Byla I-6432-426/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Beatos Martišienės ir Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Donatui Jasaičiui, atsakovės atstovei Rasai Pelenei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal UAB „GJ baldai“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Patikslintame skunde (b. l. 71–75) UAB „GJ baldai“ (toliau – ir bendrovė, pareiškėja) prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016-02-22 sprendimą Nr.

43R-68(AG-27/02-2016) ir įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją (toliau – ir Komisija) išnagrinėti pareiškėjo UAB „GJ Baldai“ skundą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkto ministerijos (toliau – ir Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų administravimo skyriaus 2015-01-21 sprendimo Nr. SKP-8 iš esmės.

5Pareiškėja skunde nurodo, kad 2010-11-12 Agentūrai pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2015 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla“.

6Agentūros su pareiškėja 2011-09-05 sudarė paramos sutartį Nr. 3VK-KV-10-2-003838-PR001 (toliau – ir Paramos sutartis), pagal kurią bendrovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Baldų gamybos įmonės įkūrimas“ Nr. 3VK-KV-10-2-003838-PR001 (toliau – ir Projektas), nepažeisdama Paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

7Vykdydama Projektą, bendrovė su pardavėju UAB „Construction ACE“ 2013-08-29 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ACE/2013-08-29, pagal kurią įsigijo frezavimo stakles T 1005, obliavimo stakles, plačiajuostes šlifavimo stakles Sondomat RP 1300, penkių ašių mechaninį apdirbimo centrą Universal Uniteam. Stakles įsigijo apklausos, o apdirbimo centrą – konkurso būdu. Agentūra pareiškėjai išmokėjo visą Sutartyje nurodytą paramos sumą. Bendrovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal Paramos sutartį bei užbaigė Projektą. Pareiškėja 2013-05-31 ir 2013-09-30 pateikė atitinkamus prašymus paramai gauti, kuriuos Agentūra patenkino ir išmokėjo 715 727,81 Eur paramos.

8Pareiškėja 2014-08-06 gavo Agentūros 2014-08-01 raštą Nr. BRK-6633(10.3.8), kuriame pareikalavo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už 2013 metus.

9Pareiškėja, 2014-08-08 pateikdama atsakymą nurodė, kad 2014 m. kovo mėnesio pradžioje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bendrovės patalpose atliko kratą, kurios metu paėmė visus įmonės buhalterinius dokumentus. Dėl tos priežasties negali pateikti prašomų dokumentų.

10Agentūra 2015-01-21 priėmė sprendimą, kuriuo UAB „GJ baldai“ įpareigojo grąžinti 21 787,01 Eur gautos paramos.

11Pareiškėja Komisijai pateikė skundą, kuriuo prašė sprendimą panaikinti. Komisija 2016-02-22 priėmė sprendimą, kuriuo bylą pagal pareiškėjos skundą nutraukė motyvuodama tuo, kad neva praleistas apskundimo terminas. Pareiškėja su išdėstytais motyvais nesutinka, prašo panaikinti VAGK sprendimą bei įpareigoti išnagrinėti bylą iš esmės.

12Pareiškėjos manymu, Komisija nepagrįstai konstatavo, kad apie Agentūros sprendimą sužinojo iš Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-11-03 gavusi pranešimą civilinėje byloje Nr. eL2-5033-494/2015 bei minėtoje byloje priimtą teismo įsakymą. Atkreipia dėmesį, jog minėtame teismo įsakyme Agentūros sprendimas buvo tik paminėtas, tačiau iš to pareiškėja objektyviai negalėjo suprasti nei sprendimu nustatomų teisių ir pareigų, nei priėmimo teisinio pagrindo ir/ar motyvų. Gavusi teismo įsakymą, pareiškėja galėjo tik įtarti, kad Agentūra iš jos reikalauja teismo įsakyme nurodytos sumos.

13Gavusi iš Vilniaus rajono apylinkės teismo pranešimą bei atitinkamą teismo įsakymą, pareiškėja suprato ir objektyviai galėjo suprasti tik tai, kad Agentūra turi reikalavimą, kuris grindžiamas priimtu sprendimu. Iš teismo įsakymo turinio bendrovė objektyviai negalėjo suprasti nei sprendimo teisinio pagrindo, nei motyvų, kadangi kartu su pareiškimu Agentūros sprendimas nebuvo pridėtas, o pačiame teismo įsakyme šio sprendimo turinys nebuvo išaiškintas ar detalizuotas. Pareiškėja neturėjo galimybių identifikuoti esminių Agentūros sprendimo turinį sudarančius elementų, todėl tuo pačiu nuo minėto teismo įsakymo gavimo dienos negalėjo prasidėti sprendimo apskundimo Komisijai terminas.

14Pareiškėjos manymu, svarbu pažymėti, kad Agentūros sprendimas buvo įteiktas tik 2016-01-12 ne tiesiogiai, o kartu su kitais procesiniais dokumentais.

15Pareiškėjos nuomone, Komisija visiškai nepagrįstai konstatavo, kad iš Vilniaus rajono apylinkės teismo gavus teismo įsakymą ir pranešimą apie tokio įsakymo priėmimą, ji turėjo galimybę identifikuoti esminius sprendimo elementus, kadangi, gavusi minėtus dokumentus, realiai galėjo suprasti tik tai, kad Agentūra turi reikalavimų jos atžvilgiu, tačiau nei šių reikalavimų realus pagrindas, nei motyvai nebuvo aiškūs. Pareiškėjos nuomone, VAGK apskundimo terminą privalėjo skaičiuoti nuo 2016-01-12, kada bendrovei buvo įteiktas sprendimas.

16Pareiškėja tvirtina, jog Komisija nepagrįstai nurodė, kad praleistas apskundimo terminas, kadangi Agentūra pripažino, jog įteikė sprendimą 2016-01-12 kartu su ieškiniu. Pareiškėjos nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina tai, kad Agentūros sprendimo apskundimo terminas nebuvo praleistas.

17Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

18Atsiliepime (b. l. 81–88) nurodo, jog administruodama Projektą, Agentūra nustatė, kad pareiškėja padarė pažeidimus.

19Vadovaudamasi Paramos sutarties 6.1 papunkčiu, 2013-05-31 Paramos gavėja Agentūrai pateikė pirmąjį mokėjimo prašymą, pagal kurį 2013-09-02 buvo išmokėta 284 272,19 Eur paramos suma gamybinio pastato statybos darbams kompensuoti. Vadovaudamasi Paramos sutarties 6.2 papunkčiu, 2013-09-30 Paramos gavėja Agentūrai pateikė galutinį mokėjimo prašymą, pagal kurį buvo išmokėta 215 727,81 Eur paramos suma gamybinio pastato statybos darbams, mechaniniam apdirbimo centrui, obliavimo, frezavimo ir plačiajuostėms šlifavimo staklėms kompensuoti.

20Gavus 2014-03-07 informaciją iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT), Agentūroje buvo inicijuotas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl galimo Paramos sutarties sąlygų nesilaikymo.

21Užsakomoji patikra vietoje atlikta 2014-04-24–2014-04-28. Patikros ataskaitoje Nr. V-VV-0641630 nurodyta, kad įsigyta įranga naudojama pagal paskirtį, įsigytos investicijos pažymėtos viešinimo lipdukais ir yra apdraustos. Taip pat nustatyta, kad Paramos gavėja vykdo baldų gamybos veiklą, – pateikta sutartis, sąskaitos faktūros, prekių perdavimo–priėmimo aktai su vieninteliu užsakovu UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 12 743,28 Eur sumai (be PVM), įdarbinti penki darbuotojai. Paramos gavėja nurodė, kad visų dokumentų, įrodančių gautas pajamas, negali pateikti, nes dalis jų buvo perduoti FNTT, o buhalterė išvykusi.

22Pareiškėjai 2014-05-29 adresu: ( - ) (kopija adresu: ( - ), taip pat el. paštu) buvo išsiųstas raštas Nr.

23BRK-(14.5)-4797 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame buvo prašoma pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2013 m. ir nurodyti, kam parduodama įmonės pagaminta produkcija. Atsakymas nebuvo gautas. El. paštu 2014-07-01 išsiųstas priminimas, tačiau atsakymo taip pat nepateikė.

24Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, Paramos gavėja ilgiau nei 24 mėnesius nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

25Atsiliepime nurodo, kad Agentūroje 2014-07-15 gauta įgyvendinto projekto galutinė ataskaita pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, tačiau Paramos gavėja nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų už 2013 m. 2014-08-01 buvo išsiųstas prašymas pateikti finansines ataskaitas. Į raštą Paramos gavėja atsakė 2014-08-08, nurodydama, kad minėtų dokumentų negali pateikti, nes visi buhalteriniai dokumentai yra perduoti FNTT. Paramos gavėja, nepateikdama Agentūrai finansinės atskaitomybės dokumentų ir neatsakydama į paklausimus, pažeidė Paramos sutarties 17.19, 17.21, 25.1 papunkčius. Dėl finansinės atskaitomybės dokumentų ir atsakymų į raštus neteikimo Paramos gavėjai, taikoma 0,1 proc. paramos sugrąžinimo sankcija nuo visos išmokėtos paramos sumos, t. y. 5 000 Eur.

26Įtariamo pažeidimo tyrimo metu Agentūra įvertino baldų gamybos įrangos pirkimus ir nustatė pažeidimus dėl netinkamo pirkimo būdo pasirinkimo.

27Frezavimo, obliavimo ir plačiajuosčių šlifavimo staklių pirkimai atlikti apklausos būdu, o mechaninio apdirbimo centro pirkimas – konkurso būdu. Atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį bei paskirtį, nustatyta, kad perkamos prekės laikytinos tos pačios rūšies (nors skirtingų techninių savybių) ir panašios paskirties, t. y. baldų gamybai skirtomis, prekėmis. Priklausymą tai pačiai prekių grupei patvirtina ir analogiškus teisinius santykius reglamentuojančios viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatos. Pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – ir BVPŽ) skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis nustatyta, kad visos pirktos staklės priklauso tai pačiai prekių grupei bei skirtos vykdyti tą pačią veiklą, t. y. baldų gamybą. Atsakovė pabrėžia, kad pasirašytose sutartyse Paramos gavėja nurodo, jog sutarties objektas yra „baldų gaminimo įranga“, taip patvirtinama perkamų prekių panašumas.

28Pareiškėjos vykdytų pirkimų bendra vertė dėl panašaus pirkimo objekto sudarė

29233 155,00 Eur (be PVM), todėl, vadovaujantis Pirkimo taisyklių 12.1 papunkčiu, visi pirkimai turėjo būti atliekami konkurso būdu. Analizuojant atliktų pirkimų pasirinktą pirkimo būdą – apklausą, nustatyta, kad pirkimai buvo skaidomi ir kiekvienos prekės pirkimo būdas pasirenkamas, neatsižvelgiant į bendrą perkamų tos pačios rūšies prekių vertę, neturint tam teisėto pagrindo.

30Agentūra, atsižvelgdama į pažeidimus, pareiškėją informavo, kad iš viso už nustatytus pažeidimus turi sugrąžinti dalį išmokėtų paramos lėšų, t. y. 21 787,01 Eur (5 000 Eur (1 pažeidimas) + 16 787,01 Eur (2 pažeidimas) = 21 787,01 Eur).

31Apie priimtą sprendimą pareiškėją informavo 2015-01-21 sprendimu Nr. SKP-8, kurį išsiuntė su 2015-01-26 lydraščiu Nr. BRK-619 (3.144). Atsakovė pažymi, kad lydraštis su sprendimu buvo grąžintas į Agentūrą su žyma „neatsiėmė pašte“, todėl Agentūra 2015-03-17 lydraščiu Nr. BRK-(3.144)-2592 dar kartą išsiuntė sprendimą. Pastaroji registruota korespondencija taip pat buvo grąžinta į Agentūrą su žyma „neatsiėmė pašte“.

32Dėl praleisto termino sprendimui apskųsti atsakovė pažymi, kad sutinka su Komisijos sprendime išdėstytais motyvais dėl praleisto termino ir terminų skaičiavimo, kadangi Agentūra 2015-10-30 kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 21 787,01 Eur skolos. Pareiškime Agentūra nurodė, kad savo reikalavimą grindžia be kita ko ir 2015-01-21 sprendimu Nr. SKP-8, t. y. nurodė ir įvardijo šį sprendimą. Pažymi, kad 2015-11-23 pareiškėja Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė prieštaravimus dėl Agentūros pareikšto pareiškimo. Tvirtina, kad Vilniaus rajono apylinkės teismui priėmus teismo įsakymą dėl skolos priteisimo ir jį išsiuntus pareiškėjai, pastarajai jau buvo žinoma apie Agentūros sprendimą. Pasak atsakovės, pareiškėja nebuvo rūpestinga ir atidi, nesidomėjo bylos medžiaga.

33Agentūra nesutinka, kad jai buvo žinomas naujas pareiškėjos buveinės adresas, kadangi pati pareiškėja 2015-04-30 teikdama Agentūrai užbaigto projekto metinę ataskaitą skiltyje „Paramos gavėjo adresas“ nurodė, kad jos adresas – ( - ). Agentūra paskutiniuoju jai žinomu adresu ir siuntė visus su Projekto vykdymu susijusius dokumentus. Agentūra vadovavosi oficialiuose paskutiniuose dokumentuose teiktuose Agentūrai nurodytu adresu (( - )), o siunčiant sprendimą, buveinės adresas buvo patikslintas, remiantis VĮ Registrų centre esančia informacija (( - )). Pareiškėjos argumentas, kad Agentūra jai sprendimo nepateikė aktualiu adresu, laikytinas nepagrįstu.

34Skundas tenkintinas

35Byloje kilo ginčas dėl Komisijos 2016-02-22 sprendimo Nr. 3R-68(AG-27/02-2016) (b. l. 9–15), kuriuo byla pagal pareiškėjos UAB „GJ baldai“ skundą buvo nutraukta, kadangi skundas buvo pateiktas praleidus įstatymuose nustatytus terminus, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Pareiškėja nesutikimą su skundžiamu Komisijos sprendimu grindžia tuo, kad: 1) pareiškėja, gavusi teismo įsakymą, negalėjo identifikuoti esminių Agentūros sprendimą sudarančių elementų; 2) Agentūra pati pripažino, kad nebuvo įteikusi sprendimo pareiškėjai; 3) pareiškėja nepraleido skundo padavimo termino.

37Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-06-30) (toliau – ir ABTĮ) 30 str. 1 d. numatyta, kad skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas.

38Komisija 2016-02-22 sprendimu Nr. 3R-68(AG-27/02-2016) (b. l. 9–15) nustatė, jog Agentūra 2015-10-30 pareiškimu (Komisijos bylos t. I, b. 1. 63) kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą, prašydama remiantis Agentūros 2015-01-21 sprendimu Nr. SKP-8, iš pareiškėjos priteisti 21 787,01 Eur skolą už neteisėtai gautą negrąžintą paramą.

39Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-11-02 priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL-2-5033-494/2015 (Komisijos bylos t. I, b. 1. 198). Teismas nutarė išieškoti iš pareiškėjos 21 787,01 Eur bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t. y. 21 787,01 Eur nuo 2015-02-26 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo Agentūros (kreditoriaus) naudai. Teismo įsakyme taip pat nurodytas Agentūros reikalavimo pagrindas – 21 787,01 Eur skola pagal Agentūros 2015-01-21 sprendimą Nr. SKP-8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-11-03 pranešimu (Komisijos bylos t. I, b. 1. 199) informavo pareiškėją, jog pagal Agentūros pareiškimą dėl 21 787,01 Eur skolos pagal 2015-01-21 sprendimą Nr. SKP-8 išieškojimo.

40Pareiškėja 2015-11-23 raštu (Komisijos bylos t. I, b. 1. 65) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą (2015-11-27 raštu Nr. V2-1069-(1.12) persiųstas Vilniaus rajono apylinkės teismui (Komisijos bylos t. I, b. l. 67)). Nurodė, jog nesutinka su Agentūros reikalavimu dėl

4121 787,01 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų priteisimo. Pareiškėja prašė atmesti Agentūros pareiškimą civilinėje byloje Nr. eL2-5033-494/2015.

42Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-12-01 Agentūrai pranešė (Komisijos bylos t. I, b. 1. 68), kad teisme priimti UAB „GJ baldai“ (skolininko) prieštaravimai dėl Agentūros (kreditoriaus) pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo.

43Komisija, įvertinusi minėtas bylos aplinkybes, darė išvadą, kad pareiškėja sužinojo apie Agentūros skundžiamą sprendimą, gavusi 2015-11-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo pranešimą civilinėje byloje Nr. eL2-5033-494/2015 ir minėtą teismo įsakymą. Šiame pranešime (kaip ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-11-02 teismo įsakyme) buvo aiškiai nurodytas Agentūros reikalavimo pagrindas – 2015-01-21 sprendimas Nr. SKP-8 dėl dalies pareiškėjai išmokėtos paramos susigrąžinimo.

44Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuota, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. ir ABTĮ 5 str. įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, kadangi ji neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., LVAT 2010-10-22 nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010, 2011-03-10 nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011 ir kt.). Įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai atlikti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., LVAT 2011-11-05 nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011, 2012-01-06 nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012 ir kt.). Asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (žr., pvz., LVAT 2011-11-18 nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011 ir kt.).

45Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog asmuo sužino apie individualų administracinį aktą nuo to momento, kai tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), aktu nustatomas teises ar pareigas, akto priėmimo teisinį pagrindą, motyvus ir kt. (žr., pvz., LVAT 2012-03-16 nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012 ir kt.).

46Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 4 d. kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Taigi Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 4 d. numato pareigą individualų administracinį aktą (Agentūros 2015-01-21 sprendimą Nr. SKP-8) įteikti asmeniui, kuriam yra jis skirtas.

47Nagrinėjamu atveju Komisija darė išvadą, jog sužinojimas apie priimtą individualų administracinį aktą siejamas su asmens subjektyviu žinojimu (turėjimu žinoti) apie priimto akto esminius elementus ir nėra siejamas su fiziniu tokio akto įteikimu. Teismas nesutinka su tokiu teisės aiškinimu. Pažymėtina, kad tiek ABTĮ 30 str. 1 d. siejama su individualaus administracinio akto įteikimu, tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 4 d siejama su individualaus administracinio aktu įteikimu. Agentūra tiek atsiliepime Komisijai, tiek atsiliepime teismui iš esmės patvirtino, kad Agentūros 2015-01-21 sprendimas pareiškėjai nebuvo įteiktas, o jį gavo tik su procesiniais dokumentais. Iš kitos pusės, nėra pagrindo laikyti, jog pareiškėja, gavusi teismo įsakymą, sužinojo apie esminius individualaus administracinio akto elementus. Teismo vertinimu, pareiškėja galėjo suprasti, kad Agentūra reikalauja sumokėti 21 787,01 Eur, tačiau negalėjo suprasti individualiu administraciniu aktu nustatytų pareigų, teisinio pagrindo, motyvų ir t. t. Iš Komisijos skundžiamo sprendimo matyti, kad ji net ir nesiaiškino, kokią informaciją pareiškėja galėjo suprasti. Tai, kad teismo įsakyme buvo nurodytas teisinis pagrindas, t. y. Agentūros sprendimas nereiškia, jog pareiškėja suprato minėto individualaus administracinio akto elementus arba, tuo labiau, kad jai buvo įteiktas minėtas sprendimas. ABTĮ 24 str. 1 d. numatyta, kad prie skundo pridedamas priedas – skundžiamas aktas. Taigi, pareiškėja, gavusi teismo įsakymą, net ir negalėtų realizuoti savo teisės apskųsti Agentūros sprendimą, kadangi neturėtų skundžiamo sprendimo, tuo labiau, negalėtų išdėstyti skundo motyvų. Įvertinus nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjai gavus teismo įsakymą, jai buvo įteiktas individualus administracinis aktas ir ji suprato individualaus administracinio akto elementus.

48Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Komisija netinkamai aiškino ABTĮ 30 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 4 d., todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, Komisijos 2016-02-22 sprendimas Nr. 3R-68(AG-27/02-2016) naikintinas, o Komisija įpareigotina iš naujo nagrinėti pareiškėjos skundą.

49Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjos UAB „GJ baldai“ skundą tenkinti.

51Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016-02-22 sprendimą Nr. 3R-68(AG-27/02-2016).

52Įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją iš naujo nagrinėti pareiškėjos skundą.

53Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Patikslintame skunde (b. l. 71–75) UAB „GJ baldai“ (toliau – ir... 4. 3R-68(AG-27/02-2016) ir įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų... 5. Pareiškėja skunde nurodo, kad 2010-11-12 Agentūrai pateikė paraišką gauti... 6. Agentūros su pareiškėja 2011-09-05 sudarė paramos sutartį Nr.... 7. Vykdydama Projektą, bendrovė su pardavėju UAB „Construction ACE“... 8. Pareiškėja 2014-08-06 gavo Agentūros 2014-08-01 raštą Nr.... 9. Pareiškėja, 2014-08-08 pateikdama atsakymą nurodė, kad 2014 m. kovo... 10. Agentūra 2015-01-21 priėmė sprendimą, kuriuo UAB „GJ baldai“... 11. Pareiškėja Komisijai pateikė skundą, kuriuo prašė sprendimą panaikinti.... 12. Pareiškėjos manymu, Komisija nepagrįstai konstatavo, kad apie Agentūros... 13. Gavusi iš Vilniaus rajono apylinkės teismo pranešimą bei atitinkamą teismo... 14. Pareiškėjos manymu, svarbu pažymėti, kad Agentūros sprendimas buvo... 15. Pareiškėjos nuomone, Komisija visiškai nepagrįstai konstatavo, kad iš... 16. Pareiškėja tvirtina, jog Komisija nepagrįstai nurodė, kad praleistas... 17. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su skundo... 18. Atsiliepime (b. l. 81–88) nurodo, jog administruodama Projektą, Agentūra... 19. Vadovaudamasi Paramos sutarties 6.1 papunkčiu, 2013-05-31 Paramos gavėja... 20. Gavus 2014-03-07 informaciją iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie... 21. Užsakomoji patikra vietoje atlikta 2014-04-24–2014-04-28. Patikros... 22. Pareiškėjai 2014-05-29 adresu: ( - ) (kopija adresu: ( - ), taip pat el.... 23. BRK-(14.5)-4797 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame buvo prašoma... 24. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, Paramos gavėja ilgiau... 25. Atsiliepime nurodo, kad Agentūroje 2014-07-15 gauta įgyvendinto projekto... 26. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu Agentūra įvertino baldų gamybos įrangos... 27. Frezavimo, obliavimo ir plačiajuosčių šlifavimo staklių pirkimai atlikti... 28. Pareiškėjos vykdytų pirkimų bendra vertė dėl panašaus pirkimo objekto... 29. 233 155,00 Eur (be PVM), todėl, vadovaujantis Pirkimo taisyklių 12.1... 30. Agentūra, atsižvelgdama į pažeidimus, pareiškėją informavo, kad iš viso... 31. Apie priimtą sprendimą pareiškėją informavo 2015-01-21 sprendimu Nr.... 32. Dėl praleisto termino sprendimui apskųsti atsakovė pažymi, kad sutinka su... 33. Agentūra nesutinka, kad jai buvo žinomas naujas pareiškėjos buveinės... 34. Skundas tenkintinas... 35. Byloje kilo ginčas dėl Komisijos 2016-02-22 sprendimo Nr.... 36. Pareiškėja nesutikimą su skundžiamu Komisijos sprendimu grindžia tuo, kad:... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-06-30)... 38. Komisija 2016-02-22 sprendimu Nr. 3R-68(AG-27/02-2016) (b. l. 9–15) nustatė,... 39. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-11-02 priėmė teismo įsakymą... 40. Pareiškėja 2015-11-23 raštu (Komisijos bylos t. I, b. 1. 65) kreipėsi į... 41. 21 787,01 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų priteisimo. Pareiškėja... 42. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-12-01 Agentūrai pranešė (Komisijos... 43. Komisija, įvertinusi minėtas bylos aplinkybes, darė išvadą, kad... 44. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo... 45. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 46. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 4 d. kiekvienam asmeniui, kuriam... 47. Nagrinėjamu atveju Komisija darė išvadą, jog sužinojimas apie priimtą... 48. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Komisija netinkamai aiškino ABTĮ 30... 49. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 50. Pareiškėjos UAB „GJ baldai“ skundą tenkinti.... 51. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016-02-22... 52. Įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją iš naujo... 53. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...