Byla Iv-2860-580/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Aivarui Danusui, atsakovo atstovei Leokadijai Daujotaitei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. U. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) prašo panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2011-05-04 raštu Nr. 1P-93 pateiktą atsisakymą duoti sutikimą atleisti iš tarnybos Muitinės departamente profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo narę V. U.

4Pareiškėjas mano, kad Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą atleisti V. U. iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo jos renkamojo organo narę yra nepagrįstas ir iš esmės pažeidžia darbdavio interesus bei Muitinės departamento generalinio direktoriaus kompetenciją. Nustačius Muitinės departamentui mažesnį pareigybių skaičių, 2011-04-01 panaikinta 16 pareigybių, nuo 2011-06-01 – dar 8 pareigybės, o nuo 2011-04-01 įsteigta 1 pareigybė. Kartu su kitomis pareigybėmis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. 1B-46 2.4 ir 2.5 punktais ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. 1P-29 2.4 punktu nuo 2011-06-01 naikinama Pažeidimų prevencijos skyriaus Dvišalės pagalbos poskyrio vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) pareigybė, kurią užėmė V. U., ir šios pareigybės aprašymas. V. U. ir kitų pareigūnų pareigybių aprašymai buvo pakeisti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-03-03 įsakymu Nr. 1B-112.

5V. U. apie pareigybės panaikinimą buvo informuota pagal Tarnybos Lietuvos Respublikoje muitinėje statuto (toliau – Statutas) 54 straipsnio 7 dalies ir Darbo kodekso 130 straipsnio reikalavimus. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė sprendimą panaikinti V. U. užimamą pareigybę, nes ši pareigybė pagal vykdomas funkcijas institucijai yra mažiausiai reikalinga. V. U. vykdyta OWNRES sistemos administravimo funkcija tapo nereikalinga, nes ši funkcija taip pat buvo numatyta ir kitų Pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymuose, kuriuose nustatytos platesnės funkcijos, apimančios ir OWNRES sistemos administravimą. Muitinės departamentui 2011 metams trūksta 1 381,1 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų. Neatleidus V. U., Muitinės departamentas negalėtų mokėti atlyginimo kitiems Muitinės departamento pareigūnams ir darbuotojams, o tai sutrukdytų vykdyti įstatymais jam pavestas funkcijas. Pareigybės panaikinimas yra ypatingas atvejis Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalies nuostatų prasme, kuris suteikia teisę atleisti iš pareigų muitinės pareigūną pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Pažeidimų prevencijos skyriuje naikinama vyriausiojo inspektoriaus (A lygis 12 kategorija) pareigybė nėra identiška kitoms šio padalinio pareigybėms, kad jas būtų galima laikyti vienos specialybės ar profesijos ir taikyti Darbo kodekso 135 straipsnio nuostatas.

6Sprendimas panaikinti V. U. užimamą pareigybę negali būti siejamas su jos naryste ir veikla profesinėje sąjungoje, nes sprendimo priėmimo metu V. U. nebuvo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos renkamųjų organų nare. Sprendimo panaikinti V. U. užimamą pareigybę priežastis buvo atliekamų funkcijų dubliavimas. Darbdavio prašymą nagrinėjanti profesinė sąjunga savo nesutikimą turi motyvuoti. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos nesutikimo motyvai siejami ne su V. U. veikla profesinėje sąjungoje, bet su tarnybos santykių nutraukimo pagrįstumu ir teisėtumu, o tai gali būti patikrinama tik apskundus tarnybos santykių nutraukimo teisėtumą.

7Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nei Statuto, nei Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja, kokie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti palikti tarnyboje panaikinus jų pareigybę, todėl šiuo atveju taikomos Darbo kodekso 135 straipsnio normos. Darbuotojai, neišvardyti Darbo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, neturi pirmenybės teisės būti palikti dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Asmenims, kurie pagal Darbo kodekso 135 straipsnio 1 dalį naudojasi pirmenybės teise, pirmumas likti darbe garantuojamas neatsižvelgiant į jų kvalifikaciją. Paaiškino, kad darbdavys nevykdė Darbo kodekso 47 straipsnio bei 130 straipsnio 4 dalies nuostatų informuoti darbuotojų atstovus apie planuojamus atleidimus. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apie etatų mažinimą sužinojo tik 2011 metų kovo mėnesį, kai gavo 2011-03-30 raštą Nr. 3B-5.34-2370. Profesinės sąjungos iniciatyva toks pasitarimas buvo organizuotas 2011-04-19, tačiau informacijos, susijusios su V. U. etato panaikinimu, pasitarimo metu nepateikta.

8Darbdavys prieš pradėdamas struktūrinius (darbo organizavimo) pertvarkymus privalėjo patikrinti duomenis ir informaciją apie faktines aplinkybes, su kurių egzistavimu yra siejamas garantijų darbuotojams taikymas, ir apsaugoti labiausiai socialiai pažeidžiamus darbuotojus. Atsakovo nuomone, ypatingo atvejo grindimas nepakankamu finansavimu nepakankamas, nes darbo užmokesčio fondo poreikis buvo nepakankamas ir 2010 metais, tačiau darbuotojai nebuvo atleidžiami. Darbdavys nepagrindė, kad atleidus V. U. pakaktų darbo užmokesčio lėšų. V. U. funkcijos nenaikinamos, o perduodamos kitam darbuotojui, kuo pažeistos Darbo kodekso 135 straipsnio nuostatos.

9Muitinės departamente po įsakymų dėl pareigybių panaikinimo parengimo darbuotojai buvo perkeliami iš vienų pareigų į kitas, o taip pat ir priimami darbuotojai, tačiau pareigūnams, kurių pareigybės buvo numatytos panaikinti, jokios pareigos nebuvo siūlomos. Atsakovo nuomone, pareiškėjas pažeidė pirmumo vertinimo ir siūlymų teikimo tvarką, nes darbdaviui nustatyta pareiga pasiūlyti kitą darbą apima ne tik tą struktūrinį padalinį, kuriame darbuotojas dirbo iki etatų mažinimo, bet visą darbdavio organizacinę struktūrą.

10Tretysis suinteresuotas asmuo V. U. prašė skundą atmesti. V. U. palaikė atsakovo poziciją ir papildomai paaiškino, kad atsakovas nesivadovavo Darbo kodekso nuostatomis dėl pirmumo teisės būti paliktam darbe, nenurodė konkrečių priežasčių, kodėl naikinama būtent jos užimama pareigybė, V. U. asmeniškai nepriėmė, pateikė raštu atsakymą, kuriame nepagrindė, kodėl nebuvo atsižvelgta į Darbo kodekso teikiamas garantijas bei teisines, socialines, ekonomines pasekmes, nes ji yra vienintelė trijų asmenų šeimos maitintoja.

11V. U. pareigybės aprašyme nurodoma, kad ji vykdo dvi pagrindines funkcijas – tai dvišalės administracinės tarpusavio pagalbos teikimas ir OWNRES sistemos administravimas. Dvišalės pagalbos teikimo funkciją turėtų atlikti 5 pareigūnai, tačiau dvi pareigūnės yra vaiko priežiūros atostogose, todėl šią funkciją atlieka 3 pareigūnės. Pareigūnės atlieka identiškas užduotis, vienodai vadovaujasi tais pačiais teisės aktais. V. U. atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat ir reikalavimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, moka anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Pareiškėjas prašyme nenurodė, kuo skiriasi V. U. ir kiti A lygio 12 kategorijos pareigybių aprašymai, teismui nepateikė duomenų, kokias garantijas turi kiti Pažeidimo prevencijos skyriaus pareigūnai. Tik V. U. priskirta OWNRES sistemos administravimo funkcija. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-12-22 įsakymu Nr. 1B-726 V. U. paskirta atsakinga už informacijos, pateikiamos į OWNRES sistemą, tvirtinimą. Pareiškėjas klaidina teismą nurodydamas, kad OWNRES sistemos informacijos tvirtinimo funkciją atlieka kiti Pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnai, ar net kiti struktūriniai skyriai administruoja minimą sistemą.

12Teisės aktai nereglamentuoja, kokį stažą profesinėje sąjungoje turi turėti profesinės sąjungos narys, kad jis būtų išrinktas į renkamuosius organus ir jo interesus galėtų ginti profesinė sąjunga. Pareiškėjui apie V. U. narystę Muitinės darbuotojų profesinėje sąjungoje buvo nedelsiant pranešta. Dėl pareigybių aprašymo pakeitimų su profesine sąjunga tartasi nebuvo. Darbdavys pažeidė V. U. pirmenybės teisę likti darbe. Vadovaujantis Darbo kodekso 135.3,135.4, 135.6 straipsnio nuostatomis, V. U. turi pirmenybės teisę būti palikta dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, nes iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai, turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą Lietuvos muitinėje, yra išrinkta į darbuotojų atstovaujamuosius organus. V. U. kvalifikacija yra lygi arba aukštesnė už kitų tos pačios kategorijos darbuotojų, dirbančių tame pačiame skyriuje, kvalifikaciją.

13Pareiškėjas V. U. įspėjimo dėl atleidimo iš darbo laikotarpiu neieškojo galimybių ją perkelti į kitą tinkamą darbą. Muitinės departamento struktūriniuose padaliniuose faktiškai buvo tinkamų laisvų darbo vietų, kurių darbdavys nesiūlė, o priiminėjo į darbą naujus darbuotojus.

14Prašymas tenkintinas.

15Muitinės departamentas su 2011-03-30 raštu Nr. 3B-5.34-2370 kreipėsi į Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 1 dalį atleisti iš užimamų pareigų Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiąją inspektorę V. U. dėl pareigybės panaikinimo pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą (b. l. 8).

16Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2011-03-31 raštu Nr. 1P-66 informavo, kad V. U. nėra išrinkta į šios profesinės sąjungos renkamųjų organų sudėtį (b. l. 9). Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2011-04-08 raštu Nr. 1P-70 pranešė apie tai, kad V. U. 2010-04-05 Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos sprendimu yra įtraukta į profesinės sąjungos valdymo organo – Moterų komiteto, sudėtį. Atsakovas informavo, kad sutikimo duoti atleisti V. U. negali, nes nenurodytos tokiam sprendimui priimti svarbios aplinkybės, o darbuotojų atstovai teisės aktais nustatyta tvarka apie tai nebuvo informuoti, nebuvo konsultacijų dėl numatomų atleidimų (b. l. 10).

17Muitinės departamento 2011-04-21 Pasitarimo su Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos primininke protokole Nr. 5B-1162011-04-19 užfiksuota, kad buvo svarstomas Muitinės departamento prašymas duoti sutikimą atleisti iš pareigų profesinės sąjungos renkamojo organo narę, Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiąją inspektorę V. U. dėl jos užimamos pareigybės panaikinimo (b. l. 11–12). Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2011-05-04 raštu Nr. 1P-93 atsisakė duoti sutikimą atleisti renkamojo valdymo organo narę V. U. iš tarnybos motyvuodama tuo, kad pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalį su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Be to, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga nurodė, kad darbdavys nepateikė profesinei sąjungai svarių argumentų ir nepagrindė, kad, jeigu V. U. būtų atleista iš darbo, darbdaviui pakaktų darbo užmokesčio lėšų 2011 metams bei pažymėjo, kad V. U. atliekamos funkcijos nenaikinamos, o perduodamos kitam darbuotojui, todėl yra pažeistos Darbo kodekso 135 straipsnio nuostatos (b. l. 7).

18Pareiškėjas nesutinka su šiuo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymu duoti sutikimą atleisti V. U. iš užimamų pareigų.

19Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnis reglamentuoja profesinių sąjungų narių darbo teisių garantijas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario pagal Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo organo išankstinio sutikimo. Sprendimas atleisti V. U. iš užimamų pareigų buvo priimtas dėl to, kad jos pareigybė buvo panaikinta. Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato muitinės pareigūno atleidimo iš pareigų galimybę pareigybės panaikinimo atveju. Tai atitinka šiuo metu jau netekusio galios Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktą, numačiusį darbo sutarties nutraukimą, kai sumažinamas darbuotojų skaičius dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų.

20Profesinių sąjungų narių papildomų teisių prigimtis ir apimtis yra išaiškinta teismų praktikoje. Čia laikomasi nuostatos, kad papildomas profesinės sąjungos renkamo organo nario teisių skiriant tarnybines nuobaudas apsaugos mechanizmas turi būti suprantamas tik kaip garantija profesinės sąjungos nariams išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Profesinė sąjunga teisę atsisakyti duoti sutikimą atleisti renkamo organo narį gali naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos narystės profesinėje sąjungoje pagrindu.

21Atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, profesinei sąjungai suteikta teisė sprendžiant klausimą duoti sutikimą atleisti V. U. iš užimamų pareigų, patikrinti tai, ar ji neatleidžiama dėl pareigūno narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje. Nagrinėjamoje byloje bus vertinama tik minėta aplinkybė, neanalizuojant klausimų, susijusių su galimo atleidimo teisėtumu. Todėl teismas nevertins argumentų dėl reikalingumo panaikinti etatus Muitinės departamente bei pirmenybės teisės likti užimamose pareigose įstaigos reorganizacijos atveju.

22Visų pirma pažymėtina, kad V. U. dėl atleidimo iš tarnybos buvo įspėta iki jos įstojimo į profesinę sąjungą. Bylos dalyviai pripažino, kad V. U. profesinės sąjungos nare tapo po to, kai sužinojo apie numatomą atleidimą iš tarnybos – 2011 metų vasario mėnesį. 2011-01-28 Muitinės departamento pranešimą apie numatomą atleidimą Nr. 7B-40 V. U. gavo 2011-02-08 (b. l. 164). Priimdamas sprendimą dėl reikalingumo naikinti V. U. užimamą pareigybę darbdavys negalėjo būti veikiamas aplinkybės dėl V. U. veiklos profesinėje sąjungoje, kadangi toks faktas sprendimo panaikinti V. U. užimamą pareigybę metu iš viso nebuvo įvykęs, V. U. tuo metu dar nebuvo profesinės sąjungos narė.

23Be to, atsakovas yra pateikęs duomenis, patvirtinančius, kad jam buvo objektyviai reikšmingas pagrindas spręsti dėl pareigybių reorganizavimo. Vyriausybės 2010-11-10 nutarimo Nr. 1561 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 4.3.1 punktu Muitinės departamentui nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 242 pareigybės. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-24 įsakymu Nr. 1B-38 Muitinės departamentui nuo 2011-04-01 nustatytos 226 pareigybės, o nuo 2011-06-01 – 218 pareigybių (b. l. 81). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-03-24 įsakymu Nr. 1B-156 nuo 2011-04-01 nustatytos 227 pareigybės, o nuo 2011-06-01 – 219 pareigybių (b. l. 83). Pareiškėjo teigimas, kad mažesnis pareigybių skaičius nustatytas dėl lėšų trūkumo taip pat yra suprantamas kaip objektyvus argumentas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. 1P-29 2.4 punktu nuo 2011-06-01 naikinama Pažeidimų prevencijos skyriaus Dvišalės pagalbos poskyrio vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) pareigybė, kurią užėmė V. U. (b. l. 84-85). Kadangi veiksmai, kurių pasekoje buvo panaikinta V. U. užimta pareigybė buvo lemiami objektyvių aplinkybių ir teismui nėra pateikta įrodymų, jog minėtų veiksmų atlikimas gali būti siejamas su V. U. dalyvavimu profesinės sąjungos veikloje, tai nėra pagrindo laikyti, kad priimant Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymą Nr. 1P-29 buvo siekiama išskirti V. U. dėl jos dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje. Vadovaujantis tais pačiais argumentais spręstinas ir klausimas dėl to, ar pagrįstai buvo panaikinta V. U., o ne kito tarnautojo pareigybė. Kaip jau minėta aukščiau, teismas pareigybių panaikinimo aplinkybes vertina tik analizuodamas V. U. diskriminavimo dėl veiklos profesinėje sąjungoje galimybės ir nedaro išvadų dėl pareigybės panaikinimo teisėtumo apskritai.

24V. U. kaip galimą savo diskriminavimą nurodė tai, kad darbdavys jai nepasiūlė kito darbo. Pažymėtina ir tai, kad profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą atleisti darbuotoją priėmimo metu apskritai nebuvo žinomos aplinkybės dėl to, ar V. U. bus siūlomos kitos pareigos. V. U. apie numatomą atleidimą buvo informuota 2011-02-08, o atleisti ją ketinta 2011-05-31. Visą šį laiką darbdavys turėjo pareigą siūlyti laisvas pareigybes. Aplinkybės, kurios nebuvo įvykusios negalėjo būti vertinamos. Svarstydamas aplinkybę dėl galimumo grįsti profesinės sąjungos atsisakymą duoti sutikimą atleisti darbuotoją tuo, kad jis diskriminuojamas atleidimo iš tarnybos procedūrų, užtikrinančių asmens galimybę pasilikti tarnyboje, metu, teismas įvertina tai, kad tinkamas garantijų atleidimo proceso metu taikymas sąlygoja asmens teisę likti tarnyboje, t. y. užtikrina tą pačią asmens padėtį kaip ir Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnis. Dėl šios priežasties teismas laiko, jog profesinių sąjungų atsisakymo grindimas asmens diskriminavimu atleidimo procedūrų metu yra galimas. Tačiau bylos atveju konstatuoti tokio diskriminavimo nėra faktinio pagrindo.

25Muitinės departamentas 2011-05-30 pranešimu Nr. 713-248 pasiūlė pareiškėjai eilę pareigybių, kurias ji atsisakė užimti. V. U. argumentai, kad jai sąmoningai buvo pasiūlytos pareigybės, kuriose ji dėl persikėlimo reikalingumo ar sveikatos negalėtų dirbti, neatitinka tikrovės. Minėtu pranešimu jai buvo siūloma dirbti Vilniaus mieste, Jeruzalės gatvėje esančio Muitinės mokymo centro ūkio ir parūpinimo skyriaus viršininke (A 13), t. y. tokio pat apmokėjimo darbą, toje pačioje gyvenamojoje vietovėje. Argumentai dėl to, kad šių pareigų V. U. negalėtų užimti, nes jos perkvalifikavimas per daug kainuotų darbdaviui, neturi teisinės reikšmės. Siūlydamas pareigybę darbdavys pripažino, kad V. U. kvalifikacija yra pakankama pareigybei užimti bei sutiko su kitomis pareigų pakeitimo sąlygomis, t. y. galimai reikalingu V. U. apmokymu. Šioje situacijoje nėra pakankamai duomenų spręsti, ar darbdavio interesus labiau atitiktų V. U. perkvalifikavimas, ar jos pareigybės išlaikymas.

26Teismui pateiktuose paaiškinimuose atsakovas bei tretysis suinteresuotas asmuo teigė, kad V. U. veikla pasireiškė tuo, kad, įstojusi į profesinę sąjungą, ji ėmė kalbinti kitus Muitinės departamento darbuotojus tapti profesinės sąjungos nariais, jos agitacijos dėka 1 darbuotojas tapo profesinės sąjungos nariu, o du svarsto tokią galimybę. Konkrečių aplinkybių –kokie asmenys įstojo į profesinę sąjungą ar ketina tai padaryti, kaip V. U. juos įtakojo įstoti ir kokiu būdu ši informacija tapo žinoma darbdaviui, nurodyta nebuvo. Teismui nepateikta informacija, leidžianti nustatyti V. U. veiklos profesinėje sąjungoje faktus bei daromą įtaką darbdavio interesams. Dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje turi būti matomas iš asmens veiklos – dalyvavimo darbuotojų teisių gynime. Kada asmuo nevykdo jokios pastebimo veiklos, esančios profesinių sąjungų steigimo tikslu, nėra įstatyminio pagrindo taikyti garantijas, kurių tikslas apsaugoti profesinių sąjungų veikloje dalyvaujančių asmenų teises.

27Atsakovo 2011-04-08 atsisakyme nurodyti du motyvai, dėl ko neduodamas sutikimas – Darbo kodekso 47 straipsnio (konsultacijų su darbuotojų atstovais vykdymas) bei Darbo kodekso 129 straipsnio 4 punkto (galimybė atleisti asmenį, kuriam iki teisės gauti senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai tik ypatingais atvejais) netinkamas taikymas. Diskriminavimu yra suprantamas skirtingas, neturintis objektyvaus paaiškinimo asmens traktavimas, jo išskyrimas iš kitų tokių pat asmenų grupės dėl teisės aktais uždraustų priežasčių, šiuo atveju dėl asmens priklausymo profesinės sąjungos renkamiems organams. Kadangi profesinės sąjungos 2011-04-08 atsisakyme nėra nurodyta kad V. U. atžvilgiu taikytos ypatingos, skirtingos nei kitų pareigūnų atžvilgiu taikytos, priemonės, tai nėra pagrindo nurodytus pažeidimus svarstyti kaip diskriminavimą. Konsultacijos su darbuotojų atstovais buvo vykdytos 2011-04-21 (2011-04-21 protokolas Nr. 5B-116, b. l. 11-12) bei 2011-01-18 (2011-04-01 protokolas Nr. 5B-79). Faktas dėl ypatingo atvejo buvimo, nesant pagrindo šią aplinkybę laikyti diskriminuojančia, turės būti įvertintas, atleidžiant V. U. iš tarnybos.

28Remiantis pateiktais vertinimais daroma išvada, kad byloje nebuvo įrodytas faktas, kad V. U. ketinama atleisti iš pareigų dėl jos narystės ar veiklos profesinėje sąjungoje, todėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2011-05-04 sprendimas Nr. 1P-93, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą atleisti iš tarnybos Muitinės departamente profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo narę V. U., yra neteisėtas ir nepagrįstas.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais, teisėja

Nutarė

30Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą tenkinti.

31Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2011-05-04 raštu Nr. 1P-93 „Dėl V. U. atleidimo“ pateiktą atsisakymą duoti sutikimą atleisti iš tarnybos Muitinės departamente profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo narę V. U..

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau –... 4. Pareiškėjas mano, kad Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymas... 5. V. U. apie pareigybės panaikinimą buvo informuota pagal... 6. Sprendimas panaikinti V. U. užimamą pareigybę negali... 7. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga prašė pareiškėjo... 8. Darbdavys prieš pradėdamas struktūrinius (darbo organizavimo) pertvarkymus... 9. Muitinės departamente po įsakymų dėl pareigybių panaikinimo parengimo... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo V. U. prašė skundą... 11. V. U. pareigybės aprašyme nurodoma, kad ji vykdo dvi... 12. Teisės aktai nereglamentuoja, kokį stažą profesinėje sąjungoje turi... 13. Pareiškėjas V. U. įspėjimo dėl atleidimo iš darbo... 14. Prašymas tenkintinas.... 15. Muitinės departamentas su 2011-03-30 raštu Nr. 3B-5.34-2370 kreipėsi į... 16. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2011-03-31 raštu Nr. 1P-66... 17. Muitinės departamento 2011-04-21 Pasitarimo su Muitinės darbuotojų... 18. Pareiškėjas nesutinka su šiuo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos... 19. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnis reglamentuoja profesinių... 20. Profesinių sąjungų narių papildomų teisių prigimtis ir apimtis yra... 21. Atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą... 22. Visų pirma pažymėtina, kad V. U. dėl atleidimo iš... 23. Be to, atsakovas yra pateikęs duomenis, patvirtinančius, kad jam buvo... 24. V. U. kaip galimą savo diskriminavimą nurodė tai, kad... 25. Muitinės departamentas 2011-05-30 pranešimu Nr. 713-248 pasiūlė... 26. Teismui pateiktuose paaiškinimuose atsakovas bei tretysis suinteresuotas asmuo... 27. Atsakovo 2011-04-08 atsisakyme nurodyti du motyvai, dėl ko neduodamas... 28. Remiantis pateiktais vertinimais daroma išvada, kad byloje nebuvo įrodytas... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais,... 30. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą tenkinti.... 31. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2011-05-04 raštu Nr.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...