Byla T-463-389/2017
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai K. Š. bei pateiktą nuteistosios asmens bylą

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Kazilionienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Panevėžio pataisos namų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – komisija) nutarimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai K. Š. bei pateiktą nuteistosios asmens bylą.

3Teismas

Nustatė

4Nuteistoji K. Š. teista iš viso 2 kartus:

51) Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 24 d. nuosprendžiu pripažinta kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 2 dalyje, ir paskirta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 2 metams 9 mėnesiams, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtas 2 metams, paskiriant atitinkamus įpareigojimus. Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi panaikintas šis bausmės vykdymo atidėjimas ir K. Š. pasiųsta atlikti paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi panaikintas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir nuteistoji pasiųsta vykdyti likusią teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį.

62) Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nuosprendžiu pripažinta kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje ir nuteista 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, paskirta bausmė subendrinta, iš dalies sudedant su Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 24 d. nuosprendžiu paskirta ir iš dalies atlikta laisvės atėmimo bausme, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 2 metai 2 mėnesiai laivės atėmimo, į bausmės laiką įskaitant laikinajame sulaikyme būtą laiką.

7Bausmės pradžia – 2016 m. sausio 13 d.. Bausmės pabaiga – 2018 m. kovo 12 d.. 2016 m. spalio 2 d. atlikta 1/3 teismo paskirtos bausmės, o 2017 m. spalio 19 d. faktiškai atliko 1 metus 9 mėnesius 6 dienas teismo paskirtos bausmės.

8Panevėžio miesto apylinkės teismui 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi atsisakius tenkinti ankstesnį komisijos nutarimą nuteistajai taikyti K. Š. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, Komisija 2017 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 01/7-4549 pakartotinai nutarė nuteistajai K. Š. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei siūlo teismui nustatyti auklėjimo ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) BK 75 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas pareigas. Savo sprendimą komisija motyvavo tuo, kad nuteistoji vykdo Komisijos rekomendacijas ir individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, nuteistosios elgesį bausmės atlikimo metu (dirba, dalyvauja priklausomų asmenų savitarpio paramos grupės veikloje, nebausta, skatinta I kartą), apsauginius, riziką mažinančius veiksnius (pozityvus požiūris į darbą, turima darbinė patirtis) ir kitos reikšmingos aplinkybės (išbuvo didelę dalį teismo paskirtos bausmės) ir kitos reikšmingos aplinkybės, remiantis socialinio tyrimo išvada, sudaro pagrindą manyti, kad K. Š. laikysis įstatymų ir nenusikals.

9Komisijos nutarimas netvirtinamas.

10Iš teismui pateikto Komisijos nutarimo ir nuteistosios asmens bylos medžiagos matyti, jog nuteistoji K. Š. atitinka formalias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, numatytas BVK 157 straipsnio 2 dalies 1 punkte, vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Tačiau teismas pažymi, kad ši BVK norma suteikia teismui teisę, bet ne pareigą, esant objektyvioms sąlygoms nuteistąją lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, todėl teismas kiekvienu atveju atsižvelgia ne tik į formaliai įstatyme numatytas sąlygas, bet ir į nuteistosios elgesį bausmės atlikimo metu, jos asmenybę, pasiruošimą taisytis laisvėje.

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistosios K. Š. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, pažymi, kad nuteistoji teista 2 kartus, abiem atvejais padarytos nusikalstamos veikos yra susijusios su smurto panaudojimu. Nuteistoji nusikalstamas veikas padarė per sąlyginai trumpą laiką, paskesnis nusikaltimas padarytas, neišnykus ankstesniam teistumui, būtent periodu, kuomet ji buvo lygtinai paleista iš įkalinimo įstaigos. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nuteistoji K. Š. anksčiau ne kartą nepateisino teismo jai skirto pasitikėjimo, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti, nuteistosios neizoliuojant nuo visuomenės, todėl Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi panaikintas šio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas, K. Š. pasiunčiant atlikti paskirtą laisvės atėmimo bausmę, o vėliau šio teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi panaikintas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir nuteistoji pasiųsta vykdyti likusią teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį. Be to, nors nuteistosios nusikalstamo elgesio rizikos balas per visą įkalinimo laikotarpį sumažėjo nuo 50 balų iki 45 balų (pagal OASys metodiką), tačiau nuo paskutinio šio klausimo svarstymo teisme šis rodiklis nepakito, o ir nusikalstamo elgesio rizika išlieka vidutinė, kas yra laikytina pakankamai aukšta. Nors nuteistoji charakterizuojama teigiamai– nebausta ir net vieną kartą skatinta, dalyvavo įvairiose Komisijos rekomendacijose ir Individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytose veiklose, programose ir mokymuose, atliekamas darbas siuvėjos pareigose, tačiau padarytų veikų pakartotinumas, ne kartą nepateisintas teismo jai skirtas pasitikėjimas ir kiti jos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo veiksniai, kurių yra daugiau nei dvigubai nei apsauginių, riziką mažinančių veiksnių, sudarančių esminių kliūčių tinkamai nuteistosios integracijai visuomenėje – visa tai ir prieš tai išdėstytos aplinkybės šiuo metu leidžia pagrįstai abejoti tuo, kad taikant lygtinį paleidimą, bus užtikrinti bausmės tikslai, teisingumo principas bei leidžia pagrįstai manyti, jog šiuo metu K. Š., taikant lygtinį paleidimą, gali būti pažeista nuteistosios resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra.

12Bausmės paskirtis yra ne tik nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimas, jo sulaikymas nuo nusikalstamų veikų darymo, paveikimas, jog jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bet ir teisingumo principo įgyvendinimas. Teisingumo principo įgyvendinimas sietinas su nukentėjusiųjų bei visuomenės interesu, kuris reikalauja, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų nubaustas bei įstatymų nustatyta tvarka atliktų teismo paskirtą bausmę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų bylas, yra nurodęs, kad kuo sunkesnis nusikaltimas, už kurį asmuo yra nuteistas, tuo didesnė bausmės dalis turi būti atlikta.

13K. Š. šiuo metu yra atlikusi daugiau nei 1/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, nors ir yra pastebimi tam tikri teigiami pokyčiai jos elgesyje, tačiau jie nėra ilgalaikiai ir nelaikytini stabiliais bei jie tik nežymiai turi įtakos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatams. Svarbu užtikrinti ir tai, kad nuteistajai taikoma bausmė savo suvaržymais ir trukme būtų adekvati padarytam nusikaltimui ir savo poveikiu padėtų pasiekti bausmės tikslus, todėl reikalinga įvertinti ir neatliktos bausmės dydį, jos santykį su atliktąja bausmės dalimi. Vien bausmės paskyrimas faktiškai jokių apribojimų nesukelia ir realiai jokio poveikio neturi. Taigi bausmės tikslai–teisingumas, proporcingumas realiai užtikrinami, tik ją atliekant, todėl ir bausmės atlikimo procese, sprendžiant dėl lygtinio paleidimo, o taip pat ir dėl sėkmingos probacijos, į šias aplinkybes, o taip pat ir į likusios bausmės bei atliktos bausmės santykį, taip pat privalu atsižvelgti.

14Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, siekiant apsaugoti visuomenę nuo akivaizdžiai pavojingo nuteistosios elgesio, darytina išvada, kad nėra pakankamai požymių, jog, būdama laisvėje, nuteistoji laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl Komisijos 2017 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 01/7-4549 netvirtintinas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso kodekso 360 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais, 7 dalimi, BVK 157 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis,

Nutarė

16Atsisakyti patvirtinti Panevėžio pataisos namų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2017 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 01/7-4549 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai K. Š..

17Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos, o prokurorui, suimtai nuteistajai nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai