Byla 2-763-538/2010
Dėl viešųjų pirkimų konkurso dalyvio kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygų

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės atstovui Ilanui Ostrovskiui (Ostrovskij), atsakovės atstovėms Ritai Dumbliauskaitei, Lilijai Mockienei, trečiojo asmens atstovui Viktorui Šlyžiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pireka“ ieškinį atsakovei Tauragės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Klaipėdos apdaila“ dėl viešųjų pirkimų konkurso dalyvio kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygų ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti supaprastinto atviro konkurso „Kompleksinio pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, pritaikymo viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 76590) dalyvis UAB „Klaipėdos apdaila“ neatitinka Konkurso sąlygų 10.7 p. numatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, kadangi neturi teisės, leidžiančios atlikti visus Konkurso sąlygų 4 priede nurodytus darbus. Nurodė, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ akivaizdžiai neatitinka Konkurso sąlygų 10.7 punkte nustatytominimalaus kvalifikacinio reikalavimo (dėl teisės atlikti tam tikrus darbus) bei nėra įdarbinęs Konkurso sąlygų 10.13 punkte nurodytų specialybių ir atitinkamai atestuotus darbuotojus. UAB „Klaipėdos apdaila“ turimas atestatas Nr. 854 nesuteikia šiai bendrovei teisės atlikti elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijos) darbus, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos montavimo darbų, procesų valdymo ir automatizavimo darbų. Atsakovė nepatikrino, ar yra įdarbinti UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlyme nurodyti fiziniai asmenys, todėl atsakovės neteisėti sprendimai bei neobjektyviai atliktas Konkurso dalyvių atitikties Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams tikrinimas turėjo tiesioginės ir lemiamos įtakos Konkurso pasiūlymų preliminarios eilės sudarymui ir taip pažeidė UAB „Pireka“ teises ir teisėtus interesus.

3Atsakovė Tauragės rajono savivaldybės administracija ieškinio nepripažįsta ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad nepažeidė viešųjų pirkimų įstatymo ir susijusių teisės aktų normų, tinkamai ir teisingai atliko Konkurso viešojo pirkimo procedūras ir tai grindžia 2009-09-07 raštu Nr. 19-4223 „Dėl pretenzijos preliminariai pasiūlymų eilei“. Nurodė, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatą Nr. 0854, kuriuo bendrovei yra suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, todėl atsakovė pripažino, kad UAB „Klaipėdos adaila“ atestatas atitinka Konkurso sąlygų 10.7 punkto reikalavimus. Teigia, kad elektrotechnikos, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos darbus paprastai atlieka specializuotos subrangovinės organizacijos.

4Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos apdaila“ ieškinio taip pat nepripažįstą ir prašo jį atmesti. Savo teiginius grindžia tuo, kad Pirkimo sutarties sąlygose (69.2.6 p.) yra numatyta, kad rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus neviršijant 50 procentų sutartinių darbų, pateikė visus privalomus dokumentus ir atitinka konkurso sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus. Dėl konkurso sąlygų 10.13 p. nurodytų specialybių atestuotų darbuotojų UAB „Klaipėdos apdaila“ pateikė visus pagal konkurso sąlygų reikalavimus privalomus dokumentus, todėl ieškovės teiginys dėl UAB „Klaipėdos apdaila“ neatitiktieskonkurso sąlygoms yra nepagrįstas ir atmestinas.

5Ieškinys atmestinas.

6Kaip nustatyta bylos medžiaga, ieškovė dalyvavo atsakovės rengiamame supaprastintame atvirame konkurse „Kompleksinio pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, pritaikymo viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų pirkimas“. 2009-08-28 UAB „Pireka“ iš atsakovės gavo raštą, kuriame buvo pateikta Konkurso dalyvių preliminari pasiūlymų eilė – pirmoje vietoje įrašyta UAB „Klaipėdos apdaila“ (b. l. 36). UAB „Pireka“ dėl to atsakovei pateikė pretenziją, nurodė, kad pirmoje vietoje įrašyta UAB „Klaipėdos apdaila“ neatitinka Konkurso sąlygų 10.7 ir 10.13 punktų (b. l. 37), tačiau atsakovė, atsakydama į ieškovės pretenziją, nurodė, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ atitiktis kvalifikacijos reikalavimams nustatyta pagal dalyvio pateiktą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 0854, kuriuo UAB „Klaipėdos apdaila“ suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą (b. l. 41–42), todėl atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą.

7Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.). VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 32 straipsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

8Supaprastinto atviro konkurso „Kompleksinio pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, pritaikymo viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų pirkimas“ sąlygų III dalyje yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimai, keliami rangovui. Šių sąlygų 10.7 punkte numatyta, kad rangovas turi turėti teisę atlikti ypatingų statinių statybos darbus, t. y. turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti ypatingos svarbos bei bendruosius statybos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir kt. darbus (b. l. 16). UAB „Klaipėdos apdaila“ perkančiajai organizacijai pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintą atestatą, kuriuo suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą (b. l. 91, UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymas, p. 11). Taigi trečiojo asmens kvalifikacija visiškai atitinka Konkurso sąlygų 10.7 punkte nurodytus reikalavimus. Viešųjų pirkimo konkurso sąlygų XIII sk. 69.2.6 punkte yra numatyta, kad darbų atlikimui rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Subrangovams perduodamų darbų dalis negali sudaryti daugiau nei 50 procentų perkamų darbų apimties (b. l. 26). Atsakovės patikslintame konkurso sąlygų III skyriaus „Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 14 punkte numatyta, kad subrangovų paskyrimas yra rangovo atsakomybė. Visi pasirinkti subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų 10.1–10.8 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Taigi rangovas, neturėdamas reikiamų specialistų, turi teisę atskiriems konkurso darbams (pvz., elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijos) darbus, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos montavimo darbus, procesų valdymo ir automatizavimo darbus) atlikti paskirti subrangovus, atitinkančius konkurso sąlygų 10.1–10.8 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo turi teisę atlikti pastatų ir išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, valdymo, nuotolinio ryšio sistemų montavimo darbus). Taip pat trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti subrangovai atitinka Konkurso sąlygų 10.1–10.8 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (b. l. 91, UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymas, p. 13, 92).

9Ieškovė taip pat teigia, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ neatitiko Konkurso sąlygų 10.13 punkte numatytų reikalavimų, t. y. nepateikė jokių įrodymų, jog įdarbino Konkurso sąlygų 10.13 punkte nurodytų specialybių ir atitinkamai atestuotus darbuotojus. Konkurso sąlygų 10.13 punkte numatyta, kad rangovas turi turėti ne mažiau kaip 2 atestuotus statybos vadovus, turinčius ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį šiose pareigose. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ atsakovei, pateikdama pasiūlymą, pateikė ir duomenis apie specialistus, kurių veiklos rūšis atitinka Konkurso sąlygų 10.13 punkte numatytus kvalifikacijos reikalavimus, t. y. atestuoti statybos vadovai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį šiose pareigose (b. l. 91, UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymas, p. 36–44). VPĮ 32 str. 6 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Klaipėdos apdaila“ atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, todėl atsakovė pagrįstai pasiūlymų eilėje ją įrašė į pirmąją vietą. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pripažino, kad trečiasis asmuo atitiko Konkurso sąlygų 10.13 punkte nurodytus reikalavimus, todėl šiuo pagrindu ieškinio nebegrindė.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija

11Tauragės rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešąjį pirkimą „Kompleksinio pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, pritaikymo viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 76590), nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, kad tiekėjas, šiuo atveju UAB „Klaipėdos apdaila“, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. UAB „Klaipėdos apdaila“ pateikė visus dokumentus, atitinkančius konkurso sąlygų 10.7 punkte numatytus reikalavimus. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys paminėtais motyvais yra nepagrįstas, todėl atmestinas (LR CPK 178 str.).

12Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo

132009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, paliktinos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (LR CPK 150 str. 4 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270 str.,

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi.

17Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai