Byla Ik-1214-95/2011
Dėl potvarkio dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjo G. K. atstovui advokatui Viačeslavui Blaščiukaui (Viačeslav Blaščiuk), atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliotai atstovei Gintarei Martinonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) dėl potvarkio dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas su patikslintu skundu ( t. I, b. l. 37-47) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria Pareiškėjo Projektas patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

4Patikslintame skunde nurodo, kad 2010 m. kovo 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), pateikė paraišką (paraiškos registracijos Nr. ( - )) (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144.

5Paraiškoje buvo prašoma paramos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos hidroelektrinėje plėtojimo.

6Patikslintame skunde konstatuoja, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) 34 punktą projekto tinkamumas gauti paramą yra vertinamas dviem vertinimo etapais. Pirmasis etapas pagal Įgyvendinimo taisyklių 5 punktą prasideda nuo pareiškėjo paramos paraiškos pateikimo ir registravimo Agentūroje dienos ir trunka iki projektų atrankos komiteto rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamu antrajame projekto vertinimo etape priėmimo. Kadangi Pareiškėjo Paraiška buvo įregistruota NMA, vadinasi , ji atitiko formalius Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus administracinės atitikties reikalavimus. Paraiškas pripažinus tinkamomis administracinės atitikties tikrinimo metu, jos dalyvauja pirmame paraiškų vertinimo etape – tinkamumo gauti paramą įvertinime. Tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai yra numatyti Įgyvendinimo taisyklių VII skyriuje. Vienas iš tinkamumo gauti paramą kriterijų yra pareiškėjo įrodymas, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes.

7Nurodo, jog Potvarkyje vienas iš motyvų neskirti paramos Pareiškėjo Projektui yra tai, kad Projektas nėra gyvybingas, t. y. „pagal Priemonę pateiktuose projektuose <...> neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai“. Su tokia ŽŪM išvada negali sutikti.

8Skunde nurodė, kad Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad privalomus reikalavimus asmenims gali nustatyti tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai, todėl mano, kad tiek ŽŪM, tiek NMA, vertindamos Projekto atitikimą Įgyvendinimo taisyklių reikalavimams bei spręsdamos dėl Projekto gyvybingumo, privalėjo vadovautis tik galiojančių įstatymų ar poįstatyminių teisės aktų nuostatomis, o ne „spekuliacijomis“ ar įvairių politinių grupių diskusijomis. Mano, kad atsakovė nepateikė jokių objektyviai grindžiamų argumentų, patvirtinančių Projekto neatitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijui. Potvarkyje tik bendrai nurodoma, esą Pareiškėjas Projekto „verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektai atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes“, tačiau kuriam konkrečiai iš Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių reikalavimų neatitiko Projektas, nei ŽŪM, nei NMA nenurodė.

9Pareiškėja nurodo, kad pagal šiuo metu galiojantį Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 7 punktą valstybė skatina elektros energijos gamybą ir supirkimą vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse, t.y. būtent iš tų šaltinių, kurių sukūrimui teikė Paraišką Pareiškėjas – jo Projekte numatyta vėjo jėgainės statyba. Pagal Tvarkos aprašo 9 punktą yra numatyta, kad elektros energija, pagaminta vėjo elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse iš gamintojų yra perkama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) nustatytus tarifus. Nurodo, kad pagal šiuo metu galiojančio VKEKK 2002-02-11 nutarimo Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ 4 punktą vidutinė hidroelektrinėse pagamintos elektros energijos kaina yra 26 ct/kWh, tuo tarpu vidutinė vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos kaina yra 30 ct/kWh (šios kainos įsigaliojo ir yra taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d. Būtent šiais galiojančiais poįstatyminiais teisės aktais Pareiškėjas vadovavosi rengdamas Projektą ir teikdamas Paraišką paramai gauti.

10Pareiškėjas patikslintame skunde pateikia lentelę ir nurodo, kad iš jos matyti, kad valstybinis iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos kainos rėmimas nuosekliai didėja. Tvarkos apraše yra numatyta, kad kompensaciniai mechanizmai iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintai elektros energijai skatinti bus išlaikyti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Taigi Pareiškėjas nurodo, kad turėjo pagrįstą pagrindą Projekto prognozinėje finansinėje ataskaitoje nurodyti elektros energijos supirkimo tarifą, kuris yra garantuojamas valstybės pagal Tvarkos aprašą.

11Pareiškėja skunde nurodo, kad Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnis įtvirtina valstybės įsipareigojimą skatinti gamintojus gaminti elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Elektros energetikos įstatyme nėra numatyta, jog šis valstybės įsipareigojimas galios tam tikrą laiką, todėl Potvarkyje pateikiami argumentai, esą energijos išteklių rėmimo principai ar skaičiavimo prielaidos gali keistis ir tuo pagrindu Pareiškėjas negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, yra nepagrįsti ir prieštarauja Elektros energetikos įstatymui.

12Pareiškėja patikslintame skunde taip pat nurodo, kad skundžiamame Potvarkyje buvo pažeistas ir teisėtų lūkesčių principas. Pareiškėjo teisėti lūkesčiai kilo iš Administravimo taisyklių, pagal kurias Pareiškėjas pateikęs Administravimo taisyklėse įtvirtintiems reikalavimams atitinkančią Paraišką pagrįstai tikėjosi, kad jam bus suteikta kvietime teikti paraiškas numatyta parama, t.y. tiek Paraiškos vertinimo procesas, tiek paramos administravimo procedūra nebus fiktyvi. Nurodo, kad iš visų pagal Priemonę pateiktų paraiškų nė viena – nei Pareiškėjo, nei kitų paraiškas teikusių asmenų paraiškos pirmajame vertinimo etape nebuvo paskelbtos tinkamomis būti vertinamos antrajame etape. Tai sukelia abejones viso paramos teikimo proceso objektyvumu ir paraiškų vertinimo etape padarytų išvadų pagrįstumu, taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl ES paramos administravimo skaidrumo bei pareigūnų, atlikusių Paraiškos vertinimo procedūrą, objektyvumo ir nešališkumo.

13Pareiškėja be kita ko patikslintame skunde nurodo ir tai, kad buvo praleistas ir paraiškos nagrinėjimo terminas. Nurodo, kad Įgyvendinimo taisyklių 34 punkte yra imperatyviai įtvirtinta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktų paramos paraiškų vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos įregistravimo NMA dienos. Pareiškėjo Paraiška NMA įregistruota 2010-03-31, todėl pirmasis Paraiškos vertinimo etapas turėjo būti baigtas 2010-04-30. Pareiškėjas atsakymą iš NMA gavo tik 2010-10-16. Mano, kad tuo pagrindu atsakovė šiurkščiai pažeidė Įgyvendinimo taisyklėse imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą.

14Pareiškėja patikslintame skunde nurodo ir tą aplinkybę, kad NMA, vertindama Projekto tinkamumą gauti paramą, kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją, o ne į nepriklausomą ekspertą, taip pažeisdama ir šioje dalyje Administravimo taisyklėse įtvirtintą procedūrą.

15Be jau nurodytų patikslintame skunde atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens padarytų pažeidimų, mano, kad atsakovė, vertindama Paraišką, apskritai nepasisakė dėl Projekto tinkamumo kriterijų. Vienintelis Potvarkyje nurodytas Projekto trūkumas – negyvybingumas. Tačiau ir šis nėra objektyviai ir pagrįstai argumentuotas.

16Pareiškėja mano, kad pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių realumą tiek, kiek prognozių patikimumas iš viso gali būti įrodytas, todėl skundžiamas atsakovo kanclerio potvarkis atsisakyti skirti paramą yra nepagrįstas ir naikintinas.

17Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde išdėstytus motyvus reikalavimą, prašė skundą tenkinti (žr. teismo posėdžio protokolą).

18Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 189-195) prašė skundo netenkinti. Pažymėjo, kad Pareiškėjas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2010-03-31 pateikė paraišką reg. Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro už pateiktos paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytus paramos pa2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (Žin., 2008, Nr. 32-1132), siekdamas įgyvendinti projektą „Vėjo jėgainės statyba ir įrengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Bambinių kaime“, skirtą elektros energijos gamybai plėtoti (toliau – projektas).

19Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – Agentūra), įvertinusi paraišką, pateikė Ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 20 d. suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

20Nurodo, kad Taisyklių 21.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose LR Žemės ūkio ministro 2009m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350. Pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energija, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t.y. hidroelektrinėms – 26 ct/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose.

21Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, 2010-05-19 raštu kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant subjekto penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš pirmiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. 2010-05-26 raštu, atsakydama Energetikos ministerija informavo, kad Hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad, liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, t.y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai.

22Mano, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus yra įtvirtintas Programoje.

23Nepagrįstu laiko ir pareiškėjo teiginį, kad buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Pareiškėjui nebuvo suteikta jokių garantijų, jis pats nebuvo apdairus ir rengdamas paraišką iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis.

24Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo teiginys, kad Agentūra, kreipdamasi į Energetikos ministeriją pažeidė teisės aktuose įtvirtintą administracinę procedūrą, klaidinantis, nes Agentūra vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 punkte įtvirtintu vienu iš Viešojo administravimo subjektų veiklos principų – tarnybinio bendradarbiavimo.

25Mano, kad pareiškėjui buvo nurodytos visos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas jo paraišką pripažinti netinkama paramai gauti.

26Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

27Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 67-69) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7. „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, vėjo jėgainėms nustatytas 30 ct/kWh. Šią elektros energijos supirkimo kainą pareiškėja numatė ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra, siekdama įsitikinti, ar prognozinės finansinės atskaitos yra pagrįstos, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas gaunamas iš aukščiau paminėtos veiklos.

28Atsakydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į Ministerijos išdėstytas aplinkybes dėl fakto, kad neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka, arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, kurios nurodytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui. Dėl minėtų priežasčių pareiškėjas laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip netinkanti ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Tai pat pažymėjo, kad nors pareiškėjas vadovaujasi įvairiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, cituoja teisės normas, kuriose numatyti bendrieji Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos tikslai, tačiau pabrėžė, kad Agentūra nepažeidė nei vieno teisės akto, priešingai tinkamai administravo paramos lėšas.

29Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta trečiajam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (t.2, b.l. 7).

30Skundas tenkintinas.

31Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovė, Ministerija) kanclerio Potvarkio Nr. 4D-132 dalies, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašo Nr. 96, kuriuo atsisakyta skirti paramą pareiškėjai pagal Paraišką Nr. ( - ) (toliau – Paraiška) (b.t. 1, b.l. 78-82). Šio ginčo atveju būtina nustatyti, ar pagrįstai ir teisėtai priimtas sprendimas neskirti paramos.

32Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

33Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

34Ginčo teisinius santykius reguliuoja Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų administravimo taisyklės (šiuo atveju redakcija galiojusi nuo 2010-01-29 iki 2010-12-30, toliau – Administravimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2009-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintos priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimas Nr. 7, Vyriausybės 2001-12-05 nutarimas Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, šiuo nutarimu patvirtintas Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

35Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, kurios atitinkamais klausimais nukreipia į Įgyvendinimo taisykles. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūra, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, dėl paramos neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija (Administravimo taisyklių 33, 80 punktai). Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys (34 punktas), taip pat kitus vertinimo etapus.

36Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

37Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu.

38Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėjas 2010-03-31 NMA pateikė paramos Paraišką Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas), kurioje nurodė, kad prašo suteikti 1438899 Lt paramą projekto „Vėjo jėgainės statyba ir įrengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Bambinių kaime“ įgyvendinimui (b.t.1, b.l. 70, n133-151).

39Pareiškėjas gavo NMA 2010-06-01 raštą Nr. PPD-(SD)-549 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ (b.t.1, b.l. 112-114,) ir į šį raštą atsakė patikslindamas duomenis 2010-06-14 raštu ir priedais (b.t. 1, b.l. 100-111)

40Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (Žin., 2008, Nr. 32-1132), numatyta paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei paramos gavėjai. Šių taisyklių VII skyriuje nustatyti tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai.

41Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius 2010-08-19 (t. I b.l. 83-84) konstatavo, jog projektas netinkamas Antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

42Nacionalinės mokėjimo agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos investicinių priemonių bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių administravimo problemų sprendimo komisijos posėdžio 2010-06-19 protokolo Nr. 25 protokoliniu nutarimu buvo nutarta, kad pateiktuose projektuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramai gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, negalima prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal aukščiau minėtas priemones verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, šiuos projektus traktuoti kaip neatitinkančius ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus (t I b.l. 93-95).

43Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (t I b.l. 78-82), jame nurodytais teisės aktų pagrindais, patvirtintas projektų sąrašas, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Pareiškėjo G. K. sąraše Nr. 96 Paramos neskyrimo priežastimi nurodoma, jog projektas „ Vėjo jėgainės statyba ir įrengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Bambinių kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 21.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

44Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetiko sektoriuje kainų“, t.y. vėjo jėgainėms - 30 ct/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 (t I b.l. 155) ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.U)-1188 (t I b.l. 157) kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Atsakydama į aukščiau minėtus raštus Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t I b.l. 156) ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Pagal Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin. , 2001, Nr. 100-3862) (toliau – Aprašas), 9 punktą „Elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties“. Atsižvelgiant į energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos , t. y. Agentūra mano, kad Lietuvoje, liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu neturėtų būti elektros energijos pardavimo į rinką kainos paliktos statiškos, t.y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

45Kaip matyti iš skundžiamo Potvarkio dalies, kuria Pareiškėjo pateiktas Projektas pripažintas netinkamu vertinti antrajame projektų atrankos etape ne dėl to, kad pareiškėjas verslo plane neįrodė, kad 5 metus kainos išliks tokios, kaip apskaičiuota verslo plane, kad projektas bus ekonomiškai nenuostolingas, bet vien tuo, kad neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus ir remiamasi Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu.

46Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo pagrindu pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka. Atsakovas skundžiamame sprendime nurodo, kad vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 21.13 p..

47Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 13.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 13.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 13.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

48Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių taisyklių 13 p. ir nekonkretizuojant jo turinio, nėra adekvati nuostata įrodymams, ginčą reguliuojantiems teisės aktams ir teigimui, jog aptariamo projekto verslo plane pateiktos finansinės prognozės yra nepagrįstos ir kad tokia informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (konkrečiu atveju nenustatyta priežastis dėl kurių asmuo buvo pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus).

49Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t. I, b. l. 24) atsakant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos paklausimą dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų. Minimame rašte Energetikos viceministras konstatuoja, jog saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Darytina išvada, kad Agentūra, ŽŪM tik po to, kai Energetikos ministerija pateikė informaciją, kad keisis teisės aktai, kuriais galimai bus reglamentuojamos ir kainos, padarė išvadą, kad pareiškėjo ekonominio gyvybingumo prognozės yra nepatikimos. Gi pareiškėjas vadovavosi vieninteliu jam prieinamu oficialiu šaltiniu, t.y norminiu aktu paskelbtomis kainomis bei Vyriausybės nutarimais.

50Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštą, atsižvelgtina į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 36 p., 41 p., 91 p. nuostatas: būtent, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 p.).

51Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Nepriklausomų ekspertų paslaugos perkamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prieš teikdami paslaugas, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (36 p.).

52Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką, projektų atrankos komitetas gali pateikti rekomendacijas Agentūrai dėl nepriklausomų ekspertų paramos paraiškų vertinimui samdymo bei dėl reikalavimų šiems ekspertams (techninės užduoties). Be kita ko, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2010-06 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 (b.t.1, b. l. 25) dėl detalesnės informacijos siūlo kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, tačiau šiuo pasiūlymu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nepasinaudojo.

53Pažymėtina, kad į kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001-12-05 nutarime Nr. 1474 nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020-12-31 bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Taigi Vyriausybė iki 2020 metų įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas nėra pakeistas.

54Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (labai mažos įmonės steigimas) nustato kaip turi būti vertinama paraiška, įskaitant atitikimą tinkamumo paramai gauti kriterijams. Atitikimas tinkamumo kriterijams pirmiausiai turi būti vertinamas pagal pareiškėjo ir viešuosius registruose esančius duomenis. Kai vien pagal šiuos duomenis atlikti vertinimą yra sudėtinga ar neįmanoma, tai tokiu atveju gali būti prašoma pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, informacijos ar kreiptis ekspertus.

55Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais, objektyviais duomenimis ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, todėl nelaikytinas tinkamu Skundžiamo akto pagrindimu.

56Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės, t.y. kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo, t.y., kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo, t.y., kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia, t. y., kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Įstatymo 8 str. 1 d. konstatuoja, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

57Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriaus, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 rašto Nr. (8.2-10)-3-1527, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 sprendimams, t. y. viešojo administravimo subjektų priimamiems sprendimams. Iš bylos medžiagos, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju aptartieji sprendimai ir juose išdėstyti motyvai nebuvo pakankami šio įstatymo prasme.

58Dėl paminėtų aplinkybių daroma išvada, kad skundžiama Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D- 132 dalis, kuria patvirtintas G. K. pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, neskiriama, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų, kadangi nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, t. y. sprendimas grindžiamas abejonėmis dėl pareiškėjo nurodytų kainų stabilumo, bet šios abejonės nei patvirtintos, nei paneigtos, nenurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių punktas, nurodytas Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtintas Aprašas, kurio nuostatos turėjo būti žinomos įtraukiant į remiamų veikų sąrašą. Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

59Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų terminų. Administravimo taisyklių 33 punkte nustatyta, kad paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo, į 3 mėnesių terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikros vietoje atlikimo terminas, nurodyta, kad Įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti ir kiti terminai. Įgyvendinimo taisyklių 34 punkte nustatyta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktos paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Tik antrajame projekto vertinimo etape taikomi Administravimo taisyklėse nustatyti terminai. Taigi, iš viso pirmasis etapas gali tęstis vieną mėnesį ir šis terminas akivaizdžiai pažeistas. Tačiau negalima teigti, kad šis pažeidimas turėjo esminę reikšmę priimant nepagrįstą sprendimą.

60Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas tenkintinas, skundžiama potvarkio dalis naikintina, nes yra neteisėta, ją priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

63patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria pareiškėjui G. K. pagal 2010 m. kovo 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurios registracijos Nr. ( - ).

64Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas su patikslintu skundu ( t. I, b. l. 37-47) kreipėsi į teismą... 4. Patikslintame skunde nurodo, kad 2010 m. kovo 31 d. Nacionalinei mokėjimo... 5. Paraiškoje buvo prašoma paramos elektros energijos iš atsinaujinančių... 6. Patikslintame skunde konstatuoja, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013... 7. Nurodo, jog Potvarkyje vienas iš motyvų neskirti paramos Pareiškėjo... 8. Skunde nurodė, kad Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje numatyta,... 9. Pareiškėja nurodo, kad pagal šiuo metu galiojantį Elektros energijos,... 10. Pareiškėjas patikslintame skunde pateikia lentelę ir nurodo, kad iš jos... 11. Pareiškėja skunde nurodo, kad Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnis... 12. Pareiškėja patikslintame skunde taip pat nurodo, kad skundžiamame Potvarkyje... 13. Pareiškėja be kita ko patikslintame skunde nurodo ir tai, kad buvo praleistas... 14. Pareiškėja patikslintame skunde nurodo ir tą aplinkybę, kad NMA, vertindama... 15. Be jau nurodytų patikslintame skunde atsakovės ir trečiojo suinteresuoto... 16. Pareiškėja mano, kad pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių realumą... 17. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde... 18. Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 189-195) prašė skundo netenkinti.... 19. Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – Agentūra), įvertinusi... 20. Nurodo, kad Taisyklių 21.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis... 21. Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės... 22. Mano, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Programos priemonę „Parama... 23. Nepagrįstu laiko ir pareiškėjo teiginį, kad buvo pažeisti jo teisėti... 24. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo teiginys, kad Agentūra,... 25. Mano, kad pareiškėjui buvo nurodytos visos aplinkybės, dėl kurių buvo... 26. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 27. Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 67-69) nurodė, kad... 28. Atsakydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informavo, kad... 29. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 30. Skundas tenkintinas.... 31. Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 32. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies... 33. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 34. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Žemės ūkio ministro 2007-04-06... 35. Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo... 36. Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti... 37. Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13... 38. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėjas 2010-03-31 NMA... 39. Pareiškėjas gavo NMA 2010-06-01 raštą Nr. PPD-(SD)-549 „Dėl reikiamų... 40. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 41. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo... 42. Nacionalinės mokėjimo agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo... 43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu... 44. Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas,... 45. Kaip matyti iš skundžiamo Potvarkio dalies, kuria Pareiškėjo pateiktas... 46. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 47. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros... 48. Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių... 49. Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos... 50. Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus... 51. Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei... 52. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką,... 53. Pažymėtina, kad į kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri... 54. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės... 55. Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais,... 56. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo... 57. Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 58. Dėl paminėtų aplinkybių daroma išvada, kad skundžiama Žemės ūkio... 59. Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo... 60. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas tenkintinas,... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 63. patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos... 64. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...