Byla A-662-1042-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (pranešejas), Laimes Baltrunaites (kolegijos pirmininke) ir Aruno Sutkeviciaus, sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei, dalyvaujant atsakovu atstovams O. G. ir R. P., viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Lietuvos žaliuju judejimo skunda atsakovams Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybei del sprendimu panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas skundu ir patikslintu skundu (b. l. 4-6; 10-12, I t.) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos (toliau – ir Komisija) 2007 m. gruodžio 16 d. sprendima Nr. 2007/05-4R-268, Alytaus miesto savivaldybes tarybos (toliau – ir Taryba) 2007 m. balandžio 5 d. sprendima Nr. T-50 „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas), Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 51 (toliau – ir Patikrinimo aktas) teigiama patikrinimo išvada ir pripažinti negaliojancia Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2007 m. spalio 22 d. rašto Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ išvada „inicijuoti Patikrinimo akto pripažinima netekusiu galios ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. T-50 panaikinima nera teisinio pagrindo“.

5Teige, kad Inspekcija, nagrinedama pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. skunda, neatliko privalomu administraciniu proceduru ir veiksmu, nustatytu Viešojo administravimo istatymo treciajame skirsnyje, neprieme individualaus administracinio akto reikalavimus atitinkancio sprendimo, skundas nebuvo nagrinetas, 2007 m. spalio 22 d. informaciniame rašte Nr. 6.3-537-B nenurodyta jo apskundimo tvarka. Pareiškejo manymu, Komisijos sprendimas pažeidžia Viešojo administravimo istatyme nustatyta skundu nagrinejimo proceduros tvarka, taip pat pareiškejo teise i istatymais pagrista ir objektyvu skundu nagrinejima viešojo administravimo istaigoje. Nurode Konvencijos del teises gauti informacija, visuomenes dalyvavimo priimant sprendimus ir teises kreiptis i teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija, ratifikuota nuo 2001 m. liepos 10 d.; isigaliojo nuo 2002 m. balandžio 28 d.) (toliau – ir Konvencija) 1, 7 straipsnius, 6 straipsnio 3, 4, 8 dalis ir pažymejo, kad Komisija sprendime nenagrinejo šios Konvencijos nuostatu taikymo. Teige, kad Komisijos nutarimas nutraukti byla kaip nežinybinga prieštarauja Konvencijos 9 straipsnio 2 punkto b papunkciui.

6Atkreipe demesi, kad Alytaus miesto savivaldybe nepateike pareiškejui rengiamo specialiojo plano aiškinamojo rašto ne tik viešos ekspozicijos metu, bet ir viešo susirinkimo metu. Planavimo organizatorius, nepateikdamas Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano (toliau – ir Specialusis planas) aiškinamojo rašto viešos ekspozicijos metu bei viešo susirinkimo metu, neužtikrino teritoriju planavimo viešumo, apribojo pareiškejo teise susipažinti su parengtu teritoriju planavimo dokumentu. Nurode Konvencijos 6 straipsnio 8 dali ir pažymejo, kad neužtikrinus Specialiojo plano viešumo, patvirtintame Specialiajame plane deramai neatsispindi ir negali atsispindeti visuomenes dalyvavimo rezultatai.

7Nurode aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. isakymu Nr. D1-200 nustatytos Teritoriju planavimo dokumentu tikrinimo tvarkos 12 punkta, kuriame itvirtinta, kad valstybines priežiuros institucija surašo teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akta tik nustatyta tvarka išnagrinejusi pareiškeju skundus, ir pažymejo, kad Alytaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir Administracija) suraše patikrinimo akta Nr. 51, o Alytaus apskrities viršininkas 2007 m. kovo 30 d. patvirtino teigiama patikrinimo išvada del Specialiojo plano, pareiškejo skunda del mineto Specialiojo plano sprendiniu, proceduru ir planavimo salygu nagrinejo tik 2007 m. rugpjucio 21 d. Dare išvada, kad Patikrinimo aktas negalejo buti surašytas 2007 m. kovo 30 d. bei negalejo buti priimta teigiama patikrinimo išvada del Specialiojo plano tvirtinimo, kol neišnagrineti skundai del Specialiojo plano sprendiniu bei nepriimti individualus administraciniai aktai pagal pateiktus skundus. Pareiškejo manymu, Inspekcija minetos aplinkybes nenagrinejo, neveikimu iteisino Patikrinimo akto neteiseta surašymo tvarkos procedura, pateisino neteisetai patvirtinta teigiama patikrinimo išvada.

8Atkreipe demesi, kad Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6.3-15-B nurodyta, jog Inspekcija nera igaliota nagrineti gincus del visuomenes pateiktu pasiulymu atmetimo teritoriju planavimo rengimo laikotarpiu, ir informavo, kad Administracijos atsakyma del pareiškejo netenkinancio Alytaus miesto savivaldybes atsakymo istatymo nustatyta tvarka galima skusti teismui. Nurode Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 5 dali, kurioje nustatyta, kad asmenys nesutikdami su apskrities viršininko administracijos sprendimu del ju kreipimosi gali paduoti skunda pagal kompetencija Vyriausybes ar Aplinkos ministerijos igaliotai institucijai, ir paaiškino, kad kreipesi i Inspekcija 2007 m. rugsejo 18 d. skundu, nesutikdamas su Alytaus apskrities viršininko informaciniu raštu Nr. 3-1658-(1.14) ir skundo nagrinejimo tvarka. Nurode, kad Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 5 dalyje teigiama, jog Vyriausybes ar Aplinkos ministerijos igaliota institucija išnagrineja asmens kreipimasi ir, nustaciusi visuomenes ar valstybes teisiu ar teisetu interesu pažeidima, inicijuoja atitinkamu teritoriju planavimo dokumentu sprendiniu panaikinima administracine tvarka, o nesant galimybes teritoriju planavimo dokumentu sprendinius panaikinti administracine tvarka, kreipiasi i teisma. Dare išvada, kad Inspekcija nenagrinejo pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. skundo, nenustate ir negalejo nustatyti bei inicijuoti skundžiamu teritoriju planavimo dokumentu sprendiniu, sprendimu panaikinimo administracine tvarka, nesivadovavo Istatyme nustatyta skundu nagrinejimo tvarka, neatliko privalomu Istatyme nustatytu proceduru, klaidino pareiškeja.

9Pažymejo, kad Inspekcija netikrino, ar Specialiojo plano planavimo salygos ir planavimo salygu savadas atitinka teises aktu reikalavimus (Teritoriju planavimo istatymo 34 str. l d.). Teige, kad Planavimo salygu savadas neatitinka taisykliu „Del didžiuju prekybos imoniu išdestymo specialiuju planu“ 16.1.1 punkto reikalavimu del planavimo salygu gavimo. Nurode, kad planavimo organizatorius plano rengimo metu neturejo šiu taisykliu 16.1.1.2-16.1.1.5 punktuose nurodytu subjektu išduotu privalomu planavimo salygu, tai yra užfiksuota planavimo salygu savade. Pažymejo, kad planavimo organizatorius nesilaike taisyklese „Del didžiuju prekybos imoniu išdestymo specialiuju planu“ nustatytos planavimo proceso tvarkos. Planavimo organizatorius plano koncepcijos rengimo stadijoje neparenge rengiamo plano strateginio pasekmiu aplinkai vertinimo ir nepateike visuomenei. Nurode Konvencijos 7 straipsni, pagal kuri kiekviena Šalis parengia atitinkamas praktines ir (arba) kitokias nuostatas, leidžiancias visuomenei atvirai ir vadovaujantis teisinga ir pagrista tvarka dalyvauti rengiant planus bei programas, susijusias su aplinkosauga, suteikdama visuomenei butina informacija. Igyvendinant šia tvarka, vadovaujamasi 6 straipsnio 3, 4 ir 8 daliu nuostatomis. Pabreže, kad Specialusis planas yra susijes su aplinkosauga, kadangi prekybos centrai planuojami žaliuosiuose plotuose, gali pakeisti kraštovaizdi, padidinti aplinkos tarša, padidinti triukšma, pabloginti gyvenimo salygas. Pažymejo, kad, vadovaujantis Konvencijos 7 straipsniu, pareiškejas planavimo laikotarpiu ir ginco metu turejo gauti visa butina informacija, taciau negavo. Be to, pradiniame planavimo etape nebuvo užtikrintas veiksmingas visuomenes dalyvavimas, su pareiškeju nebuvo svarstyti galimi alternatyvus Alytaus miesto prekybos centru išdestymo variantai.

10II.

11Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime i skunda (b. l. 43-45, I t.) praše skunda atmesti kaip nepagrista.

12Nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad Inspekcija, nagrinedama pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. skunda, neatliko Viešojo administravimo istatyme numatytu privalomu administraciniu proceduru ir veiksmu, nustatytu Viešojo administravimo istatymo treciajame skirsnyje. Teige, kad toks pareiškejo teiginys yra labai abstraktus, kadangi Viešojo administravimo istatymo 3 skirsni sudaro straipsniai nuo 19 iki 36. Nurode Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 23 straipsnio 2 dalies 5 punkta ir dare išvada, kad pareiškejas nenurode konkreciu pažeistu Viešojo administravimo istatymo nuostatu, taip pat nenurode kokiais budais Inspekcija pažeide Viešojo administravimo istatymo 3 skirsnio nuostatas.

13Teige, kad Inspekcija pagal kompetencija išnagrinejo pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. skunda ir 2007 m. spalio 22 d. raštu Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ pateike atsakyma. Pažymejo, kad pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. rašte buvo keliami tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškejo 2007 m. sausio 8 d. rašte, i kuri Inspekcija atsake 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr. 6.3-15-B. Nurode Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dali, 8 straipsnio 1 dali, atkreipe demesi i Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutarti administracineje byloje Nr. Al46-270/2008, pažymejo, kad iš Inspekcijos rašto turinio matyti, jog jis yra pagristas konkreciu teises aktu nuostatomis, aiškiai suformuotos teises ir pareigos, pasirašytas Inspekcijos vadovo teises aktais nustatyta tvarka. Pabreže, kad apskundimo tvarkos nenurodymas šiuo atveju nesukelia neigiamu pasekmiu, nes pareiškejas ne pirma karta kreipesi i valstybes institucijas, taigi, jam buvo žinoma apskundimo tvarka.

14Nurode Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 2 dali, pažymejo, kad planavimo organizatoriaus atsakymas gali buti skundžiamas valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanciai institucijai (šiuo atveju Alytaus apskrities viršininko administracijai) per 1 menesi nuo jo gavimo dienos. Valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanti institucija per 20 darbo dienu nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuota atsakyma, kuris istatymu nustatyta tvarka gali buti skundžiamas teismui. Atkreipe demesi i tai, kad šioje teritoriju planavimo dokumentu rengimo stadijoje Inspekcijos kompetencijai nepriskirtas gincu nagrinejimas.

15Pažymejo, kad Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6.3-15-B yra nurodyta Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 2 dalyje reglamentuota gincu del visuomenes pateiktu pasiulymu atmetimo teritoriju planavimo dokumentu rengimo nagrinejimo tvarka, o pareiškejas skunde pirmosios instancijos teismui nurode Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 5 dalyje reglamentuota Inspekcijos kompetencija nagrineti skundus del patvirtintu teritoriju planavimo dokumentu.

16Nurode Teritoriju planavimo istatymo 2 straipsnio 27 dali, 18 straipsnio 2 dali, pažymejo, kad Inspekcija, išnagrinejusi Specialiojo plano dokumento kopija ir kitus su skundo nagrinejimu susijusius dokumentus, 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr. 6.3-15-B pareiškejui ir Alytaus apskrities viršininkui pateiktoje nagrinejimo išvadoje nurode, kad Alytaus miesto bendrojo plano Alytaus miesto teritorijos naudojimo bendruju reglamentu K2.1 indeksu pažymetoje visuomenines paskirties teritorijoje numatyti ir kiti leistini naudojimo budai (pobudžiai) - teritorijos komerciniams objektams ir kt. Teritoriju planavimo istatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta galimybe nekeisti savivaldybes teritorijos dalies bendrojo plano, jei šiu planu gyvenamosios, visuomenines, pramones ir sandeliavimo bei komercines paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo budo (negu nustatytas) žemes sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentu bendro konkrecios teritorijos pažymeto ploto. Dare išvada, kad Specialiojo plano sprendinys Nr. 12P (vidutinis universalus prekybos centras) neprieštarauja Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniams bei Teritoriju planavimo istatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatoms. Taciau del Specialiojo plano sprendinio, kuriuo numatyta pramogu ir komercinio centro Nr. 1P statyba, neatitikimo Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniams, Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr. 6.3-15-B Administracijai buvo pasiulyta spresti klausima del 2006 m. gruodžio 22 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 310 panaikinimo ir Specialiojo plano pakartotino patikrinimo. Nurode, kad Alytaus apskrities viršininkas 2007 m. kovo 22 d. isakymu Nr. (1.4.)-ST-38 Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akta pripažino netekusiu galios. Alytaus miesto savivaldybe, pašalinusi mineta sprendini, kreipesi i Administracija del pataisyto Specialiojo plano pakartotino patikrinimo. Pakartotinai patikrinusi pataisyta Specialuji plana, Administracija 2007 m. kovo 30 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. 51 pateike teigiama patikrinimo išvada. Nurode, kad Tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtinto Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo plano (toliau – ir Kraštovaizdžio tvarkymo planas) aiškinamojo rašto 2.1.5 punkte numatytas Alytaus miesto želdynu apsaugos, tvarkymo ir atkurimo principas - vientisos želdynu sistemos mieste kurimas, numatant, kad „vientisa želdynu sistema kuriama siekiant, jog želdynai susijungtu tarpusavyje, o taip pat su didžiaisiais želdynu masyvais, miškais per žaliasias jungtis - gamtinio karkaso sudeties dalis“. Nurode Kraštovaizdžio tvarkymo plano aiškinamojo rašto 2.8.2. punkta, kuriame, be kita ko, numatyta, kad siekiant suformuoti pilnaverte žaliuju teritoriju sistema, butina „saugoti visus esamus žaliuosius plotus urbanizuotoje miesto dalyje, didinti ju patraukluma, plesti rekreacinio panaudojimo galimybes“. Pabreže, kad Specialiojo plano sprendinys Nr. 12P numatytas teritorijoje, kurioje esamu želdynu tvarkymas ir naudojimas pagal Kraštovaizdžio tvarkymo plana nera reglamentuotas. Atsižvelgiant i tai, atsakovo manymu, Specialiojo plano sprendinys Nr. l2P, numatytas urbanizuotoje miesto teritorijoje, kurioje esantys žalieji plotai, vadovaujantis Kraštovaizdžio tvarkymo plano principais, turetu buti saugomi. Taciau Kraštovaizdžio tvarkymo planu nenustacius konkreciu šiu želdiniu tvarkymo ir naudojimo priemoniu, dare išvada, kad konstatuoti prieštaravima Kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniams nera pagrindo.

17Atsakovas Alytaus miesto savivaldybe atsiliepimu i skunda (b. l. 115-116, I t.) praše skunda atmesti. Nurode, kad Specialuji plana pradejo rengti 2005 m. sausio 21 d., laikantis Teritoriju planavimo istatymo ir poistatyminiu teises aktu reikalavimu. Pabreže, kad, remiantis Teritoriju planavimo istatymo 31 straipsniu, Vyriausybes 1996 m. rugsejo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintu Visuomenes dalyvavimo teritoriju planavime nuostatais, buvo viešai skelbiama apie plano rengima, teikiama parengtu planavimo dokumentu vieša ekspozicija, sudarytos salygos visiems teikti pasiulymus del plano, viešai svarstomi plano sprendiniai. Pažymejo, kad visuomenes susirinkime pareiškejui raštu buvo atsakyta i gautus pasiulymus. Parengta plano dokumentacija patikrino Administracija, jokiu pažeidimu nenustate ir pateike Patikrinimo akta su teigiama išvada bei pasiulymu plana teikti tvirtinti savivaldybes tarybai. Laikantis Teritoriju planavimo istatymo 18 straipsnio reikalavimu, savivaldybes taryba 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-50 plana patvirtino. Atsakovo teigimu, plano rengimo proceduru dokumentai irodo, jog buvo laikomasi planavimo proceduru eiliškumo, sudarytos salygos visiems vienodai susipažinti su plano dokumentais, viešai juos svarstyti, teikti pasiulymus, buvo pateikti atsakymai i pasiulymus.

18Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija (kurios teisiu peremejas šioje byloje yra Inspekcija) atsiliepimu i skunda (b. l. 187-190, I t.) praše skunda atmesti ir byla nutraukti. Tvirtino, kad pareiškejas padave skunda (dalyje del prašymo panaikinti Patikrinimo akta) praleides istatymu nustatytus terminus. Nurode, kad pareiškejas apie Patikrinimo akta Nr. 51 sužinojo gaves Vyriausybes atstovo Alytaus apskrityje tarnybos 2007 m. balandžio 11 d. atsakyma Nr. 12-47-(1.1.2.) i Lietuvos žaliuju judejimo Alytaus žaliuju bendrijos „Griaustinis“ 2007 m. balandžio 4 d. prašyma Nr. 28. Dare išvada, kad nuo sužinojimo momento iki skundo padavimo i teisma praejo daugiau kaip aštuoni menesiai. Pabreže, kad visi iki patikrinimo akto Nr. 51 surašymo dienos apskrities viršininko administracijoje gauti pareiškejo raštai ir skundai buvo išnagrineti ir atsakyti. Nurode, kad atsižvelgus i Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6.3-15-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ pateikta siulyma panaikinti patikrinimo akta, Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 22 d. isakymu Nr. (1.4.)-ST-38 „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano patikrinimo akto pripažinimo netekusiu galios“ 2006 m. gruodžio 22 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. 310 pripažintas netekusiu galios. Pažymejo, kad i Alytaus miesto ir rajono visuomenes, Lietuvos žaliuju judejimo Alytaus žaliuju bendrijos „Griaustinis“ 2007 m. rugsejo 14 d. kreipimasi panaikinti teigiama išvada del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano ir organizuoti pakartotinas viešo svarstymo su visuomene proceduras atsakyta 2007 m. spalio 16 d. raštu Nr. 3-2100-(l.14.), kuriame nurodoma, jog priimtas sprendimas nenaikinti Patikrinimo akto, išdestyti motyvai del priimto sprendimo ir nurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Pažymejo, jog pareiškejo motyvas del pažeistu viešo svarstymo proceduru ir tuo apribotos galimybes visuomenei pilnai susipažinti su parengtu teritoriju planavimo dokumentu paneigtinas tuo, kad Specialiojo plano patvirtinti sprendiniai nesuteikia teises projektuoti ir statyti prekybos centru. Pabreže, kad kiekvienu atveju, atsiradus investuotojui, tures buti rengiamas konkrecios vietos detalusis planas (Teritoriju planavimo istatymo 22 str. 1 d.) su visomis su tuo susijusiomis viešo svarstymo su visuomene, derinimo, patikrinimo priežiuros institucijoje proceduromis.

19III.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 4 d. sprendimu pareiškejo skunda patenkino iš dalies. Panaikino Patikrinimo akta ir Sprendima, nutrauke bylos dali del reikalavimo Inspekcijos 2007 m. spalio 22 d. rašto Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ išvada „inicijuoti Patikrinimo akto pripažinima netekusiu galios ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. T-50 panaikinima nera teisinio pagrindo“ pripažinti negaliojancia. Likusioje dalyje pareiškejo skunda atmete.

21Nurode Teritoriju planavimo istatymo 34 straipsnio 1 dali, 32 straipsnio 4-6 dalis, Vyriausybes 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintu Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros nuostatu (toliau – ir Nuostatai) 20.4, 3.2, 33.2, 20.4 punktus, Konvencijos 1, 9 straipsnius, konstatavo, kad pareiškejas nepagristai vadovaujasi Konvencijos 7 straipsnio, kurio paskirtis - užtikrinti, kad valstybe (sutarties šalis) parengtu atitinkamas praktines ir/ar kitokias nuostatas, skaidria ir teisinga tvarka leidžiancias visuomenei dalyvauti rengiant su aplinka susijusius planus bei programas, suteikdama visuomenei butina informacija, nuostatomis. Nurode, kad Lietuvos Respublika šiu nuostatu igyvendinima užtikrino Teritoriju planavimo istatymo septintuoju skirsniu, o teise gauti informacija bet kokiu klausimu užtikrina Teises gauti informacija iš valstybes ir savivaldybiu instituciju ir istaigu istatymo nuostatos. Lietuvos Respublikoje asmens teise kreiptis i teisma užtikrinta minetais bei kitais teises aktais. Dare išvada, kad Teritoriju planavimo istatymas pagal Konvencijos reikalavimus nustate tvarka kaip asmenys, kurie turi teise ginti ir gina viešaji interesa teritoriju planavimo procese (tame tarpe ir teikiant pasiulymus aplinkos apsaugos srityje), gali gincyti kiekvienos iš pasiulymus ir gincus nagrinejanciu instituciju sprendimus.

22Nurode ABTI 28 straipsni, Administraciniu gincu komisiju istatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkta ir dare išvada, kad Lietuvos žaliuju judejimas, nesutikdamas su Inspekcijos sprendimu, turejo ji skusti teismui, o ne Komisijai, nes sprendimu, priimtu teritoriju planavimo procese, ikiteisminis nagrinejimas aiškiai išskirtas iš bendros ikiteismines skundu (prašymu) nagrinejimo tvarkos, kuria vadovaujasi administraciniu gincu komisijos. Dare išvada, kad Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 2007/05-4R-268 yra teisetas ir pagristas.

23Nustate, kad Taryba 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-50 patvirtino Specialuji plana, atsižvelgdama i Patikrinimo akto išvada. 2007 m. balandžio 20 d. Lietuvos žaliuju judejimo Alytaus žaliuju bendrija „Griaustinis“ skundu kreipesi i Vyriausybe, nurodydama, jog Patikrinimo akto išvados pagrindu patvirtintas Specialusis planas prieštarauja visuomenes ir valstybes interesams bei istatymams. Vyriausybes kancleris ši kreipimasi pavede išnagrineti Aplinkos ministerijai, kuri 2007 m. gegužes 22 d. išnagrinejo skunda ir pažymejo, jog inicijuoti Alytaus miesto savivaldybes 2007 m. gegužes 22 d. sprendimu patvirtinto Specialiojo plano sprendiniu panaikinima nera teisinio pagrindo. Lietuvos žaliuju judejimas ši rašta 2007 m. birželio 22 d. apskunde Komisijai. Komisija išnagrinejusi skunda prieme 2007 m. liepos 9 d. sprendima Nr. 2007/04-4R-l 56, kuriuo ipareigojo Aplinkos ministerija perduoti pareiškejo 2007 m. balandžio 20 d. skunda nagrineti Administracijai. Administracija 2007 m. rugpjucio 21 d. raštu Nr. 3-1 (1.14) atsake i pareiškejo 2007 m. balandžio 20 d. skunda ir pažymejo, jog Specialiojo plano viešumo proceduros atliktos vadovaujantis Visuomenes dalyvavimo teritoriju planavimo procese nuostatomis. 2007 m. rugsejo 18 d. Lietuvos žaliuju judejimas skundu kreipesi i Inspekcija, prašydamas ipareigoti Alytaus apskrities viršininka priimti sprendima del Patikrinimo akto pripažinimo netekusiu galios. Inspekcija 2007 m. spalio 22 d. rašte Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ suformulavo išvada, kad „inicijuoti Patikrinimo akto pripažinima netekusiu galios ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. T-50 panaikinima nera teisinio pagrindo“. Nesutikdamas su Inspekcijos atsakymu, Lietuvos žaliuju judejimas ji apskunde Komisijai, kuri 2007 m. gruodžio 17 d. prieme sprendima nutraukti byla kaip jai nežinybinga. Komisijos sprendima pareiškejas gavo 2007 m. gruodžio 28 d., o i teisma kreipesi 2008 m. sausio 21 d. Teismas dare išvada, kad pareiškejas nepraleido ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno menesio termino.

24Nurode aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. isakymu Nr. D1-200 patvirtinto Teritoriju planavimo dokumentu tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 12, 20, 21 punkta, Alytaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 22 d. patvirtinto Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 310 dalies „Siulymas tvirtinanciai institucijai“ 2 punkta, Teritoriju planavimo istatymo 18 straipsnio 2 dali, nustate, kad Inspekcija, išnagrinejusi Lietuvos žaliuju judejimo skunda ir Specialuji plana, 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr. 6.3-15-B atsake pareiškejui ir informavo Alytaus apskrities viršininka bei pateike planavimo salygu Specialiajam planui rengti, kitu planavimo proceduru bei sprendiniu ivertinima ir pasiule Alytaus apskrities viršininkui spresti klausima del 2006 m. gruodžio 22 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 310 panaikinimo ir Specialiojo plano pakartotinio patikrinimo, kadangi nustaciusi, jog Specialiojo plano sprendinio, kuriuo parinkta vieta pramogu ir komercijos centrui Nr. 1P, prieštaravima Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniams, turejo patikrinimo aktu teikti ne teigiama, o neigiama išvada. Teismas dare išvada, kad 2006 m. gruodžio 22 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 310 nustacius, jog Specialiojo plano sprendinys prieštarauja Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniams ir mineta patikrinimo akta 2007 m. kovo 22 d. pripažinus negaliojanciu, Administracija, atlikdama pakartotini pakeisto Specialiojo plano patikrinima, privalejo vadovautis Aprašo 20 ir 21 punktu reikalavimais ir turejo atlikti privalomas viešojo svarstymo ir derinimo proceduras, kadangi planavimo salygu galiojimo terminas dar nebuvo pasibaiges (Planavimo salygos specialiojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintos 2005 m. birželio 16 d., galiojo iki 2008 m. birželio 16 d.). Pabreže, kad nustatytas procedurinis pažeidimas yra esminis, kadangi pakeitus Specialiojo plano sprendini, t. y. pramogu ir komercinio centro Nr. 1P statybos vieta, nebuvo ivertinta visuomenes nuomone, neatlikta viešojo svarstymo procedura. Konstatavo, kad šis pažeidimas yra pakankamas gincijamu aktu pripažinimui neteisetais. Dare išvada, kad nuo teritoriju planavimo dokumento, t. y. Specialiojo plano patikrinimo išvados, priklauso, ar galima kita proceduros stadija – Specialiojo plano tvirtinimas. Pripažines, kad patikrinimo metu padaryti esminiai proceduriniai pažeidimai, dare išvada, jog Sprendimas taip pat yra neteisetas. Atkreipe demesi i Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkricio 7 d. nutarti administracineje byloje Nr. A146–1846/2008, kurioje nurodyta, jog nors teigiama patikrinimo išvada del teritorijos planavimo dokumento plana tvirtinanciai institucijai yra patariamojo (rekomendacinio) pobudžio, taciau minetos priežiuros institucijos išvados statusas teritoriju planavimo procese yra itin reikšmingas. Nuo teritoriju planavimo dokumento patikrinimo išvados priklauso, ar galima kita proceduros stadija – detaliojo plano tvirtinimas. Dare išvada, kad Patikrinimo aktas ir Sprendimas yra naikintini kaip neteiseti.

25Nurode ABTI 15, 22, 88 straipsnius, atkreipe demesi i Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS14-437/2007, akcentavo, kad pareiškejas negincijo viso priimto sprendimo, taciau praše panaikinti jame išdestyta išvada, todel laike, kad jis gincija sprendimo motyvus, ir dare išvada, kad byla dalyje del reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2007 m. spalio 22 d. rašto Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ išvada nutrauktina kaip nepriskirtina administraciniu teismu kompetencijai.

26IV.

27Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 102-104, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti ir administracine byla nutraukti.

28Atkreipia demesi, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai priejo išvada, jog Patikrinimo aktas buvo neteisetas, todel ir Sprendimas yra neteisetas, nes teritoriju planavimo dokumento patikrinimo aktas yra savarankiškas viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuri pareiškejas turejo teise skusti teismui per ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta termina. Nurodo, kad pareiškejo skundas su prašymu atnaujinti termina skundui paduoti del Patikrinimo akto panaikinimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas praejus 8 menesiams nuo skundžiamo akto priemimo (2008 m. sausio 21 d.), kadangi pareiškejas apie Patikrinimo akta sužinojo gaves Vyriausybes atstovo Alytaus apskrityje tarnybos 2007 m. balandžio 11 d. atsakyma Nr. 12-47-(1.1.2.) i Lietuvos žaliuju judejimo Alytaus žaliuju bendrijos „Griaustinis“ 2007 m. balandžio 4 d. prašyma Nr. 28. Daro išvada, kad pareiškejas praleido ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta 1 menesio termina skundui paduoti, todel teismas, atsakovo manymu, turejo byla nutraukti. Atkreipia demesi, kad pareiškejas pripažino praleides termina skundui paduoti ir praše ji atnaujinti, taciau teismas priejo neteisinga išvada, jog terminas nebuvo praleistas. Nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 22 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS4-238/2006 ir pažymi, kad aplinkybe, jog pareiškejas kreipesi i nežinybinga institucija – Vyriausybe, nelaikytina pateisinama ir svarbia skundo padavimo termino praleidimo priežastimi. Atkreipia demesi, kad Aprašo 20 punkte itvirtintas reikalavimas neigiamos patikrinimo išvados atveju pakartotinai tikrinti teritoriju planavimo dokumentas gali buti pateiktas tik ištaisius jo patikrinimo akte nurodytus esminius trukumus bei atlikus privalomas viešo svarstymo ir derinimo proceduras nepasibaigus planavimo salygu galiojimo terminui. Nurodo, kad šioje byloje 2006 m. gruodžio 22 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 310 pateikta teigiama tikrinimo išvada su pastaba Specialuji plana tvirtinti, atsižvelgiant i siulymus. Daro išvada, kad Aprašas nereikalauja pakartotinai atlikti viešo svarstymo ir derinimo proceduros esant teigiamai patikrinimo išvadai. Pabrežia, kad sprendinio panaikinimas neturejo neigiamos itakos visuomenei.

29Atsakovas Alytaus miesto savivaldybe atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 113-115, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima. Sutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

30Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 118, III t.) prašo apeliacini skunda atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Pažymi, kad yra priimta pirmosios instancijos teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis atnaujinti termina. Atkreipia demesi, kad Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 22 d. sprendime teigiama, jog 2006 m. gruodžio 22 d. patikrinimo aktas Nr. 310 pripažintas netekusiu galios.

31Teiseju kolegija

konstatuoja:

32V.

33Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos apeliaciniame skunde akcentuoja, kad pareiškejas praleido termina skundui pirmosios instancijos teismui paduoti ir nebuvo pagrindo ši termina teismui atnaujinti. Sprendžiant skundo ar prašymo priemimo klausima teismas, be kita ko, privalo patikrinti, ar nera praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas, ar prašoma termina atnaujinti, jeigu skundo padavimo terminas atnaujintas, ar pagristai toks terminas atnaujintas. Nustacius, jog toks terminas praleistas ir pareiškejas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta toki prašyma arba terminas skundui paduoti atnaujintas nepagristai, atsiranda pagrindas atsisakyti priimti skunda arba byla nutraukti (ABTI 37 str. 2 d. 8 p., 101 str. 1d. 6 p.).

34Pareiškejas skunda kartu su prašymu atnaujinti termina skundui paduoti pirmosios instancijos teismui išsiunte 2008 m. sausio 15 d. (pagal pašto žyma ant voko, b. l. 33, I t.). Šiuo skundu, be kita ko, praše panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 51 teigiama išvada ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendima Nr. T-50, kuriuo buvo patvirtintas Specialusis planas, atsižvelgiant i Patikrinimo akta. Taip pat nurode, kad skundo padavimo termina del Patikrinimo akto ir Sprendimo paduoti praleido, nes sieke ginca išspresti ikiteismine tvarka.

35Tam, kad butu galima pasinaudoti teismine gynyba reikalinga laikytis atitinkamos kreipimosi i teisma tvarkos. Bylos medžiaga rodo, kad apie Patikrinimo akta ir Sprendima pareiškejas galejo sužinoti 2007 m. balandžio 11 d., kai Vyriausybes atstovas 2007 m. balandžio 11 d. raštu Nr. 12-47-(1.12) (b. l. 12, II t.) informavo Lietuvos žaliuju judejimo Alytaus žaliuju bendrija „Griaustinis“ apie Patikrinimo akto teigiama išvada bei Specialiojo plano patvirtinima. Kadangi Lietuvos žaliuju judejimas 2007 m. balandžio 20 d. skundu Nr. 29 kreipesi i Lietuvos Respublikos Vyriausybe (b. l. 2, II t.), akcentuodamas, jog tiek 2007 m. balandžio 5 d. patvirtinto Specialiojo plano svarstymas, tiek jo tvirtinimas prieštarauja visuomenes ir valstybes interesams bei istatymams, laikytina, kad iki šios datos pareiškejui tapo žinoma apie Patikrinimo akto ir Sprendimo priemima.

36Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pavedimu mineta pareiškejo skunda išnagrinejo Aplinkos ministerija, kuri 2007 m. gegužes 22 d. raštu Nr. (1-19)-D8-4396 konstatavo, jog inicijuoti Alytaus miesto savivaldybes 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu patvirtinto Specialiojo plano sprendiniu panaikinima nera pagrindo (b. l. 94-95, I t.).

372007 m. birželio 22 d. Vyriausioji administraciniu gincu komisija prieme nagrineti Lietuvos žaliuju judejimo skunda del mineto Aplinkos ministerijos rašto panaikinimo ir 2007 m. liepos 9 d. sprendimu ipareigojo Aplinkos ministerija perduoti pareiškejo 2007 m. balandžio 20 d. skunda nagrineti Alytaus apskrities viršininko administracijai (b. l. 214-222, I t.). Aplinkos ministerijos rašta del Komisijos sprendimo vykdymo Alytaus apskrities viršininko administracija gavo 2007 m. liepos 23 d. (b. l. 213, I t.).

38Alytaus apskrities viršininko administracija 2007 m. rugpjucio 21 d. raštu Nr. 3-1658-(1.14) (b. l. 100-101, I t.) atsake i pareiškejo 2007 m. balandžio 20 d. skunda, kuri pareiškejas 2007 m. rugsejo 18 d. skundu gincijo Inspekcijai (b. l. 48-50, I t.).

39Inspekcija 2007 m. spalio 22 d. raštu Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ (b. l. 20-21, I t.) atsake i pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. rašta, kuriuo buvo prašoma ipareigoti Alytaus apskrities viršininka priimti sprendima del 2007 m. kovo 30 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 51 pripažinimo netekusiu galios. Šiame rašte Inspekcija nurode nenustaciusi pataisyto Specialiojo plano rengimo proceduru bei sprendiniu esminiu neatitikimu teritoriju planavima reglamentuojantiems teises aktams ir visuomenes ar valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidimu, todel neturejo teisinio pagrindo inicijuoti Patikrinimo akto pripažinimo netekusiu galios.

40Ši Inspekcijos rašta pareiškejas apskunde Vyriausiajai administraciniu gincu komisijai, kuri 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu byla nutrauke kaip nežinybinga Komisijai (b. l. 14-17, I t.). Šiame sprendime Komisija pažymejo, kad Lietuvos žaliuju judejimas, nesutikdamas su Inspekcijos sprendimu, galejo ji skusti teismui, o ne Komisijai.

41Pareiškejo skundžiamas Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialusis planas, patvirtintas atsižvelgiant i Patikrinimo akta Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-50, yra teritoriju planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant i teritoriju planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingu teritoriju vystymo, infrastrukturos tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemones ir reikalavimai (Teritoriju planavimo istatymo 2 str. 27 d.).

42Pagal Teritoriju planavimo istatyma teritoriju planavimo procesa sudaro parengiamasis etapas, teritoriju planavimo dokumento rengimo etapas, sprendiniu pasekmiu vertinimo etapas ir baigiamasis etapas, kuris pasibaigia teritoriju planavimo dokumento tvirtinimo stadija. Teritoriju planavimo istatymas suteikia teise gincyti teritoriju planavimo proceduras ir šiam procesui nustato teritoriju planavimo priežiuros tvarka. Teritoriju planavimo istatymo 27 straipsnio 7 dalis numato, jog gincus, kilusius tarp planavimo salygas išdavusiu instituciju ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo proceduros metu kilusius gincus nagrineja ir sprendimus priima teritoriju planavimo valstybine priežiura atliekancios institucijos. Tais atvejais kai bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritoriju planavimo dokumentu sprendiniai jau yra patikrinti valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekancioje institucijoje ir ji del šio dokumento yra priemusi išvada (Teritoriju planavimo istatymo 27 str. 1 d. 2 p., 2 d.) išankstines ginco sprendimo tvarkos reikalavimo laikymasis nepagristas. Todel akta, kuriuo buvo pritarta plano sprendiniams, galima skusti tiesiogiai teismui, kadangi ipareigojimas ginca del teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto spresti ikiteismine ginco nagrinejimo tvarka, kreipiantis i teritoriju planavimo valstybine priežiura atliekancia institucija, kuri pati ir atlieka detaliojo plano dokumento tikrinima, butu nepagristas ir prieštarautu istatymu leidejo logikai. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., 2006 m. birželio 22 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS4-238/2006; 2006 m. birželio 22 d. nutartis Nr. AS7-241/2006; 2006 m. spalio 12 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS7-323/2006).

43Pagal ABTI 33 straipsnio 1 dali, jeigu specialus istatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas reikalavimo ivykdymo terminas. ABTI 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškejo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas del svarbios priežasties.

44Kaip mineta, Lietuvos žaliuju judejimas apie Patikrinimo akta ir Specialuji plana veliausiai žinojo 2007 m. balandžio 20 d., kai skundu Nr. 29 kreipesi i Vyriausybe (b. l. 2, II t.). Todel pareiškejas, nepraleisdamas skundo padavimo termino, i teisma arba administraciniu gincu komisija galejo kreiptis iki 2007 m. gegužes 20 d. (ABTI 30 str. 1 d., 33 str. 1 d.). I Vilniaus apygardos administracini teisma kreipiantis tik 2008 m. sausio 15 d. buvo praleistas ABTI 33 straipsnio 1 dalyje itvirtintas 1 menesio terminas.

45Pažymetina, kad kreipimasis del atitinkamu administraciniu sprendimu (aktu) panaikinimo i kitas, o ne i istatymu numatytas administraciniu gincu nagrinejimo institucijas, paprastai nera svarbi priežastis terminui paduoti skunda teismui atnaujinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 30 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS8-98/2006 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, p. 469)). Tai, kad pareiškejas kreipesi i nežinybingas institucijas, nera pagrindas atnaujinti praleista skundo padavimo termina. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis nelaikomi istatymu nežinojimas ar netinkamas ju nuostatu suvokimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. spalio 17 d. nutartis Nr. A2-819/2001).

46Teiseju kolegija, ivertinusi išdestytas aplinkybes, sutinka su atsakovu teiginiu, kad termino praleidimo priežastis – kreipimasis i nežinybingas institucijas – šiuo atveju negali buti pagrindu atnaujinti termina skundui del Patikrinimo akto panaikinimo paduoti. Darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d. nutartimi nepagristai atnaujino termina skundui paduoti ir prieme pareiškejo patikslinta skunda, o skundžiamame 2010 m. birželio 4 d. sprendime nepagristai konstatavo, kad pareiškejas nepraleido ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno menesio termino.

47Esant tokioms aplinkybems pirmosios instancijos teismas bylos dali del Patikrinimo akto ir Sprendimo panaikinimo turejo nutraukti (ABTI 101 str. 6 p.). Teiseju kolegija konstatuoja, kad skundžiama teismo sprendimo dalis, kuria Patikrinimo aktas ir Sprendimas panaikinti, keistina administracine byla šioje dalyje nutraukiant. Todel likusiu apeliacinio skundo argumentu del pakartotinio viešo svarstymo ir derinimo proceduros nagrinejimas neturi reikšmes.

48Pareiškejas, kreipdamasis i teisma, taip pat praše panaikinti Komisijos 2007 m. gruodžio 16 d. sprendima ir pripažinti negaliojancia Inspekcijos 2007 m. spalio 22 d. rašto Nr. 6.3-537-B išvada „inicijuoti Patikrinimo akto pripažinima netekusiu galios ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. T-50 panaikinima nera teisinio pagrindo“. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimu del pastarojo reikalavimo byla nutrauke, o pareiškejo prašyma panaikinti Komisijos 2007 m. gruodžio 16 d. sprendima atmete. Teiseju kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas šioje bylos dalyje tinkamai aiškino ir taike materialines teises normas, teisingai vertino byloje surinktus irodymus, procesines teises normu pažeidimu nepadare. Kadangi šalys del šios teismo sprendimo dalies apeliacinio skundo nera pateike, teiseju kolegija placiau del šios teismo sprendimo dalies nepasisakys.

49Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

50Atsakovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacini skunda tenkinti iš dalies.

51Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. sprendima pakeisti. Sprendimo dalis, kuriomis teismas panaikino Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. Teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akta Nr. 51 ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendima Nr. T-50 „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano tvirtinimo“, panaikinti ir administracine byla šiose dalyse nutraukti.

52Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. sprendima palikti nepakeista.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas skundu ir patikslintu skundu (b. l.... 5. Teige, kad Inspekcija, nagrinedama pareiškejo 2007 m. rugsejo 18 d. skunda,... 6. Atkreipe demesi, kad Alytaus miesto savivaldybe nepateike pareiškejui rengiamo... 7. Nurode aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. isakymu Nr. D1-200 nustatytos... 8. Atkreipe demesi, kad Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6.3-15-B... 9. Pažymejo, kad Inspekcija netikrino, ar Specialiojo plano planavimo salygos ir... 10. II.... 11. Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 12. Nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad Inspekcija, nagrinedama pareiškejo... 13. Teige, kad Inspekcija pagal kompetencija išnagrinejo pareiškejo 2007 m.... 14. Nurode Teritoriju planavimo istatymo 32 straipsnio 2 dali, pažymejo, kad... 15. Pažymejo, kad Inspekcijos 2007 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6.3-15-B yra... 16. Nurode Teritoriju planavimo istatymo 2 straipsnio 27 dali, 18 straipsnio 2... 17. Atsakovas Alytaus miesto savivaldybe atsiliepimu i skunda (b. l. 115-116, I t.)... 18. Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija (kurios teisiu... 19. III.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 4 d. sprendimu... 21. Nurode Teritoriju planavimo istatymo 34 straipsnio 1 dali, 32 straipsnio 4-6... 22. Nurode ABTI 28 straipsni, Administraciniu gincu komisiju istatymo 9 straipsnio... 23. Nustate, kad Taryba 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr.... 24. Nurode aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. isakymu Nr. D1-200... 25. Nurode ABTI 15, 22, 88 straipsnius, atkreipe demesi i Lietuvos vyriausiojo... 26. IV.... 27. Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 28. Atkreipia demesi, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai priejo išvada,... 29. Atsakovas Alytaus miesto savivaldybe atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l.... 30. Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l.... 31. Teiseju kolegija... 32. V.... 33. Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 34. Pareiškejas skunda kartu su prašymu atnaujinti termina skundui paduoti... 35. Tam, kad butu galima pasinaudoti teismine gynyba reikalinga laikytis... 36. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pavedimu mineta pareiškejo skunda... 37. 2007 m. birželio 22 d. Vyriausioji administraciniu gincu komisija prieme... 38. Alytaus apskrities viršininko administracija 2007 m. rugpjucio 21 d. raštu... 39. Inspekcija 2007 m. spalio 22 d. raštu Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto... 40. Ši Inspekcijos rašta pareiškejas apskunde Vyriausiajai administraciniu gincu... 41. Pareiškejo skundžiamas Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialusis... 42. Pagal Teritoriju planavimo istatyma teritoriju planavimo procesa sudaro... 43. Pagal ABTI 33 straipsnio 1 dali, jeigu specialus istatymas nenustato kitaip,... 44. Kaip mineta, Lietuvos žaliuju judejimas apie Patikrinimo akta ir Specialuji... 45. Pažymetina, kad kreipimasis del atitinkamu administraciniu sprendimu (aktu)... 46. Teiseju kolegija, ivertinusi išdestytas aplinkybes, sutinka su atsakovu... 47. Esant tokioms aplinkybems pirmosios instancijos teismas bylos dali del... 48. Pareiškejas, kreipdamasis i teisma, taip pat praše panaikinti Komisijos 2007... 49. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 50. Atsakovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 51. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. sprendima... 52. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d.... 53. Nutartis neskundžiama....