Byla AS-556-97-08
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Metalinių garažų eksploatavimo bendrijos ,,Draugystė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Metalinių garažų eksploatavimo bendrijos ,,Draugystė“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Metalinių garažų eksploatavimo bendrija ,,Draugystė“ (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. gruodžio 7 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. A-2294. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas skundžiamu įsakymu patvirtino 30 290 kv.m laisvos žemės sklypo ( - ) planą. Dalis šios žemės sklypo nėra laisva žemė, joje adresu ( - ) yra pastatyti bendrijos statiniai. 2007 m. kovo 8 d. pareiškėjas kreipėsi su pareiškimu į Kauno miesto apylinkės teismą dėl nuosavybės teisių įsigijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo į šiuos nekilnojamuosius daiktus, kuriuos sąžiningai valdo kaip nuosavus jau virš dešimt metų. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad apie skundžiamą atsakovo įsakymą sužinojo 2007 m. rugsėjo 21 d., kai į teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-5742-774/2007 Kauno miesto savivaldybė pateikė teismui Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. A-2294 nuorašą. 2007 m. rugsėjo 22 d. su advokate Ramute Noreikiene buvo sudarytas susitarimas dėl skundo pripažinti skundžiamą atsakovo įsakymą negaliojančiu paruošimo, tačiau minėta advokatė nuo 2007 m. spalio 8 d. iki spalio 26 d. išvyko atostogauti į užsienį ir per nustatytą terminą skundo dėl ginčo įsakymo panaikinimo neparuošė. 2007 m. lapkričio 5 d. dėl minėto skundo paruošimo buvo sudarytas susitarimas su kitu advokatu. Pats be teisinės pagalbos kvalifikuotai skundo dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo paruošti pareiškėjas neturėjo galimybės, nes neturi teisinių žinių. Pareiškėjas nurodė, kad advokatė R. Noreikienė, kuriai buvo pavesta paruošti skundą, išėjo atostogų ir laiku skundo neparuošė, o kitai advokatei, su kuria buvo sudarytas susitarimas dėl skundo paruošimo, reikėjo laiko surinkti medžiagą skundui paruošti, todėl skundas teismui įstatymo nustatytu terminu nebuvo pateiktas ne dėl pareiškėjo kaltės, o dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, todėl terminas atnaujintinas.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 14 d. nutartimi neatnaujino skundo padavimo termino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas nutarė grąžinti pareiškėjui žyminį mokestį (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

7Teismas konstatavo, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (ABTĮ 33 str. 1 d.). Senaties termino diena laikytina diena, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kaip prašyme nurodė pareiškėjas, apie skundžiamą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. A-2294 jis sužinojo 2007 m. rugsėjo 21 d. Pareiškėjas pateikė šią aplinkybę patvirtinančius įrodymus (Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. posėdžio protokolas civilinėje byloje Nr. 2-5742-774/2007). Skundą Kauno apygardos administraciniam teismui pareiškėjas turėjo teisę paduoti per mėnesį nuo sužinojimo apie skundžiamą administracinį aktą datos - iki

82007 m. spalio 22 d. Skundą teismui dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo pareiškėjas padavė 2007 m. gruodžio 7 d., t. y. praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą skundui paduoti. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, kaip sąžiningas ir rūpestingas asmuo, žinodamas apie skundo padavimo teismui terminus (t. y. kad paskutinė skundo padavimo teismui diena yra 2007 m. spalio 22 d.), turėjo domėtis skundo surašymo eiga. Be to, į advokatę M. Vietaitę teisinės pagalbos pareiškėjas kreipėsi jau pasibaigus skundo padavimo teismui terminui, t. y. 2007 m. lapkričio 5 d. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas elgėsi nepakankamai rūpestingai ir atidžiai (t. y. protingai), nesidomėjo skundo surašymo ir padavimo teismui eiga, be to, laikantis administracinių teismų praktikoje suformuota nuostata, kad advokato ir asmens, kuris į jį kreipėsi teisinės paslaugos, tarpusavio santykiai yra grindžiami sutartiniais santykiais, todėl netinkamas šių sutartinių santykių vykdymas negali būti laikomas objektyvia skundo padavimo teismui termino praleidimo priežastimi, teismas pareiškėjo nurodytų termino praleidimo priežasčių nepripažino svarbiomis (ABTĮ 34 str. 3 d.).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutartį ir priimti naują nutartį - atnaujinti terminą skundui paduoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Teismo nutartis yra nepagrįsta, nes neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Teismas, vertindamas, ar asmuo buvo pakankamai atidus ir rūpestingas, turėtų taikyti kiekvienam konkrečiam atvejui ne vidutinius, o individualius sąžiningo ir rūpestingo elgesio standartus. 2. Pareiškėjas neturi kasdien veikiančio administracijos aparato, su teisminiais administraciniais ginčais susiduria pirmą kartą, administracinių bylų teisenos ypatumai nėra žinomi, todėl nebuvo žinoma apie skundo padavimo teismui terminus, pasitikėjo advokate. 3. Apie tai, kad terminas skundui paduoti yra praleistas, sužinojo tik sudaręs atstovavimo sutartį su kitu advokatu. Atsisakymas atnaujinti terminą skundui paduoti pažeidžia bendrijos narių teisę įteisinti teismine tvarka visų narių sukurtą turtą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pareiškėjas nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškė reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. A-2294, kuriuo patvirtintas 30 290 kv.m laisvos žemės sklypo ( - ) planas nuosavybės teisių atkūrimui natūra. Pagrindinės teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklės nagrinėjant administracines bylas dėl nuosavybės teisių atkūrimo yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2007 m. spalio 11 d. išnagrinėjus administracinę bylą Nr. AS11-296/2007.

13Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ 22-24, 32-33 straipsniai. Be to, būtina laikytis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygų. Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Jei šios tvarkos nesilaikoma, teismas atsisako priimti pareiškėjo skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.), o jei byla jau iškelta ir tokia tvarka nebegalima pasinaudoti – nutraukia bylą (ABTĮ 101 str. 7 p.), kitu atveju skundą palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 1 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse nuosekliai laikomasi praktikos, kad ginčams dėl administracinių aktų, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Tokia išvada grindžiama tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 122 punktą skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų.

15Vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. kovo 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS4-172/2002 (,,Administracinių teismų praktika“ Nr. 3, P. 184-187), aiškindamas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, yra konstatavęs, kad pagal šią nuostatą gali būti skundžiamas jau atliktas konkretus pareigūnų (institucijų) veiksmas.

16Pareiškėjas išreiškė savo nesutikimą su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-2294. Pareiškėjas skundžia Kauno miesto savivaldybės aktą, tokiems reikalavimams nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka. Šis aktas ikiteismine tvarka nebuvo apskųstas, todėl pareiškėjo skundas negali būti priimtas nagrinėti administraciniame teisme ir jį turi būti atsisakoma priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą procesinį sprendimą nepriimti pareiškėjo skundo, tačiau vadovavosi ne tuo pagrindu ir nepagrįstai ėmėsi spręsti skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą. Šiuo atveju skundo padavimo termino klausimas iš viso neturi būti sprendžiamas, o skundą turi būti atsisakoma priimti vien tik dėl to, kad jis buvo paduotas nepasinaudojus išankstine nagrinėjimo ne per teismą tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p. numatytas atsisakymo priimti skundą pagrindas). Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis atitinkamai pakeičiama. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo Metalinių garažų eksploatavimo bendrijos ,,Draugystė“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutartį pakeisti. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį, kuria teismas išsprendė skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir nutarė neatnaujinti skundo padavimo termino, panaikinti. Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai