Byla 1-1518-170/2013

1Vilniaus m. 3 apylinlinkės teismo teisėja A.Tumelionytė, sekretoriaujant D.Čekuolinei,G.Vasilevskai, dalyvaujant prokurorui L. G., R. J., nukentėjusiajai A. J., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. D., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, baltarusis, gyv. ( - ), aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 281str.1d.,

Nustatė

2V. D. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu kitam asmeniui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, o būtent: jis, 2012-10-31, apie 14:20 val., Vilniuje, vairuodamas automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) važiuodamas juo ( - ), kryptimi nuo ( - ) link ( - ) pusės, pažeidė Kelių eismo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 66-3354 (2012-06-13)) 37 punkto: „Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą ,,Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį“ ir 38 punkto „Jeigu prieš pėsčiųjų perėją sustojo transporto priemonė, ta pačia kryptimi važiuojantis vairuotojas privalo sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų (...)“ reikalavimus, tai yra, artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, kai prieš pėsčiųjų perėją, pirmoje eismo juostoje, sustojo ta pačia kryptimi važiuojantis automobilis, nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“ (Kelių eismo taisyklių 1 priedo ženklas Nr. 534), neįsitikino, kad perėjoje nėra pėsčiojo ir nepraleido jo važiavimo krypties eismo juosta, iš dešinės į kairę pėsčiųjų perėja einančios pėsčiosios, A. J., gim. ( - ), ją partrenkė ir sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

3Kaltinamasis V. D. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2012m. spalio 31d., apie 14 val.30 min. jis automobiliu „Mercedes Benz“, vcalst.Nr. ( - ) važiavęs ( - ) gatve antra juosta link centro apie 60 km/h greičiu. Pamatęs, kad pirma eismo juosta važiuojantis automobilis prieš ženklą „Pėsčiųjų perėja“ pradėjo stabdyti, jis taip pat pradėjęs stabdyti ir pamatęs, kad perėja eina nukentėjusioji. Automobilio sustabdyti iki perėjos nespėjęs ir įvažiavęs į perėją, nukentėjusiąją partrenkęs. Nukentėjusiajai padarytos žalos dalį atlyginęs, su ja susitaikęs, prašo bylą nutraukti.

4Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios parodymais bei kita bylos medžiaga.

5Nukentėjusioji A. J. paaiškino, kad 2012m. spalio 31d., apie 14 val.20 min. ji ėjausi iš mokyklos per pėsčiųjų perėją prieš ( - ) sustojimą. Stovėjusi ir laukusi prie gatvės, kol praleis mašinos. Pirmoje juostoje mašina sustojusi ir tuomet ji ėjusi per gatvę. Suskambėjęs telefonas, ji atsiliepusi ir pamačiusi antra juosta atvažiuojančią mašiną, kuris trenkęs jau į kairį šoną ir ji nuritusi ant bamperio, vėliau ant žemės. Buvo sužalota koja įskilęs blauzdikaulis. Dėl sužaloto blauzdikaulio ji daugiau kaip mėnesį gulėjusi namuose su gipsu, važinėjusi pas gydytojus ir iki šiol esanti atleista nuo fizinio lavinimo pamokų, negalinti pilnai atlikti pratimų, todėl ji jai padarytą neturtinę žalą įvertinanti 7000Lt Už sužalotus džinsus ir striukę atlygino padarytą žalą draudimas; kaltinamasi buvo geranoriškas, lankęs ją ir žadėjęs atlyginti žalą. Draudimo bendrovė atlygino neturtinės žalos tik 660 Lt. Paaiškino, kad nukentėjusioji su kaltinamuoju susitaikė, kaltinamasis atlygino 3000 Lt neturtinės žalos, dar dėl 1000Lt neturtinės žalos atlyginimo pasirašė su kaltinamuoju susitarimą, kad atlygins per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, todėl prašo kaltinamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir jam baudžiamąją bylą nutraukti, o likusią neatlygintos neturtinės žalos dydį priteisti iš draudimo bendrovės

6Iš Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad ( - ) g. ties ( - ) sustojimu 2012-10-31 rasta automobilis Mercedes Benz ( - ) ant pėsčiųjų perėjos /6-10 b.l./ ir automobilio savininkas yra V. D. /14 b.l./; teismo medicinos ekspertė apžiūrėjusi A. J. išrašą iš medicininių dokumentų ir rentgeno nuotrauką nurodė, kad A. J. nustatyta paodinė kraujosruva kairėje blauzdoje, minkštųjų audinių patinimas kaktos kairėje, kairiojo šeivikaulio proksimalinės dalies lūžis ir sužalojimas kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu ir tokią išvadą patvirtino teisiamajame posėdyje.

7Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis vairuodamas automobilį pažeidė KET 37 ir 38 p. reikalavimus dėl ko įvyko eismo įvykis i jo metu buvo nesunkiai sutrikdytas kito žmogaus sveikata ir kaltinamojo V. D. veika pagal LR BK 281 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta.

8Kaltinamasis V. D. padarė neatsargų nusikaltimą; jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką , savo noru didesnę dalį nukentėjusiajai padarytos žalos atlygino, dėl likusios žalos atlyginimo susitarė, su nukentėjusiaja susitaikė, teisiamas pirmą kartą ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl nukentėjusiosios prašymas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės tenkintinas /LR BK 38 str.1d./ir baudžiamoji byla jam nutrauktina /LR BPK 303 str.4d. Civilinis atsakovas ERGO Insurance SE nurodė, kad nukentėjusiajai A. J. atsižvelgiant į padarytų sužalojimų mastą, gydymosi trukmę bei sukeltas pasekmes išmokėjo 660 Lt neturtinės žalos draudimo išmoką 150 Lt nuostolių atlyginimą už sugadintą striukę, kelnes, bei 124 Lt,24 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai kompensuojant gydymo išlaidas

9Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė A. J. nurodo, kad jai padarytą neturtinę žalą kaltinamasis atlygino tik dalinai, todėl liko neatlyginta 3000 Lt neturtinė žala. Civilinis ieškinys tenkintinas dėl sekančių motyvų. Pripažinus, kad V. D. padarė nusiklstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d., tai yra, kaltinamajam, remiantis LR CK 6.246-6.249, 6.253, 6.250 str..str. atsirado pareiga atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Kadangi nagrinėjama autoavarija įvyko automobiliu, kuris buvo draustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, todėl padarytą žalą nukentėjusiajai atlyginti iškyla pareiga dviems asmenims: draudikui ir žalą padariusiam asmeniui. Bendroji taisyklė yra tokia, kad esant draudiminiam įvykiui , draudikas atlygina padarytą žalą neperžengdamas sutartyje nustatytos draudimo sumos ribų ir, jeigu padarytos žalos nukentėjusiajam nepadengia išmokėta draudimo išmoka, likusią žalos dalį atlygina ją padaręs asmuo. Draudimo bendrovė ERGO Insurance SE tai, kad buvo draudiminis įvykis, kurio metu sužalota A. J., neginčija. Nukentėjusiajai padarytą turtinę žalą turi atlyginti draudimo bendrovė, ją atlygino dalinai, bet Civilinė ieškovė nurodo, kad jai buvo padaryta 7000Lt neturtinės žalos ir prašo jos atlyginimo. Civilinio kodekso 6.250 str. nustato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo sveikatai. Nukentėjusiajai neturtinę žalą atlygino išmokant 660Lt neturtinės žalos draudimo išmoką. Nukentėjusioji beabejonės partrenkta pėsčiųjų perėjoje ir sužalota turėjo dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, fizinį skausmą ir emocinę depresiją, jos jauną amžių, kad pakankamai ilgą laiko tarpą buvo suvaržytas judėjimas, o tuo pačiu ir bendravimas su bendraamžiais, mokyklos lankymas. Atsižvelgiant į neturtinės žalos atlyginimo tikslus: kompensacija, moralinės satisfakcijos arba socialinio teisingumo atkūrimas ir teisėtų interesų pusiausvyros atkūrimas bei į nurodytas aplinkybes, teismų praktiką bylose, kuriose spręstas klausimas dėl žalos atlyginimo pagal 281str.1d. ,teismas sprendžia, kad neturtinei žalai atlyginti nukentėjusios moralinė žala įvertinta 7000Lt nėra pernelyg didelė ir atitinkanti bendruosius kriterijus. Atsižvelgiant į nuodytas aplinkybs, kad kaltinamasis atlygino 3000Lt ir dar dėl 1000 Lt atlyginimo susitarė, neatlygintos žalos dalis yra 3000Lt; Kadangi draudimo bendrovbė civilinis atsakovas yra jau atlyginęs 660 Lt, todėl neatlyginta žalos dalis 2400Lt priteisti iš civilinio atsakovo ERGO Insurance SE. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 287-307, 308 straipsniais teismas,

Nutarė

10V. D., padariusį veiką, numatytą LR BK 281 str.1d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam V. D. ir nukentėjusiajai A. J. susitaikius /LR BK 38 str.1d./ ir baudžiamąją bylą V. D. nutraukti /LR BPK 303str.4d./

11A. J. priteisti iš ERGO Insurance SE 2400/du tūkstančius keturis šimtus/ Lt žalos atlyginimo.

12Nuosprendis per 20d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą

Proceso dalyviai