Byla I-4220-142/2008
Dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VMAI), tretieji suinteresuoti asmenys E. P. – S. ir A. U

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Irmantui Mockui ir advokatui Arūnui Zeleckiui, atsakovo atstovui Modestui Sriubui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. U., specialistei Danutei Lištvanienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VMAI), tretieji suinteresuoti asmenys E. P. – S. ir A. U..

2Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

3Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 07 09 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimu 4A-165(K-273-2) nustatė asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje, dėl nustatytų pažeidimų patvirtino privalomus nurodymus bei pateikė rekomendacijas. Šiuo sprendimu nuspęsta pavesti įstaigos vadovui vykdyti privalomus nurodymus; pašalinti sprendimo 3.1.2 punkte nustatytus pažeidimus bei rekomenduoti įgyvendinti sprendimo 3.2 punkte nurodytas rekomendacijas – siųsti A. U. tobulinti kvalifikaciją.

4Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė (toliau – ir pareiškėjas) 2008 09 10 padavė teismui patikslintą skundą (b. l. 44-46), šį skundą palaikė teismo posėdyje. Patikslintu skundu prašo panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 07 09 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-165-(K-273-2) 3.1.1 punktą.

5Pirminiu prašymu pareiškėjas kėlė reikalavimą panaikinti visą VMAI sprendimą (skundas teisme gautas 2008 08 22, b. l. 3).

6Patikslintame skunde paaiškinama, kad sprendimo 3.1.1 punktas yra nepagrįstas ir prieštarauja tiek Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, tiek ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms. Remiasi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimais ir Sveikatos priežiūros įstaigų 59 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Aiškina, kad sprendime atsakovas privalo nurodyti, kokių įstatymų, kitų teisės aktų ar normatyvinių dokumentų, reguliuojančių įstaigų veiklą, reikalavimai yra pažeisti bei savo išvadas pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais).

7Skundžiamame sprendimo punkte nurodyta, kad gydytojas pažeidė Lietuvos medicinos normos MN 64:1999 „Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 1999 01 18 įsakymu Nr. 28, 7.5.3.5 ir 7.5.3.6 punktų nuostatas.

8Su šiuo konstatavimu pareiškėjas nesutinka. Paaiškina, kad MN 64:1999 negalioja ir niekada negaliojo, nes šis aktas visa apimtimi nebuvo skelbtas „Valstybės žiniose“. Remiasi LR įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (redakcija galiojusi 1999 01 18) 10 straipsnio nuostatomis.

9Paaiškina, kad medicinos norma tik reglamentuoja, kad gydytojas akušeris ginekologas turi mokėti atlikti tyrimus – nestresinį testą ir ultragarsinį tyrimą. Tačiau tai nereiškia, kad šiuos tyrimus gydytojas privalo atlikti visoms pacientėms. Tyrimai pacientėms turi būti atliekami tik tada, kai yra indikacijos jų atlikimui.

10VMAI sprendime konstatavo faktą, kad gydytojas A. U. pacientei neatliko minėtų tyrimų, ir nusprendė, kad tai yra neteisėti gydytojo veiksmai. Tačiau VMAI nenurodė nei vienos indikacijos tokių tyrimų atlikimui, nenurodė nei vieno teisės akto, įpareigojančio gydytoją atlikti nėščiajai tokius tyrimus. Gydytojo A. U. veiksmų neteisėtumą VMAI grindžia tik nenurodomo SAM specialisto konsultanto gydytojo akušerio ginekologo išvada (nuomone). Ši nuomonė yra visiškai nepagrįsta ir neargumentuota.

11Paaiškina, kad 2007 08 23 pacientei atvykus į ligoninės priėmimo skyrių, indikacijų nestresiniam testui ir ultragarsiniam tyrimui nebuvo. Gydytojas A. U. surinko anamnezę, atliko objektyvų tyrimą, nustatė diagnozę ir pasiūlė pacientei gultis į stacionarą būklės stebėjimui, tačiau pacientė atsisakė gultis į stacionarą. Objektyvaus tyrimo metu gydytojas A. U. vaisiaus būklę tyrė širdies tonus išklausydamas akušeriniu stetoskopu. Atsižvelgiant į tai, kad pacientės nėštumas buvo mažos rizikos, toks vaisiaus būklės tyrimas buvo visiškai pakankamas ir papildomi tyrimai elektroniniais prietaisais nebuvo reikalingi. Remiasi moksline literatūra (V. G., R. V.. Kardiotokografija gimdymo metu. „Geros akušerinės praktikos gairės“. Kaunas, 2005 m., 77 puslapis.).

12Aiškina, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia pareiškėjo teises, nes blogina pareiškėjo reputaciją bei sukelia pareiškėjui finansinius nuostolius. Pacientė kreipėsi į pareiškėją dėl neturtinės žalos atlyginimo.

132008 10 17 teisme gautas pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą (b. l. 73). Šiame prašyme pareiškėjas paaiškina, kad 2008 07 15 gavo Valstybinės medicininio audito inspekcijos 2008 07 09 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimą Nr. 4A-165 (K-273-2). Prašyme paaiškina, kad nesutikdamas su gautu sprendimu pareiškėjas 2008 08 14 parengė skundą, šį skundą tą pačią dieną įregistravo informacinių siunčiamų dokumentų registre, tačiau dėl kurjerio klaidos skundas iš įstaigos buvo paimtas ne 2008 08 14, o tik 2008 08 18. Primena, kad 2008 08 15, 16, 17 dienos buvo nedarbo dienos. Terminas praleistas tik viena darbo diena. Faktą, kad skundas buvo paimtas iš ligoninės tik 2008 08 18, administracija sužinojo tik gavusi iš teismo atsakovo atsiliepimą, todėl prašymą atnaujinti terminą padavė vėliau. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą prašo teismo atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad pareiškėjo skundas teismui yra paduotas nepraleidus ABTĮ 33 str. 1 d. nustatyto vieno mėnesio termino. Tuo pačiu pareiškėjas prašo atsižvelgti į tai, kad byla yra reikšminga ligoninei, kad skundas buvo parengtas nustatytais terminais, skundo padavimo terminas yra praleistas tik viena darbo diena, prašo atnaujinti skundo padavimo terminą.

14Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė patikslinto skundo reikalavimą, paaiškino, kad pirminio skundo reikalavimo jie nepalaiko, palaikė prašymą atnaujinti terminą ir prašė panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 07 09 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-165(K-273-2) 3.1.1 punktą.

15Teismo posėdyje pažymėjo, kad ir pažeidimo konstatavimas sukelia pareiškėjui neigiamas pasekmes, todėl pareiškėjas gali ginčyti pažeidimo konstatavimo faktą. Be to, nurodė, kad VMAI skundžiamu sprendimu išsprendė klausimą, kurio negalėjo spręsti pagal savo įgaliojimų apimtį – sprendė dėl gydytojo kompetencijos. Gydytojo kompetencija vertinama vadovaujantis teisės aktais, kurių taikymas nesusijęs su Valstybinio medicininio audito inspekcijos kompetencija.

16Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą (b. l. 13-15, 62-63) atsakovas pasisako, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Inspekcija teigia, kad yra praleistas skundo padavimo teismui terminas. Remiasi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalimi. Sprendimas galėjo būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Dokumentai patvirtina, kad lydraštis, kuriuo buvo pateiktas ginčijamas sprendimas, išsiųstas 2008 07 09 raštu Nr. 4R-1195. Pareiškėjo skundas teisme registruotas 2008 08 22. Praleisto skundo padavimo termino priežasčių pareiškėjas nenurodo, prašymo jas laikyti svarbiomis nepateikė. Nurodo, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas skundžiamą sprendimą gavo 2008 07 15, skundą išsiuntimui pateikė tik 2008 08 18.

17Aiškina, kad pareiškėjas ginčija tik sprendimo 3.1.1 punktą. Inspekcija 2008 06 06 surašė Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės aktą Nr. 3A-144(173-2K), kuris tvirtina, kad įstaigoje nesudarytas ir nepatvirtintas 2008 m. audito planas, nėra patvirtintos informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos, akušerijos-ginekologijos skyriaus darbo organizavimo tvarkos, neįdiegtas nepageidaujamų įvykių registras, nėra numatyti organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai. Tai suponuoja Sveikatos apsaugos ministro 2008 04 09 įsakymu Nr. V-338 patvirtinto Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo nuostatų pažeidimus. Pareiškėjas šių aplinkybių neginčija, todėl panaikinti visą sprendimą nėra pagrindo.

18Remiasi ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi ir aiškina, kad skundą administraciniam teismui gali paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Remiasi ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9, 11 dalies nuostatomis, 3 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir 8 straipsnio 2 dalimi. Paaiškina, kad inspekcijos sprendimo 4 punkte yra nustatyti dvejopo pobūdžio nurodymai – privalomieji ir rekomendaciniai. Pareiškėjas nekelia reikalavimo naikinti 4.1 punktą, kuriame nustatyti privalomieji nurodymai, nors šis punktas tiesiogiai įtakoja pareiškėjo teises ir pareigas. Pažymi, kad sprendimo 4.2.2 punktas siejamas su skundžiamo sprendimo 3.1.1 punktu, tai yra šie punktai yra rekomendacinio pobūdžio ir tiesiogiai pareiškėjo teisių ir pareigų neįtakoja. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 10 17 nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. AS8-467/2007.

19Dėl sprendimo 3.1.1 punkto pasisako, kad pareiškėjo nurodomas teiginys iš literatūros neatitinka byloje nagrinėjamos situacijos. Pacientė į priėmimo skyrių kreipėsi dėl būtinosios pagalbos suteikimo – 38 nėštumo savaitę atsirado skausmai (18 val.), išgėrus vaistų skausmas nurimo, tačiau 22 val. vėl prasidėjo skausmai. Gydytojas A. U. siūlė gultis į stacionarą stebėjimui, o tai reiškia kad klinikinę būklę vertino kaip pakankamai rimtą. Tačiau atlikti visų būtinų tyrimų būklei įvertinti nesiėmė. Tai patvirtino ir SAM specialistė konsultantė savo išvadoje, kur nurodyta, kad nurodytus tyrimus atlikti buvo tikslinga. Inspekcija neteigia, kad gydytojas privalėjo numatyti komplikacijas, tačiau nustatė, kad pacientei sveikatos priežiūros paslaugos buvo teikiamos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

20Prašo taikyti skundo pateikimo teismui senaties terminą ar pareiškėjo skundo netenkinti.

21Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo E. P. -S. atsiliepime į skundą pasisako, kad su skundu nesutinka ir prašo skundą atmesti (b. l. 90-92).

23Paaiškina, kad pareiškėjas ginčija VMAI 2008 07 09 sprendimo Nr. 4A-165-(K-273-2) vieną punktą – 3.1.1 punktą. Remiasi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsniu ir teigia, kad VMAI sprendimai, apie kuriuos nurodoma minėto įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, gali būti ginčijami ABTĮ nustatyta tvarka. Tačiau pažymi, kad šiuo atveju ginčijamas tik vienas sprendimo punktas, kuriame nėra suformuluoti privalomi vykdyti nurodymai pareiškėjo atžvilgiu. Šiame punkte tik išdėstomi faktai bei aplinkybės, kuriomis grindžiami duodamų nurodymų teisėtumas ir pagrįstumas. Į šį punktą yra perkelta išvada iš ataskaitos. Remiasi 2008 03 28 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-613/2008 ir aiškina, kad ataskaita jokių teisinių padarinių pareiškėjui nesukelia. Dėl to sprendimo 3.1.1 punktas negali būti atskirai ginčijamas teisme, šis punktas yra informacinio pobūdžio. Remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi.

24Dėl skundo esmės paaiškina, kad Medicinos norma MN 64:1999 buvo patvirtinta ministro įsakymu Nr. 28 1999 01 18. Pareiškėjo skunde minimi Konstitucinio Teismo nutarimai yra priimti po 1999 01 18, todėl neturi atgalinio veikimo galios ir šiai medicinos normai negali būti taikomi. Be to, pareiškėjos minimi Konstitucinio Teismo nutarimai buvo priimti dėl visai kitokio pobūdžio teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Dėl to juose negalėjo būti pasisakyta būtent dėl tokio teisės akto paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos.

25Teismo posėdyje E. P. -S. nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo A. U. teismo posėdyje prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad moka atlikti tyrimus, dėl kurių pasakyta skundžiamame sprendime, kad juos pastoviai atlieka dirbdamas privačiai. Šiuo atveju nematė indikacijų tokiam tyrimui atlikti.

27Byla nutrauktina.

28Ginčijamas Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 07 09 sprendimo Nr. 4A-165(K-273-2) konstatuojamosios dalies 3.1.1 punktas, kuriame nurodomas vienas iš nustatytų pažeidimų – gydytojas A. U. neatliko nestresinio testo, ultragarsinio tyrimo, tuo pažeisdamas Lietuvos medicinos normos MN 64:1999 „Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 1999 01 18 įsakymu Nr. 28, 7.5.3.5, 7.5.3.9 p. nuostatas – gydytojas akušeris ginekologas turi pagal savo kompetenciją ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, lygio reikalavimus mokėti atlikti kardiotokogramą, nėščiosios ir gimdyvės tyrimą ultragarsu, interpretuoti jų rezultatus.

29Dėl viso sprendimo nuginčijimo teismui nepateikti jokie motyvai ir argumentai. Pirminiame skunde taip pat buvo keliamas klausimas tik dėl gydytojo A. U. veiksmų priimant pacientę E. P. –S. (b. l. 3). Todėl viso sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas teismo nevertinamas.

30I.Dėl reikalavimo teisės ginčyti sprendimo punktą, kuriame konstatuojamas pažeidimas.

31Tiek atsakovas, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo E. P. -S. aiškina, kad skundžiamas sprendimo punktas yra konstatuojamojoje sprendimo dalyje ir jokių pareiškėjo interesų nepažeidžia. Nurodo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 22 straipsnio 1 dalimi šiuo atveju pareiškėjo interesai neturi būti ginami. Nurodo, kad pagal sprendimo 3.1.1 punktą ligoninei buvo duotas tik rekomendacinio pobūdžio nurodymas. Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 10 17 nutartimi administracinėje byloje Nr. AS8-467/2007.

32Teismas spręsdamas šį klausimą vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 03 28 nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-613/2008. Iš šios nutarties nuostatų seka, kad konkrečių pažeidimų konstatavimas, įpareigojimas sveikatos priežiūros įstaigos atlikti atitinkamus veiksmus lemia išvadą, kad tokio pobūdžio sprendimas patenka į administracinių aktų sąvoką, apibrėžtą ABTĮ 2 straipsnio 15 dalyje. Nors iš nurodytos nutarties seka, kad toje byloje pagal nustatytus pažeidimus ligoninei buvo duoti privalomi vykdyti nurodymai, o šiuo atveju tik rekomendacinio pobūdžio nurodymai, tačiau iš nutarties konstatuojamosios dalies turinio galima spręsti, kad konstatuoti pažeidimai gali būti kvestionuojami. Taigi ir pažeidimo konstatavimas gali būti ginčijamas administraciniame teisme. Teismas šiuo atveju vadovaujasi Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir tokios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties teiginius laiko privalomais.

33Teismas nesivadovauja atsakovo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 10 17 nutartimi administracinėje byloje Nr. AS8-467/2007, nes šiuo atveju buvo sprendžiamas tik skundo priėmimo klausimas. Tokiu atveju bylos aplinkybės dar nebuvo tiriamos.

34II. Dėl skundo padavimo teismui termino.

35Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų sprendimai dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo gali būti per trisdešimt dienų skundžiami įstatymo nustatyta tvarka.

36Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundo padavimo terminai gali būti nustatomi ir specialiuose įstatymuose.

37Taigi šiuo atveju specialaus įstatymo - Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje - šiam atvejui nustatytas skundo padavimo terminas yra trisdešimt kalendorinių dienų. Kadangi šioje normoje kalbama, kad tokie aktai skundžiami įstatymo nustatyta tvarka, tai vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, terminas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

38Bylos duomenimis nebuvo nustatyta, kada VMAI sprendimas buvo įteiktas pareiškėjui, nes pareiškėjas neišsaugojo pašto voko, tačiau nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos gautų dokumentų registravimo knygoje gautas sprendimas įregistruotas 2008 07 15 (b. l. 72), taip pat ant sprendimo uždėtame ligoninės antspaude pažymėta ta pati gavimo data – 2008 07 15 (b. l. 4).

39Skundas teismui, sprendžiant iš voko (b. l. 6) išsiųstas 2008 08 19. Paskutinė skundo išsiuntimo diena buvo 2008 08 14 (trisdešimtoji kalendorinė diena). Skundas po šios datos išsiųstas tik 5-tą dieną, t. y. terminas praleistas 4 dienas. Dėl šių priežasčių negalima pripažinti, kad skundas teismui paduotas laikantis minėtuose įstatymuose nustatytų terminų ir tvarkos. Procesinius terminus teismas skaičiuoja vadovaujantis ABTĮ 66 straipsnio nuostatomis. Pagal ABTĮ 66 straipsnio 2 dalį dienomis skaičiuojamo procesinio termino eiga prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos ar įvykio, kuriais nurodyta jo pradžia. Pagal šią normą ne darbo dienos turi reikšmės tik tuo atveju, kai paskutinė termino diena yra ne darbo diena, tuomet termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (66 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju paskutinė termino diena – 2008 08 14 buvo ketvirtadienis, taigi nedarbo dienų buvimas praleistose termino dienose nėra reikšmingas.

402008 10 17 pareiškėjas pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą (b. l. 73).

41Šiame prašyme teigiama, kad skundas buvo parengtas 2008 08 14, tą pačią dieną skundas buvo įregistruotas informacinių siunčiamų dokumentų registre, tačiau dėl kurjerio klaidos skundas paimtas iš ligoninės tik 2008 08 18. Kaip minėta, ant išsiuntimo voko yra 2008 08 19 antspaudas. UAB „Jūros paštas“ 2008 08 26 rašte (b. l. 9) teigia, kad iš VšĮ Tauragės apskrities ligoninės skubų registruotą laišką, adresuotą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, gavo 2008 08 18 apie 16 val., todėl į Vilnių šį raštą išsiuntė 2008 08 19. Taigi pašto įstaiga nepripažįsta savo kurjerių klaidos ir aiškiai teigia, kad registruotas laiškas buvo įteiktas tik 2008 08 18 (valanda šiuo atveju reikšmės neturi). Pašto įmonė tokiu atveju galėjo antspaude pažymėti tik 2008 08 18, ir tai būtų teisinga, tačiau skundas teismui turėjo būti išsiųstas 2008 08 14, ketvirtadienį, paskutinę termino dieną, iki 24 valandos. Tai, kad skundas registruotas 2008 08 14 kaip paskutinis tos dienos raštas pareiškėjo Informacinių siunčiamų dokumentų registre, nepatvirtina, kad terminas nebuvo praleistas, nes taip įregistruotas raštas gali likti įstaigoje neišsiųstas ir ilgiau. Tuo labiau, kad įraše esantis skaičius „4“, kur nurodyta 14 diena, atrodo kaip taisytas.

42Procesiniai terminai tam tikriems veiksmams atlikti administraciniuose ginčuose nustatomi teisinio santykio šalių interesais, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti teisinių santykių stabilumą, byloje dalyvaujančių asmenų teisinės padėties apibrėžtumą, siekiant užkirsti kelią proceso dalyviams piktnaudžiauti savo teisėmis ir vilkinti procesą. Nustatyti procesiniai terminai skatina asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, tuo palengvinant ir įrodinėjimo procesą. Jeigu asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, į šį pažeidimą per visą terminą, kurį nustato įstatymas skundui paduoti, nereaguoja ir nereiškia pretenzijų, tai kita teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista.

43Nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, tačiau teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, gali praleistą terminą atnaujinti, jeigu nustato, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbia priežastimi laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo jo valios.

44Teismo nustatytos aplinkybės rodo pareiškėjo nepakankamą rūpestingumą tokiu klausimu, kur būtina tiksliai laikytis terminų. Šis nerūpestingumas yra subjektyvi termino praleidimo priežastis, kuri priklausė nuo pareiškėjo pasirinkto elgesio būdo, ir tokia priežastis negali būti laikoma pateisinama termino praleidimo priežastimi. Pareiškėjo atstovo nurodymas, kad ligoninė nėra ta įstaiga, kuri gerai žino įstatymus ir gali greitai ir tinkamai paruošti tokio pobūdžio dokumentą, taip pat nėra pateisinama ir objektyvi termino praleidimo priežastis. Sprendimas gautas 2008 07 15, todėl iki 2008 08 14 buvo pakankamai laiko tiek dokumentui parengti, tiek jam laiku išsiųsti.

45Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui į teismą paduoti netenkintinas. Dėl nurodytos priežasties ir vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, byla nutrauktina.

46Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, 102 straipsniu, 149 straipsniu,

Nutarė

47administracinę bylą pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą dėl Valstybinio medicininio audito inspekcijos 2008 07 09 sprendimo Nr. 4A-165(K-273-2) panaikinimo, atsakovas Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys E. P. – S. ir A. U., nutraukti.

48Nutartis per 7 dienas nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 3. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 4. Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė (toliau – ir... 5. Pirminiu prašymu pareiškėjas kėlė reikalavimą panaikinti visą VMAI... 6. Patikslintame skunde paaiškinama, kad sprendimo 3.1.1 punktas yra nepagrįstas... 7. Skundžiamame sprendimo punkte nurodyta, kad gydytojas pažeidė Lietuvos... 8. Su šiuo konstatavimu pareiškėjas nesutinka. Paaiškina, kad MN 64:1999... 9. Paaiškina, kad medicinos norma tik reglamentuoja, kad gydytojas akušeris... 10. VMAI sprendime konstatavo faktą, kad gydytojas A. U.... 11. Paaiškina, kad 2007 08 23 pacientei atvykus į ligoninės priėmimo skyrių,... 12. Aiškina, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia pareiškėjo teises, nes... 13. 2008 10 17 teisme gautas pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą skundo... 14. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė patikslinto skundo... 15. Teismo posėdyje pažymėjo, kad ir pažeidimo konstatavimas sukelia... 16. Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos... 17. Aiškina, kad pareiškėjas ginčija tik sprendimo 3.1.1 punktą. Inspekcija... 18. Remiasi ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi ir... 19. Dėl sprendimo 3.1.1 punkto pasisako, kad pareiškėjo nurodomas teiginys iš... 20. Prašo taikyti skundo pateikimo teismui senaties terminą ar pareiškėjo... 21. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. P. - 23. Paaiškina, kad pareiškėjas ginčija VMAI 2008 07 09 sprendimo Nr.... 24. Dėl skundo esmės paaiškina, kad Medicinos norma MN 64:1999 buvo patvirtinta... 25. Teismo posėdyje E. P. -S.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. U. teismo posėdyje... 27. Byla nutrauktina.... 28. Ginčijamas Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos... 29. Dėl viso sprendimo nuginčijimo teismui nepateikti jokie motyvai ir... 30. I.Dėl reikalavimo teisės ginčyti sprendimo punktą, kuriame konstatuojamas... 31. Tiek atsakovas, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo E. P.... 32. Teismas spręsdamas šį klausimą vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo... 33. Teismas nesivadovauja atsakovo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio... 34. II. Dėl skundo padavimo teismui termino.... 35. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje nustatyta,... 36. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 37. Taigi šiuo atveju specialaus įstatymo - Sveikatos priežiūros įstaigų... 38. Bylos duomenimis nebuvo nustatyta, kada VMAI sprendimas buvo įteiktas... 39. Skundas teismui, sprendžiant iš voko (b. l. 6) išsiųstas 2008 08 19.... 40. 2008 10 17 pareiškėjas pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą... 41. Šiame prašyme teigiama, kad skundas buvo parengtas 2008 08 14, tą pačią... 42. Procesiniai terminai tam tikriems veiksmams atlikti administraciniuose... 43. Nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta,... 44. Teismo nustatytos aplinkybės rodo pareiškėjo nepakankamą rūpestingumą... 45. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą... 46. Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, 102 straipsniu, 149... 47. administracinę bylą pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...