Byla I-3294-968/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant atsakovės atstovams Raimondai Ališauskaitei ir Vytautui Grigaliūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. D. skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

41. Pareiškėjas pateikė teismui skundą (t. I, b. l. 1–11), kuriuo prašo panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – Garbės teismas) 2015-03-26 sprendimą Nr. GT-6(15)-S (toliau – Sprendimas Nr. GT-6(15)-S).

52. Pareiškėjas skundą grindžia šiais argumentais:

62.1. Sprendimu Nr. GT-6(15)-S Garbės teismas pareiškėjui skyrė drausminę nuobaudą – Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. A 000143 galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą. Nuobauda pareiškėjui buvo paskirta dėl pareiškėjo parengtų Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 14-111 (toliau – Ataskaita Nr. 14-111) ir Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 14-108 (toliau – Ataskaita Nr. 14-108). Šis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas.

72.2. Rengiant Ataskaitą Nr. 14-111, buvo išimtinai vadovautasi tik teisės aktais, kurie nustato pareigas vertintojui. Vertinamo turto egzistavimo faktą, kurį vertintojui nustatyti nurodo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – Metodika) 31 punktas, patvirtina ne vien Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) centrinio duomenų banko išrašas, bet ir vizuali vertinamo turto apžiūra bei jos metu padarytos fotonuotraukos ir Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje užfiksuoti duomenys. NTR centrinio duomenų banko išrašo 2.6 punkte yra įrašytas ne pats nekilnojamasis daiktas (pastatas neįregistruotas), o leidimas vykdyti statybos darbus, numatomo statyti pastato pavadinimas ir projektinis pastato užstatytas plotas. Vizualiai apžiūrėjus vertinamą objektą ir išanalizavus Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą buvo akivaizdžiai matyti, kad pastatas yra pastatytas ir įrengtas, t. y. egzistuoja, ir detalus jo aprašymas pateiktas Ataskaitoje Nr. 14-111. Jeigu būtų vadovautasi tik NTR duomenimis, būtų neteisingai nustatytas turto egzistavimo faktas, iškreipta ne tik turto vertė (leidimas statybai nėra materialus turtas ir yra lygus nuliui), bet ir pažeisti pagrindiniai turto vertinimo principai. Nagrinėjamu atveju būtų absurdiška teigti, kad neįregistruotas turtas neturi vertės ir yra neegzistuojantis. Tokiu atveju būtų pažeistos vertinimo užsakovės teisės. Teismų formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad NTR įregistruoti duomenys nebūtinai visuomet yra absoliučiai teisingi ir atspindintys tikrovę. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nekvestionuoja NTR duomenų teisingumo ir nesiekia jų pakeisti. Pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 vertinamo pastato kadastro duomenų nei nustatė, nei keitė, o tik vadovavosi užsakovės pateikta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla bei joje užfiksuotais duomenimis. Pareiškėjas vadovavosi Turto ir verslo pagrindų vertinimo įstatymo (toliau – TVVPĮ) bei Metodikos nuostatomis, neviršijo savo kompetencijos. Pareiškėjas pažymi, kad imperatyvus reikalavimas vadovautis NTR duomenimis Metodikoje yra įtvirtintas tik tais atvejais, kai yra atliekamas masinis vertinimas. Atliekant individualų vertinimą, toks reikalavimas nėra nustatytas, todėl Garbės teismo išvada, kad, nesutampant faktiniams ir teisiškai įregistruotiems duomenims, turi būti vadovaujamasi NTR įregistruotais duomenimis apie nekilnojamąjį turtą, yra nepagrįsta. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Garbės teismo nurodomu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-12-06 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4274-580/2013 negali būti remiamasi, kadangi šios administracinės bylos nėra pagrindo vertinti kaip analogiškos. Metodikos 29 punkto nuostatos vertintojui leidžia rinktis, kokia informacija jis turi vadovautis. Sprendimu Nr. GT-6(15)-S nepagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas Ataskaitą Nr. 14-111 parengė pažeisdamas TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą ir Metodikos 57 bei 58.2 punktus. Rengdamas minėtą ataskaitą, pareiškėjas vadovavosi teisės aktais, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Naudodamasis VĮ Registrų centro rinkos sandorių duomenų baze, parinko pirkimo-pardavimo sandorius, geriausiai atitinkančius vertinamą objektą pagal lokaciją, pastato faktinį naudojimą ir paskirtį, pastato ir žemės sklypo plotus, statybos metus, sienų medžiagas, kitus parametrus. Vertinamas objektas de facto (lot. pagal tikrąją padėtį) yra gyvenamasis namas, atitinkantis statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ įtvirtintą pastato sąvoką ir namo paskirties reikalavimus. Vertinamas objektas buvo lyginamas su analogiškais lyginamaisiais objektais (gyvenamaisiais namais), todėl skirtumų dėl faktinio vertinamo pastato ir lyginamųjų pastatų naudojimo nebuvo. Pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 atliko lyginamųjų objektų sandorių kainų pataisas plotų (dydžio) požiūriu, t. y. buvo nustatyti ploto pataisos koeficientai, atspindintys lyginamojo ir vertinamojo objektų ploto įtaką jų kainų skirtumui; pareiškėjas taip pat nustatė lyginamų pastatų bei žemės sklypų ploto pataisų koeficientus; naudojo 2014 m. masinio vertinimo būdu nustatytą žemės sklypo vidutinę rinkos vertę. Šių duomenų pagrindu buvo apskaičiuota, kad vertinamos žemės sklypo dalies vertė sudaro 10 proc., o pastato – 90 proc. visos namų valdos dalies vidutinės rinkos vertės. Vadovaudamasis šiuo paskirstymu, pareiškėjas apskaičiavo lyginamųjų objektų plotų pataisos koeficientus. Pareiškėjas neturėjo galimybės nustatyti lyginamųjų objektų atskirų daiktų procentinių lyginamųjų svorių namų valdoje dėl ribotos informacijos apie rinkos duomenis (sandorius), kurie VĮ Registrų centro yra pateikiami, nenurodant adreso ir kitų identifikatorių. Nežiūrint į tai, pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 padarė teisingą išvadą; pareiškėjo apskaičiuota vertė nuo paskaičiuotos Garbės teismo skyrėsi tik 4 proc. (iki 15 proc. skirtumas laikytinas priimtinu).

82.3. Dėl Ataskaitos Nr. 14-108 rengimo pareiškėjas motyvuoja, kad pastato baigtumo procentas apibrėžia ne vien tik pastato statybos stadiją, bet ir jo fizinę būklę, kurią nustatyti vertintojui yra privaloma. Pareiškėjas, vadovaudamasis Metodikos 58.2 punktu bei siekdamas objektyviai ir teisingai nustatyti lyginamųjų objektų kainų pataisas pastatų fizinės būklės požiūriu, turėdamas pakankamai žinių vizualiai apžiūrėjus suprasti ir nustatyti vertinamo objekto fizinę būklę vertinimo metu bei veikdamas pagal kompetenciją, naudodamasis viešai prieinama informacija apie UAB „Sistela“ parengtame Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyne nurodytus pastato elementus bei jų lyginamuosius svorius, apskaičiavo pastatą sudarančių elementų procentinį dydį (58 proc.) tam, kad galėtų teisingai ir pagrįstai apskaičiuoti baigtumo pataisos (fizinės būklės) koeficientus lyginamiesiems objektams. Kaip minėta, teisės aktai nenustato imperatyvaus reikalavimo vadovautis tik NTR duomenimis. Pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-108 atliko lyginamųjų objektų sandorių kainų pataisas plotų (dydžio) požiūriu, nustatė lyginamų pastatų bei žemės sklypų ploto pataisų koeficientus; naudojo 2014 m. masinio vertinimo būdu nustatytą žemės sklypo vidutinę rinkos vertę; apskaičiavo, kad vertinamos žemės sklypo dalies vertė sudaro 10 proc., o pastato – 90 proc. visos namų valdos dalies vidutinės rinkos vertės. Šių duomenų pagrindu pareiškėjas apskaičiavo lyginamųjų objektų plotų pataisos koeficientus. Nors dėl ribotos informacijos neturėjo galimybės nustatyti lyginamųjų objektų atskirų daiktų procentinių lyginamųjų svorių, pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-108 padarė teisingą išvadą; pareiškėjo apskaičiuota vertė nuo paskaičiuotos Garbės teismo skyrėsi tik 12 proc. Ataskaitoje Nr. 14-108 taikyta baigtumo pataisa, nustatyta naudojantis viešai prieinama informacija, kaip tai nustatyta Metodikos 29 punkte, todėl yra nustatyta teisingai ir pagrįstai.

92.4. Sprendime Nr. GT-6(15)-S pareiškėjui paskirta nuobauda yra neadekvati, pritaikyta nesilaikant proporcingumo principo bei remiantis neteisinga informacija. Skundžiamame sprendime išvardinti tariami pažeidimai neigiamų pasekmių valstybės ekonominei sistemai nesukėlė. Pareiškėjas turi ilgametę vertinimo patirtį (20 m.), per šį laikotarpį nebuvo baustas. Garbės teismo posėdžio metu pareiškėjas drausminių nuobaudų taip pat neturėjo.

10Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, apie posėdžio datą ir laiką pranešta tinkamai.

113. Atsakovė Turto vertinimo priežiūros tarnyba (toliau – Tarnyba) atsiliepime (t. I, b. l. 46–56) prašo skundą atmesti. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

123.1. Teisės aktai imperatyviai nustato, kad teisingais laikomi tie nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, kurie yra įrašyti viešame registre. Ši nuostata reiškia, kad turto vertintojas, nustatydamas turto vertę, privalo vadovautis viešo registro duomenimis, neatsižvelgdamas į faktiškai esamą, bet teisiškai neįregistruotą situaciją. Duomenys apie pasikeitusią pastato paskirtį (baigtumą, plotą ar kitas savybes) laikomi teisingais tik nuo jų įrašymo viešame registre. Teisės aktai nenustato išimčių, kad kadastro duomenims, esantiems NTR, nesutampant su faktiniais, būtų galima vadovautis faktiniais duomenimis. NTR centriniame duomenų banke esantys duomenys yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo NTR faktą. Todėl pareiškėjas neturėjo jokio pagrindo nesivadovauti duomenimis apie vertinamo gyvenamojo namo baigtumą (paskirtį, plotą), kurie yra nurodyti NTR centrinio duomenų banko duomenų bazėje, ar savo iniciatyva šiuos duomenis keisti.

133.2. Turto vertintojas nėra kompetentingas nustatyti kadastrines nekilnojamojo turto charakteristikas ir atlikti arba tikslinti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus. Turto vertintojas nėra tas subjektas, kurio priimti sprendimai būtų pagrindas vadovautis viešame registre neįregistruotais pastato ploto duomenimis. Atsiliepime pažymima, kad UAB „Laudomus“ matininko R. P. parengtoje vertinamo nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje nurodoma, jog vertinamas pastatas yra ūkinis pastatas su garažu, o ne gyvenamasis namas, kaip teigia pareiškėjas. Todėl nepagrįstas pareiškėjo skundo teiginys, kad jis vadovavosi Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje užfiksuotais duomenimis. Be to, Metodikos 29 punkto požiūriu vertintojas gali naudotis užsakovo jam pateiktais duomenimis tik tuo atveju, jeigu atitinkamos informacijos nėra viešame registre. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2014-08-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A552-12471/2014).

143.3. Ataskaitoje Nr. 14-111 buvo vertintas turtas – ūkinis pastatas su garažu (ne gyvenamasis namas), atitinkamai, ūkinis pastatas nėra analogiškas gyvenamajam namui Metodikos 57 punkto prasme. Atliekant vertinimą, palyginamieji objektai turi būti pasirenkami, atsižvelgiant į tokią vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų paskirtį, kuri yra įregistruota NTR. Akivaizdu, kad pareiškėjo pasirinkti palyginamieji objektai nėra analogiški vertintam turtui. Administraciniai teismai taip pat laikosi pozicijos, kad skirtingų paskirčių objektai nėra lygintini tarpusavyje. Reikiamos informacijos, kuria būtų galima pagrįsti atliekamus skaičiavimus, neturėjimas neatleidžia vertintojo nuo drausminės atsakomybės taikymo. TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktas nustato pareigą vertinimo ataskaitoje pateikti nustatytos vertės pagrindimą, pateikiant skaičiavimus. Kiekvienas skaičius (pataisa, koeficientas, balas ar pan.), tiesiogiai naudojamas vertės skaičiavimuose, turi būti pagrįstas. Vertė, kurios neįmanoma patikrinti, negali būti laikoma pagrįsta. Pareiškėjo argumentai, kad galutinė vertinamo objekto rinkos vertė skirtųsi nežymiai, yra teisiškai nereikšmingi, kadangi Garbės teismas turi teisę ir pareigą vertinti vertės nustatymo pagrįstumą, vertintojo galimai padarytus pažeidimus, tačiau nevertina vertinimo ataskaitose nurodytų verčių teisingumo. Ataskaitos Nr. 14-111 prieduose pateiktas NTR centrinio duomenų banko išrašas, kurio 2.6 punktu pažymėtas vertinamas ūkinis pastatas su garažu (pažymėjimas plane 710), todėl pareiškėjo argumentas, kad viešame registre nėra duomenų apie vertinamą objektą, nepagrįstas. Iš minėto NTR centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad vertinamo objekto naudojimo paskirtis yra pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 111 m2, statusas – neįregistruotas; tai rodo duomenų, kurių pagrindu galima nekilnojamojo turto registracija, trūkumą ir akivaizdų neregistravimo faktą. Vadinasi, Ataskaitoje Nr. 14-111 nurodytas vertinamo pastato baigtumas (100 proc.) yra nepagrįstas

153.4. Ataskaitoje Nr. 14-108 baigtumo pataisos koeficientas nustatomas, lyginant vertinamo objekto (gyvenamojo namo) baigtumą vertinimo metu ir lyginamojo objekto baigtumą jo pardavimo metu. Tačiau pareiškėjas vertinamo turto baigtumą nustatė pagal neįregistruotus duomenis, o tai reiškia, kad dėl iš esmės nepagrįsto baigtumo dydžio, kurio pagrindu nustatyta baigtumo pataisa, negali būti laikomas pagrįstu ir baigtumo pataisos koeficiento dydis.

163.5. Tai, kad pareiškėjas parengė ginčo ataskaitas nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų, reiškia, kad buvo sukeltos neigiamos pasekmės užsakovui ir tretiesiems asmenims (Kauno apylinkės teismui ir VĮ Registrų centrui). Pareiškėjo vertinimo metu padarytų pažeidimų pasekmės parengtoms ataskaitoms yra esminės – nesant esminės informacijos, kurios pagrindu apskaičiuota rinkos vertė, likęs ataskaitų turinys yra beprasmis. Garbės teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo profesinę patirtį ir galiojančių drausminių nuobaudų nebuvimą, neskyrė jam pačios griežčiausios drausminės nuobaudos. Garbės teismas Sprendimą Nr. GT-6(15)-S priėmė visapusiškai išanalizavęs pareiškėjo pateiktus paaiškinimus. Be to, Garbės teismo posėdžio metu pareiškėjas ne kartą pripažino padaręs skundžiamame sprendime nurodytus pažeidimus.

17Teismo posėdyje Tarnybos atstovės, palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teismas konstatuoja:

19Skundas atmestinas.

204. Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad:

214.1. Pareiškėjas 2014-10-27 apžiūrėjęs nekilnojamąjį turtą – 160,87 m2 bendro ploto ūkinį pastatą su garažu 811p (NTR centriniame duomenų banke nuosavybės teisė neįregistruota, išraše pažymėtas 710) (duomenys neskelbtini), 2014-12-04 parengė Ataskaitą Nr. 14-111 (t. I, b. l. 57–87), kurioje, be kita ko, nurodė, kad: vertinimas atliekamas teisminiam ginčui (žr. ataskaitos 1.1 punktą); ataskaita parengta M. B. užsakymu (žr. ataskaitos 1.1 punktą); vertinimo metu, vizualaus apžiūrėjimo pagrindu vertintojas padarė išvadą, kad vertinamas pastatas yra pritaikytas ir naudojamas kaip gyvenamasis namas, t. y. neatitinka pagalbinio ūkio naudojimo paskirties, pastato baigtumas – 100 proc. (žr. ataskaitos 2.5 punktą); objekto vertės nustatymui pasirinkti lyginamieji objektai – gyvenamieji namai; naudojant lyginamąjį metodą nustatyta vertinamo turto vertė – 333 000 Lt (žr. ataskaitos 4 punktą). Ataskaita Nr. 14-111 pateikta Kauno apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2-435-918/2015, kurioje nagrinėjamas civilinis ginčas pagal ieškovų M. B., S. B., N. B. ieškinį atsakovams V. B., S. B. dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo (t. II, b. l. 51, taip pat teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys). S. B. 2015-01-07 paklausimu (t. I, b. l. 177–179) kreipėsi į Tarnybą, prašydamas įvertinti, ar Ataskaita Nr. 14-111 atitinka TVVPĮ reikalavimus. Kauno apylinkės teismas 2015-03-05 pranešimu kreipėsi į Tarnybą, prašydamas pateikti išvadą dėl Ataskaitos Nr. 14-111 (t. II, b. l. 51).

224.2. Pareiškėjas 2014-12-08 apžiūrėjęs nekilnojamąjį turtą – namų valdą, kurią sudaro 0,0869 ha žemės sklypas (duomenys neskelbtini) su 1 179,50 m2 bendro ploto gyvenamuoju namu 1A2p (duomenys neskelbtini), 2014-12-22 parengė Ataskaitą Nr. 14-108 (t. I, b. l. 123–151), kurioje, be kita ko, nurodė, kad: ataskaita parengta A. A. užsakymu (žr. ataskaitos 1.1 punktą); vertinamą objektą sudaro žemės sklypas su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu bei kiemo statiniais; pastato baigtumas – 100 proc., tačiau vizualaus apžiūrėjimo pagrindu vertintojas padarė išvadą, kad vertinamas pastatas vertinimo dieną yra nebaigtas statyti ir pagal savo pagrindinę naudojimo paskirtį funkcionuoti negali, siekiant nustatyti jo rinkos vertę, reikia apskaičiuoti faktinį baigtumo procentą (žr. ataskaitos 2.5 punktą); naudojant lyginamąjį metodą nustatyta vertinamo turto vertė – 644 000 Lt (žr. ataskaitos 4 punktą). Ataskaita Nr. 14-108 kartu su 2015-01-07 prašymu pakeisti nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini) vidutinę rinkos vertę pateikta VĮ Registrų centrui (t. I, b. l. 188). VĮ Registrų centras 2015-01-20 raštu Nr. (1.12.3)s-356 kreipėsi į Tarnybą, prašydamas pateikti išvadą dėl Ataskaitos Nr. 14-108 (t. I, b. l. 187).

234.3. Tarnyba 2015-03-26 Garbės teismui surašė išvadą Nr. T-10(15)-I „Dėl UAB „Laudomus“ vardu parengtos Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 14-111 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“ (t. II, b. l. 79–82) ir išvadą Nr. RC-1(15) „Dėl Nekilnojamojo turto (namų valdos) (duomenys neskelbtini) vertinimo ataskaitos Nr. 14-108 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytiems reikalavimams“ (t. II, b. l. 83–85). Garbės teismas 2015-03-26 vykusiame posėdyje (posėdžio protokolas Nr. GT-8(15)-P) (t. II, b. l. 66–69) priėmė skundžiamą Sprendimą Nr. GT-6(15)-S (t. II, b. l. 70–78), nutarė pareiškėjui skirti drausminę nuobaudą – kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą.

245. Šioje byloje ginčas kilo dėl Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-6(15)-S, kuriuo konstatuota, kad pareiškėjas atlikęs turto vertinimą ir dėl šio vertinimo parengęs Ataskaitas Nr. 14-111 ir 14-108 pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą (turto arba verslo vertinimo ataskaitoje turi būti nurodytas turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus) ir Metodikos 29 punktą (vertintojas vertindamas naudojasi informacija, kuri jam yra pateikta ir (arba) viešai prieinama, rodanti padėtį iki turto arba verslo vertinimo dienos ir vertinimo metu), 57 punktą (lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui), 58.2 punktą (taikant lyginamąjį metodą, įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu) ir 62.4 punktą (turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus), todėl pareiškėjui skirta drausminė nuobauda – 2000-04-21 išduoto Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. A 000143 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis) galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas.

256. Pareiškėjo nuomone, Sprendimas Nr. GT-6(15)-S yra neteisėtas iš esmės, o jam skirta nuobauda yra neadekvati ir neproporcinga. Ginčo dėl procedūrinių normų taikymo iš esmės byloje nėra, todėl teismas šiame sprendime dėl to nepasisakys. Šiame kontekste paminėtina, kad pareiškėjo skunde nurodytas argumentas, kad jam buvo atsiųsta Tarnybos patvirtinta skundžiamo sprendimo kopija, dėl ko jis negalėjo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikti notariškai patvirtintos sprendimo kopijos, vertintinas kaip neesminis ir neturintis teisinės reikšmės sprendžiant dėl Sprendimo Nr. GT-6(15)-S teisėtumo ir pagrįstumo.

26Dėl Sprendime Nr. GT-6(15)-S nustatytų pažeidimų

277. Garbės teismas Sprendime Nr. GT-6(15)-S konstatavo, kad pareiškėjas, atlikęs turto vertinimą ir dėl šio vertinimo parengęs Ataskaitas Nr. 14-111 ir 14-108, padarė šiuos pažeidimus: Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 vertinamo turto rinkos vertę nustatė, remdamasis faktiniais, o ne NTR įregistruotais duomenimis apie vertinamą nekilnojamąjį turtą, ir taip pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą, Metodikos 29 punktą (toliau – Pirmasis pažeidimas); Ataskaitoje Nr. 14-111 neatskleidė lyginamojo metodo esmės, kadangi turto rinkos vertės skaičiavimui pasirinko palyginamuosius objektus, kurie nėra analogiški vertinamam turtui, nors šių objektų skirtumai nebuvo įvertinti, ir taip pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą, Metodikos 57, 58.2 punktus (toliau – Antrasis pažeidimas); Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 nepagrindė ploto ir baigtumo koeficientų, kurių pagrindu apskaičiuota galutinė vertinamo turto rinkos vertė, ir taip pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą, Metodikos 62.4 punktą (toliau – Trečiasis pažeidimas).

288. Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 lyginamuoju metodu buvo vertinta turto rinkos vertė, todėl jose turėjo būti apskaičiuota pinigų suma, už kurią vertintas turtas galėtų būti perduotas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų (TVVPĮ 2 straipsnio 10 dalis).

299. Sprendžiant dėl to, ar skundžiamame sprendime teisėtai ir pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas padarė Pirmąjį pažeidimą, būtina nustatyti, ar ginčijamais atvejais pareiškėjas nustatydamas vidutinę rinkos vertę privalėjo remtis NTR duomenimis, kai jie nesutampa su faktine padėtimi.

309.1. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai (žr., t. I, b. l. 68, 85–86, 133, 150) patvirtina, kad Garbės teismas ginčijamame sprendime pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas: vertinamą turtą, kuris pagal NTR centrinio duomenų banko išrašą yra ūkinis pastatas su garažu (pagalbinio ūkio paskirtis), Ataskaitoje Nr. 14-111 prilygino gyvenamajam namui; Ataskaitoje Nr. 14-111 konstatavo, kad vertinamo ūkinio pastato su garažu baigtumas yra 100%, nors iš pateikto NTR centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad duomenys apie minėto pastato baigtumą NTR neįregistruoti; Ataskaitoje Nr. 14-111 nurodė, kad vertinamo pastato plotas yra 160,87 m2, nors iš pateikto NTR centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad NTR minėtas plotas neįregistruotas ir nurodytas tik užstatytas plotas – 111 m2; Ataskaitoje Nr. 14-108 konstatavo, kad vertinamo gyvenamojo namo baigtumas – 58 proc., nors iš pateikto NTR centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad jo baigtumas – 100 proc. Šių faktinių aplinkybių pareiškėjas neneigia, tačiau jis teigia, kad tokiais veiksmais jis neviršijo savo kompetencijos, nes imperatyvus reikalavimas vadovautis NTR duomenimis Metodikoje yra įtvirtintas tik tais atvejais, kai yra atliekamas masinis vertinimas, o, atliekant individualų vertinimą, toks reikalavimas nėra nustatytas.

319.2. Nagrinėjamoje byloje taikant Metodikos 29 punktą, pagal kurį vertintojas vertindamas naudojasi informacija, kuri jam yra pateikta ir (arba) viešai prieinama, rodanti padėtį iki turto arba verslo vertinimo dienos ir vertinimo metu, ir aiškinant jame įtvirtintą teisinį reguliavimą, reikšminga yra tai, kad Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108, kurios buvo rengiamos, atitinkamai, teisminiam ginčui ir apmokestinamajai vertei nustatyti, nurodyta nekilnojamojo turto vertė turėjo atspindėti ir šio turto pardavimo rinkos kainą. Šiuo atveju vertintų nekilnojamųjų daiktų rinkos kaina tiesiogiai susijusi su jų teisinu statusu, turinčiu (galinčiu turėti) įtakos juos parduodant. Teismo nuomone, nekilnojamojo daikto teisinis statusas tiesiogiai priklauso nuo to, ar konkretus nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas viešame registre, taip pat nuo kitų reikšmingų su konkrečiu nekilnojamuoju daiktu susijusių juridinių faktų, įskaitant ir tokias jo charakteristikas kaip plotas, baigtumas, paskirtis. Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.259 straipsnyje nustatyta, kad daiktai, teisių į juos suvaržymai, daiktinės teisės ir juridiniai faktai laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys teisės aktų nustatyta tvarka įrašomi viešame registre. CK 4.262 straipsnyje, kuriame įtvirtintas registro duomenų teisinis statusas, nustatyta, jog įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Pasikeitusios nekilnojamojo daikto charakteristikos (plotas, baigtumas, paskirtis) laikomos teisingomis tik nuo jų įrašymo viešame registre. Teisės aktuose nėra jokių išimčių, kad kadastro duomenims, esantiems NTR, nesutampant su faktiniais, būtų galima vadovautis faktiniais duomenimis. Taigi visi viešuose registruose, taip pat ir NTR, įregistruoti ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyti duomenys apie nekilnojamuosius daiktus, įskaitant ir tokias jo charakteristikas kaip plotas, baigtumas, paskirtis, rodo padėtį iki tokio turto vertinimo dienos ir vertinimo metu, atskleidžia nekilnojamojo turto teisinį statusą ir turi tiesioginę įtaką nustatant jo rinkos vertę. Vadinasi, Metodikos 29 punkto nuostata reiškia, jog vertintojas gali naudotis jam užsakovo pateiktais duomenimis tuo atveju, jeigu atitinkamos informacijos nėra viešame registre arba jeigu tokia informacija yra nuginčijama įstatymų nustatyta tvarka.

329.3. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Garbės teismas, nustatęs, kad pareiškėjas ginčijamose ataskaitose nesivadovavo tuo metu galiojusiais NTR duomenimis ir nekilnojamąjį turtą vertino pakeitęs reikšmingas jo rinkos vertės nustatymui charakteristikas, t. y. duomenis apie vertinamo nekilnojamojo daikto plotą, baigtumą, paskirtį, teisėtai ir pagrįstai Sprendime Nr. GT-6(15)-S konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Metodikos 29 punktą. Tai konstatavus pareiškėjo teiginiai, kuriais jis grindžia savo poziciją, kad turto vertintojas gali remtis tik faktiniu vertinamojo turto apžiūrėjimu ir nesivadovauti NTR duomenimis, vertintini kritiškai. Remiantis tais pačiais argumentais, kaip nepagrįstas atmestinas ir pareiškėjo teiginys, kad teisės aktuose nėra įtvirtintas reikalavimas atliekant individualų vertinimą vadovautis NTR duomenimis, nes toks reikalavimas Metodikoje yra įtvirtintas tik tais atvejais, kai yra atliekamas masinis vertinimas.

3310. Garbės teismas skundžiamame sprendime Antrąjį pažeidimą grindžia tuo, kad pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 vertinamą turtą – žemės sklypą su ūkiniu pastatu ir garažu (paskirtis – negyvenamosios paskirties pastatai) lygina su žemės sklypais su gyvenamaisiais namais (paskirtis – gyvenamosios paskirties objektai) ir taip pažeidžia Metodikos 57, 58.2 punktus.

3410.1. Nustatyta, kad Ataskaita Nr. 14-111 parengta taikant lyginamąjį metodą, todėl ji turėjo atitikti teisinį reguliavimą, įtvirtintą Metodikos 57 punkte, kuriame nustatyta, kad lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui, ir 58.2 punkte, kuriame nustatyta, kad, taikant lyginamąjį metodą, įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu. Tai, kad Ataskaitoje Nr. 14-111 vertinamas turtas – žemės sklypas su ūkiniu pastatu ir garažu (paskirtis – negyvenamosios paskirties pastatai) lyginamas su žemės sklypais su gyvenamaisiais namais (paskirtis – gyvenamosios paskirties objektai) matyti ir iš Ataskaitos Nr. 14-111 turinio (žr., pvz., t. I, b. l. 70), šios faktinės aplinkybės neginčija ir pareiškėjas. Pareiškėjo nuomone, vertinamas ūkinis pastatas su garažu yra analogiškas turtas gyvenamiesiems pastatams, nes yra pritaikytas gyventi.

3510.2. Šiame sprendime konstatuota, kad pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 nesivadovavo tuo metu galiojusiais NTR duomenimis ir, pažeisdamas Metodikos 29 punktą, nekilnojamąjį turtą vertino pakeitęs reikšmingas jo rinkos vertės nustatymui charakteristikas. Konstatuota ir tai, kad Ataskaitoje Nr. 14-111 vertintų nekilnojamųjų daiktų rinkos kaina tiesiogiai susijusi su jų teisiniu statusu, turinčiu (galinčiu turėti) įtakos juos parduodant, o toks teisinis statusas tiesiogiai priklauso nuo to, ar konkretus nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas viešame registre, taip pat nuo kitų reikšmingų su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susijusių juridinių faktų, įskaitant ir tokias jo charakteristikas kaip plotas, baigtumas, paskirtis. Kaip matyti, pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111 vertinamą turtą – žemės sklypą su ūkiniu pastatu ir garažu (paskirtis – negyvenamosios paskirties pastatai) lygina su žemės sklypais su gyvenamaisiais namais (paskirtis – gyvenamosios paskirties objektai) visiškai nevertindamas, kokią įtaką vertinamo (lyginamojo) turto rinkos kainai gali turėti aplinkybė, kad šis turtas NTR įregistruotas kaip ūkinis pastatas su garažu (pagalbinio ūkio paskirtis), kad NTR nėra duomenų apie pastato baigtumą, kad NTR pastato plotas neįregistruotas ir nurodytas tik užstatytas plotas – 111 m2.

3610.3. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Garbės teismas, pagrįstai nustatė, jog gyvenamieji namai (paskirtis – gyvenamosios paskirties objektai) nelaikytini analogišku ar panašiu turtu Ataskaitoje Nr. 14-111 vertintam turtui, todėl teisėtai ir pagrįstai Sprendime Nr. GT-6(15)-S konstatavo, kad pareiškėjas, juos lygindamas, pažeidė Metodikos 57, 58.2 punktus.

3711. Trečiasis pažeidimas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 nepagrindė ploto ir baigtumo koeficientų, kurių pagrindu apskaičiuota galutinė vertinamo turto rinkos vertė, ir taip pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą, pagal kurį turto arba verslo vertinimo ataskaitoje turi būti nurodytas turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus, ir Metodikos 62.4 punktą, pagal kurį turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus. Iš Ataskaitų Nr. 14-111 ir 14-108 turinio matyti, kad nustatant turto vertę buvo taikyti ploto ir baigtumo koeficientai (t. I, 71–72, 137, 139), kurie, atitinkamai, taikyti vertinant palyginamuosius objektus, tačiau pareiškėjas, pažeisdamas Metodikos 29 punktą, Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 nesivadovavo tuo metu galiojusiais NTR duomenimis, kurie neabejotinai buvo reikšmingi ir turėjo įtakos nustatant rinkos kainą. Šios aplinkybės Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 nebuvo įvertintos nustatant ir taikant ploto ir baigtumo koeficientus (t. I, 71–72, 137, 139), jos neatsispindi konkrečiuose skaičiavimuose. Vadinasi, Garbės teismas, pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 nepagrindė ploto ir baigtumo koeficientų, kurių pagrindu apskaičiuota galutinė vertinamo turto rinkos vertė, todėl teisėtai ir pagrįstai Sprendime Nr. GT-6(15)-S konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą, Metodikos 62.4 punktą.

38Dėl skirtos drausminės nuobaudos dydžio

3912. Pareiškėjas teigia, kad Sprendimu Nr. GT-6(15)-S jam paskirta nuobauda yra neadekvati, pritaikyta nesilaikant proporcingumo principo. Jis nurodo, kad skundžiamame sprendime išvardinti tariami pažeidimai neigiamų pasekmių valstybės ekonominei sistemai nesukėlė, kad pareiškėjas turi ilgametę vertinimo patirtį (20 m.), per šį laikotarpį nebuvo baustas.

4013. Pagal TVVPĮ 29 straipsnio 4 dalį už pažeidimus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, turto arba verslo vertintojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: pastaba; papeikimas; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla laikinas apribojimas ir kvalifikacijos patikrinimas; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla panaikinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2000-12-06, 2001-10-02, 2004-01-26, 2005-11-03, 2005-11-10, 2008-01-21 nutarimai). Tai nurodoma ir LVAT praktikoje (žr., pvz., 2014-04-29 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-565/2014).

4114. Garbės teismas skundžiamu sprendimu sustabdė pareiškėjui 2000-04-21 išduoto Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. A 000143 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis) galiojimą ir numatė kvalifikacijos patikrinimą. Kaip matyti iš Sprendimo Nr. GT-6(15)-S turinio, parinkdamas drausminę nuobaudą, Garbės teismas iš esmės atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas vertinamų objektų rinkos vertes nustatė remdamasis faktiniais, o ne NTR įregistruotais duomenimis apie vertinamą nekilnojamąjį turtą, Ataskaitoje Nr. 14-111 lyginamasis metodas pritaikytas pažeidžiant šio metodo esmę, nepagrįsti ploto ir baigtumo pataisos koeficientai, kurių pagrindu apskaičiuota galutinė vertinamo turto rinkos vertė, vertinimas atliktas ir Ataskaita Nr. 14-111 parengta teisminiam ginčui, vertinimas atliktas ir Ataskaita Nr. 14-108 parengta apmokestinimo tikslu. Konstatavo, kad turto vertės nustatymo nepateikimas ataskaitoje laikytinas grubiu turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimu, o tokio pobūdžio pažeidimai negali būti toleruojami. Nurodė, kad pareiškėjo veiksmai rengiant Ataskaitas sudaro pagrindą abejoti jo kvalifikacija ir profesionalumu, todėl nagrinėjamu atveju ši nuobauda yra tikslingiausia, kadangi kvalifikacijos patikrinimo metu pareiškėjui laikant turto vertintojo kvalifikacijos egzaminą, bus sudaryta galimybė įsitikinti, ar jo kompetencija atitinka turimą kvalifikaciją. Garbės teismas, skirdamas tokią drausminę nuobaudą – kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą – siekė ne tik nubausti pareiškėją, bet ir užkirsti kelią naujų pažeidimų darymui. Tarnybos atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjo vertinimo metu padarytų pažeidimų pasekmės parengtoms ataskaitoms yra esminės – nesant esminės informacijos, kurios pagrindu apskaičiuota rinkos vertė, likęs ataskaitų turinys yra beprasmis. Taip pat tai, kad Garbės teismas pačios griežčiausios drausminės nuobaudos pareiškėjui neskyrė, atsižvelgdamas į pareiškėjo profesinę patirtį ir galiojančių drausminių nuobaudų nebuvimą ir į tai, kad Garbės teismo posėdžio metu pareiškėjas ne kartą pripažino padaręs skundžiamame sprendime nurodytus pažeidimus.

4215. Teismas, įvertinęs Sprendime Nr. GT-6(15)-S nustatytų pažeidimų pobūdį, nurodytus motyvus, kuriais remiantis parinkta drausminė nuobauda, daro išvadą, kad Garbės teismo paskirta drausminė nuobauda pareiškėjui yra adekvati ir proporcinga padarytiems pažeidimams. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant pareiškėjo padarytų pažeidimų sunkumą ir pareiškėjui skirtos drausminės nuobaudos adekvatumą, pagrįstumą, reikšminga yra tai, kad rengiant Ataskaitas Nr. 14-111 ir 14-108 padaryti pažeidimai buvo naudingi turto vertinimo užsakovams, pirmuoju atveju padidinant vertinamojo turto rinkos vertę, antruoju – sumažinant).

4316. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimas Nr. GT-6(15)-S yra teisėtas ir pagrįstas, o juo skirta drausminė nuobauda yra adekvati ir proporcinga. Todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

44Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127, 129 straipsniais, teismas

Nutarė

45pareiškėjo R. D. skundą atmesti.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. 1. Pareiškėjas pateikė teismui skundą (t. I, b. l. 1–11), kuriuo prašo... 5. 2. Pareiškėjas skundą grindžia šiais argumentais:... 6. 2.1. Sprendimu Nr. GT-6(15)-S Garbės teismas pareiškėjui skyrė drausminę... 7. 2.2. Rengiant Ataskaitą Nr. 14-111, buvo išimtinai vadovautasi tik teisės... 8. 2.3. Dėl Ataskaitos Nr. 14-108 rengimo pareiškėjas motyvuoja, kad pastato... 9. 2.4. Sprendime Nr. GT-6(15)-S pareiškėjui paskirta nuobauda yra neadekvati,... 10. Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, apie posėdžio datą ir laiką... 11. 3. Atsakovė Turto vertinimo priežiūros tarnyba (toliau – Tarnyba)... 12. 3.1. Teisės aktai imperatyviai nustato, kad teisingais laikomi tie... 13. 3.2. Turto vertintojas nėra kompetentingas nustatyti kadastrines nekilnojamojo... 14. 3.3. Ataskaitoje Nr. 14-111 buvo vertintas turtas – ūkinis pastatas su... 15. 3.4. Ataskaitoje Nr. 14-108 baigtumo pataisos koeficientas nustatomas, lyginant... 16. 3.5. Tai, kad pareiškėjas parengė ginčo ataskaitas nesilaikydamas teisės... 17. Teismo posėdyje Tarnybos atstovės, palaikė atsiliepime išdėstytą... 18. Teismas konstatuoja:... 19. Skundas atmestinas.... 20. 4. Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad:... 21. 4.1. Pareiškėjas 2014-10-27 apžiūrėjęs nekilnojamąjį turtą – 160,87... 22. 4.2. Pareiškėjas 2014-12-08 apžiūrėjęs nekilnojamąjį turtą – namų... 23. 4.3. Tarnyba 2015-03-26 Garbės teismui surašė išvadą Nr. T-10(15)-I... 24. 5. Šioje byloje ginčas kilo dėl Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-6(15)-S,... 25. 6. Pareiškėjo nuomone, Sprendimas Nr. GT-6(15)-S yra neteisėtas iš esmės,... 26. Dėl Sprendime Nr. GT-6(15)-S nustatytų pažeidimų... 27. 7. Garbės teismas Sprendime Nr. GT-6(15)-S konstatavo, kad pareiškėjas,... 28. 8. Ataskaitose Nr. 14-111 ir 14-108 lyginamuoju metodu buvo vertinta turto... 29. 9. Sprendžiant dėl to, ar skundžiamame sprendime teisėtai ir pagrįstai... 30. 9.1. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai (žr., t. I, b. l. 68, 85–86, 133,... 31. 9.2. Nagrinėjamoje byloje taikant Metodikos 29 punktą, pagal kurį... 32. 9.3. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Garbės... 33. 10. Garbės teismas skundžiamame sprendime Antrąjį pažeidimą grindžia... 34. 10.1. Nustatyta, kad Ataskaita Nr. 14-111 parengta taikant lyginamąjį... 35. 10.2. Šiame sprendime konstatuota, kad pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 14-111... 36. 10.3. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Garbės... 37. 11. Trečiasis pažeidimas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas Ataskaitose Nr.... 38. Dėl skirtos drausminės nuobaudos dydžio... 39. 12. Pareiškėjas teigia, kad Sprendimu Nr. GT-6(15)-S jam paskirta nuobauda... 40. 13. Pagal TVVPĮ 29 straipsnio 4 dalį už pažeidimus, nurodytus šio... 41. 14. Garbės teismas skundžiamu sprendimu sustabdė pareiškėjui 2000-04-21... 42. 15. Teismas, įvertinęs Sprendime Nr. GT-6(15)-S nustatytų pažeidimų... 43. 16. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimas Nr.... 44. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 45. pareiškėjo R. D. skundą atmesti.... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...