Byla 2-14869-435/2013
Dėl baudos skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei antstolio padėjėjai Gretai Vaičiūnaitei, suinteresuoto asmens UAB „Audersima“ atstovui Dariui Jasaičiui, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. P. IĮ atstovui ir A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. P. IĮ, A. P., UAB „Audersima“ dėl baudos skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00,

Nustatė

2Antstolis Saulius Užkuraitis kreipėsi į teismą prašydamas skirti A. P. baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą ir teismo sprendimo nevykdymą, t.y. po 20 Lt už kiekvieną pradelstą reikalavimų neįvykdymo dieną UAB „Audersima“ naudai.

3Pareiškime dėl baudos skyrimo pareiškėjas nurodo, kad vykdo 2013-05-22 Kauno apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-968-173/2013 dėl A. P. IĮ įpareigojimo - perduoti bankroto administratoriui UAB „Audersima“ A. P. IĮ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjusios dienos duomenimis ir visus dokumentus. Antstolio raginimas įvykdyti teismo nutartį A. P. buvo įteiktas 2013-06-03 (procesinį dokumentą priėmė A. P. motina) ir 2013-06-21 (procesinį dokumentą priėmė A. P. žmona). 2013-07-05 gautas išieškotojo UAB „Audersima“ raštas, kad skolininkas prievolės pateikti dokumentus ir turtą neįvykdė. Iki šios dienos A. P. neįvykdė 2013-05-31 raginime nurodytų veiksmų bei nepateikė jokios informacijos, kodėl nevykdo antstolio teisėtų reikalavimų.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė paaiškino, kad A. P. buvo įpareigotas perduoti turtą pagal balansą ir dokumentus administratoriui. A. P. buvo susisiekęs su antstoliu, žadėjo atvykti pas antstolį ir duomenis pateikti, tačiau neatvyko, tolimesnių kontaktų vengia. Bankroto administratorius ėmėsi visų jam suteiktų teisių ir priemonių, kad perimtų įmonės turtą ir dokumentus, tačiau tai nedavė jokių rezultatų. Prašo skolininkui skirti baudą po 20 Lt už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo Kauno apygardos teismo sprendimo priėmimo dienos.

5Suinteresuoto asmens UAB „Audersima“ atstovas Darius Jasaitis sutinka su antstolio prašymu.

6Suinteresuotas asmuo A. P. ir A. P. IĮ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta (b.l. 20).

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad antstolis Saulius Užkuraitis vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00418 vykdo Kauno apygardos teismo 2013-05-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-968-173/2013 dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo nustatyta, kad A. P. individualios įmonės savininkas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b.l. 19-20). Antstolis 2013-05-31 patvarkymu vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti (b.l. 15) ir 2013-05-31 surašė raginimą skolininkui įvykdyti sprendimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo (b.l. 16). Raginimas 2013-06-03 įteiktas pasirašytinai A. P. mamai (b.l. 14). 2013-06-12 antstoliui gavus iš Kauno apskrities VPK Kauno m. Centro PK raštą, kuriame nurodyta, kad skolininkas gyvena Pramonės per. 32-27, Kaune, antstolio raginimas 2013-06-21 pasirašytinai įteiktas A. P. žmonai (b.l. 9, 10, 11). 2013-07-09 antstolis sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmu, neįvykdymo aktu nustatė, kad skolininkas iki šios dienos sprendime nurodytų įpareigojimų neįvykdė (b.l. 5)

9Pažymėtina, kad vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas. Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimų nevykdo juridinis asmuo, Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalyje numatytą baudą teismas skiria juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 3 dalis).

10Teismas nesiaiškina antstolio raginimo (ne)įteikimo aplinkybių, nes remiantis LR CPK 661 str. nuostata, kad LR CPK 655 str. imperatyvaus pobūdžio teisės norma (raginimas įvykdyti sprendimą išsiuntimas skolininkui) netaikoma tada, jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente jau yra nurodyti įvykdymo terminai. Iš vykdomojo dokumento nustatyta, kad skolininkas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos privalėjo įvykdyti teismo įpareigojimą, todėl antstolio veiksmai įteikiant raginimą skolininkui paminėto CPK 661 straipsnio pagrindu buvo pertekliniai, nes pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui antstolis galėjo iš karto pradėti priverstinius vykdymo veiksmus (Kauno apygardos teismo 2013-09-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1891-413/2013.)

11Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą.

12Vadovaujantis CPK 771 straipsnio 5 dalimi, išieškotojo naudai gali būti skiriama bauda, kurios dydis turi neviršyti 1000 Lt už kiekvieną uždelsimo įvykdyti sprendimą dieną. Nustatant skolininkui skirtinos baudos dydį nagrinėjamu atveju, reikšmingomis laikytinos visa eilė byloje esančiais įrodymais patvirtintų aplinkybių. Teismas, spręsdamas skirtinos baudos dydžio klausimą, atsižvelgia į tai, kad pagal antstolio pateiktus bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, dėl baudos skyrimo A. P. IĮ savininkui A. P. vykdomojoje byloje antstolis į teismą kreipiasi pirmą kartą, anksčiau A. P. nėra baustas už antstolio patvarkymo nevykdymą.

13Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog skolininkui skirtiną baudą skaičiuoti už kiekvieną jau praėjusią sprendimo neįvykdymo dieną nėra pagrindo, skolininkui skirtina bauda už laikotarpį iki šios nutarties priėmimo apskaičiuotina absoliučiu dydžiu. Vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir A. P. IĮ vadovui A. P. skirtina 500 Lt bauda (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 7 dalis, 177 -178 straipsniai, 185 straipsnis, 645 straipsnis). Pažymėtina, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis). Taip pat išaiškintina, jog baudos skyrimas neatleidžia asmens nuo pareigos vykdyti antstolio įpareigojimus.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 771 straipsniais,

Nutarė

15Prašymą tenkinti iš dalies.

16Skirti A. P., a.k. ( - ) vienkartinę - 500,00 Lt (penkių šimtų litų) baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą ir teismo sprendimo vykdymą UAB „Audersima“, į.k. 185479119, naudai.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai