Byla I-10604-811/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB „Atvaisa“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundas, kuriame prašoma iš atsakovės UAB „Atvaisa“ priteisti 215,32 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ teisės aktų nustatyta tvarka yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus“ (redakcija nuo 2009-12-18, Nr. T1-279) (toliau – Nuostatai). Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.aratc.lt. Pareiškėjas nurodo, kad paslaugų teikėju buvo nuo 2007 metų iki 2014 metų, todėl vadovaudamasis Nuostatų 22 p. pareiškėjas išieško nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų. Nuostatų 3 p. apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – tai atliekų turėtojai, visi fiziniai, juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Atsakovas už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2010-04-30 nėra sumokėjęs pareiškėjui 215,32 Eur dydžio vietinės rinkliavos, kuri apskaičiuota vadovaujantis Nuostatais. Pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo, todėl atsakovas privalo laikytis teisės aktų reikalavimų ir mokėti nustatytu laiku ir nustatyto dydžio rinkliavas.

4Atsakovė UAB „Atvaisa“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

5Teismo posėdyje pareiškėjo ir atsakovo atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, laiką ir datą jiems pranešta tinkamai (b. l. 64, 95).

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2008-10-01 iki 2010-04-30 priteisimo.

8Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 str. 2 d. nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 str. 1-2 p. numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 1 d. numato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

9Pagal Nuostatus vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri mokama Nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 p.). Pagal Nuostatų 16-18 p. pareiškėjui pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pagal Registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekėjui, kuris jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos. Pagal 2007-12-14 paslaugų sutarties Nr. 26-07-496, sudarytos tarp Druskininkų miesto administracijos bei UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir UAB „Parama“ (b. l. 9 – 17), 5.1.6 p. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, be kita ko, privalo vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą išieškojimą. Pagal Nuostatų 9 p. pareiškėjas yra paslaugos teikėjas ir turi pareigą išieškoti iš atsakovo nesumokėtą vietinę rinkliavą.

10Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovui nuo 2007-06-06 iki 2010-04-19 nuosavybės teise priklausė žemės administracinis pastatas (duomenys neskelbiami), garažas (duomenys neskelbiami) ir kiemo statiniai (duomenys neskelbiami) (b. l. 23 – 30), todėl pagal Nuostatų 3 p. atsakovas yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų matyti, kad atsakovas, ginčui aktualiu laikotarpiu, nemokėjo vietinės rinkliavos, už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, įsiskolinimas už kiekvieną mėnesį sudarė po 11,33 Eur, todėl laikotarpyje nuo 2008-10-01 iki 2010-04-30 (19 mėnesių) susidarė 215,32 Eur įsiskolinimas (b. l. 20 – 21).

11Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (toliau – LVAT) (LVAT 2010-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, LVAT 2014-01-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014) rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės nesumokėtą vietinę rinkliavą yra pagrįstas.

12Sprendžiant dėl priteistinos rinkliavos dydžio, pažymėtina, kad LVAT praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAI), kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu, yra bendroji teisės norma (LVAT 2012-09-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012). Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ nuostatomis. MAĮ 68 str. 1 d., įtvirtinanti, jog tuo atveju, jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Vadovaujantis LVAT formuojama praktika ir įvertinus nagrinėjamo ginčo pobūdį, spręstina, kad nagrinėjamos bylos kontekste MAĮ 68 str. nustatyto termino skaičiavimo pradžia sietina su pareiškėjo kreipimosi į teismą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo diena (LVAT 2015-04-07 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-746-556/2015). Pažymėtina, kad LVAT savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi pozicijos, kad mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti savo iniciatyva (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.; LVAT 2005-04-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A15-485/2005).

13Pareiškėjo prašoma priteisti vietinės rinkliavos mokesčio suma susidarė už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2010-04-30. Pareiškėjas su pareiškimu dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo į teismą kreipėsi 2015-08-17. Taigi, vadovaujantis nurodytomis nuostatomis, pareiškėjui iš atsakovo priteistina vietinė rinkliava galėjo ir turėjo būti apskaičiuojama už einamuosius (2015 m.) ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus nuo 2015-01-01.

14Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovei UAB „Atvaisa“ už kiekvieną mėnesį buvo priskaičiuota po 11,33 Eur vietinės rinkliavos mokesčio. Laikotarpyje nuo 2008-10-01 iki 2009-12-31 iš viso buvo priskaičiuota 169,95 Eur (11,33 Eur x 15 mėn.) vietinės rinkliavos mokesčio. Taigi, nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl 215,32 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo mažintinas priteisiant pareiškėjui iš atsakovo 45,37 Eur (215,32 - 169,95) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpyje nuo 2010-01-01 iki 2010-04-30.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo skundo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies – iš atsakovo pareiškėjui priteistina 45,37 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-04-30 (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 2 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 127 str., teismas

Nutarė

17pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB „Atvaisa“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo, tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės UAB „Atvaisa“, į. k. 121465733, pareiškėjui UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, į. k. 152010096, 45,37 Eur (keturiasdešimt penkis eurus ir trisdešimt septynis euro centus) nesumokėtos vietinės rinkliavos.

19Likusios pareiškimo dalies netenkinti.

20Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė... 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo UAB... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“... 4. Atsakovė UAB „Atvaisa“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.... 5. Teismo posėdyje pareiškėjo ir atsakovo atstovai nedalyvavo, apie teismo... 6. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų... 8. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 9. Pagal Nuostatus vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu už... 10. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 11. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 12. Sprendžiant dėl priteistinos rinkliavos dydžio, pažymėtina, kad LVAT... 13. Pareiškėjo prašoma priteisti vietinės rinkliavos mokesčio suma susidarė... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovei UAB „Atvaisa“ už kiekvieną... 15. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo skundo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „Atvaisa“, į. k. 121465733, pareiškėjui UAB... 19. Likusios pareiškimo dalies netenkinti.... 20. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...