Byla II-425-353/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Kęstutis Gudynas, sekretoriaujant Astai Kavaliauskienei, dalyvaujant pareiškėjui J. B., Marijampolės reg.AAD atstovui I. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22010 m.kovo 24 d. d. Marijampolės reg.AAD Marijampolės agentūros (toliau –Institucija) vyresniojo aplinkos apsaugos inspektoriaus nutarimui pareiškėjui už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str.1d. padarymą paskirta administracinė nuobauda-255 Lt. bauda.

3Teisės pažeidimo protokolas surašytas ir nuobauda paskirta už tai, kad jis 2010 m.kovo 13 d.Marijampolės savivaldybės Balsupių gyvenvietėje bendrojo naudojimo teritorijoje, neturėdamas nustatyta tvarka išduoto leidimo, nupjovė geros būklės 80 cm.skersmens saugotiną uosialapį klevą. Tuo pažeidė 2008 m.kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.206 patvirtintų Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskiriami saugotiniems, sąrašo 3.8 ir 3.10 punktų reikalavimus bei LR Aplinkos ministro 2008 m.sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-87 patvirtintų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus.

4Pareiškėjas prašė panaikinti priimtą nutarimą, savo kaltės nepripažino. Paaiškino, kad iš tikro uosialapį klevą nupjovė, kuris augo apleistoje buvusių kolūkio fermų teritorijoje. Šis medis nėra saugotinas, kadangi neatitiko Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m.balandžio 27 d. sprendimu Nr.1-758 patvirtintų Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse numatytų kriterijų, taikytinų saugotiniems želdiniams. Be to, 2004 m.rugpjūčio 16 d.Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-433 reglamentuotų invazinių organizmų rūšių sąrašu uosialapis klevas priskiriamas invazinių kategorijai, yra pavojingas žmonių sveikatai, todėl negali būti saugotinu.

5Institucijos, priėmusios ginčijamą nutarimą, atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas nupjovė uosialapį klevą, kurios augo valstybinėje žemėje. 2004 m.rugpjūčio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-433 jis priskirtas invazinių augalų kategorijai, tačiau tuo pačiu įsakymu įtvirtinta nuoroda, kad Invazinių rūšių organizmų kontrolė ir naikinimas vykdomas pagal 2002 m.liepos 1d.įsakymu Nr.352 patvirtintą tvarką. Be to pareiškėjas pažeidė Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems sąrašo, patvirtinto Vyriausybės 2008 m.kovo 12 d. nutarimu Nr.206 3.8, 3.10 punktus. Pareiškėjo minimos Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės paruoštos vadovaujantis minėtais teisės aktais ir be to, yra mažesnę teisinę galę turintis dokumentas.

6Skundas netenkintinas.

7Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 87 str.1d. padarymą atsiranda tuomet, kai savavališkai žalojami arba naikinami (vienas iš požymių-kirtimas) medžiai, krūmai, žaliosios vejos, gėlynai ne miško žemėje ir esančios miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių bendrojo naudojimo vietose, ruožuose išilgai automobilių kelių ir geležinkelių, vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose bei vietose, saugomose pagal specialius sprendimus.

8Vyriausybės 2008 m.kovo 12 d.nutarimu Nr.206 patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems sąrašo 3.8 ir 3.10 punktuose numatyta, kad tokiems priskiriami medžiai, augantys kaimų bendro naudojimo teritorijoje arba valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir tokių pavienių medžių sąraše nurodyti klevai. LR Aplinkos ministro 2008 m.sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-87 Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo patvirtinto tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad saugomų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

9Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas tokio leidimo neturėjo. Vadovaujantis išanalizuoto Vyriausybės nutarimo Nr.206 nuostatomis Institucija pagrįstai traktavo, kad nupjautas uosialapis klevas buvo saugotinas medis, kadangi augo kaime valstybinėje žemėje ir buvo pavienis medis.

102002 m. liepos 1 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.352 ( su 2008 m.birželio 16d. įsakymo Nr.D1-321 pakeitimais) numatytos invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo programoje numatyta, kad invazinėmis rūšimis laikomos rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemoje turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai. Įsakymo 9 punktas numato, kad tokių rūšių organizmų kontrolei, naikinimui ir monitoringui turi būti ruošiamos programos. 16 punkto pagrindu naikinimo darbus gali vykdyti nustatyta tvarka šiai veiklai akredituoti juridiniai ir fiziniai asmenys, gavę šiai veiklai licenciją, o tokios licencijos nereikia, jeigu šie organizmai naikinami nuosavybės teise priklausančioje ar nuomojamoje žemėje ir tik buitiniam naudojimui skirtais preparatais.

11Šių visų teisės aktų analizė leidžia padaryti išvadą, kad pareiškėjo pateikti argumentai, kad uosialapis klevas, būdamas invazine rūšimi, negali būti saugotinas ir todėl gali būti savavališkai naikinamas yra nepagrįsti ir išsigalvoti. Išanalizuoti teisės aktai nesieja medžio rūšies priskyrimo ar nepriskyrimo saugotinai kategorijai atsižvelgiant į jo priskyrimą invazinei organizmų rūšiai. Saugotinos rūšies statusą apibrėžia 2008 m. kovo 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr.206 patvirtintos nuostatos, t.y. medžio augimo vieta ir rūšis, o išanalizuoti Aplinkos ministro įsakymai numato tiek saugotinų, tiek invazinių augalų kirtimo ir kitokio pašalinimo bei apmokėjimo už tokius veiksmus tvarką, o pareiškėjas to nesilaikė. Dėl to jo veiksmai padarius teisės pažeidimą, numatytą ATPK 87 str.1d. kvalifikuoti teisingai.Pareiškėjo nurodytas motyvas, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 27 d.sprendimu patvirtintų želdinių ir želdynų apsaugos taisyklėse uosialapis klevas nepriskirtinas saugomų kategorijai visiškai nepagrįstas, kadangi šio teisės akto 5 punktas atkartoja kriterijus, patvirtintus 2008 m. kovo 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr.206, kuriais vadovaujantis medžiai, tame tarpe ir klevai, laikomi saugotinais.

12Administracinio teisės pažeidimo nutarimas priimtas tam įgalioto pareigūno, nuobauda paskirta nepažeidžiant jos skyrimo pagrindų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, teisingai įvertinus padaryto pažeidimo aplinkybes ir pažeidėjo asmenybę.

13Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, panaikinti 2010 m.kovo 24 d. ginčijamą nutarimą nėra pagrindo.

14Vadovaujantis Administracinio bylų teisenos įstatymo 124 str.1d.,1 p. teismas,

Nutarė

15nutarimą palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo momento gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai