Byla 2-243-239/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2dalyvaujant sekretorei Daivai Sadauskaitei,

3pareiškėjai J. R.,

4pareiškėjos atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. R. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Elektrėnų savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

6pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R., a.k. ( - ) nuo 1997-06-11 iki savo mirties ( - ) nuosavybės teise valdė plovyklos kompleksą, kurį sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu 1H1p, unikalus Nr. ( - ), 16,1 kv.m.. bendro ploto, vandens surinkimo duobė, plane pažymėta indeksu r2, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, plane pažymėta indeksu b1, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, plane pažymėta indeksu e1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) kurie jam buvo perduoti už pajų 1997-04-09 visuotinio žemės ūkio bendrovės „Ausieniškės“ narių susirinkimo nutarimu bei pagal 1997-06-11 važtaraštį.

7Pareiškėja pareiškime bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo pat bendrovės susikūrimo 1992 metais sutuoktinis V. R. dirbo tuometinio Trakų rajono (dabar Elektrėnų sav.) žemės ūkio bendrovėje „Ausieniškės“ (toliau - ŽŪB), - fizinių asmenų grupės įsteigtoje įmonėje žemės ūkio gamybinei ir komercinei veiklai vystyti, sujungus jų turtą į bendrąją nuosavybę. Bendrovės kapitalą sudarė bendrovės pelnas ir narių pajiniai įnašai. Bendrovės buveinė buvo Ausieniškių kaime, Vievio seniūnijoje, Trakų rajone. ŽŪB turtą sudarė materialinės vertybės: pastatai, įrenginiai, žemės ūkio technika, galvijai ir kt. Šiai bendrovei, be kito turto, priklausė ir plovyklos kompleksas, kurį sudarė plovykla-dispečerinė, du vandens rezervuarai, aikštelė, vandens surinkimo duobė, plovimo estakada. Sutinkamai su įstatymų reikalavimais, ŽŪB privalėjo įregistruoti savo nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto registro įstaigoje, gauti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, tačiau bendrovės administracija to nepadarė, nors vykdė ūkinę -gamybinę veiklą, t.y. faktiškai valdė minėtus pastatus nuosavybės teise. 1997 m. ŽŪB buvo nutarta likviduoti. 1997 m. balandžio mėn. 09 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas dėl bendrovės turto paskirstymo jos nariams už priklausančius pajus, ir nutarta turimus pastatus perduoti už pajų konkretiems bendrovės nariams, nepaklausų turtą nurašyti, susirinkime buvo sprendžiami ir kiti einamieji klausimai. ŽŪB asmenų, pageidaujančių įsigyti privatizuojamo Lapekalnio komplekso, pasirašant pajų, sąraše, eil. Nr. 9, nurodytas bendrovės narys V. R., gim. ( - ) turintis 22335 rub. vertės pajų, kuris buvo paskirstytas sekančiai : 12742 rub. nebalansinės dalies (valstybės vienkartinėmis išmokomis, tikslinėmis žemės ūkio išmokomis, kitomis tikslinėmis kompleksinėmis) išmokomis, nustatyta kvota pinigais - 1117 rub., žemės ūkio įmonės išmokomis - 8476 rub. Už dalį turimo pajaus V. R. turėjo teisę ir pageidavo įgyti pastatų - plovyklos kompleksą, įvertintą 2066 rub. Plovyklos pastatas jam buvo perduotas 1997-06-11, perdavimą įforminant važtaraščiu Nr. 418328, kuriame nurodyta perdavimo paskirtis - už pajų. Nuo plovyklos komplekso perdavimo už pajus momento V. R. buvo jos savininkas. Pareiškėja paaiškino, kad išsaugojo ŽŪB išduotą važtaraštį, pagal kurį sutuoktiniui buvo perduotas plovyklos kompleksas. Dėl papildomų dokumentų išreikalavimo buvo kreiptasi į Vilniaus apskrities archyvą, tačiau 2014-09-25 gauta informacija, kad ŽŪB neperdavė Vilniaus apskrities dokumentų saugojimui. Trakų rajono savivaldybės administracija 2014-10-23 raštu Nr. Al-527 informavo, kad Trakų rajono ŽŪB 1988-1998 metų dokumentai, pasibaigus saugojimo laikui, atrinkti naikinti, dalis jų sunaikinta 2009 metais. Likę dokumentai - bendrovės pajininkų sąrašas, likvidacinės komisijos posėdžių protokolai pateikti teismui.

8Pareiškėjos sutuoktinis V. R. mirė ( - ), todėl ji 2006-03-06 padavė pareiškimą Elektrėnų biuro notarui dėl palikimo, atsiradusio po sutuoktinio V. R. mirties, turto priėmimo. Pareiškėja paveldėjo sutuoktinio kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Be kito turto, kurį paveldėjo, priklauso ir plovyklos kompleksas, gautas už pajus iš ŽŪB, esantis ( - ). 2014 m. V. R. už pajus perduotas pastatas - plovyklos kompleksas buvo inventorizuotas ( nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, reg. Nr. ( - )). Plovyklos kompleksą sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu 1H1 p, unikalus Nr ( - ), 16,1 kv.m.. bendro ploto, vandens surinkimo duobė, plane pažymėta indeksu r2, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, plane pažymėta indeksu b1, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, plane pažymėta indeksu e1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ). Žemės sklypas po nurodytais statiniais dar nėra suformuotas, tačiau 2012 metais iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus atsiuntė raštą, informuojantį apie Ausieniškių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto susirinkimą, kurio metu numatoma projektuoti žemės sklypus po statiniais. 2014-10-16 pareiškėjos įgaliotas asmuo - J. U. - kreipėsi į Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialą su prašymu įregistruoti V. R. nuosavybės teises į minėtą pastatą - plovyklos kompleksą, tačiau priimtas sprendimas netenkinti prašymo, kadangi turimi dokumentai - važtaraštis - nepatvirtina V. R. teisių į minėtą plovyklos kompleksą, be to, objektui nesuteiktas adresas.

9Dėl išvardintų priežasčių, pareiškėja negali įteisinti savo sutuoktinio V. R. nuosavybės teisių į gautą už pajus plovyklos kompleksą, ir tuo pačiu šio turto negali paveldėti kaip sutuoktinio palikimo. Kitu būdu gauti dokumentų, įrodančių V. R. nuosavybės teises į plovyklą, negali, todėl savo teises ir teisėtus interesus gina teismine tvarka. Juridinio fakto nustatymas reikalingas nuosavybės teisių į plovyklos kompleksą, įgytą už pajus iš buvusios ŽŪB įteisinimo ir palikimo priėmimui.

10Suinteresuoto asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareikštą pareiškimą (b. l. 50), kuriame nurodė, kad neprieštarauja, jog Trakų rajono apylinkės teismas nustatytų juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R. nuo 1997-06-11 iki savo mirties 2006-01-12 nuosavybės teise valdė plovyklos kompleksą, kurį sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu 1H1p, unikalus Nr. ( - ), 16,1 kv.m., bendro ploto, vandens surinkimo duobė, plane pažymėta indeksu r2, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, plane pažymėta indeksu b1, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, plane pažymėta indeksu e1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ) vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )., kurie jam buvo perduoti už pajus 1997-04-09 visuotinio žemės ūkio bendrovės „Ausieniškės“ narių susirinkimo nutarimu bei pagal 1997-06-11 važtaraštį.

11Liudytoja V. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji pažinojo pareiškėjos vyrą V. R., nes kartu su juo dirbo Ausieniškių žemės ūkio bendrovėje. Liudytoja iki bendrovės likvidacijos 1998 m. dirbo buhaltere. Likviduojant šią bendrovę buvo žmonėms išdalintas bendrovės turtas, dalis turto buvo parduota ir gavus pinigus su dalimi bendrovės narių buvo atsiskaityta grynais, o likusį turtą dalino už pajus. R. už pajus teko plovykla, kuria sudarė pastatas, estakada, rezervuaras, kas tiksliai sudarė plovyklos kompleksą-neprisimena, kadangi buvo daug pajininkų ir kas konkrečiai ką gavo sunku prisiminti. Pamena, kad turtą perdavinėjo pagal važtaraščius ir perdavimo – priėmimo aktus. Kokiu dokumentu V. R. perduota plovykla- neprisimena.

12Liudytojas Z. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėją pažįsta, nes dirbo su jos vyru V. R.. Ausieniškių žemės ūkio bendrovėje dirbo mechanizatoriumi. Kada išėjo iš darbo bendrovėje ji dar nebuvo likviduota. Žino, kad V. R. už pajų atiteko plovyklos rezervuarai.

13Liudytojas A. U. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja yra jo kaimynė. Po Ausieniškių žemės ūkio bendrovės likvidacijos V. R. atiteko plovykla, apie tai žino, nes kartu su juo dirbo.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjos prašomas nustatyti faktas gali sukelti jai teisines pasekmes – suteikti galimybę įteisinti nuosavybės teises į plovyklos kompleksą, kurį sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, unikalus Nr. ( - ) 16,1 kv.m.. bendro ploto, vandens surinkimo duobė, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )., (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą – pareiškėjos paaiškinimus bei pareiškime išdėstytus argumentus (b. l. 1-3), teismo posėdyje apklaustų liudytojų V. G., Z. B., A. U. parodymus, mirties liudijimą AA Nr. 325161, ŽŪB 1997-06-11 apskaitos kopiją (b. l. 8), Trakų rajono savivaldybės administracijos pažymą dėl Ausieniškių ŽŪB turto perdavimo pajininkams (b. l0), Trakų rajono savivaldybės administracijos lydraštį su priedais (b. l1-19), Vilniaus apskrities archyvo pažymą dėl duomenų pateikimo (b. l. 9), nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopiją (b. l. 20-32), VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo sprendimą (b. l. 33-34), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus raštą dėl informacijos pateikimo (b. l. 36), daro išvadą, kad pareiškėja kartu su sutuoktiniu faktiškai nuo 1997 metų įvykusio Ausieniškių ŽŪB likvidavimo pradėjo valdyti jiems už pajinius indėlius atitekusiu plovyklos kompleksu, kurį sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, unikalus Nr. ( - ), 16,1 kv.m.. bendro ploto, vandens surinkimo duobė, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ).

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl plovyklos komplekso nuosavybės teise valdymo, kuris reikalingas pareiškėjai paveldėjimo reikalu.

18Iš pareiškėjos priteistina 3,46 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas

Nutarė

20pareiškimą patenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R., a.k. ( - ) nuo 1997-06-11 iki savo mirties ( - ) nuosavybės teise valdė plovyklos kompleksą, kurį sudaro pagrindinis pastatas - plovyklos dispečerinė, kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu 1H1p, unikalus Nr. ( - ), 16,1 kv. m. bendro ploto, vandens surinkimo duobė, plane pažymėta indeksu r2, unikalus Nr. ( - ), aikštelė, plane pažymėta indeksu b1, unikalus Nr. ( - ), plovimo estakada, plane pažymėta indeksu e1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 1, unikalus Nr. ( - ), vandens rezervuaras 2, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl nuosavybės teisės į plovyklos kompleksą nustatymo ir palikimo priėmimui.

23Priteisti iš J. R. 3,46 Eur valstybei bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,... 2. dalyvaujant sekretorei Daivai Sadauskaitei,... 3. pareiškėjai J. R.,... 4. pareiškėjos atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J.... 6. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R.,... 7. Pareiškėja pareiškime bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo pat... 8. Pareiškėjos sutuoktinis V. R. mirė ( - ), todėl ji 2006-03-06 padavė... 9. Dėl išvardintų priežasčių, pareiškėja negali įteisinti savo... 10. Suinteresuoto asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas į... 11. Liudytoja V. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji pažinojo... 12. Liudytojas Z. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėją... 13. Liudytojas A. U. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja yra jo... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjos... 16. Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą –... 17. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl plovyklos komplekso... 18. Iš pareiškėjos priteistina 3,46 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 176-178, 442-448 str.... 20. pareiškimą patenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R., a.k. ( - ) nuo... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas dėl nuosavybės teisės į... 23. Priteisti iš J. R. 3,46 Eur valstybei bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...