. atsiliepimų į pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė. Bylos nagrinėjimo metu G. V. nurodė, kad minėtame bute gyvena nuo 1993 m., apie namo statybą informacijos neturi, o kartu su pareiškėja ūkiniais pastatais naudojosi nuolat, kol augino gyvulius.

10Pareiškimas atmestinas.

11Byloje pateiktais pareiškėjos darbo knygelės duomenimis pareiškėja 1982-04-01 įsidarbino Antalgės paukštininkystės tarybiniame (nuo 1990 m. – valstybiniame, toliau tekste – ir valstybinis ūkis) ūkyje (iki 1982-07-12 gamybinė praktika, nuo 1982-07-19 darbuotoja). 1984-01-13 Antalgės paukštininkystės tarybinio ūkio profsąjungos komiteto posėdžio protokolo duomenimis pareiškėjai (tuometinė pavardė S. iki 1993-05-13 santuokos sudarymo) kaip 2 asmenų šeimai skirtas butas name Nr. 20. Archyvo pateiktais duomenimis 12 butų gyvenamasis namas Antalgės paukštininkystės tarybiniame ūkyje buvo priimtas eksploatacijon 1983 m. gruodžio mėn. Pateikto akto duomenimis namo statytojas Antalgės paukštininkystės tarybinis ūkis, namo statybos pradžia 1983 m. kovas, pabaiga 1983 m. gruodis. 1984-02-20 Utenos rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr.46 Antalgės paukštininkystės tarybiniame ūkyje pastatyto namo Nr. 20 butai (12 butų pagal priedėlį), priklausantys Antalgės paukštininkystės tarybiniam ūkiui, įregistruoti kaip tarnybinės gyvenamosios patalpos. Pagal priėmimo aktą, vykdomojo komiteto sprendimą bei šiuo metu įregistruotus nekilnojamojo turto registro duomenis namo statybos metai, aukštų skaičius, name esančių butų, kambarių skaičius ir jų dydis iš esmės sutampa, taigi tikėtina, jog tai yra namas, kuriam šiuo metu suteiktas adresas ( - ).

12Pareiškėja nurodė, kad daugiau niekas kitas be jos šeimos nesirūpino buto išlaikymu ir per visą gyvenimo jame laikotarpį nepareiškė į butą jokių pretenzijų. Jos paaiškinimu prie namo ir buto statybos prisidėti nereikėjo ir namas buvo statomas pagal tuo metu galiojančią santvarką valstybinėmis lėšomis.

13CK 4.68 str. 1 d. numato, kad asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip 10 metų, kaip per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Įstatyme taip pat nustatyta, kad įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus (CK 4.69 str. 3 d.).

14Minėta, kad bylos duomenimis namo statytojas buvo Antalgės paukštininkystės tarybinis ūkis, o butas pareiškėjai suteiktas kaip tarnybinis ūkyje dirbančiai specialistei. Aplinkybes, jog butas iki Antalgės paukštininkystės valstybinio ūkio likvidavimo priklausė šiam ūkiui patvirtina ir pareiškėjos pateiktas prašymas ūkio vadovui dėl buto privatizavimo bei parengti privatizavimo dokumentai.

151992-12-30 Utenos rajono valdybos potvarkiu Nr.436v „Dėl Utenos rajono Antalgės paukštininkystės valstybinio ūkio likvidavimo“ Antalgės paukštininkystės valstybinio (iki 1990 m. - tarybinio) ūkio veikla nutraukta nuo 1993 m. sausio 1 d. Pagal Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo 2018-03-13 pateiktą informaciją nėra duomenų, kad gyvenamasis namas Nr. 20, esantis ( - ), esantis minėtame name, buvo perduotas įsikūrusiai žemės ūkio bendrovei „Antalgė“. Duomenų, kad butas ar namas būtų buvęs perduotas kokiai nors kitai bendrovei, įsikūrusiai po valstybinio ūkio likvidavimo taip pat nebuvo pateikta, nors pareiškėja tokių duomenų archyve 2018-02-27 raštu užklausė.

16Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privatizavimo objektą sudaro žemės ūkio įmonių turtas, išskyrus grąžinamą savininkams ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ numatytiems asmenims. Pagal įstatymo 8 straipsnį privatizuojamos žemės ūkio įmonės administracija inventorizuoja ir perkainoja įmonės turtą. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad, privatizavus žemės ūkio įmonę, apylinkės agrarinės reformos tarnybos teikimu valstybinis valdymo organas, kurio reguliavimo sferoje buvo privatizuojama įmonė, priima sprendimą tokią įmonę likviduoti arba reorganizuoti įstatymų nustatyta tvarka, pavesdamas likvidacinės komisijos funkcijas apylinkės agrarinės reformos tarnybai. Vadovaujantis įstatymo 14 straipsniu (1993 m. balandžio 7 d. įstatymo Nr. I-123 redakcija, galiojanti nuo 1993 m. gegužės 3 d.) taip pat 13 straipsniu (1991 m. liepos 30 d. įstatymo Nr. I-1624 redakcija, galiojusi iki 1993 m. gegužės 2 d.), privatizavimo metu nenupirktu turtu disponuoja vietos savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 889 „Dėl disponavimo valstybei priklausančiais žemės ūkio bendrovių pajais“ 1 punkte nustatyta, kad neprivatizuota žemės ūkio bendrovių, įsteigtų privatizavus žemės ūkio įmones pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą, turto dalis laikoma valstybės turtiniu įnašu į šias bendroves.

17Pateiktais duomenimis buto privatizavimo teisės pareiškėja iki galo neįgyvendino. Taigi butas liko valstybine nuosavybe ir nagrinėjamu atveju dėl pradėtos privatizavimo procedūros susidarė situacija, kai valstybės turtas – ginčo butas, kuriuo disponavo valstybinis ūkis, nebuvo privatizuotas, tačiau ir nebuvo perleistas/įtrauktas/apskaitytas savivaldybės/valstybės apskaitoje (CPK 12, 178 197 straipsniai). Teigti, jog butas kaip įnašas atiteko Antalgės valstybinio ūkio pagrindu susiformavusioms bendrovėms nėra pagrindo, nes jokių duomenų apie perdavimą (atitekimą) nepateikta.

18Jau minėta, kad vadovaujantis Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 14 straipsniu (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 1993 m. gegužės 3 d.) taip pat 13 straipsniu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 1993 m. gegužės 2 d.), privatizavimo metu nenupirktu turtu disponuoja vietos savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

19Taigi butas, kaip buvęs valstybinio ūkio turtas, jeigu jis nebuvo privatizuotas, po ūkio likvidavimo negalėjo likti kaip bešeimininkis, nes kaip minėta turtas buvo sukurtas tarybinio ūkio, t.y. iš esmės pagal tuometinę santvarką valstybinėmis lėšomis, todėl butas šiuo metu laikytinas kaip likęs savivaldybės/valstybės nuosavybėje.

20CK 4.69 straipsnio 3 dalies norma yra imperatyvioji, todėl netgi remiantis CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, kurioje įtvirtinta teismo pareiga aiškinant ir taikant įstatymus vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, negalima paneigti joje įtvirtinto draudimo ir konstatuoti, jog nuosavybės teisė gali būti įgyjama įgyjamąja senatimi į tokius valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, į kuriuos valstybė ar savivaldybė nuosavybės teisės ilgą laiką neįgyvendina, t. y. nesirūpina, neprižiūri, neregistruoja savo nuosavybės teisių, ir juos nepertraukiamai valdo privatus fizinis ar juridinis asmuo.

21Minėtas teisinis reguliavimas, nepaisant to, kad pareiškėja butą valdo teisėtai, atvirai, nepertraukiamai jau daugiau nei 10 metų, yra imperatyvus draudimas (valstybei ar savivaldybei priklausančio daikto atžvilgiu) ir eliminuoja galimybę nuosavybės teise įgyti butą įgyjamąja senatimi (CK 4.68 – 4.71 straipsniai).

22Remiantis išdėstytais motyvais pareiškimas negali būti tenkinamas, nes tam nėra pakankamo teisinio pagrindo, o įvertinant, jog buto privatizavimo procedūra buvo pradėta svarstytina ar nėra kitų galimybių išspręsti susidariusią situaciją.

23Pareiškimą atmetus valstybės biudžeto naudai iš pareiškėjos priteistina 8,78 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str.).

24Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 268, 270, 533 straipsniais,

Nutarė

25pareiškimą atmesti.

26Priteisti iš I. V., asmens kodas ( - ) valstybės biudžeto naudai 8,78 EUR teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas - 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjas Gediminas Karpavičius,... 2. sekretoriaujant Sandrai Dairutienei,... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2YT-482-839/2018 pagal... 4. Teismas... 5. pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti nuosavybės... 6. Nurodė, kad ji butu naudojasi nuo 1984 m. Butas buvo suteiktas jai gyventi... 7. Suinteresuotas asmuo Utenos rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame... 8. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateiktame atsiliepime nurodė, jog... 9. VĮ Registrų centras ir G. V. atsiliepimų į pareiškimą per teismo... 10. Pareiškimas atmestinas.... 11. Byloje pateiktais pareiškėjos darbo knygelės duomenimis pareiškėja... 12. Pareiškėja nurodė, kad daugiau niekas kitas be jos šeimos nesirūpino buto... 13. CK 4.68 str. 1 d. numato, kad asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra... 14. Minėta, kad bylos duomenimis namo statytojas buvo Antalgės paukštininkystės... 15. 1992-12-30 Utenos rajono valdybos potvarkiu Nr.436v „Dėl Utenos rajono... 16. Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje... 17. Pateiktais duomenimis buto privatizavimo teisės pareiškėja iki galo... 18. Jau minėta, kad vadovaujantis Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo... 19. Taigi butas, kaip buvęs valstybinio ūkio turtas, jeigu jis nebuvo... 20. CK 4.69 straipsnio 3 dalies norma yra imperatyvioji, todėl netgi remiantis CK... 21. Minėtas teisinis reguliavimas, nepaisant to, kad pareiškėja butą valdo... 22. Remiantis išdėstytais motyvais pareiškimas negali būti tenkinamas, nes tam... 23. Pareiškimą atmetus valstybės biudžeto naudai iš pareiškėjos priteistina... 24. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 25. pareiškimą atmesti.... 26. Priteisti iš I. V., asmens kodas ( - ) valstybės biudžeto naudai 8,78 EUR... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...