Byla I-303-414/2009
Dėl sklypo ribų keitimo ir servituto suprojektavimo, tretysis suinteresuotas asmuo M. N

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio kolegijos teisėjų Janinos Vitunskienės ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjai D. K. , jos atstovei adv. Virginijai Limantienei, Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovams Petrui Tumai ir Odetai Albrektaitei, M. N. atstovui R. S. , viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos D. K. patikslintą skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, dėl sklypo ribų keitimo ir servituto suprojektavimo, tretysis suinteresuotas asmuo M. N. ,

Nustatė

2D. K. ir jos atstovė prašė panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2006 10 30 įsakymą Nr. ŽŠ-772 Dėl Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimo bei Marijampolės apskrities viršininko 1999 12 23 įsakymo Nr. 442-ŽŠ dalinio patikslinimo ir įpareigoti atsakovą suformuoti namų valdos sklypo, esančio Sodybų g. 7, Griškabūdžio miestelyje, Šakių rajone, ribas, atitinkančias šio sklypo raudonųjų linijų planą ir Statybos įstatymo reikalavimus. Atstovė paaiškino, kad ginčijamu įsakymu buvo pakeistos pareiškėjos naudojamo sklypo ribos ir daliai sklypo buvo suprojektuotas servitutas. Ji mano, kad M. N. turi galimybę įvažiavimą į savo namų valdą įsirengti savo sklypo sąskaita ir servitutas pareiškėjos sklypo daliai nereikalingas, kaip ir jai nereikalingas servitutas M. N. sklypo daliai, nes pareiškėja yra nusipirkusi Sodybų gatvės Nr. 5 pažymėtame sklype esančius pastatus ir turi teisę išpirkti nurodytą namų valdos sklypą, todėl naudojasi atskiru nuo sklypo Nr. 9 įvažiavimu esančiu sklypo Nr. 5 pakraštyje prie ribos su sklypu Nr. 7. Be to, 2006-09-07 Marijampolės apskrities viršininkas raštu Nr. SD-11-1686 informavo pareiškėją, kad projekto autorė įpareigota atlikti namų valdos sklypo suformavimo darbus suprojektuojant atskirus įvažiavimus į 7 ir 9 sklypą. Šiame rašte atsakovas pripažino, kad nustatyti servitutą įvažiavimui į šiuos sklypus yra netikslinga. Atstovė pabrėžė, keičiant sklypų ribas kaip numatyta skundžiamame įsakyme būtų pažeistas LR Statybos įstatymo reikalavimas, nes pagal ribų pakeitimo projektą sklypo riba numatoma 1,5 metro nuo esamo ūkinio pastato, o pagal Statybos įstatymo reikalavimus ji negali būti arčiau kaip 3 metrai. Be to priartinus sklypo ribą prie ūkinio pastato nebūtų galima jo tinkamai eksploatuoti, nes ūkio pastato durys sklypo ribos pusėje ir prie jų būtų negalimas privažiavimas. Tai matyti pagal UAB "Geotakas" paruoštą geodezinių matavimų sklypo planą ir numatomų pakeitimų projektą. Be to, suprojektuodamas servitutą pareiškėjos naudojamo namų valdos sklypo daliai ir M. N. priklausančio namų valdos sklypo daliai atsakovas pažeidė LR CK 4.124 straipsnio 3 dalies, LR Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 6 straipsnio reikalavimus, nes nei pareiškėja, nei Sodų 9 valdos naudotojai nustatyti servitutą neprašė.

3Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovai prašė skundą atmesti. Jie paaiškino, kad Marijampolės apskrities viršininko 1999-12-23 įsakymu Nr. 442 ŽŠ patvirtintame Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotiems žemės ūkio paskirties ir ne žemės ūkio paskirties (namų valdų) žemės sklypams buvo nustatvtos žemės sklypų ribos, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, žemės servitutai ir kiti apribojimai. Atstovai pažymėjo, kad projekto autorė minėtame projekte prie suprojektuotų žemės sklypų projekto plane pažymėjo esamus privažiavimo kelius ir suprojektavo privažiavimo kelius prie naujai suprojektuotų žemės sklypų tose vietose kur esamų kelių nebuvo. Šiame projekte suformuotas pravažiavimo keliukas Sodybų gatvėje tarp namų valdų Nr. 7 ir Nr. 9 buvo bendro naudojimo, todėl atkuriant nuosavybės teises į namų valdą Sodybų g. 9, minėtas keliukas buvo paliktas už suformuoto žemės sklypo ribos iš rytinės sklypo pusės. Atsižvelgiant į tai, kad Sodybų gatvėje tarp namų valdų Nr. 7 ir Nr. 9 žemės sklypų esantis privažiavimas kaip bendro naudojimo kelias iš esmės pasidarė nereikalingas ir naudojamas tik kaip įvažiavimas į 7 ir 9 namų valdas Sodybų gatvėje, todėl Marijampolės apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento pavedimu Šakių rajono žemėtvarkos skyrius parengė Marijampolės apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 442- ŽŠ patikslinimą, dalinai patikslinant Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotų sklypų Nr. 232-14 (Sodybų g. 9) ir Nr. 259-1 (Sodybų g. 7) ribas, kad šiuos sklypus skirianti riba eitų įvažiavimo ašimi ir papildomai būtų įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei servitutas. Šakių rajono žemėtvarkos skyrius parengė ir Marijampolės apskrities viršininkas 2006-10-30 įsakymu Nr. ŽŠ-772 patvirtino Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimą bei Marijampolės apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 442 ŽŠ dalinį patikslinimą.

4M. N. atstovas prašė skundą atmesti, nes į namų valdą Sodybų g. 9 galima patekti tik ginčijamu keliu.

5Skundas paliktinas nenagrinėtas.

6Prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais -turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją (Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d.). Iš pareiškėjos patikslinto skundo matyti, kad ji nesutinka su Marijampolės apskrities viršininko administracijos administraciniu aktu, susijusiu su Griškabūdžio kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimu bei jo tikslinimu toje dalyje, kur per jos valdomą sklypą Sodų g. 7 ir M. N. valdomą sklypą Sodų g. 9 numatytas bendras įvažiavimas į Sodų g. 7 ir 9 sklypus, kad šiuos sklypus skirianti riba eitų įvažiavimo ašimi ir šių sklypų ašine linija suprojektuotas servitutas ( bl. 29, 37, 39, 42-43, 50).

7Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija (t. y. Nacionalinė žemės tarnyba). Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Darytina išvada, kad skundžiant administracinius aktus dėl žemėtvarkos projekto pakeitimo privalu pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Tokią praktiką, sprendžiant skundų dėl žemėtvarkos projektų priėmimo klausimą, formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2008 m. rugpjūčio 14 nutartis byloje Nr. AS-756-445/2008, 2006 m. spalio 27 d. nutartis byloje Nr. AS5-434/2006, 2006 m. lapkričio 3 d. nutartis byloje Nr. AS6-571/2006, 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis byloje Nr. AS11 -375/2007).

8Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą ir pažymėjo, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Si nuostata taip pat įtvirtinta jau minėta Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.).

9Byloje nėra duomenų, jų nepateikta ir teismo posėdžio metu, kad D. K. laikėsi išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, dar galima šia tvarka pasinaudoti, todėl skundas paliktinas nenagrinėtas, nes skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą suformuoti namų valdos sklypo, esančio Sodybų g. 7, Griškabūdžio miestelyje, Šakių rajone, ribas, atitinkančias šio sklypo raudonųjų linijų planą ir Statybos įstatymo reikalavimus, nėra savarankiškas, o susijęs su reikalavimu panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2006 10 30 įsakymą Nr. ŽŠ-772 Dėl Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimo bei Marijampolės apskrities viršininko 1999 12 23 įsakymo Nr. 442-ŽŠ dalinio patikslinimo.

10Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1d. 1 p., 104 str.,

Nutarė

11Patikslintą skundą, panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2006 10 30 įsakymą Nr. ŽŠ-772 Dėl Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimo bei Marijampolės apskrities viršininko 1999 12 23 įsakymo Nr. 442-ŽŠ dalinio patikslinimo ir įpareigoti atsakovą suformuoti namų valdos sklypo, esančio Sodybų g. 7, Griškabūdžio miestelyje, Šakių rajone, ribas, atitinkančias šio sklypo raudonųjų linijų planą ir Statybos įstatymo reikalavimus, palikti nenagrinėtą.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai