Byla 2-191-547/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui V. A., tretiesiems asmenims: Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čeopkelių valstybinio rezervato direkcijai, A. K., D. A., T. A

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovei O. G., atsakovui V. A., trečiojo asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijos atstovui V. M., trečiajam asmeniui D. A. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui V. A., tretiesiems asmenims: Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čeopkelių valstybinio rezervato direkcijai, A. K., D. A., T. A. ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą V. A. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti medinį karkasinį pagalbinio ūkio paskirties pastatą, esantį ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimų atsakovas V. A. teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Inspekcijai, į. k. ( - ), atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo V. A..

3Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje (toliau – Alytaus skyrius) 2010 m. gruodžio 9 d. buvo gautas advokato Giedriaus Bučinsko (T. A. vardu) pareiškimas dėl bendraturčio V. A. savavališkos statybos bendrosios nuosavybės teise valdomame žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ).

4Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiajam specialistui (toliau – Vyriausiasis specialistas) 2010 m. gruodžio 15 d. nuvykus į vietą buvo patikrinti faktiniai duomenys (2010 m. gruodžio 15 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-1592-(14.31)).

5Nustačius savavališkos statybos faktą 2011 m. sausio 31 d. statytojui V. A. (toliau – Atsakovas) surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-110131-00003-(14.2), kuriame konstatuota, jog statytojas be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimo supaprastintam statybos projektui naujo nesudėtingo statinio statybai – pastatė II grupės nesudėtingą statinį: medinį karkasinį pagalbinio ūkio paskirties pastatą (matmenys:

66,12 x 5,15, užstatymo plotas – 31,5 m², aukštis – 5,26 m) (toliau – Statinys), ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )).

7Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010,

8Nr. 84-4401) 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis 2011 m. vasario 23 d. Atsakovui buvo surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29)

9(toliau – Reikalavimas), kuriuo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 23 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą Statinį ir sutvarkyti statybvietę. Šiame Reikalavime taip pat nurodyta, jog Atsakovas turi teisę Statybos įstatymo

1028 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į Inspekcijos Alytaus skyrių dėl Reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo. Atsakovo prašymas buvo patenkintas ir buvo informuotas apie Reikalavimo įvykdymo termino pratęsimą iki 2011 m. lapkričio 23 d.

12Pažymėtina, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu Atsakovo prašymą patenkino – pratęsė Reikalavimo įvykdymo terminą iki 2012 m. liepos 23 d. Atsakovui pakartotinai, 2012 m. birželio 25 d., kreipusis į Kauno apygardos administracinį teismą su pareiškimu pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą, Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu (įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 25 d.) Reikalavimo įvykdymo termino nepratęsė. Vyriausiasis specialistas, 2013 m. sausio 3 d. patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad Atsakovas Reikalavimo neįvykdė.

13Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Atsakovas statybą leidžiančio dokumento statyti Statinį Inspekcijai nepateikė. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

14Atsakovas Statinį savavališkai pastatė bendrosios nuosavybės teise valdomame (su bendraturčiais D. A., A. K., T. A.) žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ), kuris patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją.

15Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531) 1 lentelės 2 punktą Statinys priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Remiantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915; Nr. 142-6679), 6 priedo 3.2 papunkčiu, statant II grupės nesudėtingą statinį saugomoje teritorijoje, reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui.

16Tačiau pažymėtina, jog Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, nagrinėjamu atveju, nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka <...> gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

17Kaip minėta aukščiau, žemės sklypas, kuriame savavališkai pastatytas Statinys, patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos ribas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės

181997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 (Žin. 1997, Nr. 40-972; 2005, Nr. 150-5474; 2010,

19Nr. 50-2436) , taip pat į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje (schema pridedama) pažymėtas teritorijos tvarkymo zonas (Žab ir MnRn), kuriose naujo statinio statyba ar ūkininko sodybos kūrimas negalimas. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Taigi, Atsakovas savavališkos statybos įteisinti negali.

20Konstatuotina, kad Atsakovas, savavališkai statydamas Statinį žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ), pažeidė Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalį, Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą.

21Kadangi Atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų Reikalavimą nepašalino neteisėtai pastatyto statinio, todėl vienintelė tokio teisėto Reikalavimo neįvykdymo pasekmė – teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti Reikalavimą.

22Ieškovo atstovė posėdžio metu nurodė, kad toks statinys toje vietoje negali būti , todėl negalima kalbėti apie suteikimą laiko jo įteisinimui, šis statinys turi būti nugriautas. Kadangi statinys nėra sudėtingas, tad trijų mėnesių laikas turėtų būti pakankamas jį nugriauti.

23Atsakovas V. A. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad jis sutinka, jog statinys yra pastatytas be reikalingų leidimų. Prašė suteikti ilgesnį laiką jo nugriovimui, nes jis toje vietoje ūkininkauja. Dabar jau prasidėję žemės ūkio darbai, todėl nugriovus statinį, jis neturėtų kur pasidėti savo žemės ūkio padargų.

24Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad žemės sklypas (unikalus ( - ), ( - )), kuriame savavališkai pastatytas statinys , patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos ribas, patvirtintas LRV 1997-04-29 nutarimu Nr.419, taip pat patenka į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje pažymėtas teritorijos tvarkymo zonas, kuriose naujo statinio statyba ar ūkininko sodybos kūrimas yra negalimas. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2d. 4 p. draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Todėl darytina išvada, kad atsakovas V. A. įteisinti savavališkos statybos negali.

25Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

26Jis nurodė, kad atsakovas pastatė II grupės nesudėtingą statinį: medinį karkasinį pagalbinio ūkio paskirties pastatą, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kuris bendrosios nuosavybės teise valdomas su bendraturčiais : D. A., A. K., T. A.. Atsakovas pažeidė Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 11 punktą; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., 13 str. Todėl galima konstatuoti, kad atsakovas įvykdė nelegalią statybą, prieštaraujančią teisės aktams, nes pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus tokios paskirties naujo statinio statyba yra negalima. Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad šiuo metu yra rengiamas Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano projektas. Atsakovas V. A. kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su prašymu numatyti sodybos kūrimo galimybę žemės sklype kadastro Nr. ( - ). Tarnyba informavo atsakovą, jog yra numatyta galimybė kurti sodybą minėtame sklype, pažymint ją specialiu ženklu, tačiau tokia galimybė atsiras tik tuomet, kai bus patvirtintas Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas. Atkreiptinas dėmesys, jog statinys negalės būti toje vietoje, kur yra pastatytas dabar.

27Trečiasis asmuo A. K. nurodė, kad ji prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, teigė, kad jai pastatytas statinys netrukdo ir mano, kad jį griauti būtų netikslinga.

28Trečiasis asmuo D. A. paaiškino, kad ji ieškinio nepalaiko ir neprieštarauja, jog statinys stovėtų ir toliau. Ji nurodė, kad jos naudojamoje žemės sklypo dalyje taip pat nėra jokių statinių. Ji nurodė, kad sudėtinga yra ūkininkauti, kai neturi jokių statinių ir neturi kur padėti net būtiniausių žemės padargų.

29Ieškinys tenkintinas iš dalies.

30Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

312011-01-31 savavališkos statybos aktu konstatuota, kad yra pastatytas medinis karkasinis pagalbinio ūkio paskirties pastatas ( - ) ( bendros nuosavybės žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - )). V. A. įspėjo nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką (b. l. 24-27).

322011-02-23 valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011-08-23 (b. l. 35-36).

33Kauno apygardos administracinis teismas 2012-02-13 sprendimu terminas buvo pratęstas iki 2012-07-23 (b. l. 44-46). 2012-12-10 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu pareiškėjo prašymas pratęsti savavališkos statybos padarinius iki 2013-12-31 buvo atmestas (b. l. 47-50).

342013-01-03 buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas ir buvo konstatuota, jog statinys nenugriautas (b. l. 51).

35Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama, kad žemės sklypas , kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 6,5528 ha ploto nuosavybės teise priklauso D. A., T. A., A. K. ir V. A. (b. l. 70-72).

36Posėdžio metu buvo pateikta nauja, šiuo metu rengiama Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema, kurioje yra pažymėta vieta, kurioje galėtų būti statomi ūkininko sodyboje statiniai. Šiame plane pažymėtas ir šiuo metu esantis savavališkai pastatytas statinys. Plane aiškiai matyti, kad esamo ir galimų atsirasti statinių vietos yra ne tapačios (b. l. 94).

37Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Atsakovas statybą leidžiančio dokumento statyti Statinį Inspekcijai nepateikė ir patvirtino posėdžio metu, jog tokio neturi. Todėl vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalimi nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

38Atsakovas statinį savavališkai pastatė bendrosios nuosavybės teise valdomame (su bendraturčiais D. A., A. K., T. A.) žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ), kuris patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją.

39Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, 1 lentelės 2 punktą Statinys priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Remiantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, 6 priedo 3.2 papunkčiu, statant II grupės nesudėtingą statinį saugomoje teritorijoje, reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui.

40Konkrečiu atveju, žemės sklypas, kuriame savavališkai pastatytas statinys, patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos ribas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės

411997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419, taip pat į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje (schema pridedama) pažymėtas teritorijos tvarkymo zonas (Žab ir MnRn), kuriose naujo statinio statyba ar ūkininko sodybos kūrimas negalimas. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Todėl atsakovas savavališkos statybos įteisinti negali.

42Ieškovas ieškinyje nurodė, jog atsakovas įsiteisėjusį teismo sprendimą turėtų įvykdyti per 3 mėnesius. Teismas laiko, jog šis terminas galbūt ir pakankamas pačiam statiniui išardyti. Tačiau teismas laiko, jog turi būti vertinama ir tai, jog šiuo metu jau yra pasibaigusi sėja ir iki rudens leistina atsakovui baigti šiais metais ūkininkauti, nuimti derlių ir tuomet nugriauti statinį. Tad terminas sprendimui įvykdyti nustatytinas ilgesnis – 6 mėnesiai. Iki to laiko jau būtų nuimtas derlius ir meteorologinės sąlygos dar leistų užbaigti savavališkos statybos pašalinimo darbus.

43Kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas visa apimtimi, tad atsakovas turi apmokėti bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą ( CPK 96 str.1 d.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

45Ieškinį patenkinti iš dalies.

46Įpareigoti atsakovą V. A. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti medinį karkasinį pagalbinio ūkio paskirties pastatą, esantį ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas V. A. teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Inspekcijai, į. k. ( - ), atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo V. A..

47Priteisti iš V. A., a. k. , 143 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 54,44 Lt (penkiasdešimt keturis litus 44 ct) pašto išlaidų valstybei.

48Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 3. Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 4. Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiajam specialistui (toliau – Vyriausiasis... 5. Nustačius savavališkos statybos faktą 2011 m. sausio 31 d. statytojui 6. 6,12 x 5,15, užstatymo plotas – 31,5 m², aukštis – 5,26 m) (toliau –... 7. Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597;... 8. Nr. 84-4401) 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis 2011 m. vasario 23 d. Atsakovui... 9. (toliau – Reikalavimas), kuriuo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2011 m.... 10. 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio... 11. Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į Inspekcijos Alytaus skyrių... 12. Pažymėtina, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d.... 13. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 14. Atsakovas Statinį savavališkai pastatė bendrosios nuosavybės teise... 15. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi... 16. Tačiau pažymėtina, jog Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje numatyta,... 17. Kaip minėta aukščiau, žemės sklypas, kuriame savavališkai pastatytas... 18. 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 (Žin. 1997, Nr. 40-972; 2005, Nr.... 19. Nr. 50-2436) , taip pat į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje... 20. Konstatuotina, kad Atsakovas, savavališkai statydamas Statinį žemės ūkio... 21. Kadangi Atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 22. Ieškovo atstovė posėdžio metu nurodė, kad toks statinys toje vietoje... 23. Atsakovas V. A. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad... 24. Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 25. Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 26. Jis nurodė, kad atsakovas pastatė II grupės nesudėtingą statinį: medinį... 27. Trečiasis asmuo A. K. nurodė, kad ji prašo bylą... 28. Trečiasis asmuo D. A. paaiškino, kad ji ieškinio... 29. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 30. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 31. 2011-01-31 savavališkos statybos aktu konstatuota, kad yra pastatytas medinis... 32. 2011-02-23 valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 33. Kauno apygardos administracinis teismas 2012-02-13 sprendimu terminas buvo... 34. 2013-01-03 buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos... 35. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama,... 36. Posėdžio metu buvo pateikta nauja, šiuo metu rengiama Dzūkijos nacionalinio... 37. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 38. Atsakovas statinį savavališkai pastatė bendrosios nuosavybės teise... 39. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi... 40. Konkrečiu atveju, žemės sklypas, kuriame savavališkai pastatytas statinys,... 41. 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419, taip pat į Dzūkijos nacionalinio... 42. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog atsakovas įsiteisėjusį teismo sprendimą... 43. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas visa apimtimi, tad atsakovas turi... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273... 45. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 46. Įpareigoti atsakovą V. A. per šešis mėnesius nuo... 47. Priteisti iš V. A., a. k. , 143 Lt (vieną šimtą... 48. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...