Byla AS-438-28-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R.G. (B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R.G. (B.) skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5pareiškėja R.G. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

61) pripažinti 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia;

72) pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vado 1998-02-12 įsakymą Nr. 52 K;

83) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją grąžinti pareiškėją į profesinės karo tarnybos kario pareigas pagal turimą karinį laipsnį;

94) priteisti pareiškėjai iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atlyginimą ir kitas išmokas ir išmokėti piniginį skirtumą, kurio pareiškėja negavo nuo 1998-02-12 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-11-14 nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti nagrinėti.

12Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Pareiškėjos reikalavimas dėl 1999-04-06 darbo sutarties Nr. 37 nepriskirtinas administracinio teismo kompetencijai ir turėtų būti nagrinėjamas darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Todėl pareiškėjos skundą dalyje dėl reikalavimo pripažinti 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia atsisakytina priimti kaip neteismingą administraciniam teismui.

13Teismas taip pat nurodė, kad remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teismas pabrėžė, kad pareiškėja prašo pripažinti negaliojančiu 1998-02-12 įsakymą Nr. 52 K, tačiau įstatymo nustatytas terminas skundui paduoti yra praleistas ir pareiškėja neprašo praleisto termino atnaujinti. Todėl teismas pareiškėjos skundą dėl šio reikalavimo taip pat atsisakė priimti. Teismas nurodė ir tai, kad pareiškėjos reikalavimai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir atlyginimo priteisimo išvestiniai iš reikalavimo dėl 1998-02-12 įsakymo Nr. 52 K panaikinimo, todėl, atsisakius priimti šį reikalavimą, atsisakytina priimti ir minėtus reikalavimus dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir atlyginimo priteisimo.

14III.

15Atskiruoju skundu pareiškėja R.G. (B.) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-11-14 nutartį ir perduoti jos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymas (1996 m. rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. I-1584 redakcija) numatė, kad Krašto apsaugos ministras vykdo krašto apsaugos sistemos personalo politiką, priima karius į profesionaliąją karo tarnybą ir visus profesionaliosios karo tarnybos karius išleidžia į atsargą (įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Pareiškėjos teigimu, Krašto apsaugos ministro įsakymo apie profesionalios karo tarnybos sutarties nutraukimą ir atleidimą iš profesionalios karo tarnybos nėra, todėl faktiškai jos statusas atitinka kario statusą. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, būtent spręsti ir nagrinėti skundo reikalavimus – įpareigoti Krašto apsaugos ministeriją grąžinti pareiškėją į profesinės karo tarnybos kario pareigas pagal turimą karinį laipsnį bei priteisti iš Krašto apsaugos ministerijos atlyginimą ir kitas išmokas, kurios nebuvo gautos nuo 1998-02-12 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

172. Net teismui atsisakius nagrinėti skundo reikalavimus pripažinti su pareiškėja sudarytą 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia bei pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vado 1998-02-12 įsakymą Nr. 52 K, anot pareiškėjos, jos statusas vis tiek išlieka analogiškas kario statusui. Todėl, pareiškėjos manymu, visiškai teisėtu skundo reikalavimu laikytinas reikalavimas dėl grąžinimo į profesinės kario tarnybos pareigas ir dėl atlyginimo bei jo skirtumo išmokėjimo. Ginčus šioje dalyje, pareiškėjos teigimu, sprendžia būtent administraciniai teismai.

183. Anot pareiškėjos, net jeigu pirmosios instancijos teismo nutarties išvados dėl bylos teismingumo būtų pripažintos pagrįstomis, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas savo nutartimi pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, jog „paaiškėjus, kad byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui, administracinis teismas nutartimi bylą perduoda atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui“. Kaip pabrėžia pareiškėja, nagrinėjamu atveju teismas ne tik kad neperdavė bylos nagrinėti kitos kompetencijos teismui, bet iš viso atsisakė priimti nagrinėti jos skundą, tokiu būdu užkirsdamas kelią tolesnei bylos eigai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

221) pripažinti 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia;

232) pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vado 1998-02-12 įsakymą Nr. 52 K;

243) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją grąžinti pareiškėją į profesinės karo tarnybos kario pareigas pagal turimą karinį laipsnį;

254) priteisti pareiškėjai iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atlyginimą ir kitas išmokas bei išmokėti piniginį skirtumą, kurio pareiškėja negavo nuo 1998-02-12 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

26Taigi vienas iš pagrindinių pareiškėjos skundo reikalavimų buvo pripažinti negaliojančia 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37, sudarytą su Lietuvos kariuomenės Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vadu (b.l. 8). Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, jog pareiškėjos reikalavimas dėl 1999-04-06 darbo sutarties Nr. 37 pripažinimo negaliojančia yra kilęs iš darbo teisinių santykių ir nepriskirtinas administracinio teismo kompetencijai bei turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

27Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad su šiuo reikalavimu yra neatsiejamai susiję ir visi kiti pareiškėjos skundo reikalavimai (pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vado 1998-02-12 įsakymą Nr. 52 K, įpareigoti grąžinti pareiškėją į profesinės karo tarnybos kario pareigas pagal turimą karinį laipsnį bei priteisti atlyginimą ir kitas išmokas). Kaip nurodo pati pareiškėja ir matyti iš jos pateiktų dokumentų, 1999-04-06 darbo sutartis Nr. 37 su pareiškėja buvo sudaryta po to, kai pareiškėjai 1998 m. vasario mėn. buvo pasiūlytos laisvai samdomo virėjo pareigos ir Panevėžio atskirojo motodesantinio karaliaus Mindaugo bataliono vado 1998-02-12 įsakymu Nr. 52 K pareiškėja paskirta bataliono įgulos Aprūpinimo būrio Maitinimo skyriaus virėja (b.l. 1 - 3). Taigi akcentuotina, jog minėti reikalavimai, susiję su pareiškėjos grąžinimu į profesinės karo tarnybos kario pareigas, galėtų būti tenkinami tik atitinkamai išsprendus klausimą dėl su pareiškėja sudarytos 1999-04-06 darbo sutarties Nr. 37 galiojimo ir jos teisėtumo.

28Tuo tarpu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę, administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, t. y. ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 punktas, 3 straipsnio 1 dalis), kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-09-20 nutartis, priimta byloje S.Š. ir kiti vs. Vilniaus apskrities viršininko administracija, valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialas).

29Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjos keliamas ginčas, visų pirma, yra susijęs su darbo santykiais (darbo sutarties pripažinimu negaliojančia) ir nėra grynai administracinio pobūdžio. Konstatuotina, kad pareiškėjos skundas ir jame keliami reikalavimai nėra teismingi administraciniams teismams, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjos skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pareiškėjai taip pat išaiškintina, kad su šiame skunde keliamais reikalavimais ji turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

30Dėl šių priežasčių pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-11-14 nutartis paliekama galioti nepakeista.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32pareiškėjos R.G. (B.) atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

33Nutarties neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. pareiškėja R.G. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį... 6. 1) pripažinti 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia;... 7. 2) pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 8. 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją grąžinti... 9. 4) priteisti pareiškėjai iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-11-14 nutartimi pareiškėjos... 12. Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio... 13. Teismas taip pat nurodė, kad remiantis Administracinių bylų teisenos... 14. III.... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja R.G. (B.) prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. 1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymas (1996 m. rugsėjo... 17. 2. Net teismui atsisakius nagrinėti skundo reikalavimus pripažinti su... 18. 3. Anot pareiškėjos, net jeigu pirmosios instancijos teismo nutarties... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja kreipėsi su skundu į Vilniaus... 22. 1) pripažinti 1999-04-06 darbo sutartį Nr. 37 negaliojančia;... 23. 2) pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 24. 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją grąžinti... 25. 4) priteisti pareiškėjai iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 26. Taigi vienas iš pagrindinių pareiškėjos skundo reikalavimų buvo... 27. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad su šiuo reikalavimu... 28. Tuo tarpu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę,... 29. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog... 30. Dėl šių priežasčių pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. pareiškėjos R.G. (B.) atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos... 33. Nutarties neskundžiama....