Byla I-4147-121/2008
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alvydo Barkausko, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Nijolės Šidagienės (pranešėja), sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams O. K. ir advokatui Mindaugui Kukaičiui, atsakovės- VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovei Rūtai Zinkevičiūtei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. S. - B., jos atstovui advokatui Arūnui Bertuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. T. (K. T.) skundą atsakovams valstybės įmonei (VĮ) „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, tretieji suinteresuoti asmenys- V. S. – B. ir Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu prašo teismo: 1) panaikinti VĮ „Registrų centras“ (toliau- Registrų centras) 2008-07-15 sprendimą Nr.302; 2) panaikinti Registrų centro Vilniaus filialo 2008-06-17 sprendimą Nr.IN(5.1.15.)-24593); 3) įpareigoti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją atlikti nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio kadastrinių duomenų tikslinimą- pastato pamatus 1I1ž (ankstesnis indeksas 2I1/m), unikal. Nr.( - ), registruotus K. T. (a.k. ( - )) vardu (toliau- Statinys), įregistruoti 1,56 ha žemės sklype, unikal. Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - ), reg. Nr.( - ), esančiame Vilniaus rajono ( - ) kaime (toliau- Ginčo sklypas). Paaiškina, kad tiek vietinio, tiek centrinio registratoriaus sprendimai netikslinti kadastro duomenų iš esmės pažeidžia pareiškėjo teises, o juose nurodyti atsisakymo atlikti tokius veiksmus motyvai yra neteisėti, nes:

41) Nekilnojamojo turto kadastras (toliau- ir Kadastras) yra susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys, jį tvarko Kadastro tvarkytojas, kuris atsako, kad Kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti; Kadastro duomenys nustatomi atliekant tikslius ir išsamius kadastrinius matavimus, naudojant tiksliausias priemones (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau- NTKĮ) 4, 8 str.). Nagrinėjamu atveju iš pradžių Kadastre buvo įregistruotas pareiškėjui priklausantis namas, o tik po to buvo suformuotas ginčo žemės sklypas, kuriame yra gyvenamasis namas- pastatas 2I1/m, pastatytas 1925m. ir paskutinį kartą inventorizuotas 1994-05-02, t.y. iki to laiko, kai 2004-01-07 buvo suformuotas 1,56 ha ploto ginčo sklypas, atlikus tik preliminarius matavimus. Už tai, kad ginčo sklypo formuotojas, o jį registruojant- Kadastro tvarkytojas- šiame žemės sklype neatžymėjo ir jame neįregistravo pareiškėjui priklausančio Statinio, pareiškėjas neatsako. Kadastro duomenys privalo būti tikslūs ir už jų tikslumą atsako jo tvarkytojas, o Statiniui jau esant įregistruotam Kadastre, jo tvarkytojas privalėjo neregistruoti žemės sklypo be jame esančio namo. Kadangi Kadastre įregistruotas pareiškėjui priklausantis turtas, Kadastro tvarkytojas, registruodamas ginčo sklypą ir registre įrašydamas žemės sklypo duomenis, kurie neatitiko realių ir teisėtų Kadastrui jau pateiktų ir registruotų Statinio registracijos dokumentų, netinkamai vykdė savo pareigas, todėl jis privalo atlikti ginčo sklypo kadastrinių duomenų tikslinimą šiame sklype įregistruojant Statinį, nes priešingi veiksmai iš esmės pažeistų pareiškėjo teisėtus interesus ir iš esmės apsunkintų jo disponavimą nuosavybės teisėmis;

52) Kadastro tvarkytojas Kadastro duomenis privalo tikslinti ir registruoti tik pagal faktines aplinkybes ir šių duomenų registravimui neturi įtakos aplinkybė, ar tikslūs ir faktiniai duomenys pažeis/nepažeis trečiųjų asmenų interesus. Imperatyvi įstatymo nuostata, kad Kadastro duomenys privalo būti tikslūs, įpareigoja Kadastro tvarkytoją, nustačius netikslius duomenis, juos nedelsiant ištaisyti nepriklausomai nuo trečiųjų šalių valios ir interesų, t.y. įregistruoti pareiškėjo turtą ginčo sklype nepriklausomai nuo V. S. – B. valios ir interesų. Priešingas Kadastro tvarkytojo elgesys neatitiktų Kadastro paskirties ir funkcijų, t.y. Kadastras neužtikrintų valstybės įsipareigojimo garantuoti valstybės registrų duomenų patikimumą, tikslumą, teisinių santykių stabilumą, pažeistų pareiškėjo nuosavybės teises ir jo nuosavybės neliečiamumą. Pažymi, kad Statinys buvo registruotas anksčiau, nei ginčo sklypas, todėl ginčo sklypo registravimas ir jo registro duomenų nepataisymas visų pirma pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus, o ne atvirkščiai, todėl prašo teismo juos apginti;

63) Kadastro tvarkytojas, nustatęs aplinkybę, kad Statinys yra 1,56 ha ploto ginčo žemės sklype, taip pat tai, jog formuojant ginčo sklypą buvo atlikti preliminarūs matavimai, kurių metu aukščiau minėtas pastatas nebuvo atžymėtas, pats konstatavo faktus, kurie jį įpareigoja atlikti Kadastro tikslinimą. Todėl, vadovaujantis Kadastro nuostatais ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, yra teisinė ir faktinė būtinybė atlikti nekilnojamojo turto registre įregistruoto Statinio kadastrinių duomenų tikslinimą pareiškėjo aukščiau nurodytu būdu;

74) centrinio registratoriaus motyvas, jog jis negali atlikti Kadastro pakeitimų dėl to, kad prašymą pateikė ne ginčo sklypo savininkas, nėra kliūtis atlikti registro pakeitimus, nes dėl registro duomenų pakeitimo kreipėsi teisėtas namo (likusių pamatų) savininkas, kuris prašė įregistruoti namą (likusius pamatus) vėliau suformuotame žemės sklype. Kadangi pareiškėjas, kaip teisėtas turto savininkas, prašė atlikti nekilnojamojo turto registro pakeitimus, susijusius su savo turtu, jis laikytinas tinkama šalimi, prašančia registro duomenų tikslinimo;

85) nekilnojamojo turto registratoriaus veiksmai, gavus prašymą atlikti duomenų pakeitimą, tiksliai reglamentuojami įstatymu, todėl įstatymo numatytų veiksmų neatlikimas yra neteisėtas. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas yra Statinio savininkas, jo nuosavybės teisės į Statinį nėra panaikintos, pats Kadastro tvarkytojas pripažįsta, kad jam priklausantis statinys yra ginčo sklype, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Įstatymo reikalavimus ir galima nekilnojamąjį daiktą pažymėti kadastro žemėlapyje, vadovaujantis NTKĮ 14 str., Kadastro duomenys turi būti ištaisyti ir statinys įregistruotas žemės sklype, ant kurio jis yra. Nurodo, kad, registruojant Statinį, buvo tinkamai atlikti NTKĮ numatyti jo įregistravimo veiksmai, tačiau registruojant ginčo sklypą, ant kurio yra Statinys, buvo atlikti tik preliminarūs matavimai ir jame neteisėtai buvo nepažymėtas pareiškėjui priklausantis statinys. Taigi, nustatytos aplinkybės įrodo, jog Kadastro tvarkytojas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti įrašyti Kadastro duomenų pakeitimą, nes nėra nustatyti NTKĮ 14 ir 17 straipsniuose numatyti atsisakymo atlikti tokius veiksmus pagrindai;

96) pareiškėjas savo teises ir teisėtus interesus gali apginti tik pakeičiant Kadastro duomenis. Šiuo metu Statinio, kuris registruotas Kadastre, teisinė padėtis neaiški, nes statinys neužregistruotas ant jokio žemės sklypo, gi vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 2 punktu, statinys yra visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Kadangi apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę ar remiasi į žemės paviršių, o Kadastro tvarkytojas pats nustatė, jog Statinys yra ant ginčo sklypo, todėl Statinys privalo būti įregistruotas ginčo sklype nepriklausomai nuo žemės sklypo savininko interesų. Konstitucija saugo ir gina nuosavybės teises ir užtikrina jų teisinę gynybą, o vadovaujantis CK 4.98 straipsniu, jis, kaip Statinio savininkas, turi teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos savo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Pačiam Kadastro tvarkytojui pripažįstant, kad Statinys yra ant ginčo sklypo, nagrinėjamu atveju ginčo tarp Kadastro tvarkytojo ir pareiškėjo nėra, todėl atsisakymas įregistruoti Statinį ginčo sklype, ant kurio jis iš tikrųjų yra, iš esmės pažeidžia pareiškėjo teises. Pareiškėjas ir jo šeima Statiniu faktiškai naudojasi nuo 1943 m., kai jį paveldėjo pagal testamentą (b.l.3-7).

10Atsakovė VĮ „Registrų centras“, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti. Paaiškino palaikanti 2008-07-15 sprendime Nr.302 išdėstytus motyvus, kurių pagrindu buvo paliktas galioti teritorinio registratoriaus 2008-06-17 sprendimas, nes šie motyvai atitinka ginčo žemės sklypo byloje sukauptus duomenis bei faktines aplinkybes. Pareiškėjui nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, tarp jų- ir į ginčo ūkinį pastatą, kuris ir šiuo metu pagal registro duomenis yra pažymėtas 2I1/m, Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotos 2007-08-17 pagal 2007-08-16 dovanojimo sutartį Nr.JS-5594. Paskutiniai šio pastato kadastriniai matavimai buvo atlikti 1994-05-02, pagal kuriuos pastato nusidėvėjimo procentas- 65. Pažymi, kad pagal tuo metu galiojusius teisės aktus statinių registras, kurį tvarkė tuometinis inventorizavimo biuras, buvo atskiras registras, registruojantis tik statinius, nesiejant jų su žemės sklypais, o žemės sklypų registrą tvarkė žemėtvarkos skyriai. 1995 metais pastatas sudegė, liko tik pamatai, tačiau registro duomenų dėl daikto žuvimo (išnykimo) ankstesnės šio pastato savininkės- O. K. ir J. P. - nekeitė ir dovanojimo sandorį pareiškėjui atliko pagal registre įregistruotus duomenis, nors faktiškai dovanojimo metu (2007 m.) pastatas jau buvo išnykęs, ką patvirtina ir pareiškėjo pateikti UAB „Turto administravimo grupė“ parengti kadastrinių matavimų dokumentai ir duomenys. NKTĮ ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas nesuteikia teisės registro tvarkytojui be savininko (valdytojo ar patikėtinio) prašymo ir šio prašymo pagrįstumą patvirtinančių dokumentų keisti registro duomenis, o ankstesnės šio daikto savininkės, vėliau- ir pareiškėjas, neatliko savo pareigos tikslinti registro duomenis po daikto žuvimo, siekiant, kad registre įrašyti statinių duomenys būtų tikslūs ir išsamūs, todėl visi pareiškėjo skundo argumentai dėl registre įrašytų duomenų tikslumo, išsamumo, jų ištaisymo, žemės sklypą formavusios institucijos ir/arba registro tvarkytojo funkcijų, atsakomybės ir t.t. yra deklaratyvaus pobūdžio ir, jeigu jie būtų pripažinti pagrįstais, sudarytų galimybę pareiškėjui, pačiam neatlikus pareigos tikslinti duomenis dėl daikto žuvimo, piktnaudžiauti teise prieš atsakovą ir suinteresuotą asmenį- žemės sklypo savininkę V. S. – B.. Nors pareiškėjas reikalauja, jog žemės sklypo registras būtų patikslintas, įrašant, kad jame yra išlikę pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastato pamatai, tačiau kadastrinių matavimų byla ir viešojo administravimo institucijos, atsakingos už statinių formavimą, dokumentas, patvirtinantis, kad pastato pamatai yra laikytini nekilnojamuoju daiktu, kuris gali būti registruojamas NT registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Įregistruojant žemės sklypą, kaip daiktą, ir jo savininkės nuosavybės teises į jį, 2004 metais priimtuose žemės sklypo dokumentuose nėra duomenų, kad šiame sklype yra pastatas, todėl registre įrašyti žemės sklypo duomenys yra išsamūs ir tikslūs, atitinka pateiktus dokumentus, o pareiškėjo reikalavimas juos patikslinti, įrašant, kad jame yra išlikę pamatai, negali būti tenkinamas. Žuvusio pastato likusi dalis (pamatai) pagal NTKĮ nuostatas nėra laikytini daiktu, nes teisės aktų nustatyta tvarka nėra galimybės surinkti visų duomenų (aukštis, tūris, plotas, vertė ir kt. parametrai), kurie būtini šio daikto registre įregistruotiems duomenims patikslinti, todėl akivaizdu, kodėl pareiškėjas ir šiuo metu neteikia registro tvarkytojui dokumentų dėl pastato duomenų patikslinimo (b.l.41-42).

11Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, atsikirsdamas į skundą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad pareiškėjas kreipėsi į teritorinį registratorių, prašydamas patikslinti jam nuosavybės teise priklausančio pagalbinio ūkio pastato 2Ilm (unikalus Nr.( - )), esančio ( - ) kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje, kadastro duomenis UAB „Turto administravimo grupės“ 2007-02-14 atliktų šio pastato kadastrinių matavimų bylos, už kurios teisingumą atsako ją sudarę ir parengę asmenys, pagrindu. Minėta bendrovė, atlikusi pagalbinio ūkio pastato 2I1m kadastrinius matavimus, nustatė, jog šis pastatas yra žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.( - ), o pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis į nurodytą žemės sklypą įregistruotos V. S. – B. nuosavybės teisės. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad pats Kadastro tvarkytojas konstatavo faktą, jog pagalbinio ūkio pastatas yra žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.( - ), nes aplinkybė, jog nurodytas pastatas yra minėtame žemės sklype, nustatyta remiantis filialui pateiktais dokumentais, būtent- pagalbinio ūkio pastato 2007-02-20 kadastro duomenų byla, kurioje UAB „Turto administravimo grupės“ matininkas nustatė šio pastato buvimo minėtame žemės sklype vietą. Taigi, šią aplinkybę nustatė ne Nekilnojamojo turto tvarkytojas, šią aplinkybę patvirtino jam pateikti dokumentai. Kadastro tvarkytojas, priimdamas sprendimą dėl pareiškėjo prašymo patikslinti Kadastro duomenis įregistruojant fiziškai pažeistą (liko 6 procentai) pagalbinio ūkio pastatą 2I1m V. S. - B. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, išnagrinėjo nurodyto žemės sklypo kadastro duomenų byloje surinktus dokumentus ir nustatė, jog žemės sklypo plane, kadastro duomenyse, ribų paženklinimo-parodymo akte duomenų apie šiame žemės sklype esančius statinius nėra, o teisės aktai nustato, jog Kadastro tvarkytojas atsako už tai, kad į registrą įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimui dokumentus. Kadangi žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), kadastro duomenų byloje duomenų apie sklype stovinčius statinius nėra, teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruojant šiame sklype jam priklausantį statinį, kai toks įregistravimas neatitinka žemės sklypo byloje esančių duomenų, nėra. Pažymi, kad pareiškėjo prašomų duomenų įrašymas pažeistų žemės sklypo savininko- V. S. – B.- teises ir teisėtus interesus, todėl, nesant jos sutikimo ar prašymo įrašyti kitam asmeniui priklausančio statinio kadastro duomenis į jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo registro įrašą, pareiškėjo prašymas netenkintinas. Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-1908-494/2008 pagal V. S. – B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jai nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo sodyba, nustatymo, todėl įsiteisėjęs teismo sprendimas šioje byloje turėtų įtakos sprendžiant klausimą dėl Kadastro duomenų tikslinimo ginčo žemės sklypo registro įraše. Atkreipia dėmesį, kad, nors pareiškėjas skundu prašo panaikinti registratorių sprendimus ir įpareigoti įregistruoti pagalbinio ūkio pastatą 2I1 m trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančiame 1,56 ha ploto žemės sklype, tačiau kartu su skundu pareiškėjo pateikti UAB „Kagema“ 2005-2006 m. parengti dokumentai- žemės sklypo planas, ribų paženklinimo-parodymo aktas, sklypo kadastro duomenys patvirtina kitą aplinkybę, t.y. aplinkybę, kad pagalbinio ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - )) yra 6279 kv. m ploto žemės sklype, kurio kadastrinis numeris dokumentuose nenurodytas (b.l.43-44).

12Pareiškėjo atstovai, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė. Papildomai paaiškino, kad remtis UAB „Kagena“ duomenimis nėra jokio pagrindo, nes tai tik bandymas pareiškėjui suformuoti žemės sklypą, jo planas nėra suderintas, sklypas nebuvo suformuotas ir tokiais duomenimis reikalavimas negrindžiamas. Prašymu buvo siekiama ne nuginčyti, o pakeisti kadastro duomenis, teisės aktai žemės sklypo savininko sutikimo juos pakeisti nereikalauja. 1994 metų registracijos duomenys yra teisingi, pagal juos pamatai yra tik vieni, nors tretysis suinteresuotas asmuo bando įrodyti, kad yra dar vieni pamatai. Ginčo ūkinis pastatas sudegė jau po registracijos 1995m. ir jis nebuvo atstatytas. Sprendimas adm. byloje šiuo metu prejudicinės galios nebeturi, nes jau po jo buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ginčo žemės sklype yra K. T. priklausantys pamatai. Pamatų buvimo faktą konstatavo licenciją turintis subjektas, todėl atsakovai turi jam paklusti.

13Atsakovės- Registrų centro Vilniaus filialo- atstovė skundą prašė atmesti atsiliepime nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas prašė įregistruoti pamatus, tad atsakovas, šį prašymą nagrinėdamas, nesirėmė teisės normomis, reglamentuojančiomis įrašų keitimą, t.y. rėmėsi NTKĮ 4, 14 str., NTRĮ 5, 33 str. Atsakovai, priimdami skundžiamus sprendimus, patys nenustatinėjo, ar ginčo žemės sklype yra pastato pamatai, jie tik nurodė prašyme pateiktas aplinkybes duomenis. Pareiškėjas neginčija žemės sklypo kadastro duomenų teisingumo. Tuo tarpu iš teismų sprendimų matosi, kad dėl pamatų radimosi vietos tarp šalių vyksta ginčas.

14Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė atmesti, paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis ir Vyriausiasis administracinis teismai išnagrinėtoje administracinėje byloje konstatavo, kad ginčo žemės sklype nėra jokių pareiškėjui priklausančių pamatų nei kad yra įrodymų, kad ginčo žemės sklypas priklausė pareiškėjo protėviams.

15Skundas atmestinas.

16Faktinės bylos aplinkybės.

17Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, jog pareiškėjo įgaliotinis Registrų centro Vilniaus filialui 2008-06-02 pateikė prašymą „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimo“, kuriame nurodė, kad J. T. 1932-07-04 pardavė savo žmonai K. T. (K. T.) viensėdį 2 ha 7313 a. žemės sklypą, o K. T. 1943-10-09 testamentu šį sklypą ir trobesius, esančius ( - ) kaime, Vilniaus rajone, paliko pareiškėjo motinai V. T. ir jo tėvui M. T.. Teigė, kad jis ir jo šeima minėtu turtu faktiškai naudojasi nuo 1943m. ir kad šiuo metu visi sodybos, esančios ( - ) km., Zujūnų sen., Vilniaus rajone, statiniai- gyvenamasis namas lA1/m (unikal. Nr. ( - )), ūkinis pastatas 2I1m (unikal. Nr.( - )) ir kt. jam priklauso nuosavybės teise (reg. Nr.10/49942). Visi statiniai, išskyrus pažymėtą indeksu 2I1/m (unikal. Nr.( - )), yra vienoje kelio pusėje, kur suformuotas 0,7092 ha žemės sklypas, o statinys, pažymėtas indeksu 2I1/m (unikal. Nr.( - ))- kitoje kelio pusėje, kur suformuotas 1,56 ha žemės sklypas (unikal. Nr.( - ), reg. Nr.( - )), esantis Vilniaus rajono ( - ) kaime. Gyvenamasis namas (pastatas 2I1/m) buvo pastatytas 1925m., 1955m.- inventorizuotas, 1963m. jis sudegė ir buvo atstatytas kaip ūkinis statinys, kuris paskutinį kartą inventorizuotas 1994-05-02 m. (nekilnojamojo turto dokumentų byla Nr.41/15108), 1995m. šis pastatas dar kartą sudegė ir liko tik pamatai. Formuojant 1,56 ha žemės sklypą (unikal. Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - ), reg. Nr.( - )), jame nebuvo įregistruotas pastatas (pamatai) 2I1/m (unikal. Nr.( - )), tačiau licencijuota įmonė UAB „Turto administravimo grupė“ atliko kadastrinius bei geodezinius matavimus, kuriuose indeksu 1I1ž (ankstesnis indeksas-2I1/m) pažymėjo pamatus statinio, kurio unikalus Nr.( - ). Pamatai nuosavybės teise priklauso jam, pareiškėjui, ir jis, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, prašo atlikti nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio kadastrinių duomenų tikslinimą- pastato pamatus 1I1ž (ankstesnis indeksas 2I1/m), unikal. Nr.( - ), registruotus K. T. (a.k. ( - ) vardu, įregistruoti 1,56 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - ), reg. Nr.( - ), esančiame Vilniaus rajone, ( - ) kaime (b.l.47).

18Registrų centras Vilniaus filialas, išnagrinėjęs pareiškėjo 2008-06-02 prašymą, 2008-06-17 priėmė sprendimą Nr.IN(5.1.15.)-24593, kuriame nurodė, kad, išnagrinėjus nekilnojamojo daikto, esančio ( - ) kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje, bei prašyme nurodyto žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastro ir registro duomenų bylose esančius dokumentus ir pareiškėjo pateiktą 2007-02-20 ūkinio pastato kadastro duomenų bylą, nustatyta, jog pastatas, į kurį Nekilnojamojo turto registre 2007-08-17 įregistruotos K. T. nuosavybės teisės 2007-08-16 dovanojimo sutarties, reg. Nr.JS-5594, pagrindu, yra žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), į kurį Nekilnojamojo turto registre įregistruotos V. S. – B. nuosavybės teisės Vilniaus miesto 3-sios apylinkės teismo 2007-02-08 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1001-608/07 pagrindu. Pažymėjo, kad nekilnojamasis daiktas- žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), suformuotas 2004-01-07 atlikus preliminarius matavimus, duomenys į Kadastrą įrašyti 2004-10-29 Vilniaus apskrities viršininko administracijos (VAVA) 2004-09-20 sprendimo Nr.2.5-41-18967 pagrindu, o Kadastro tvarkytojui pateiktoje šio žemės sklypo preliminarių matavimų byloje bei joje esančiuose dokumentuose (žemės sklypo kadastro (su nekilnojamojo turto elementais) duomenų formoje, 2004-01-07 žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte) nebuvo duomenų apie statinius. Teritorinis registratorius padarė išvadą, kad Kadastro duomenys apie nurodytą nekilnojamojo turto objektą ir teises į jį atitinka kadastro ir registro duomenų byloje esančius dokumentus, tačiau toks duomenų tvarkymas pažeistų nuosavybės teisių į žemės sklypą turėtojo teises ir teisėtus interesus, todėl pareiškėjo prašymas keisti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), įrašus Nekilnojamojo turto registre 2007-02-20 ūkinio pastato kadastro duomenų bylos pagrindu be žemės sklypo savininko prašymo (sutikimo), netenkintinas. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjos V. S. – B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įsiteisėjęs teismo sprendimas šioje civilinėje byloje galėtų turėti įtakos sprendžiant klausimą dėl atitinkamų duomenų tvarkymo pagal pareiškėjo pateiktą prašymą (b.l.45).

19Pareiškėjas, nesutikdamas su teritorinio registratoriaus sprendimu, kreipėsi į Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2008-07-15 sprendimu Nr.302 ginčijamą teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti nepakeistą (b.l.62-63). Tokį sprendimą centrinis registratorius priėmė nustatęs, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso gyvenamas namas ir ūkiniai pastatai, tarp jų- ir ūkinis pastatas 2I1 m., kurio kadastriniai matavimai atlikti 1994-05-02, o 2007-02-20 atlikti pakartotiniai kadastriniai matavimai, kurių metu nustatyta, kad pastatas fiziškai pažeistas, likę tik 6 %; taip pat nustatęs, kad V. S. - B. nuosavybės teise priklauso 1,56 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), kuris suformuotas atliekant preliminarius matavimus ir 2004-10-12 įregistruotas nekilnojamojo turto registre VAV 2004-09-02 sprendimo Nr.2.5-41-18967 pagrindu, tačiau Kadastro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta, kad šiame žemės sklype yra statinių. Centrinis registratorius pažymėjo, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 dalimi, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, o nagrinėjamu atveju nurodyto žemės sklypo duomenys buvo įrašyti pagal pateiktus dokumentus; taip pat nurodė, kad šio įstatymo 33 straipsnis numato galimybę ištaisyti netikslius ar neišsamius nekilnojamųjų daiktų duomenis, tačiau nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys gali būti papildyti ar patikslinti tik tuo atveju, jei toks papildymas nepažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų, be to, NTKĮ 13 str. 2 dalis nustato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, o V. S. – B. nėra pateikusi prašymo dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) registro, kadastro duomenų patikslinimo.

20Nustatyta, kad UAB „Turto administravimo grupė“, atlikusi statinio- ūkinio pastato (statybos metai- 1955, fiziškai pažeistas, liko 6 proc., išlikę pamatai), pažymėto indeksu 1I1ž., kadastrinius matavimus, 2007-02-20 konstatavo, kad minėtas statinys yra žemės sklype, kurio kadastro Nr.( - ), reg. Nr.( - ) (b.l.13,19,21,22). Registrų centro Vilniaus filialo 2004-10-29 pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtina, kad 1,56 ha ploto žemės sklypas, kurio kadastro Nr.( - ), reg.Nr.( - ), suformuotas atliekant preliminarius matavimus, duomenų tikslinimo data- 2004-01-07, nuosavybės teise priklauso V. S. - B., nuosavybės teisės įregistruotos 2004-10-12, šios teisės įregistravimo pagrindas- VAV 2004-09-20 sprendimas Nr.2.5-41-18967, pažymos grafoje „Statusas“ nurodoma, kad tai yra visiškai sutvarkyti ir juridiškai teisingi duomenys, o 3-ioje dalyje „Daikto priklausiniai iš kito registro“ nurodoma, kad įrašų nėra (b.l.32-33), UAB Korporacijos „Matininkai“ 2004-07-17 parengti minėtos žemės sklypo kadastro (su nekilnojamojo turto elementais) duomenys ir 2004-01-09 Žemės sklypo ribų paženklinimo- parodymo aktas taip pat patvirtina, kad šiame žemės sklype nėra statinių, kurių savininkai yra kiti asmenys, nei šio žemės sklypo savininkas (b.l.57-58,59).

21Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr.I-1013-13/07 pagal pareiškėjų K. T. ir O. K. skundą atsakovui VAVA, tretysis suinteresuotas asmuo- V. S. – B., dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004-09-20 sprendimo Nr.2.5-41-18967, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į V. S. - B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį- 1,56 ha žemės, grąžinant natūra 1,56 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai, panaikinimo, 2007m. sausio 25d. sprendimu, kurį LVAT 2007m. spalio 12d. nutartimi paliko nepakeistą, pareiškėjų skundą atmetė (adm. byla Nr.I-1013-13/07, II t. b.l.47-54, 82-87). VAAT nustatė, kad V. S. teisę į nuosavybės teisių atkūrimą perleido V. Š., kurios motinos J. Š. tėvas buvo S. T.. Nuosavybės teisė perleista notarine sutartimi, byloje nėra duomenų, kad ši sutartis nuginčyta. V. S. - B. sklypo ribas pažymėjo UAB Korporacijos „Matininkai“ darbuotojas. Iš šio paženklinimo matyti, kad visas sklypas yra vienoje kelio pusėje, sklype jokių pastatų nėra pažymėta. UAB Korporacija „Matininkai“ Žemės sklypo ribų paženklinimo- parodymo 2004m. sausio 7d. akte pažymėta, kad žemės sklype nėra kitiems asmenims priklausančių ūkinės- komercinės paskirties pastatų ir statinių. Rengiant ( - ) kaimo žemėtvarkos projekto papildymą, kuriame buvo suprojektuotas žemės sklypas V. S. - B., buvo tikrinami kadastro duomenys. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr.( - ) duomenys patvirtina, kad ginčo žemės sklype nėra jokių registruotų pastatų. Pažymėjo, kad šių duomenų negali paneigti pareiškėjų pateikti UAB „Kagema“ parengti planai ir antstolio G. M. 2007m. sausio 10d. sudarytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.120-07-02, nes, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjų paaiškinimai dėl S. T. priklausiusio pastato, kuris sudegė, neatitinka faktinių aplinkybių, pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad šis S. T. namas perėjo pareiškėjų nuosavybėn. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr.41/15108, kurioje yra duomenys apie O. K. nuosavybę, nurodyta, kad pastatas 2I1/m statytas 1955 metais, inventorizuotas 1994m. gegužės 2d., ir nenurodoma, kad tai sudegęs pastatas. Pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl O. K. priklausančio pastato buvimo vietos paneigia ir antstolio D. B. 2006m. rugpjūčio 29d. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.47, nes jame aprašyti pamatai, esantys toje pačioje kelio pusėje kaip ir kiti O. K. pastatai, šie pamatai yra apie 11 m atstume nuo O. K. priklausančio pastato, jų plotas atitinka O. K. nuosavybės teise registruoto pastato 2I1/m plotui- 28 kv. m., kaip ir nurodyta registro duomenyse. Iš pateiktų nuotraukų susidaro įspūdis, kad pamatus stengiamasi užsodinti augalais taip, kad jų nesimatytų. Pati O. K. neneigė, kad ir jos kieme yra akmenys, bet teigė, kad tai ne pamatai, o specialus gėlėms auginti padarytas aptvaras. Tokie paaiškinimai nepaneigia fakto, kad pareiškėjų kieme taip pat yra išlikę pastato pamatai, kurių plotas atitinka įregistruoto pastato 2I1/m plotui. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jiems teisėtai buvo suteiktas, išnuomotas ar pan. 6279 kv.m. žemės sklypas, kurio dalis pateko į V. S. - B. grąžintą žemę. Asmeninio ūkio žemė ir namų valda pareiškėjams buvo suprojektuota žemėtvarkos projekto papildyme ir statinys Nr.2I1/m patenka į pareiškėjams suprojektuotą 0,55 ha namų valdą, sklypo Nr.1591 o V. S. - B. grąžintas sklypas netrukdo pareiškėjams įgyvendinti ir nuosavybės teisės atkūrimą į buvusios savininkės K. T. žemę, nes ( - ) kaimas buvo rėžinis. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad VAV 2004m. rugsėjo 20d. sprendimas Nr.2.5-41-18967 buvo priimtas nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, todėl jį naikinti nėra pagrindo. LVAT 2007m. spalio 12d. nutartyje, be kita ko, pažymėjo, kad nepagrįstas pareiškėjų teiginys, jog atkuriant nuosavybės teises trečiajam suinteresuotajam asmeniui buvo pažeistos pareiškėjų teisės į jiems priskirtą namų valdą ir kad trečiajam suinteresuotajam asmeniui grąžintame žemės sklype yra pareiškėjai O. K. priklausantis pastatas, kuris nekilnojamojo turto registre pažymėtas indeksu 211m. Tačiau, kad šis pastatas, kaip teigia pareiškėja, tik pastato pamatai, yra trečiajam suinteresuotajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, neatitinka tikrovės, nes visi pastatai registruoti viename žemės sklype, tarp jų- ir pastatas 211m. Ginčo žemės sklypas nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybe ir šiame žemės sklype jokie statiniai nėra registruoti. Be to, trečiajam suinteresuotam asmeniui šiuo metu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype stovėjo S. T. pastatas ir kad šis pastatas būtų perėjęs O. K. nuosavybėn, įrodymais nepatvirtinta. Žemėtvarkos projekto papildyme pareiškėjams suprojektuoti žemės sklypai į trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą neįsiterpia.

22Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-10-15 nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr.2-1908-494/2008 pagal pareiškėjos V. S. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jai priklausančiame 1,56 ha žemės sklype, sklypo kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ) k., Vilniaus r., buvo sodyba ir joje stovėjo gyvenamas namas, nustatymo, nagrinėjimą, iki bus išspręsta Vilnius apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla dėl VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo 2008-06-17 sprendimo panaikinimo, t.y. nagrinėjama administracinė byla (civilinė byla Nr.2-1908-494/2008, II t. b.l. 100-101).

23Ginčą reglamentuojančių teisės aktų analizė ir išvados.

24Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (nauja įstatymo reakcija nuo 2004m. sausio 1d.) 4 str. 2 dalis nustato, kad kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą. Pagal Įstatymo 5 str. 1 dalį, Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai: 1) žemės sklypas; 2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo; 3) patalpa, šio Įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Įstatymo 8 str. 1 dalis nustato, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą, kai šio Įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytais būdais formuojami nekilnojamieji daiktai ar šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais keičiami nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys. Kadastre įrašytų duomenų pakeitimą reglamentuoja Įstatymo 9 straipsnis, kurio 1 dalis nustato, kad Kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai ir jei šie pakitimai nebuvo nustatyti šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju; šio straipsnio 2 dalis nustato, kad Kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis. Kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus bei leistinus kadastro duomenų neatitikimų dydžius dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų nustato Kadastro nuostatai (9 str. 3 d.). Kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka: 1) įgyvendinant Vyriausybės sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų vertės perskaičiavimo; 2) vykdant teismų sprendimus dėl nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų patikslinimo; 3) patikslinant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kai šie nekilnojamieji daiktai ar jų dalys paimami visuomenės poreikiams; 4) kitais teisės aktų nustatytais atvejais (9 str. 4 d. 1-4 p.).

25Įstatymo 12 str. 1 dalis nustato, kad Kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra: 1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, t.y. atvejį, kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Kadastrą ir Kadastro duomenų bylą. Įstatymo 12 str. 4 dalis nustato, kad Kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991m. liepos 25d., nustato Vyriausybė. Vadovaujantis Įstatymo 13 str. 2 dalimi, prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio Įstatymo 9 str. 4 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

26Įstatymo 14 straipsnis nustato, kad Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: 1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti; 2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; 3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis; 4) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio Įstatymo reikalavimų; 5) šio Įstatymo 17 str. 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Įstatymo 17 str. 4 dalis nustato, kad, įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar: 1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos teritorijoje; 2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau; 3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu; 4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.

27Nekilnojamojo turto registro įstatymo (nauja įstatymo redakcija nuo 2001m. liepos 1d.) 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka; šio įstatymo 5 str. 2 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą; Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų; techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus (33 str. 2 d.).

28Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 (Vyriausybės 2005m. birželio 23d. nutarimo Nr.695 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punktas nustato, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 str. 3 dalyje; tais atvejais, kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų ir kai žemės sklypo plotas neviršija maksimalios leistinos (ribinės) ploto paklaidos, nurodytos šių Nuostatų 1 priede, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis keičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, gavęs pareiškėjo prašymą. Nuostatų 88.1-88.6 punktai nustato, kad Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar: prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti; dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis; žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi; prašomo įrašyti nekilnojamojo daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo pageidavimu. Kai pateiktieji dokumentai atitinka nustatytuosius reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą (Nuostatų 90 punktas).

29Iš to, kas pasakyta šiame ir sprendimo skyriuje „Faktinės bylos aplinkybės“, darytinos tokios bylos išnagrinėjimui reikšmingos išvados: 1) nustatyta, kad atsakovėms buvo paduotas prašymas patikslinti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, tačiau tokio turinio prašymas negali būti patenkintas, nes neatitinka Įstatymo 9 straipsnyje duomenų keitimo atvejų, nes jo 1 dalis nustato, kad Kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai; 2 dalis nustato, kad Kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis; 2) laikytina, kad iš esmės buvo prašoma įrašyti naujus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, tačiau pagal šio įstatymo 13 str. 2 dalį prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti turi teisę paduoti tik įstatymo apibrėžtas ratas subjektų: a) nekilnojamojo daikto savininkas; b) patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo; c) valstybės valdžios ar valdymo institucijos jų teikimu (Įstatymo 9 str. 4 d.); 3) nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausantį žemės sklypą atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, tad pareiškėjui neatsirado teisė, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 1 dalimi, reikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų; 4) pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, gi pareiškėjas ginčo dėl žemės sklypo registracijos duomenų kaip neteisingų panaikinimo nekelia; 5) trečiajam suinteresuotam asmeniui geruoju nesutinkant pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, dar daugiau- esant ginčui dėl pastato pamatų radimosi fakto ir vietos, toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme pagal CK įtvirtintas nuosavybės teisės gynimo taisykles (CK 4.98 str.).

30Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovų sprendimai atitinka teisės aktų jiems keliamus reikalavimus, tad yra teisėti, o skundas- atmestinas.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 88 str. 1p., 127 str.,

Nutarė

32VĮ „Registrų centras“ 2008-07-15 sprendimą Nr.302 bei VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2008-06-17 sprendimą Nr.IN(5.1.15.)-24593) palikti nepakeistus, o skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacinius skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas skundu prašo teismo: 1) panaikinti VĮ „Registrų centras“... 4. 1) Nekilnojamojo turto kadastras (toliau- ir Kadastras) yra susistemintas ir... 5. 2) Kadastro tvarkytojas Kadastro duomenis privalo tikslinti ir registruoti tik... 6. 3) Kadastro tvarkytojas, nustatęs aplinkybę, kad Statinys yra 1,56 ha ploto... 7. 4) centrinio registratoriaus motyvas, jog jis negali atlikti Kadastro... 8. 5) nekilnojamojo turto registratoriaus veiksmai, gavus prašymą atlikti... 9. 6) pareiškėjas savo teises ir teisėtus interesus gali apginti tik... 10. Atsakovė VĮ „Registrų centras“, atsikirsdama į skundą, prašo jį... 11. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, atsikirsdamas į... 12. Pareiškėjo atstovai, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė. Papildomai... 13. Atsakovės- Registrų centro Vilniaus filialo- atstovė skundą prašė atmesti... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė atmesti, paaiškino,... 15. Skundas atmestinas. ... 16. Faktinės bylos aplinkybės.... 17. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, jog pareiškėjo įgaliotinis... 18. Registrų centras Vilniaus filialas, išnagrinėjęs pareiškėjo 2008-06-02... 19. Pareiškėjas, nesutikdamas su teritorinio registratoriaus sprendimu, kreipėsi... 20. Nustatyta, kad UAB „Turto administravimo grupė“, atlikusi statinio-... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 22. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-10-15 nutartimi sustabdė civilinės... 23. Ginčą reglamentuojančių teisės aktų analizė ir išvados.... 24. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (nauja įstatymo reakcija nuo 2004m.... 25. Įstatymo 12 str. 1 dalis nustato, kad Kadastro duomenų įrašymo į... 26. Įstatymo 14 straipsnis nustato, kad Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti... 27. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (nauja įstatymo redakcija nuo 2001m.... 28. Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 (Vyriausybės 2005m. birželio 23d.... 29. Iš to, kas pasakyta šiame ir sprendimo skyriuje „Faktinės bylos... 30. Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovų sprendimai atitinka... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. VĮ „Registrų centras“ 2008-07-15 sprendimą Nr.302 bei VĮ „Registrų... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...