Byla 2-208-665/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čerešekevičienė, sekretoriaujant Olgai Saveljevai, viešame teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „JUMSTA“ ieškinį atsakovui UAB „LABANORO AMATAI“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

22013 m. vasario 13 d. teisme gauta bylos šalių sudaryta taikos sutartis, kuria prašoma ją patvirtinti ir nutraukti civilinės bylos Nr. 2-208-665/2013 nagrinėjimą. Nurodoma, jog šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

3Šalys į teismo posėdį neatvyko.

4Preliminarus sprendimas panaikinamas, taikos sutartis, sudaryta šioje civilinėje byloje tarp šalių, tvirtintina bei civilinės bylos nagrinėjimas nutrauktinas. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „JUMSTA“ ieškinį atsakovui UAB „LABANORO AMATAI“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškinį tenkino, priteisė ieškovo UAB „JUMSTA“ naudai iš atsakovo UAB „LABANORO AMATAI“ 106071,08 Lt skolos, 506,97 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3316,00 Lt (bylinėjimosi išlaidų (1566 Lt žyminio mokesčio ir 1750 Lt atstovavimo išlaidų) (b.l. 35-37). Civilinės bylos nagrinėjimo metu 2013 m. vasario 13 d. teisme gautas šalių prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį bei nutraukti civilinės bylos nagrinėjimą, ieškovui ir atsakovui yra žinomos civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Sutinkamai su LR CPK 42 str. 1 d. nuostatomis, šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos (LR CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutartis tvirtintina, nes šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.), teismo priimtas preliminarus sprendimas panaikinamas, o civilinės bylos nagrinėjimas LR CPK 293 str. 5 p. pagrindu nutrauktinas (LR CPK 430 str. 9 d.).

6Sutinkamai su LR CPK 87 str. 2 d. nuostatomis, ieškovui grąžintina 75? sumokėto 1566,00 Lt žyminio mokesčio sumos, t.y. 1174,50 Lt (b.l. 7).

7Vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 100 str., 140 str. 3 d., 4 d., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

8Patvirtinti tarp ieškovo UAB „JUMSTA“ ir atsakovo UAB „LABANORO AMATAI“ 2012-02-12 sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

9„Švenčionių rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. Nr. 2-208-665/2013 šalys: ieškovas UAB „JUMSTA“, juridinio asmens kodas 300631239, buveinės adresas: Akacijų g. 32, Skaidiškių k., 13268 Vilniaus r. sav., adresas korespondencijai: A. Goštauto g. 4, 01106 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Ž. B., ir atsakovas UAB „LABANORO AMATAI“, juridinio asmens kodas 302541000, buveinės adresas Labanoro mstl., 18235 Švenčionių r. sav., atstovaujamas direktorės Jūratės Kiauleikienės: besivadovaudamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str., 140 str. ir 293 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 str. – 9.986 str. ir atsižvelgdamos į tai, kad: – 2011 m. lapkričio 4 dieną tarp Šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią Ieškovas (rangovas) įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis, ar pasitelkdamas suderintus su Atsakovu (užsakovu) subrangovus, atlikti Amatų centro Labanoro mstl., Labanoro sen., Švenčionių r. rekonstrukcijos-statybos darbus, nurodytus objektinėje sąmatoje, o Atsakovas – sumokėti už atliktus darbus nustatyta tvarka, tačiau Atsakovas savo prievolės neįvykdė ir su Ieškovu pilnai neatsiskaitė; – Švenčionių rajono apylinkės teisme dokumentinio proceso tvarka nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-208-665/2013 pagal Ieškovo ieškinį dėl 106071,08 Lt įsiskolinimo (skola pagal 2012-09-18 Pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. JMT00440 ir 2012-10-01 Pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. JMT00443) ir su juo susijusių 506,97 Lt delspinigių priteisimo iš Atsakovo; – Šalys abipusių derybų būdu pasiekė Šalių interesus atitinkantį susitarimą ir, siekdamos taikiai išspręsti kilusį teisminį ginčą, sudarė šią taikos sutartį (toliau – Sutartis), kuria susitarė:

101. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 29 dienos atsiskaityti su Ieškovu ir sumokėti pastarajam 67700 Lt (šešiasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus litų), mokėjimo pavedime pagrindu nurodant šią taikos sutartį ir aukščiau minėtą sumą pervedant į Ieškovui priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT77 7300 0100 9837 6361, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. Ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo šiame punkte nurodytos sumos įskaitymo į UAB „Jumsta“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą dienos, Ieškovas įsipareigoja išrašyti atitinkamai sumai kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą ir persiųsti ją Atsakovui.

112. Šalys pareiškia, kad, Atsakovui sumokėjus šios Sutarties 1 punkte nurodytą sumą, Šalių sudaryta 2011 m. lapkričio 4 dienos statybos rangos sutartis Nr. ( - ) bus laikoma nutraukta ir Šalys jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų ir/ar reikalavimų, kildinamų iš 2011 m. lapkričio 4 dienos statybos rangos sutarties Nr. ( - ), viena kitai ateityje nebereikš.

123. Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. – pašto išlaidas), apmoka Atsakovas.

134. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl kitų civilinėje byloje Nr. 2-208-665/20013 patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jų viena iš kitos nereikalauja.

145. Atsakovas pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje bei kitų Ieškovo, Ieškovo pasirinkto antstolio veiksmų ir/arba neveikimo, Atsakovas iki šios Sutarties pasirašymo nepatyrė jokių nuostolių, bei nereikalauja ir nereikalaus jų atlyginimo.

156. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-208-665/2013 ir jos nereikš jokių pretenzijų viena kitai bei tretiesiems asmenims.

16Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 – 6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, sudaryta Sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

177. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Atsakovas pilnai ir laiku nesumokės Sutarties 1 punkte nurodytos sumos, Atsakovas ne vėliau kaip kitą dieną po Sutarties 1 punkte nurodyto termino pabaigos privalo sumokėti Ieškovui visą ieškiniu reikalaujamą priteisti sumą, t.y. 106071,08 Lt (vieno šimto šešių tūkstančių septyniasdešimt vieno lito 8 ct) skolą bei su ja susijusius 506,97 Lt (penkių šimtų šešių litų 97 ct) dydžio delspinigius.

188. Atsakovas sutinka, kad 2012 m. lapkričio 26 dienos Švenčionių rajono apylinkės Teismo nutartimi (toliau Nutartis) civilinėje byloje Nr. 2-208-665/2013 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės liktų galioti iki visiško atsiskaitymo pagal šią Sutartį.

199. Ieškovas, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo Švenčionių rajono apylinkės Teismo grąžinti 75 % (septyniasdešimt penkis procentus), t.y. 1 174,50 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus 50 ct) sumokėto žyminio mokesčio, o Atsakovas – tokį prašymą tenkinti.

2010. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra parengta Šalių kartu, dalyvaujant Šalių procesiniams atstovams arba pačioms Šalims.

2111. Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su šia Sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

2212. Ši Sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius - Švenčionių rajono apylinkės Teismui.“

23Panaikinti 2012 m. lapkričio 26 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-208-665/2013 (Senas bylos Nr. 2-1214-665/2012).

24Palikti galioti 2012 m. lapkričio 26 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-208-665/2013 (Senas bylos Nr. 2-1214-665/2012) taikytas atsakovo UAB „LABANORO AMATAI“ (juridinio asmens kodas 302541000), atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones iki taikos sutarties, tvirtinamos šia teismo nutartimi, įvykdymo.

25Grąžinti iš valstybės biudžeto UAB „JUMSTA“ (įmonės kodas 300631239) 75 procentus 2012-11-19 įmokos mokėjimo kvitu, įmokos kodas 5660, sumokėto šioje byloje 1566 Lt žyminio mokesčio, kas sudaro 1174,50 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt keturis Lt 50 ct).

26Priteisti iš atsakovo UAB „LABANORO AMATAI“ (juridinio asmens kodas 302541000),18,90 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės pajamas.

27Civilinę bylą Nr. 2-208-665/2013 (Senas bylos Nr. 2-1214-665/2012) nutraukti.

28Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina... 2. 2013 m. vasario 13 d. teisme gauta bylos šalių sudaryta taikos sutartis,... 3. Šalys į teismo posėdį neatvyko.... 4. Preliminarus sprendimas panaikinamas, taikos sutartis, sudaryta šioje... 5. Sutinkamai su LR CPK 42 str. 1 d. nuostatomis, šalys gali užbaigti bylą... 6. Sutinkamai su LR CPK 87 str. 2 d. nuostatomis, ieškovui grąžintina 75?... 7. Vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 100 str., 140 str. 3 d., 4 d., 291 str.,... 8. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „JUMSTA“ ir atsakovo UAB „LABANORO... 9. „Švenčionių rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr.... 10. 1. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 29 dienos... 11. 2. Šalys pareiškia, kad, Atsakovui sumokėjus šios Sutarties 1 punkte... 12. 3. Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.... 13. 4. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl kitų civilinėje... 14. 5. Atsakovas pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 15. 6. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir... 16. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir... 17. 7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško... 18. 8. Atsakovas sutinka, kad 2012 m. lapkričio 26 dienos Švenčionių rajono... 19. 9. Ieškovas, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo Švenčionių... 20. 10. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra parengta Šalių kartu, dalyvaujant... 21. 11. Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys... 22. 12. Ši Sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą... 23. Panaikinti 2012 m. lapkričio 26 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo... 24. Palikti galioti 2012 m. lapkričio 26 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo... 25. Grąžinti iš valstybės biudžeto UAB „JUMSTA“ (įmonės kodas 300631239)... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „LABANORO AMATAI“ (juridinio asmens kodas... 27. Civilinę bylą Nr. 2-208-665/2013 (Senas bylos Nr. 2-1214-665/2012) nutraukti.... 28. Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos...