Byla A-502-1215-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjai O. R. , pareiškėjos atstovui adv. J. M. , atsakovo atstovui D. G. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos O. R. skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja O. R. kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2006-12-27 įsakymo Nr. Pl-154 1.1. punktą. Ginčijamu punktu Tarnybos Medicinos prietaisų skyriaus vedėja O. R. buvo nušalinta nuo pareigų, nesustabdant jai darbo užmokesčio mokėjimo (b.l. 4,16).

5Pareiškėja skunde nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo 34 str. jos atžvilgiu pritaikytas nepagrįstai, kadangi šio straipsnio dispozicijoje išvardintų veiksmų ji nepadarė, jai jokia tarnybinė nuobauda nepaskirta. Pareiškėjos tvirtinimu, Tarnybos komisijos 2006-09-20 išvada Nr.D-4-815A įteikta tik 2006-12-08 be įsakyme nurodyto registracijos numerio, nors ji turėjo būti registruota 2006-11-27, t.y. tą dieną kai buvo pasirašytas skundžiamas įsakymas. Pažymėjo, kad šioje išvadoje nėra duomenų apie Valstybės tarnybos įstatymo 34 str., kurio pagrindu ji nušalinta nuo pareigų, pažeidimą. Pareiškėjos teigimu, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams 2006-12-22 pateikta informacija, kurios pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas, jai nėra žinoma, su ja nesupažindinta. Pareiškėja pažymėjo, kad dėl šios informacijos joks tarnybinis tyrimas nebuvo atliekamas (b.l. 2-3).

6Atsakovė Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą ir atsiliepime nurodė, kad iki Tarnybos direktoriaus 2006-12-27 dienos įsakymo Nr. Pl-154, kurio pagrindu pareiškėja buvo nušalinta nuo pareigų, O. R. atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir 2006-11-27 surašyta tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, kurioje konstatuota, jog O. R. savo veikloje įvykdė tarnybinį nusižengimą - neužtikrino kontrolės laiku atsakyti į UAB „Deraimas“ prašymus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad praleistas tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas, tarnybinė nuobauda nebuvo paskirta. Atsakovės tvirtinimu, pareiškėja ir toliau pažeidinėjo tarnybos drausmę, todėl, atsižvelgiant į skundžiamame įsakyme minimus tikrintojų teikimus ir direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams pateiktą 2006-12-22 informaciją nuo 2006-12-27 dienos pareiškėja buvo nušalinta nuo užimamų pareigų. Atsakovės nuomone, konkretūs nušalinimo nuo pareigų atvejai (pasirodymas tarnyboje (darbe) neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų), nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 34 str., priešingai nei teigia pareiškėja, siejami tik su nušalinimu nuo tarnybos vienai darbo dienai; kiti nušalinimo pagrindai, trunkantys ilgiau ir nesusiję su neblaivumu ar apsvaigimu, nėra konkretizuojami ir gali būti taikomi institucijos nuožiūra. Tokį įsakymą vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, esant minėtoms svarbioms priežastims, gali priimti savo iniciatyva arba gavęs motyvuotą tikrintojo teikimą.

7Atsakovė atsiliepime pažymėjo, jog atlikus eilinį pareiškėjos kaip valstybės tarnautojos vertinimą už 2006 metus, pareiškėjos veikla įvertinta nepatenkinamai, todėl Tarnybos direktoriaus 2007-01-30 įsakymu Nr. P1-43 pareiškėja perkelta į žemesnes pareigas, o Tarnybos direktoriaus 2006-12-27 įsakymas Nr. PI-154 Tarnybos direktoriaus 2007-01-30 įsakymu Nr. Pl-42 pripažintas netekusiu galios. Todėl pareiškėjos reikalavimas panaikinti Tarnybos direktoriaus 2006-12-27 įsakymo Nr. Pl-154 1.1. punktą yra teisiškai negalimas (b.l. 14-15).

8Pareiškėja ir jos atstovas teisme pareiškėjos skundą prašė tenkinti skunde nurodytais motyvais.

9Atsakovės atstovas teisme pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu pareiškėjos prašymą tenkino, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006-12-22 įsakymo Nr. Pl-154 „Dėl medicinos prietaisų skyriaus vedėjos O. R. nušalinimo“ 1.1 punktą pripažino neteisėtu.

12Teismas nustatė, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2006-12-27 įsakymu Nr. Pl-154 nušalino medicinos prietaisų skyriaus vedėją O. R. nuo užimamų pareigų, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 34 str. ir atsižvelgdamas į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos komisijos 2006-09-20 išvadą (registracijos Nr. D4-618), Sveikatos apsaugos ministro 2006-11-02 raštą Nr. 10-(45-14)-5453, kitas Tarnybos komisijos 2006-11-27 tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadas Nr. D4-815A, direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams A. A. 2006-12-22 pateiktą informaciją.

13Su šiuo Tarnybos direktoriaus įsakymu pareiškėja O. R. supažindinta 2006-12-27 (b.l. 4,16).

14Tarnybos direktoriaus 2007-01-30 įsakymu Nr. Pl-42 skundžiamas įsakymas pripažintas netekusiu galios (b.l. 17).

15Teismas nurodė, jog kilusio ginčo teisnius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - Įstatymas) 34 str. ir Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka (toliau - Tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003-08-27 įsakymu Nr. 1V-308.

16Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybės tarnautojui, kuris pasirodė tarnyboje (darbe) neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė, savivaldybės taryba, - Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras tą dieną gali neleisti dirbti ir sustabdyti darbo užmokesčio mokėjimą. Kitais atvejais nušalinti valstybės tarnautoją nuo pareigų valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo gali tik įstatymų nustatytais pagrindais. Pagal šio straipsnio 2 punktą valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo nušalina jį nuo pareigų ir sustabdo jam darbo užmokesčio mokėjimą remdamiesi pagal įstatymus turinčių teisę nušalinti pareigūnų arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos rašytiniu reikalavimu. Šiame reikalavime turi būti nurodyta, kokiam laikui valstybės tarnautojas nušalinamas nuo pareigų, nušalinimo priežastys ir teisinis pagrindas.

17Tvarkos 13 punktas detalizuoja tikrinamo pareigūno nušalinimo nuo pareigų tvarką ir nurodo, kad tikrinamas pareigūnas vadovo, turinčio teisę skirti tarnybinę nuobaudą, įsakymu, esant svarbioms priežastims (veikoje įžvelgiama nusikaltimo ar pareigūno vardo pažeminimo požymių, tikrinamas pareigūnas aktyviais veiksmais trukdo atlikti patikrinimą ar kt.), tarnybinio patikrinimo atlikimo metu gali būti nušalinamas nuo pareigų (išskyrus atvejus, kai pareigūnas yra nušalintas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka). Tokį įsakymą vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, esant minėtoms svarbioms priežastims, gali priimti savo iniciatyva arba gavęs motyvuotą tikrintojo teikimą. Tvarkos 14 punktas reglamentuoja valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų tvarką kai valstybės tarnautojas tarnybos metu yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.

18Teismas pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą valstybės tarnautojas gali būti nušalintas nuo pareigų, kai tarnyboje (darbe) pasirodė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, vadovo, turinčio teisę skirti tarnybinę nuobaudą, iniciatyva, Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais bei tarnybinio patikrinimo atlikimo metu, esant svarbioms priežastims. Teismas nustatė, jog tiek skundo, tiek atsiliepimo į skundą turinys rodo, kad pareiškėja nuo užimamų pareigų buvo nušalinta pareigūno, turinčio teisę skirti tarnybinę nuobaudą, iniciatyva.

19Iš skundžiamo įsakymo turinio teismas nustatė, kad Tarnybos direktorius pareiškėją nušalino nuo pareigų vadovaudamasis įstatymo 34 str., tačiau įsakyme nenurodė konkretaus jo punkto. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo teismas padarė išvadą, kad nušalinimas nuo pareigų yra viena iš tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros sudedamųjų dalių. Taigi nušalinimui nuo pareigų pakanka vienos sąlygos - vykstančio tarnybinio patikrinimo. Skundžiamo įsakymo priėmimo metu joks tarnybinis patikrinimas pareiškėjos atžvilgiu nebuvo pradėtas. Tarnybos komisijos 2006-09-20 išvados Nr. D4-618 ir Sveikatos apsaugos ministro 2006-11-02 rašto Nr. 10-(45-14)-5453 pagrindu pradėto tarnybinio patikrinimo procedūra baigta tarnybinio nusižengimo tyrimo 2006-11-27 išvados Nr. D4-815A surašymu ir Tarnybos direktoriaus 2006-11-28 įsakymo Nr. Pl-141 priėmimu.

20Teismas nurodė, jog Tarnybos direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams 2006-12-22 raštas taip pat negali būti pareiškėjos nušalinimo nuo pareigų pagrindu, kadangi jis yra informacinio pobūdžio, o dėl jame nurodytos informacijos administracinė procedūra nepradėta. Be to, jis negali būti laikomas ir motyvuotu tikrintojo teikimu, kaip tai numato tvarkos 13 punktas, kadangi minėtas pareigūnas pareiškėjos veiklos patikrinimo neatliko.

21Teismas nustatė, jog byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja tarnyboje pasirodė neblaivi, apsvaigusi nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, ir dėl to buvo nušalinta nuo užimamų pareigų. Atsižvelgęs į nurodytą teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines aplinkybes, teismas nusprendė, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2006-12-27 įsakymo Nr. Pl-154 „Dėl medicinos prietaisų skyriaus vedėjos O. R. nušalinimo“ 1.1 punktu pareiškėją 2006-12-27 nuo pareigų nušalino neteisėtai.

22III.

23Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundą atmesti.

24Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-154 Tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. Pl-43 buvo pripažintas netekusiu galios, t.y. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo panaikintas. Teismo taikytas individualus aktas buvo negaliojantis, todėl jo punktas negalėjo būti pripažintas neteisėtu.
  2. Teismo nurodyta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka, patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2003-08-27 dienos įsakymu Nr.lV-308, reglamentuoja tarnybinių patikrinimų dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų padarytų tarnybinių nusižengimų bei nuobaudų skyrimo ir panaikinimo pareigūnams tvarką. Pareiškėja nėra vidaus tarnybos sistemos pareigūnė.

253. Konkretūs nušalinimo nuo pareigų atvejai (pasirodymas tarnyboje (darbe) neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų), priešingai nei teigia pareiškėja, Valstybės tarnybos įstatymo 34 str. siejami tik su nušalinimus nuo tarnybos vienai darbo dienai, kiti nušalinimo pagrindai, trunkantys ilgiau ir nesusiję su neblaivumu ar apsvaigimu, nėra konkretizuojami ir gali būti taikomi institucijos nuožiūra. Tokį įsakymą, vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, esant minėtoms svarbioms priežastims, gali priimti savo iniciatyva arba gavęs motyvuotą tikrintojo teikimą. Pirmosios instancijos teismas šios atsakovo pozicijos ir teisės normų vertinimo apskritai neanalizavo ir netyrė.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Administracinis ginčas byloje kilęs dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų teisėtumo ir pagrįstumo.

30Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybės tarnautojui, kuris pasirodė tarnyboje (darbe) neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė, savivaldybės taryba, - Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras tą dieną gali neleisti dirbti ir sustabdyti darbo užmokesčio mokėjimą. Kitais atvejais nušalinti valstybės tarnautoją nuo pareigų valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo gali tik įstatymų nustatytais pagrindais. Šio straipsnio 2 punkte nustatyta, jog valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo nušalina jį nuo pareigų ir sustabdo jam darbo užmokesčio mokėjimą remdamiesi pagal įstatymus turinčių teisę nušalinti pareigūnų arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos rašytiniu reikalavimu. Šiame reikalavime turi būti nurodyta, kokiam laikui valstybės tarnautojas nušalinamas nuo pareigų, nušalinimo priežastys ir teisinis pagrindas. Taigi, bet kuriuo atveju valstybės tarnautojo nualinimui nuo pareigų turi būti įstatymo numatytas pagrindas.

31Kaip matyti iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2006m. gruodžio 27d. įsakymo Nr. Pl-154, medicinos prietaisų skyriaus vedėja O. R. nušalinta nuo užimamų pareigų, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsniu ir atsižvelgiant į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos komisijos 2006m. rugsėjo 20d. išvadą (registracijos Nr. D4-618), Sveikatos apsaugos ministro 2006m. lapkričio 2d. raštą Nr. 10-(45-14)-5453, kitas Tarnybos komisijos 2006m. lapkričio 27d. tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadas Nr. D4-815A, direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams A. A. 2006m. gruodžio 22 pateiktą informaciją. Byloje nustatyta, kad pareiškėja nebuvo pasirodžiusi tarnyboje (darbe) neblaivi, apsvaigus nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, kito įstatymų numatyto pagrindo atsakovas nenurodė, nepateikė duomenų apie jo egzistavimą ginčijamo įsakymo priėmimo momentu. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog pareiškėja nuo užimamų pareigų buvo nušalinta neteisėtai, ir skundą patenkino.

32Pagrįstas apelianto teiginys, kad nagrinėjant bylą buvo taikytos normos, netaikytinos nagrinėjamam ginčui. Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308, taikytina vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, o pareiškėja šioje sistemoje nedirba. Tačiau perteklinių normų taikymas skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui esminės reikmės neturi, kadangi tinkamai aiškintos ir taikytos Valstybės tarnybos įstatymo normos, vertintos byloje nustatytos aplinkybės.

33Ta aplinkybė, kad ginčijamas įsakymas bylos nagrinėjimo metu jau buvo pripažintas netekusiu galios atsakovo 2007m. sausio 30d. įsakymu, neduoda pagrindo ginčo nenagrinėti, kadangi skundžiamo akto teisėtumas ir pagrįstumas turi būti įvertintas jo priėmimo momentui.

34Pagal ABTĮ 88 straipsnio 2 punktą tenkinant skundą ginčijamas aktas ne pripažįstamas neteisėtu, o turi būti panaikintas, todėl laikytina, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2006m. gruodžio 27d. įsakymo Nr. Pl-154 „Dėl medicinos prietaisų skyriaus vedėjos O. R. nušalinimo“ 1.1 punktas panaikintas.

35Nenustačius teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, apeliacinis skundas atmetamas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja O. R. kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo 34 str. jos... 6. Atsakovė Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos... 7. Atsakovė atsiliepime pažymėjo, jog atlikus eilinį pareiškėjos kaip... 8. Pareiškėja ir jos atstovas teisme pareiškėjos skundą prašė tenkinti... 9. Atsakovės atstovas teisme pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepime... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai... 13. Su šiuo Tarnybos direktoriaus įsakymu pareiškėja O. R. supažindinta... 14. Tarnybos direktoriaus 2007-01-30 įsakymu Nr. Pl-42 skundžiamas įsakymas... 15. Teismas nurodė, jog kilusio ginčo teisnius santykius reglamentuoja Valstybės... 16. Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybės tarnautojui, kuris... 17. Tvarkos 13 punktas detalizuoja tikrinamo pareigūno nušalinimo nuo pareigų... 18. Teismas pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą... 19. Iš skundžiamo įsakymo turinio teismas nustatė, kad Tarnybos direktorius... 20. Teismas nurodė, jog Tarnybos direktoriaus pavaduotojo medicinos prietaisams... 21. Teismas nustatė, jog byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja... 22. III.... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros... 24. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    25. 3. Konkretūs nušalinimo nuo pareigų atvejai (pasirodymas tarnyboje (darbe)... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Administracinis ginčas byloje kilęs dėl valstybės tarnautojo nušalinimo... 30. Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybės... 31. Kaip matyti iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai... 32. Pagrįstas apelianto teiginys, kad nagrinėjant bylą buvo taikytos normos,... 33. Ta aplinkybė, kad ginčijamas įsakymas bylos nagrinėjimo metu jau buvo... 34. Pagal ABTĮ 88 straipsnio 2 punktą tenkinant skundą ginčijamas aktas ne... 35. Nenustačius teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, apeliacinis skundas... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie... 38. Nutartis neskundžiama....