Byla I-276-437/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Ragulskytės – Markovienės, Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui A. G., atsakovės atstovui D. R., trečiojo suinteresuoto asmens ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui D. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai, D. Č. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas V. P. skunde ir patikslintame skunde (b. l. 1, 9-10) teismui prašo: 1. panaikinti 2013-05-28 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – ir Inspekcija) sprendimą Nr. ( - ); 2. įpareigoti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinį skyrių tinkamai ištirti ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – ir Bendrija) pirmininko veiklą. Rašo, kad 2013-05-22 raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrių dėl galimų darbo įstatymų pažeidimų ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijoje. Minėtame skunde nurodė, kad Bendrijoje galimai daromi darbo pažeidimai, t.y. Bendrija su išrinktu vadovu nėra sudariusi jokios darbo ir materialinės atsakomybės sutarties, Bendrijos vadovo įgalinimai nėra niekur užfiksuoti ir pan., o bendrijos pirmininkas D. Č. Bendrijos vardu aktyviai organizuoja jos veiklą, priima svarbius sprendimus.

3Inspekcijos specialistas D. R. nustatė, kad jokių pažeidimų nėra padaryta. Minėtas specialistas savo atsakyme nurodė, kad tarp Bendrijos ir jos pirmininko D. Č. yra susiklostę savanorystės santykiai pagal 2011-06-22 Savanoriškos veiklos įstatymą Nr. XI-1500. Pareiškėjas nurodo, kad su tokia Inspekcijos pozicija kategoriškai nesutinka. Vertina, kad minėtame atsakyme klaidingai nurodoma, kad Bendrijos pirmininkas pareigas eina, remdamasis Savanoriškos veiklos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. Įstatyme nurodomos religinės bendrijos, o gyvenamojo namo savininkų bendrija tokia nėra. Be to, teigia, kad nesuprantama, jog renkamas ir atsakingas pareigas einantis asmuo galėtų dirbti savanorystės pagrindais. Gyvenamojo namo savininkų bendrijų veiklą reglamentuoja specialus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kuriuo ir yra privalu vadovautis tiriant Bendrijos pirmininko įgaliojimus ir jo veiklą. 2012-12-18 protokolu D. Č. išrinktas Bendrijos pirmininku, tačiau nėra įgyvendintos įstatymo 14 straipsnio 2, 3 dalys, kuriose numatytos nuostatos tvirtinti Bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą, nustatyti Bendrijos pirmininko darbo užmokestį, išrinkti visuotinio susirinkimo atstovą, sudaryti sutartį su išrinktuoju Bendrijos pirmininku. Kadangi Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, vertina, kad jam taikytinas ir LR Darbo kodeksas. LR Darbo kodekso 99 straipsnio 3 dalis numato, kad darbuotojas negali dirbti nepasirašęs darbo sutarties, be darbo sutarties asmuo negauna darbo pažymėjimo, kurį turėdamas ir pateikdamas įgyja teises, suteiktas įstatymuose. Mano, kad Bendrijos pirmininko veikla pilnai atitinka nelegalaus darbo požymius. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nelegaliu darbu laikoma, bet kokia veikla darbdavio naudai, neįforminta sutartimi, nepriklausomai nuo to, ar ji atitinka darbo sutarties požymius ar ne.

4Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje skundą palaikė jame išdėstytais motyvais, papildomai paaiškino, kad skundas ištirtas nepilnai, nevisapusiškai, išvados nepagrįstos, nepagrįstai remtasi LR Savanoriškos veiklos įstatymu, padaryta nepagrįsta išvada, kad su Bendrijos pirmininku neprivalo būti sudaryta darbo sutartis.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius atsiliepime (b. l. 19) pareiškėjo skundo prašo netenkinti. Teigia, kad atsakovo vyr. darbo inspektorius kruopščiai įvertino visas V. P. 2013-05-22 skunde Nr. ( - ) nurodytas aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą Inspekcijos kompetencijos ribose. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 str. 1 d. 9 p. nustatyta, jog Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą reglamentuoja specialusis įstatymas - Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kurio 2 str. 7 d. nustatyta, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Ta pati įstatymo nuostata pakartota Bendrijos Įstatų (patvirtintų 2003-07-22, įregistruotų 2003-07-30) 1 p. Atsižvelgiant į tai, Inspekcijos specialistų nuomone, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 str. 1 d. 5 ir 9 p. taikytini ne tik religinėms, bet ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms. Pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas nereglamentuoja kokias funkcijas organizacijoje gali atlikti savanoris, todėl nėra pagrindo teigti, kad savanoris negali vykdyti atsakingų, vadovaujančių pareigų. Pažymi, kad Valstybinė darbo inspekcija, veikdama savo kompetencijos ribose, nėra įgaliota institucija įstatymų kolizijos klausimams spręsti, todėl neteikia išaiškinimų, kurio įstatymo - Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 str. 2 ir 3 d. ar Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 str. 1 d. 9 p. nuostatos sprendžiant bendrijos pirmininko teisinį statusą turi viršenybę.Valstybinė darbo inspekcija pagal savo kompetenciją vykdo darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymosi valstybinę kontrolę ir pažeidimų prevenciją (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 32 str.). Bendrijų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės aktai bei bendrijos steigiamojo susirinkimo patvirtinti bendrijos įstatai, kurių kontrolė Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai nepriskirta. Bendrijos pirmininko, kaip Bendrijos valdymo organo, ypatingas teisinis statusas reglamentuojamas ne tik darbo teisės, bet ir civilinės teisės normų. Valstybinė darbo inspekcija, atsižvelgiant į įstatymų suteiktą kompetenciją, Bendrijos vadovo darbo/ civilinių/ savanorystės santykių, darbo sutarties sudarymo/ nesudarymo, jos sąlygų vykdymo, nekontroliuoja. Vadovaujantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 35 str., visi ginčai tarp Bendrijos ir jos narių sprendžiami teisme.

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu pareiškėjo skundo prašė netenkinti jo atstovaujamos institucijos atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad savanoriška veikla gali užsiimti ir viešosios įstaigos. Savanoriškos veiklos įstatymas numato išimtis, kada galima užsiimti savanoriška veikla. Valstybinės darbo inspekcijos veiklą reglamentuoja Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, nurodo, kad ji tiria, kaip laikosi darbo įstatymų darbdaviai. Inspekcija neturėjo teisės reikalauti ar bausti.

7Tretysis suinteresuotas asmuo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepime (b. l. 74-75) pareiškėjo skundo prašo netenkinti. Pažymi, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Šio juridinio asmens teisinė forma, kurią nustato šis įstatymas, yra bendrija. Savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti tiek bendrijos (6 p.), tiek kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą, reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (9 p.). Tai reiškia, jog bendrija turi teisę organizuoti savanorišką veiklą, nes bendrijos veiklą reglamentuoja specialus įstatymas ir jos veikimo tikslas nėra pelno siekimas. Bendrijos visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 p.). Tretysis suinteresuotas asmuo yra labai maža bendrija - iš viso daugiabučiame name Tramvajų g. 2, Vilniuje, yra tik 18 butų, todėl veiklos bendrijoje nėra daug, o dauguma jo narių yra pensinio amžiaus ir turi labai ribotus finansinius išteklius. Kadangi bendrijos nariai administravimui negali skirti išlaidų, kurios padengtų pirmininko darbo užmokestį, pareigybės aprašymo parengimą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, ataskaitų VMI ir SODRAI parengimą ir t.t., tai buvo pasirinktas bendrijos administravimo būdas savanoriškos ir neatlygintinos veiklos pagrindu, nes tai visų namo gyventojų bendras interesas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir taikytiną teisinį reguliavimą, bendrijos visuotinis susirinkimas nepriėmė nutarimo sudaryti darbo sutartį su pirmininku, nenustatė jam darbo užmokesčio, o renkamas pirmininkas sutiko veikti bendrijos labui savanoriškai ir neatlygintinai. Tai reiškia, kad tretysis suinteresuotas asmuo dalyvių susirinkime nusprendė, kad bendrijos įprastus reikalus administruos pirmininkas, veikiantis neatlygintinai, savanoriškai ir be specialaus pirmininko pareigybės aprašymo ir nustatytos darbo tvarkos. Pabrėžia, kad nuo Bendrijos įsteigimo visi jos nariai savanoriškai ir neatlygintinai pagal galimybes savo darbu prisideda prie bendrų Bendrijos poreikių patenkinimo: esant poreikiui valo laiptines, tvarko namo kiemo aplinką ir bendro naudojimo patalpas, dalyvauja kasmetinėse talkose kiemo aplinkai sutvarkyti, nukasa sniegą ir pan. Bendrijoje nėra nei vieno darbuotojo, o apskaitą veda įmonė pagal civilinę sutartį. Teigia, kad tokia Bendrijos pirmininko ir jos narių veikla atitinka savanoriškos veiklos sampratą, ypatumus ir principus, nustatytus Savanoriškos veiklos įstatymo 2-4 straipsniuose, o Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nenustato bendrijos visuotinio susirinkimo pareigos su pirmininku sudaryti darbo sutartį, todėl pirmininko veikla gali būti vykdoma savanoriškai. Vertina, kad atsakovas priėmė teisėtą sprendimą, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Pažymi, kad pareiškėjas nenurodo kokius konkrečius veiksmus atsakovas turi būti įpareigotas atlikti ir ko jis tinkamai neatliko tirdamas skundą.

8Trečiojo suinteresuoto asmens ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ir tretysis suinteresuotas asmuo D. Č. teismo posėdžio metu pareiškėjo skundo prašė netenkinti Bendrijos atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Bendrija su jos pirmininku savanoriškos veiklos sutarties nėra sudariusi.

9Skundas netenkintinas.

10Nustatyta, kad pareiškėjas V. P. 2013-05-22 su skundu (b. l. 11-13) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrių dėl darbo pažeidimų ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijoje ir nurodė, kad Bendrija su išrinktu pirmininku nėra sudariusi jokios darbo ir materialinės atsakomybės sutarties, Bendrijos vadovo įgalinimai nėra niekur užfiksuoti, nepatvirtintas vadovo pareigybės aprašymas ir pan., o pirmininkas D. Č. Bendrijos vardu aktyviai organizuoja Bendrijos veiklą, priima svarbius sprendimus. Tvirtino, turintis pagrindo teigti, jog 2012-01-18 susirinkimo protokolas, kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centui yra dalinai suklastotas. Teigė, kad į revizijos komisiją įtraukta D. Č. žmona A. Č., o tai draudžia įstatymas. Teigia turintis įtarimų, kad D. Č., piktnaudžiaudamas namo butų savininkų pasitikėjimu, bendrijos vardu teikia užsakymus savo įmonei UAB „A.“ kurioje pats dirba direktoriumi. Bendrija nepasamdžiusi kiemsargio ir laiptinėms valyti valymo įmonės. Bendrija yra išnuomavusi keletą jai priklausančių patalpų ir yra įtarimų, kad nuomos mokestis renkamas grynais pinigais, nors bendrijoje nevedama grynųjų lėšų apskaita, įtaria, kad minėtos lėšos arba pasisavinamos, arba jomis atsiskaitoma už paslaugas, nevedant pinigų apskaitos. Laiptinėse nesilaikoma higienos normų. Laiptinėje neteisėtai viešinama informacija apie gyventojų įsiskolinimus pateikiant asmenų duomenis. Įtaria, kad Bendrijos pirmininkas nemoka jam priklausančios dalies paskolos, kuri buvo paimta namo stogo renovacijai. Pareiškėjas teigia, kad pas D. Č. kreipėsi, siekdamas gauti informaciją apie bendrijos vardu vykdomą veiklą, bet tokios informacijos negavo. Teigia, kad Bendrijos pirmininkas nevykdo ir kitų įstatymo bei Įstatų reikalavimų.

11Atsakovė 2013-05-28 pareiškėjo skundžiamu aktu Nr. ( - ) pareiškėjo skundo netenkino. Įvertino, kad Bendrijos pirmininkas vykdo savanorišką veiklą (b. l. 14). Pažymėjo, kad pagal LR Savanoriškos veiklos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. savanoriškos veiklos organizatoriais laikomos ir bendrijos. Akcentavo, jog Bendrijos pirmininkas vykdo savanorišką veiklą, todėl tokiam asmeniui darbo pažymėjimas neprivalomas, Bendrijoje dirbančių darbuotojų nėra, valymai atliekami pačių savininkų pagal ( - ) Bendrijos narių susirinkimo protokole aptartą tvarką, buhalterinę apskaitą teikia įmonė pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

12Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 straipsnį Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą ši institucija pagal jai priskirtą kompetenciją tikrina, ar darbdaviai laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų, teikia darbdaviams reikalavimus bei nurodymus.

13Pagal LR DK 93 straipsnį, kuris apibrėžia darbo sutarties sąvoką, darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

14Pagal LR DK 98 straipsnio 1 dalies 1 punktą nelegaliu darbu laikomas darbas esant šio Kodekso 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties. Pagal LR DK 93 straipsnį darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

15Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 1) labdaros ir paramos fondai; 2) biudžetinės įstaigos; 3) asociacijos; 4) viešosios įstaigos; 5) religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; 6) tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės; 7) politinės partijos; 8) profesinės sąjungos; 9) kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio, nustatančio savanoriškos veiklos ypatumus, 1 dalį, savanoriškos veiklos organizatoriaus ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai.

16Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį veikla, kuri atitinka šiame įstatyme nustatytus savanoriškos veiklos principus ir organizuojama šio įstatymo nustatyta tvarka, nėra laikoma nelegaliu darbu.

17Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 4 straipsnį savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais: 1) naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą; 2) bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes; 3) įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Pagal minimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalį savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu sudaro rašytinę savanoriškos veiklos sutartį, jeigu: 1) kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos; 2) sudaryti sutartį pageidauja viena iš šalių.

18Pagal Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo, o pagal 6 punktą - įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip. Šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo.

192012-01-18 Bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijos pirmininku išrinktas tretysis suinteresuotas asmuo D. Č. (b. l. 23-24). Bendrijos įstatuose (b. l. 34-41) nustatyta, kad jos organas yra bendrijos narių susirinkimas, o jos vienasmenis valdymo organas – bendrijos pirmininkas. Iš pateikiamų Bendrijos dokumentų matyti, kad ji nesvarstė klausimo dėl darbo sutarties su pirmininku sudarymo ir atlyginimo mokėjimo bei jo dydžio nustatymo. Vertintina, kad Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nenustato įpareigojimo bendrijoms mokėti jų pirmininkams darbo užmokestį. Tačiau minėtas įstatymas (10 str. 1 d. 6 p, 14 str. 3 d.) reglamentuoja, kad bendrijos vardu turi su jos pirmininku pasirašyti darbo sutartį, jos pakeitimus, nutraukimą, visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. Taigi, Bendrija pasirinko tokį jos administravimo būdą, kur vienas iš jos organų yra pirmininkas, bet jam atlyginimo nenustatė, su pirmininku darbo sutartis sudaryta nebuvo. Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnio 9 punktą savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos veikla reglamentuoja LR CK, Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kurio 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Bendrijos įstatų 1 punkte nustatyta, kad ji yra ne pelno organizacija. Vertintina, kad D. Č. dirba savanorystės pagrindu. Akcentuotina, jog pagal Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymo 9 dalį, veiklos organizatorius rašytinės savanoriškos veiklos sutarties su savanoriu sudaryti neprivalo.

20Pažymėtina, kad atsakovas jo priimtame akte neteisingai nurodo, jog Bendrija savanoriškos veiklos organizatore yra pagal Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Pagal šį punktą savanoriškos veiklos organizatoriais yra religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai. Vertintina, jog šis punktas liečia tik su religija susijusias bendruomenes. Darytina išvada, kad Bendrija savanoriškos veiklos organizatore yra pagal Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymo 6 dalies 9 punktą (kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams). Vertintina, kad minėto netinkamo pagrindo nurodymas skundžiamo akto nedaro neteisėtu. Aktas teisėtas, pagrįstas, jo naikinimo pagrindų nėra. Atsakovas skundą ištyrė kompetencijos ribose. Iš pareiškėjo skundo atsakovui matyti, kad jis kėlė ir kitus klausimus dėl Bendrijos veiklos. Pažymėtina, kad atsakovas nekompetentingas tirti kaip laikomasi Bendrijos įstatų. Vertintina, skundas tinkamai ištirtas. Teismas atmeta pareiškėjo skundą dėl atsakovo 2013-05-28 sprendimo ( - ) panaikinimo ir kaip išvestinį iš pirmojo reikalavimo atmeta skundo reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo skundą tinkamai ištirti.

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

22Pareiškėjo V. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas V. P. skunde ir patikslintame skunde (b. l. 1, 9-10) teismui... 3. Inspekcijos specialistas D. R. nustatė, kad jokių pažeidimų nėra padaryta.... 4. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje skundą palaikė jame išdėstytais... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu pareiškėjo skundo prašė netenkinti... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Nustatyta, kad pareiškėjas V. P. 2013-05-22 su skundu (b. l. 11-13) kreipėsi... 11. Atsakovė 2013-05-28 pareiškėjo skundžiamu aktu Nr. ( - ) pareiškėjo... 12. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4... 13. Pagal LR DK 93 straipsnį, kuris apibrėžia darbo sutarties sąvoką, darbo... 14. Pagal LR DK 98 straipsnio 1 dalies 1 punktą nelegaliu darbu laikomas darbas... 15. Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį... 16. Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį... 17. Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 4 straipsnį... 18. Pagal Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 19. 2012-01-18 Bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijos pirmininku... 20. Pažymėtina, kad atsakovas jo priimtame akte neteisingai nurodo, jog Bendrija... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 22. Pareiškėjo V. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...