Byla 2-1297-413/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui G. S., atsakovo atstovei Vilmai Burneikienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Amilina“ ieškinį atsakovui UAB „Longlita“, tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas AB „Amilina“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Longlita“ (buvęs pavadinimas AB „Malsena“) 104 601,32 Lt, iš kurių: 94 986,23 Lt kompensaciją už prarastą krovinį; 1 743,58 Lt palūkanas; 5 049,84 Lt žalos atlyginimą dėl UAB „Longlita" neteisėtų veiksmų (už 2010 m. balandžio 10 d. Rumunijos finansų apsaugos tarnybos ieškovui AB „Amilina" paskirtą baudą); 2 821,67 Lt išlaidų, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka; 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį, dokumentų vertimo išlaidas bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Ieškovo reikalavimai grindžiami tuo, kad šalys 2008 m. lapkričio 17 d. sudarė ilgalaikę krovinių vežimo sutartį Nr. 320-20/2008 (toliau ir Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo gabenti ieškovo krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Ieškovas 2010 m. kovo 25 d. pateikė atsakovui Transporto užsakymą Nr. 101458_PulD, kuriuo, užsakė nuvežti gavėjui 21 toną vitalaus glitimo (toliau - Krovinys) nurodytu gavėjo adresu - O.T.42-D.A.11 Sindos I. A., 57022 S. T., Graikija (unikalus užsakymo Nr. 125579_SIO). Užsakyme buvo nurodyta, kad Krovinys 2010 m. balandžio 2 d. turi būti pakrautas ieškovo buveinėje Panevėžyje ir 2010 m. baalndžio 9 d. pristatytas gavėjui Graikijoje. Šalys 2010 m. balandžio 2 d. Krovinio priėmimo - perdavimo aktu pasirašytinai patvirtino, kad krovinys nepažeistas ir transportavimui priimtas bei pasirašė tarptautinio krovinių transportavimo (CMR) važtaraštį Nr. LA 0001904, kuriame siuntėju nurodytas ieškovas AB „Amilina", gavėju - Graikijos įmonė E. I. Trading Co. Ieškovui tapo žinoma, kad 2010 m. balandžio 10 d. Rumunijos Finansinės apsaugos tarnyba sulaikė atsakovo gabentą ir ieškovui priklausantį Krovinį, jį konfiskavo ir paskyrė ieškovui AB „Amilina" 6000 Rumunijos lėjų dydžio baudą. Ieškovo atstovas 2010 m. gegužės 20 d. pateikė atsakovui UAB „Longlita" rašytinę pretenziją, kuria pareikalavo nedelsiant atlyginti krovinio praradimu padarytą žalą ir sumokėti sutartines netesybas. Į šią pretenziją atsakovas neatsakė ir žalos bei netesybų nesumokėjo. Krovinys Gavėjui iki šiol nepristatytas. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau ir CMR konvencija) 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas" 39 punktą Krovinys laikomas prarastu, jei jis nepristatytas gavėjui arba pristatytas netinkamam gavėjui. Byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovas nepristatė Gavėjui krovinio, Krovinys yra konfiskuotas, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui visus su krovinio praradimu susijusius nuostolius.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo atsikirtimai buvo grindžiami tuo, kad jam priėmus vežti ieškovo Krovinį pagal 2010 m. balandžio 2 d. CMR važtaraštį LA Nr. 0001904, šis Krovinys iš Panevėžio m. transporto priemone BZO Nr. 025/AH 733, priklausančia vežėjui UAB „Saniteks", buvo pervežtas į atsakovo sandėlius Kaune ir 2010 m. balandžio 7 d. pakrautas į kitą atsakovui priklausančią transporto priemonę, kurios valst. Nr. ( - ) AK 324. Šia transporto priemone buvo vežamas sudėtinis krovinys, t.y. dar du kroviniai, adresuoti Rumunijos ir Graikijos gavėjams. Ieškovo krovinys iš Kauno m. į paskirties vietą toliau buvo vežamas pagal tą patį tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį LA Nr. 0001904, kuriame buvo atžymėta ir Krovinį gabenanti transporto priemonė, valst. Nr. ( - ) AK 324. Gabenant Krovinį per Vengrijos valstybės teritoriją buvo pastebėti transporto priemonės Nr. ( - ) AK 324 gedimai, keliantys pavojų tolimesniam krovinio transportavimui (pradėjo kirstis šaldytuvo ratas). Vairuotojas apie gedimą informavo atsakovo administraciją, o pastaroji 2010 m. balandžio 9 d. apie susiklosčiusią padėtį pranešė ieškovo atstovui (logistikos vadovui) T. M.. Ieškovo darbuotojas sutiko, kad krovinys būtų iškrautas, tam, kad transporto priemonė būtų suremontuota ir ryšium su tuo nurodė atsakovui išrašyti naują CMR važtaraštį. Taip, ieškovo nurodymu, buvo išrašytas naujas CMR važtaraštis (LA Nr. 0002063). CMR važtaraštyje LA Nr. 0002063 gavėju buvo nurodyta tarptautinė logistikos bendrovė DSV. Atsakovui gavus iš DSV atstovų Lietuvoje informaciją apie artimiausius jų sandėlius Rumunijoje, kuriuose galėtų būti perkrautas Krovinys, nebuvo žinoma, kad logistikos bendrovė DSV Rumunijoje, Oradėjos m., pakeitė sandėlio adresą, dėl ko naujajame CMR važtaraštyje (LA Nr. 0002063) buvo neteisingai nurodytas logistikos bendrovės adresas ir pavadinimas (vietoje DSV Solutions nurodyta DSV Transport). Dėl šios klaidos Krovinys buvo konfiskuotas, Rumunijos finansų apsaugos pareigūnams įtarus, kad gabentos prekės galėjo būti nelegaliai platinamos šios valstybės teritorijoje. Atsakovas ėmėsi visų įmanomų priemonių kroviniui susigrąžinti: rašė raštus į Lietuvos ir Graikijos ambasadas, Lietuvos institucijas, tarptautines organizacijas, kalbėjosi telefonais, samdė advoaktus ir užvedė bylą Rumunijos teisme dėl nutarimo konfiskuoti krovinius (prekes) panaikinimo. Nurodytas aplinkybes patvirtina bylos rašytiniai įrodymai. Atsakovas pažymėjo, nors vežėjo kaltė ir atsakomybė CMR konvencijos prasme yra preziumuojama, tačiau ji nėra absoliuti. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį vežėjas nėra atsakingas už krovinio praradimą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir negalėjo užkirsti kelio jų pasekmėms. Nagrinėjamu atveju atsakovas negalėjo numatyti, kad krovinio transportavimas per Rumunijos valstybę yra pavojingas, galintis sukelti krovinio sulaikymą ir vėlesnį jo konfiskavimą. Todėl yra abi paminėtos sąlygos, kurioms esant vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už krovinio praradimą. Taigi, nežiūrint į tai, kad ieškovas gali laikyti krovinį prarastu pagal CMR konvencijos 20 straipsnio 1 dalį (pasibaigus krovinio pristatymo terminui), tačiau atsakovas negali būti už tai atsakingas CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalies prasme. Ieškovo reikalaujamos priteisti papildomos išlaidos atsirado ne dėl krovinio praradimo, bet dėl ginčo su Rumunijos atsakinga institucija nagrinėjimo. Visas šias išlaidas ieškovas gali prašyti priteisti Rumunijos teisme nagrinėjamoje byloje, kurioje AB „Amilina“ yra patraukta dalyvauti. Rumunijos finansų apsaugos tarnybos protokolu paskirtos 6.000,00 Rumunijos lėjų baudos ieškovas nesumokėjo, todėl vadovaujantis nuostolių realumo principu ši suma jam neturėtų būti priteista.

6Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ patvirtino, kad yra sudaręs su atsakovu Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimo sutartį LD Nr. 91845596, TIA Nr. 149238778 pagal Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimo taisykles Nr. 053. Kadangi ieškinys yra reiškiamas dėl atsakovo vykdyto ieškovo krovinio vežimo per Rumuniją, kur Rumunijos valdžios institucijos pritaikė sankcijas ir konfiskavo krovinį, tai remiantis paminėtų draudimo taisyklių II dalies 5.4. punktu toks įvykis laikomas nedraudiminiu. AB „Lietuvos draudimas“ minėta draudimo sutartimi neapdraudė atsakovo atsakomybės nuo kitos valstybės valdžios institucijų veiksmų, taigi dėl krovinio arešto, sulaikymo arba konfiskavimo neprivalo mokėti jam draudimo išmokų.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (CK 6.808 str. 1 d.). Kai krovinio vežimas turi tarptautinių elementų (vežama iš vienos valstybės į kitą), taikytinos materialinės teisės klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į tai, kad tarptautinių sutarčių normos turi prioritetą nacionalinės teisės atžvilgiu jų konkurencijos atveju (CK 1.13 str.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma visais atvejais, kai sutartis atitinka jos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius: vežama kelių transporto priemone, vežama sausumos keliais, vežama už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2006 ir kt.). Nacionalinė teisė tarptautinio pervežimo santykiuose taikoma subsidiariai – tik tiems su tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiems santykiams, kurių CMR konvencija tiesiogiai nereglamentuoja.

9Byloje nustatyta, kad pagal šalių 2008 m. lapkričio 17 d. pasirašytą Krovinių vežimo sutartį, krovinių gabenimams tarptautiniais maršrutais taikomos CMR nuostatos (sutarties 1.2 p.) t.1, b.l. 15-18)). Pagal Sutarties 4.1 punktą vežėjas atsako už viso krovinio ar jo dalies praradimą, sugadinimą, apgadinimą, <...>, pagal „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją“. Taigi, kvalifikavus sutartį tarptautinio pervežimo sutartimi pagal CMR konvenciją, atitinkamai turi būti sprendžiamas sutarties šalių tarpusavio teisių ir pareigų bei atsakomybės klausimas. Už krovinio praradimą, pavėluotą jo pristatymą vežėjas atsako (CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis), jeigu nėra jo atsakomybę paneigiančių aplinkybių, nurodytų CMR konvencijos 17 straipsnio 2, 4 dalyse. Pagal CMR konvenciją atlyginami faktiniai nuostoliai, atsiradę dėl vežėjo veiksmų, o nuostolių faktą ir priežastinį ryšį turi įrodyti juos patyręs asmuo.

10Ieškovas jam padarytus nuostolius grindžia CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalies pažeidimu, atsakovas savo atsikirtimus - CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teigdamas, kad jo veiksmuose nėra civilinės atsakomybės būtinos sąlygos –kaltės.

11Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2010 m. kovo 25 d. pateikė atsakovui užsakymą krovinio vežimui. Krovinys pakrautas 2010 m. balandžio 2 d. ir turėjo būti pristatytas Gavėjui iki 2010 m. balandžio 9 d. Kroviniui gabenti 2010 m. balandžio 2 d. išrašytas tarptautinis CMR važtaraštis Nr. LA 0001904 ir jame nurodytas krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinis numeris BZO Nr. 025/AH 733. Krovinio (prekių) vertė 27 510 EUR ( 94 986,53 Lt). Atsakovas priėmė krovinį vežimui 2010 m. balandžio 2 d. Gabenant prekes per Rumunijos valstybės teritoriją, šios valstybės valdžios institucijų pareigūnų krovinys buvo sulaikytas ir konfiskuotas, ieškovui paskirta 6000 lėjų bauda. Dėl 2010 m. balandžio 10 d. nutarimo skirti baudą panaikinimo Rumunijos teisme vyksta teisminis ginčas. Ieškovas 2010 m. gegužės 20 d. pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas atlyginti Krovinio praradimu patirtus nuostolius (t.1, b.l. 30-45, t.2, b.l. 4-25). Nuostolių dydis ( 94 986,53 Lt) paskaičiuotas pagal Sutarties 4.9 punktą, b.l. 33). Ginčo dėl nuostolių dydžio nėra.

12Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Taigi, už pavėluotą krovinio pristatymą ar jo praradimą CMR konvencijos prasme vežėjo atsakomybė yra preziumuojama. Šio straipsnio 2, 4 dalyse yra įtvirtinta šios prezumcijos išimtis, tai yra vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatymą, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o pasekmėms dėl šių aplinkybių negalėjo užkirsti kelio, o taipogi, kai krovinys prarandamas ar sugadinamas dėl ypatingos rizikos, kuri susijusi su viena ar keliomis toliau išvardytomis aplinkybėmis, nurodytomis 17 straipsnio 4 dalies a, b, c, d, e, f punktuose. Sisteminė CMR konvencijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10 straipsnio, 12 straipsnio 1 ir 2 dalių analizė leidžia daryti išvadą, kad kroviniu disponuojančiu asmeniu pagal 17 straipsnio 2 dalį laikytinas siuntėjas (nagrinėjamu atveju ieškovas), todėl atsakovo ginčijama kaltės forma sietina su krovinio praradimo pasekmėmis, kurių vežėjas (atsakovas), jo teigimu, negalėjo numatyti ir išvengti (force majeures sąlygos). Su tokiais atsakovo argumentais negalima sutikti.

13Vien ta aplinkybė, kad Krovinys buvo prarastas dėl trečiosios šalies valstybės institucijų pareigūnų veiksmų nesudaro pagrindo išvadai konstatuoti force majeures sąlygas ir atleisti vežėją nuo civilinės atsakomybės. Kad vežėjas galėtų būti šiuo pagrindu atleistas nuo atsakomybės, jis turi įrodyti, kad padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad galima būtų išvengti žalos toje vietoje ir tuo metu. Minėta, kad pagal 2010 m. kovo 25 d. užsakymą ieškovo Krovinys pakrautas 2010 m. balandžio 2 d. ir turėjo būti pristatytas Gavėjui Graikijoje iki 2010 m. balandžio 9 d. Kroviniui gabenti 2010 m. balandžio 2 d. išrašytas tarptautinis CMR važtaraštis Nr. LA 0001904. CMR konvencijos 4-9 straipsnių prasme važtaraštis yra prima facie įrodymas, patvirtinantis ne tik sutarties sudarymą, bet ir jo turinį. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas (vežėjas) vienašališkai pakeitė Krovinio gabenimo sąlygas, nurodytas CMR važtaraštyje Nr. LA 0001904, o būtent: 1) perkrovė prekes ir pakeitė transporto priemonę, kuria turėjo būti gabenamas ieškovo Krovinys; 2) pakeitė Krovinio gabenimo maršrutą, kadangi papildomai priėmė vežti kitas prekes ir jas gabeno ne ieškovo (siuntėjo) nurodytu adresu, bet ir į kitą šalį (Rumuniją); 3) sudėtinį krovinį iš Lietuvos išvežė pavėluotai (tik 2010 m. balandžio 7 d.), todėl akivaizdu, kad įvykdyti ieškovo užsakymą laiku negalėjo; 4) ieškovo vardu išrašė naują CMR važtaraštį Nr. LA 0002063, neteisingai nurodydamas Krovinio kiekį ir gavėją (t.2, b.l. 69). Be to, teismui nebuvo pateikti įrodymai apie transporto priemonės gedimus ir jos remontą, todėl CMR konvencijos 17 straipsnio 3 dalies prasme atsakovas negali remtis šia aplinkybe kaip sąlyga, eliminuojančia jo atsakomybę. Paminėtų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad atsakovas, vykdydamas ieškovo užsakymą, prisiėmė padidintą riziką (buvo vežamas kombinuotas krovinys, krovinio gavėjai buvo skirtingose valstybėse, Krovinio gabenimo sąlygos pakeistos vienašališkai). Nerūpestingi ir neapdairūs vežėjo (atsakovo) veiksmai (netinkamas CMR važtaraščio Nr. LA 0002063 užpildymas) sąlygojo trečiosios šalies veiksmus sulaikant krovinį, dėl ko dabartiniu metu vyksta teisminis ginčas. Minėta, kad šioje byloje aktualus CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatos – „kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams“ aiškinimas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad klausimą, ar žala padaryta dėl vežėjo kaltės, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams, teismas išsprendžia pagal nacionalinę teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2009). Pagal Lietuvos teisę ir teismų praktiką tyčinei kaltės formai prilyginamas didelis neatsargumas. CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąvokos „kaltė, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams“ turinį sudaro bylą nagrinėjančio teismo nacionalinės teisės nuostatos, susijusios su skolininko kaltės forma ir laipsniu, kuris pagal teisinius padarinius prilyginamas tyčiai. Esant sutartinei civilinei atsakomybei pagal neigiamus teisinius padarinius tyčiai yra prilyginamas didelis neatsargumas (CK 6.252 straipsnio 1 dalis).

14Remiantis išdėstytu, yra pagrindas išvadai, kad CMR konvencijos 20 straipsnio 1 dalies prasme ieškovo Krovinys laikytinas prarastu, konstatuojant, kad jis prarastas dėl atsakovo kaltės (didelio neatsargumo). Todėl reikalavimas priteisti 94 986,53 Lt kompensaciją už prarastą krovinį yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Sutinkamai su CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai. Palūkanos – 5% metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – tai nuo ieškinio pateikimo dienos. Taigi, ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas dviejų įstatymų (tarptautinės ir nacionalinės teisės) pagrindais yra perteklinis, kadangi šį klausimą reguliuoja tiesiogiai taikytinas Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 27 straipsnis. Todėl šioje reikalavimų dalyje ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, nustatant, kad atsakovas turi mokėti nurodyto dydžio palūkanas nuo reikalavimo vežėjui (atsakovui) pateikimo dienos (2010 m. gegužės 21 d., t.1, b.l. 44) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovo reikalavimas priteisti 2268,75 Lt išlaidas, susijusias su pretenzijos atsakovui parengimu, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų (toliau ir Rekomendacijų) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą(paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punkto nuostatą, laikytinas pagrįstu ir tenkintinas pilnai (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.).

17Prašymas priteisti 552,92 Lt dokumentų vertimo išlaidas, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus (t.1, b.l. 59), laikytinas procesinio pobūdžio reikalavimu, susijusiu su bylos nagrinėjimu šiame teisme, ir tenkintinas iš dalies, nustatant, kad šių išlaidų dydis yra 422,82 Lt (CPK 88 str. 1 d. 8 p.).

18Ieškovo reikalavimas priteisti 5049 Lt nuostolių už ieškovui Rumunijos teismo paskirtą baudą atmestinas, kadangi realiai (tiesiogiai) šių išlaidų ieškovas nepatyrė, o teisminis ginčas šioje byloje dar neišnagrinėtas (CK 6.249 str.).

19Ieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai paskirstomos ir teismo išlaidos (CPK 93 str.). Ieškovo reikalavimą patenkinus 97254,98 Lt dydžio materialinių reikalavimų dalyje (94986,23+2268,75), patenkintų reikalavimų dalis sudarytų 93 proc. ieškinio kainos (104 601,32 Lt). Todėl ieškovo prašomas priteisti 3093 Lt žyminis mokestis mažintinas iki 2876,49 Lt, o vertimo išlaidos nuo 422,82 Lt iki 393,22 Lt. Ieškovo atstovas bylos nagrinėjimo metu parengė tris dokumentus ir dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė penkios valandos (t.1, b.l. 5-11, 184, t.2, b.l. 29, 40, 50, 74). Rekomendacijų 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai, kurie apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtino minimaliosios mėnesinės algos dydį – 800 Lt. Pagal Rekomendacijų 8.1, 8.16 ir 8.18 papunkčius maksimalus užmokestis už atstovavimą pirmosios instancijos teisme sudarytų 3072 Lt (2400 Lt už ieškinio paruošimą, 192 Lt už du pareiškimus, 480 Lt už dalyvavimą teismo posėdžiuose). Todėl aukščiau paminėtų motyvų pagrindu atstovavimo išlaidos mažintinos iki 2856,96 Lt. Ryšium su procesinių dokumentų įteikimu valstybė turėjo 36,35 Lt išlaidų (t.1, b.l. 3), todėl šios išlaidos priteistinos iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai – iš atsakovo 33,80 Lt, iš ieškovo 2,55 Lt (CPK 96 str.)

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui AB „Amilina" (juridinio asmens kodas 147031669, buveinės adresas J. J. g. 12, LT-35101, Panevėžys) iš atsakovo UAB „Longlita" (juridinio asmens kodas 135481765, buveins adresas Pramonės pr. 14 a, LT-51188, Kaunas) 97254,98 Lt (devyniasdešimt septynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturis litus 98 ct) nuostolių atlyginimo; 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (97254,98 Lt) nuo 2010 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2876,49 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis litus 49 ct) žyminį mokestį; 393,22 Lt (tris šimtus devyniasdešimt tris litus 22 ct) dokumentų vertimo išlaidas ir 2856,96 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis litus 96 ct) atstovavimo išlaidas.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti valstybei iš ieškovo 2,55 Lt (du litus 55 ct), iš atsakovo 33,80 Lt (trisdešimt tris litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 3. ieškovas AB „Amilina“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas... 4. Ieškovo reikalavimai grindžiami tuo, kad šalys 2008 m. lapkričio 17 d.... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo atsikirtimai buvo grindžiami... 6. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ patvirtino,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo... 9. Byloje nustatyta, kad pagal šalių 2008 m. lapkričio 17 d. pasirašytą... 10. Ieškovas jam padarytus nuostolius grindžia CMR konvencijos 17 straipsnio 1... 11. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2010 m. kovo 25 d.... 12. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį vežėjas atsako tiek už viso,... 13. Vien ta aplinkybė, kad Krovinys buvo prarastas dėl trečiosios šalies... 14. Remiantis išdėstytu, yra pagrindas išvadai, kad CMR konvencijos 20... 15. Sutinkamai su CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi pagal sutartį... 16. Ieškovo reikalavimas priteisti 2268,75 Lt išlaidas, susijusias su pretenzijos... 17. Prašymas priteisti 552,92 Lt dokumentų vertimo išlaidas, atsižvelgiant į... 18. Ieškovo reikalavimas priteisti 5049 Lt nuostolių už ieškovui Rumunijos... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai paskirstomos ir teismo išlaidos... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui AB „Amilina" (juridinio asmens kodas 147031669, buveinės... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti valstybei iš ieškovo 2,55 Lt (du litus 55 ct), iš atsakovo 33,80... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...