Byla eA-1350-575/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundą atsakovui Europos socialinio fondo agentūrai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Baltinga“, uždaroji akcinė bendrovė „Dizaino kryptis“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – pareiškėjas, Tarnyba) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 dėl nustatyto pažeidimo (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

7Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą ir Agentūros Sprendimą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. spalio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą bei Agentūros 2017 m. rugsėjo 4 d. Sprendimą.

9II.

10Pareiškėjas Tarnyba 2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 2 504, 70 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, ir 266,10 Eur apeliacinės instancijos teisme.

11Pareiškėjas nurodo, kad neturėjo teisinio pagrindo anksčiau teikti prašymo pirmosios instancijos teismui dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes: 1) pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas pirmosios instancijos teisme ir 2) nebuvo žinoma, ar apeliacinės instancijos teismas ateityje patenkins pareiškėjo skundą ir panaikins pirmosios instancijos teismo sprendimą.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo Agentūros pareiškėjo naudai 1 601,61 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo Tarnybos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, pagrįstumas.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija) numatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo (t. y. 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833) 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine instancija, atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, kai: 1) pradėtoje ir nebaigtoje nagrinėti apeliacine instancija byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje yra priimta iki šio įstatymo įsigaliojimo; arba 2) apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo. Kadangi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas Teisės aktų registre buvo paskelbtas 2018 m. gruodžio 28 d., laikytina, kad jis įsigaliojo 2018 m. gruodžio 29 d. (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 1 d.). Šioje byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje buvo priimta 2019 m. rugsėjo 5 d., todėl nagrinėjamu atveju taikoma ABTĮ 41 straipsnio 1 dalies redakcija, patvirtinta 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-1833.

18Pareiškėjas papildomą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu pateikė 2019 m. lapkričio 6 d., po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo 2019 m. spalio 23 d.), t. y. praleidęs terminą tokiam prašymui paduoti.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad terminas, ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatytas prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu paduoti, yra naikinamasis, todėl prašymo nagrinėjimas nutraukiamas (žr., pvz., 2019 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-769-624/2019, 2019 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-51-624/2019).

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. lapkričio 13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-804-415/2019, aiškindamas ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, pažymėjo, kad ši procesinė teisės norma (ABTĮ 41 straipsnio 1 dalis), siekiant unifikuoti tapačių procesinių santykių teisinį reglamentavimą, buvo pakeista ir pakartoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsižvelgus į tai, kad ABTĮ 41 straipsnio 1 dalies nuostata priimta siekiant unifikuoti tapačių procesinių santykių teisinį reglamentavimą, bei siekiant užtikrinti vienodą teismų praktiką, taikytinas teisės aiškinimas, suformuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą. Dėl to CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-248/2016, 22 punktas).

22Taigi turi būti nustatomos reikšmingos aplinkybės, įrodančios, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o jeigu tokių nenustatoma, pripažįstama, kad asmuo prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė dėl neatidumo ir nerūpestingumo, tai nulemia tokio prašymo netenkinimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378-701/2017, 29 punktas).

23Pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė jokių argumentų, kodėl pareiškėjas negalėjo pateikti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos. Atsižvelgus į tai, pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo netenkinamas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atmesti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. spalio 23 d. sprendimu... 9. II.... 10. Pareiškėjas Tarnyba 2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus apygardos... 11. Pareiškėjas nurodo, kad neturėjo teisinio pagrindo anksčiau teikti prašymo... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. III.... 15. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo Tarnybos prašymo dėl... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029... 18. Pareiškėjas papildomą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. lapkričio 13 d.... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog CPK 98... 22. Taigi turi būti nustatomos reikšmingos aplinkybės, įrodančios, kad asmuo... 23. Pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 25. Pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie... 26. Nutartis neskundžiama....