Byla 2-293-231/2011
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Godonė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2205,66 Lt skolos, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Priegolė“ su atsakovu UAB „Godonė“ sudarė žodinę pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Priegolė“ (pardavėjas) įsipareigojo perduoti UAB „Godonė“ nuosavybėn prekes, o UAB „Godonė“ (pirkėjas) įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą. Sutarties pagrindu perdavus atsakovui jo pasirinktas prekes, buvo išrašyta ir atsakovui apmokėjimui pateikta 2008-12-10 PVM sąskaita-faktūra (serija PRI Nr. 400563) 1357,00 Lt sumai ir 2009-02-09 PVM sąskaita-faktūra (serija PRI Nr. 400574) 1332,80 Lt sumai. Atsakovas iki šiol nėra jų pilnai apmokėjęs, tuo pažeisdamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Likęs įsiskolinimas yra 2205,66 Lt. Įsiskolinimo dydis suderintas ir Sutarties šalių patvirtintas 2009-06-18 Skolų suderinimo aktu. 2010-11-08 buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2010/11/18_Priegolė, pagal kurią UAB „Priegolė“ perleido visas reikalavimo ir papildomas teises ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ į atsakovą (skolininką) UAB „Godonė“. 2010-11-18 atsakovui (skolininkui) UAB „Godonė“ buvo išsiųstas pranešimas apie sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį su jos patvirtinta kopija. Atsižvelgiant į tai, ieškovas yra naujasis skolininko UAB „Godonė“ kreditorius, kuris turi visas reikalavimo teises į UAB „Godonė“ skolą. Pradinis kreditorius UAB „Priegolė“ visas iš Sutarties kylančias savo pareigas įvykdė tinkamai – perdavė atsakovo nuosavybėn jo pasirinktas prekes. Atsakovas jokių pretenzijų, kurių pagrindu būtų galėjęs atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus atsiskaityti su UAB „Priegolė“, nepareiškė. Pareigą sumokėti už nuosavybėn perduotas prekes numato Sutartis bei pateiktos PVM sąskaitos-faktūros. Ieškovas taip pat nurodė, kad, jo nuomone, Sutartis atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytus komercinių sandorių požymius bei numatytas sąlygas. Vadovaudamasis Įstatymu ir 1 mėnesio VILBOR palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo 2010 m. pusmečio pirmąją kalendorinę dieną pagal Lietuvos banko oficialiai skelbiamą statistiką, kuri 2010-06-30 buvo lygi 1,05 proc., ieškovo naudai priteistinos 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 str.). Prekių pirkimo-pardavimo sutarčiai nenumatyta privaloma rašytinė forma (paprasta arba notarinė) (CK 1.73, 1.74, 6.311 str. str.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2008-12-10 PVM sąskaitos-faktūros (serija PRI Nr. 400563) kopijos matyti, kad UAB „Priegolė“ patiekė prekių už 1357,00 Lt, o atsakovas (pirkėjas) UAB „Godonė“ priėmė prekes; 2009-02-09 PVM sąskaitos-faktūros (serija PRI Nr. 400574) kopijos matyti, kad UAB „Priegolė“ patiekė prekių už 1332,80 Lt, o atsakovas (pirkėjas) UAB „Godonė“ priėmė prekes. PVM sąskaitos-faktūros pasirašytos tiek tiekėjo, tiek pirkėjo darbuotojų. Iš 2009-06-18 Skolų suderinimo akto kopijos matyti, kad atsakovas UAB „Godonė“ patvirtino, kad jo skola UAB „Priegolė“ sudaro 2205,66 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis CK 6.154 str., 6.305 str. 1 d., darytina išvada, kad tarp UAB „Priegolė“ ir atsakovo UAB „Godonė“ susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai.

7Iš byloje esančios 2010-11-08 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2010/11/08_Priegolė kopijos matyti, kad UAB „Priegolė“ ir ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ sudarė atlygintinę reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovui perėjo visos reikalavimo ir papildomos teisės į UAB „Godonė“. CK 6.101 str. 1 d. numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 str. 2 d.). CK 6.109 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš byloje esančios 2010-11-18 pranešimo dėl reikalavimo teisių perleidimo kopijos matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimo sutarties tarp UAB „Priegolė“ (pradinio kreditoriaus) ir ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ (naujojo kreditoriaus) sudarymą, todėl reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis CK 6.101-6.110 str. str., ieškovas laikytinas naujuoju kreditoriumi atsakovo (skolininko) atžvilgiu, turinčiu reikalavimo teisę dėl 2205,66 Lt skolos į atsakovą UAB „Godonė“.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, kreditorius teisminiu ar neteisminiu būdu pagrįstai reikalauja, kad skolininkas įvykdytų prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1, 3 p. p.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 str. 2 d.).

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas minėtu Skolos suderinimo aktu patvirtino, jog yra skolingas 2206,66 Lt, skolos iki šiol negrąžino, ieškovo reikalavimas dėl 2206,66 Lt skolos priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

10Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.). 2003 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (Nr. IX-1873). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 29 d. konsultacijoje A3-130 nurodyta, kad tai yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti Įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Šis Įstatymas įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir taikomas tik nuo šios datos sudaromiems komerciniams sandoriams (Įstatymo 7 str.). Pagal Įstatymą komerciniai sandoriai – sandoriai tarp ūkio subjektų arba tarp ūkio subjektų ir valstybės institucijų, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Įvertinus Įstatymo 1 str., 2 str. 1 d., darytina išvada, kad Sutartis atitinka komercinio sandorio požymius, todėl šiuo atveju taikytinas šis Įstatymas. Įstatymo 3 str. 3 d. numatyta, kad kreditorius turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus, jeigu jis įvykdė sutartyje ar įstatymuose jam nustatytas prievoles ir jis laiku negavo jam priklausančios sumos, išskyrus atvejus, kai apmokėti pavėluota ne dėl skolininko kaltės. Jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taip: vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidinant 7 procentiniais punktais. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną (Įstatymo 3 str. 4 d., 2 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys, kuriuo, be kitų reikalavimų, prašoma priteisti metines palūkanas, pareikštas antrąjį 2010 m. pusmetį, todėl, nustatant palūkanų dydį, vadovaujamasi 2010 m. birželio 30 d. galiojusia VILIBOR palūkanų norma, kurios dydis buvo 1,05 procento. Taigi, remiantis Įstatymo 3 str. 4 d., 2 str. 3 d., metinių palūkanų dydis – 8,05 procento (7 proc. + 1,05 proc.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t.y. už 2205,66 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (93 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 1001,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui, t.y. 33,00 Lt žyminio mokesčio ir 968,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79, 88, 98 str. str.).

12Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, CK 1.71-1.74, 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.101-6.110, 6.154, 6.189, 6.200, 6.205, 6.210, 6.305-6.349 str. str., CPK 5, 79, 88, 93, 98, 177-178 str. str. , 262 str. 1 d., 424-429 str. str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš UAB „Godonė“, įmonės kodas 181218449, buveinės adresas Maironio g. 6, LT-21106 Trakai, 2205 Lt 66 ct skolos, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t.y. 2205,66 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-01-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1001 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, įmonės kodas 302251068, buveinės adresas A.Tumėno g. 4-32, LT-01109 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT377290000007467290, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900.

16Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai