Byla AS-261-348-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymo atsakovams Neringos savivaldybei ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, G. V. , V. G. , T. D. , D. T. – V. K. Š. , G. S. , A. A. S. G. . G., N. F. , J. N. , V. V. , E. M. , V. M. , E. A. , B. K. , K. V. , V. V. , AB poilsio namams „Ąžuolynas", R. N. , AB „VST", V. S. , UAB „Sejota", A. V. , V. V. , N. V. , UAB „Vigysta", A. P. , M. M. , J. P. , D. P. , AB PAREX BANKAS, R. B. individualiai įmonei „Selanda", L. J. T., Š. A. , O. A. , A. K. , A. K. , L. K. , S. V. (P.), G. T. , bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ekspo-Matec", AB bankui „Hansabankas", M. A. , E. A. , A. V. , AB SEB Vilniaus bankui, A. Š. , Ž. S. , O. V. , R. V. , AB DnB NORD bankui, UAB „Metbalta", SP UAB „Neringos komunalininkas", kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 44 „Dėl teritorijos Juodkrantės gyv., apimančios p/n „Undinė", miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją, besiribojančią su L. Rėzos g. vakarine dalimi, detaliojo plano patvirtinimo";
  2. pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės 2001 m. lapkričio 6 d., 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. lapkričio 22 d., 2002 m. lapkričio 28 d., 2003 m. gegužės 29 d., 2003 m. birželio 10 d., 2002 m. vasario 8 d. išduotus projektavimo sąvadus;
  3. pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos išduotus statybos leidimus: 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114;
  4. pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d., 2004 m. vasario 4 d. išduotus pripažinimo tinkamu naudoti aktus.

5Pareiškėjas į teismą su prašymu kreipėsi 2007 m. balandžio 25 d., nurodęs, kad nepraleido vieno mėnesio termino paduoti prašymą teismui, kadangi jis 2007 m. kovo 26 d. gavo iš Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikslintą pažymą dėl ginčijamų individualių teisės aktų.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą, nurodęs, kad pareiškėjas praleido vieno mėnesio terminą paduoti prašymą teismui ir šio termino neprašė atnaujinti.

8Teismas nurodė, kad pirmą kartą informaciją apie galimus teisės pažeidimus, priėmus ginčijamus administracinius aktus, ir prašymą kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo iš Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareiškėjas gavo gavęs šios institucijos 2007 m. rugsėjo 11 d. raštą su prie jo pridėta medžiaga. Pakartotinį prašymą kreiptis į teismą dėl galimų teisės pažeidimų, priėmus ginčijamus administracinius aktus, pareiškėjas gavo iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. vasario 1 d. raštu. Todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas apie teisę ir pareigą ginti viešąjį interesą kreipiantis į teismą dėl galimų teritorijų planavimo Kuršių nerijoje įstatymų pažeidimų sužinojo 2006 m. rugsėjo mėn., gavęs minėtą Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 11 d. raštą. Be to, pareiškėjas, gavęs pirmuosius du raštus, jokio papildomo tyrimo dėl galimų teisės pažeidimų neatliko. Todėl pareiškėjas į teismą su prašymu turėjo kreiptis per vieną mėnesį nuo 2007 m. rugsėjo 11 d. rašto gavimo, tačiau nepagrįstai delsė tai padaryti ir praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio kreipimosi į teismą terminą.

9III.

10Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad iš Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos gavęs 2007 m. rugsėjo 11 d. raštą su prašymu kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, remdamasis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetenciją aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų srityje, 2006 m. rugsėjo 27 d. raštu persiuntė 2007 m. rugsėjo 11 d. raštą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, siūlydamas įstatymų suteiktų teisių pagrindu spręsti kreipimosi į teismą klausimą dėl galimų teisės pažeidimų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija apie sprendimą nesikreipti į teismą dėl teisės pažeidimų pareiškėjui pranešė 2007 m. vasario 1 d. raštu. Gavęs šį raštą ir atsižvelgęs į tai, kad Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 11 d. rašte ir pridėtoje medžiagoje nebuvo pakankamai duomenų, suponuojančių pažeidimų pagrįstumą, pareiškėjas nedelsdamas ėmėsi veiksmų surinkti papildomus duomenis, kurie būtų pakankami, kad leistų daryti išvadą, jog viešasis interesas buvo pažeistas, t. y. pareiškėjas dėl tokių duomenų kreipėsi raštais į įvairias institucijas. Tik 2007 m. kovo 26 d. gavęs Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atsakymą 2007 m. kovo 20 d. raštu Nr. V3-2.8-524, jis turėjo pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog viešasis interesas buvo pažeistas, ir sudarančių pagrindą kreiptis į teismą. Todėl vieno mėnesio terminas paduoti prašymą teismui turi būti skaičiuojamas nuo 2007 m. kovo 26 d. Kadangi pareiškėjas į teismą kreipėsi 2007 m. balandžio 25 d., vieno mėnesio kreipimosi terminas nebuvo praleistas.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Lietuvos vyriausias administracinis teismas yra išaiškinęs, kad prokuroras gali kreiptis į teismą tik nustatęs, kad viešasis interesas yra pažeistas, t. y. turėdamas pakankami duomenų, leidžiančių padaryti tokią išvadą. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės, kurių prokuroras gali imtis esant pagrindui manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai (prašyti iš asmenų dokumentų ir informacijos, pavesti valstybės institucijų, įstaigų vadovams ir pareigūnams atlikti patikrinimus ir revizijas, kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus ir kt.), tokiu būdu rinkdamas papildomą informaciją, kad būtų nustatyta, ar yra pažeistas viešasis interesas ir ar yra pagrindas, ginant šį interesą kreiptis į teismą. Dėl to vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendimą, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra vs. Vilniaus apskrities viršininko administracija, Utenos apskrities viršininko administracija, S. Z., Administracinių teismų praktika, Nr. 8, p. 206-230).

15Nustatyta, kad pirmą kartą prašymas kreiptis į teismą dėl galimų teisės pažeidimų ginant viešąjį interesą Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje gautas iš Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 11 d. raštu. Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, remdamasis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 260, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencija, turėdamas pagrindo manyti, kad dėl pažeistų teisių gynimo turi teisę ir pareigą kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2006 m. rugsėjo 27 d. raštu persiuntė 2007 m. rugsėjo 11 d. raštą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. 2007 m. vasario 1 d. raštu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pranešė Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai, kad į teismą kreiptis dėl galimų teisės pažeidimų ji neturi teisės, todėl pasiūlė į teismą kreiptis pareiškėjui. Gavęs šį raštą, pareiškėjas 2007 m. vasario 5 d., 2007 m. vasario 19 d., 2007 m. kovo 28 d., 2007 m. balandžio 5 d. išsiuntė įvairioms institucijoms raštus dėl papildomų duomenų ir dokumentų pateikimo: į Neringos savivaldybę dėl detaliojo plano (nuorašo) atsiuntimo, dėl šiuo teritorinio planavimo dokumentu suformuotų žemės sklypų, dėl infrastruktūros sutarčių sudarymo; į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl statybos leidimų realizacijos, į Valstybės įmonę Registrą centras dėl informacijos apie prašyme ginčijamu administraciniu aktu suformuotų žemės sklypų bei juose esančių statinių savininkus, nuomininkus, turto įkeitimą ir pan. Šios aplinkybės patvirtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras nedelsdamas ėmėsi veiksmų surinkti papildomus duomenis, kurie būtų pakankami, kad leistų daryti išvadą, jog viešasis interesas buvo pažeistas.

162007 m. kovo 26 d. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buvo gautas 2007 m. kovo 20 d. raštas Nr. V3-2.8-524 su papildomais duomenimis apie teisės aktų pažeidimus ir patikslinimas del žemės sklypų, susijusių su teritorijos Juodkrantės gyv., apimančios p/n „Undinė", miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritorijos, besiribojancios su L. Rezos g. vakarine dalimi, detaliojo plano patvirtinimo. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tik gavęs šią medžiagą, Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras galėjo nuspręsti, kad yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą. Todėl termino kreiptis į teismą pradžia skaičiuotina nuo 2007 m. kovo 26 d. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2007 m. balandžio 25 d., todėl konstatuotina, kad vieno mėnesio kreipimosi į teismą terminas nebuvo praleistas.

17Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, perduodant Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymo dėl administracinių aktų panaikinimo ginant viešąjį interesą priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į prieš tai išdėstytas aplinkybes.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkinti.

20Panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį ir perduoti Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymo priėmimo klausimą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai