Byla eB2-1584-259/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2sekretoriaujant Žydrūnei Mitkevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Luminor Bank AS atstovei advokatei K. B.,

4atsakovės RUAB „Kamesta” atstovui advokato padėjėjui V. G., administratorės UAB „Valnetas“ įgaliotam asmeniui A. G.,

5trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ atstovei advokatei M. S.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, prašymą patvirtinti 1 890 053,73 Eur finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

7Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 6 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Kamesta“, įmonės restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Valnetas“, be kitų pavedimų teismas nustatė 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Kamesta“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

8Luminor Bank AB 2019 m. kovo 15 d. pateikė prašymą bendrovės restruktūrizavimo byloje patvirtinti banko 1 890 053,73 Eur finansinį reikalavimą. Prašyme nurodoma, jog bankas finansavo ( - ) tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kaune projektą pagal 2005 m. rugpjūčio 8 d. Koncesijos sutartį, sudarytą tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“. Bankas 2005 m. lapkričio 29 d. Kreditavimo sutarties Nr. 8876 su jos visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais pagrindu (toliau - Kreditavimo sutartis) suteikė „Kamestai“ 15 mln. 500 tūkst. litų (ekvivalentas 4 489 110,20 Eur) dydžio kreditą ( - ) tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kaune projektavimo, statybos, eksploatavimo kaštams finansuoti, bei 2012 m. rugsėjo 21 d. banko garantijos suteikimo sutartimi Nr. G-2500-2012-14 su jos visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais (toliau - Garantijos sutartis) suteikė 1 mln. 725 tūkst. litų (ekvivalentas 499 595 Eur) banko garantiją. Įkeitimo lakštais, kodas ( - ) ir ( - ), Banko naudai yra įkeistos visos UAB „Kamesta" reikalavimo teisės išmokėti visas išmokas bei sumas, kylančias iš 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties, ir visos UAB „Kamesta“ esamos lėšos ir būsimos piniginės įplaukos, esančios UAB „Kamesta“ Banke esančioje sąskaitoje Nr. ( - ). 2019 m. vasario 14 d. restruktūrizavimo bylos iškėlimo dieną UAB „Kamesta“ įsipareigojimai Bankui pagal Kreditavimo sutartį sudarė 1 886 274,42 Eur sumą (1 868 049,16 Eur negrąžintas kreditas, 17 349,05 Eur nesumokėtos palūkanos, 876,21 Eur delspinigiai). Garantijos sutartį sudarė 3 779,31 Eur suma (3 645,06 Eur nesumokėtos palūkanos, 134,25 Eur delspinigiai). Bankas taip pat yra išdavęs garantiją 499 594,53 Eur sumai. Bendras UAB „Kamesta" įsipareigojimas Bankui 2019 m. vasario 14 d. buvo 1 890 053,73 Eur sumai (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt tūkstančių penkiasdešimt trys eurai ir 73 euro centai).

9Bylą nagrinėjant 2019 m. gegužės 22 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė reikalavimą palaikė, atkreipė dėmesį, jog pagal ĮRĮ 3 str. įmonės kreditoriai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai dar nesuėję. Tai reiškia, jog kreditorinio reikalavimo tvirtinimui neturi jokios įtakos klausimas, ar yra suėjęs tam tikros prievolės vykdymo terminas. Restruktūrizuojamos įmonės administratorė nepagrįstai teigia, jog yra banko teisė reikalauti patvirtinti kreditorinį reikalavimą yra pasibaigusi dėl novacijos (CK 6.141 straipsnis). Pagal CK 6.141 straipsnio 1 dalį novacija taip pat laikoma pradinio skolininko pakeitimas nauju, kai pradinį skolininką kreditorius atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Ši teisės norma reiškia, kad atleisti ankstesnį skolininką nuo prievolės įvykdymo galima tik su kreditoriaus ir naujo skolininko sutikimu, t.y. turi įvykti skolos perkėlimas, kaip tai numato CK 6.115 – 6.122 straipsniai. Tokio sutikimo bankas nėra davęs.

102019 m. balandžio 30 d. prašyme, registracijos Nr. DOK-13096, administratorė prašo teismo netvirtinti Luminor Bank AS pareikšto 1 890 053,73 Eur finansinio reikalavimo. Administratorė pateikė teismui RUAB „Kamesta“ direktoriaus V. M. pasirašytus motyvuotus prieštaravimus (popierinės b. l. 18, antra pusė) dėl Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (toliau - Bankas) pareikšto 1 890 053,73 Eur kreditorinio reikalavimo, kur nurodoma, jog Bankas nebeturi reikalavimo teisės į bendrovę įvykus novacijai (CK 6.141 straipsnis). 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracija ir bendrovė pasirašė Koncesijos sutartį. Vienas iš šios sutarties priedų buvo 2005 m. lapkričio 29 d. Bendrovės ir Banko Kreditavimo sutartis, kuria remiantis Bankas finansavo bendrovės prievoles pagal Koncesijos sutartį. 2005 m. gruodžio 5 d. dalyvaujant Koncesijos sutarties šalims, buvo svarstoma Kreditavimo sutartis, jos priedai, ir savivaldybė pripažino, kad Koncesijos sutartis, kartu su Kreditavimo sutartimi yra priimtini ir laikytini įsigaliojusiais. 2005 m. gruodžio 23 d. savivaldybė raštu patvirtino Kreditavimo sutarties nuostatas. Bendrovė pastatė statinius ir įvykdė savo pareigas pagal Koncesijos sutartį. Kreditavimo sutartyje (specialiosios dalies 13.1.1.2. p.) šalys numatė, kad nutraukus Koncesijos sutartį bet kurios Koncesijos sutarties šalių iniciatyva, Kauno m. savivaldybės administracija įsipareigoja padengti visas Kreditavimo gavėjo turėtas išlaidas, susijusias su ( - ) tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kaune projektavimu, statyba, priežiūra ir eksploatacija, įskaitant Kredito gavėjo šiam projektui vystyti Banko suteiktą kreditą su palūkanomis, delspinigiais, kurie buvo sukaupti iki koncesijos sutarties nutraukimo dienos (imtinai), atskaičius koncesininkui sumokėtas sumas kaip pradinį finansavimą ir koncesijos mokestį bei nuostolius, kuriuos patyrė savivaldybė dėl koncesininko kaltės. Taigi, esant Koncesijos sutarties nutraukimui, savivaldybė įsipareigojo padengti visas išlaidas, tuo pačiu Bankas įsipareigojo reikalauti mokėjimų iš savivaldybės, o ne iš bendrovės (netinkamas atsakovas). Savivaldybė 2016 m. kovo 14 d. nutraukė Koncesijos sutartį. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-802-413/2017 pripažino, kad savivaldybė neteisėtai nutraukė Koncesijos sutartį. Nepaisant to, kad savivaldybės veiksmai nutraukiant Koncesijos sutartį pripažinti neteisėtais, Bankas ir savivaldybė yra patvirtinę, kad bet kuriuo atveju, jeigu būtų nutraukta Koncesijos sutartis, Bankas reikalavimus, kylančius iš Kreditavimo sutarties, nukreipia ne į bendrovę, o į savivaldybę. Taigi, šiuo atveju bendrovės prievolės pagal Kreditavimo sutartį Bankui pasibaigė.

11Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus hidroprojektas“ 2019 m. gegužės 21 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo Luminor bankas prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą, siūlo reikalavimo netenkinti arba tenkinti dalinai, patvirtinant arba restruktūrizavimo dienai pradelstą bankui sumokėti sumą, arba per 4 metus (planuojamas restruktūrizavimo laikotarpis) bankui pagal Kreditavimo sutartį mokėtiną sumą 597 775,68 Eur, per ketvirtį mokama suma - 37 360,98 Eur, per metus - 149 443,92 Eur suma. Nurodoma, kad ĮRĮ 23 str. numato, kad teismas tvirtina iki įmonės restruktūrizavimo bylos atsiradusius kreditorių reikalavimus (ĮRĮ 23 str. 3 d.). Tie kreditoriai, dėl kurių reikalavimų vyksta ginčai teisme, nėra įtraukiami į kreditorių sąrašą. Bendrovės kreditorių reikalavimai gali būti patvirtinti tik jeigu: kreditoriaus reikalavimas į Bendrovę atsirado iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo; kreditoriaus reikalavimas nėra ginčijamas teisme.

12Kaip buvo nurodyta Bendrovės pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, Bendrovės pradelsti įsipareigojimai Bankui sudarė 37 360,98 Eur (pagal kreditavimo sutartį) ir 23 286,95 Eur (pagal lizingo sutartį(is)). Taigi turėtų būti patvirtintas tik 60 647,93 Eur Banko reikalavimas į Bendrovę. Dar daugiau, pagal šiuo metu pateiktus Banko dokumentus matyti, kad reikalavimo dėl lizingo nebeegzistuoja. Pastebėtina, kad Banko reikalavimas į Bendrovę yra kilęs pagal 2005 m. lapkričio 29 d. Banko ir Bendrovės kreditavimo sutartį Nr. 8876, kuria Bendrovė įsipareigojo nuo 2007 m. lapkričio 30 d. iki 2030 m. lapkričio 29 d. grąžinti Bankui 15 500 000 Lt (penkiolika milijonų litų) atitinkamais terminais (kas ketvirtį po 129 000 Lt) sumą. Pastebėtina, kad CK 6.33 straipsnis numato, kad prievolės gali būti su atidedamuoju ir su naikinamuoju terminu. Prievolė su atidedamuoju terminu yra egzistuojanti prievolė, kuri nevykdytina tol, kol nesuėjo tam tikras terminas ar nebuvo tam tikros aplinkybės. Šiuo atveju negalima reikalauti ją įvykdyti tol, kol nesuėjo terminas <..>. Pažymėtina, kad Bendrovės terminas grąžinti 15 000 000 Lt sueina tik 2030 m. lapkričio 29 d. , o atskirų dalių (129 000 Lt) sueina kas ketvirtį. Nesuėjus terminui, Bendrovė neturi prievolės mokėti, o Bankas neturi teisės reikalauti šios sumos.

13Kitoks sprendimas – (patvirtinti visą 1 868 049,16 Eur sumą) prieštarautų restruktūrizavimo esmei - tokiu atveju: Bankas įgytų teisę balsuoti su tokiu kreditoriniu reikalavimu, kurio šiai dienai neturi. Tai reikštų, kad Bankas gali daryti įtaką kitų Bendrovės kreditorių teisėms, pritardamas tik tokiam planui, kai Bendrovė daugiausiai per 4 metus grąžina visą 1 868 049,16 Eur sumą; restruktūrizavimo atveju, Bendrovė būtų priversta grąžinti per 4 metus (planuojamas restruktūrizavimo laikotarpis) visą 1 868 049,16 Eur sumą (pvz. iki 2023 m.), kai pagal kreditavimo sutartį Bendrovė tokią sumą turi grąžinti tik iki 2030 m. lapkričio 29 d. Tai reikštų, kad Bendrovei iškėlus restruktūrizavimo bylą padidėja vykdytinų prievolių dydis, kas akivaizdžiai prieštarauja restruktūrizavimo tikslams. Dėl šios priežasties, trečiasis asmuo laikosi pozicijos, kad jeigu būtų nuspręsta, kad Bankas turi reikalavimo teisę į Bendrovę, turėtų būti patvirtinta arba restruktūrizavimo dienai pradelsta suma Bankui, arba per 4 metus (planuojamas restruktūrizavimo laikotarpis) Bankui pagal Kreditavimo sutartį mokėtina suma (597 775,68 Eur) (per ketvirtį mokama suma - 37 360,98 Eur, per metus - 149 443,92 Eur).

14Prašymas patvirtinti 1 890 053,73 Eur kreditorinį reikalavimą tenkinamas.

15Nustatyta, kad Bankas 2005 m. lapkričio 29 d. Kreditavimo sutarties Nr. 8876 su jos visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais pagrindu (toliau - Kreditavimo sutartis) suteikė „Kamestai“ 15 mln. 500 tūkst. litų (ekvivalentas 4 489 110,20 Eur) dydžio kreditą ( - ) tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kaune projektavimo, statybos, eksploatavimo kaštams finansuoti, bei 2012 m. rugsėjo 21 d. banko garantijos suteikimo sutartimi Nr. G-2500-2012-14 su jos visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais (toliau - Garantijos sutartis) suteikė 1 mln. 725 tūkst. litų (ekvivalentas 499 595 Eur) banko garantiją. Įkeitimo lakštais, kodas ( - ) ir ( - ), Banko naudai yra įkeistos visos UAB „Kamesta" reikalavimo teisės išmokėti visas išmokas bei sumas, kylančias iš 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties, ir visos UAB „Kamesta“ esamos lėšos ir būsimos piniginės įplaukos, esančios UAB „Kamesta“ Banke esančioje sąskaitoje Nr. ( - ). 2019 m. vasario 14 d. restruktūrizavimo bylos iškėlimo dieną UAB „Kamesta“ įsipareigojimai Bankui pagal Kreditavimo sutartį sudarė 1 886 274,42 Eur sumą (1 868 049,16 Eur negrąžintas kreditas, 17 349,05 Eur nesumokėtos palūkanos, 876,21 Eur delspinigiai). Garantijos sutartį sudarė 3 779,31 Eur suma (3 645,06 Eur nesumokėtos palūkanos, 134,25 Eur delspinigiai). Bankas taip pat yra išdavęs garantiją 499 594,53 Eur sumai. Bendras UAB „Kamesta" įsipareigojimas Bankui 2019 m. vasario 14 d. buvo 1 890 053,73 Eur sumai. UAB „Kamesta“ pažeidus Kreditavimo sutartį, Kreditavimo sutartis buvo Banko vienašališkai nutraukta nuo 2019 m. sausio 25 d.

16Kredito gavėjo ir kreditavimo bei garantijos suteikimo teisiniai santykiai yra susiklostę tarp Banko iš vienos pusės ir UAB „Kamesta“ iš kitos pusės. Įstatymas įpareigoja paskolos gavėją (t.y. UAB “Kamesta”) nustatytu laiku ir tvarka grąžinti paskolą (CK 6.872-6.874 straipsniai). CK 6.881 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditavimo sutartimi kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir sumokėti palūkanas. Vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Restruktūrizuojama įmonė byloje nepateikė įrodymų, kad yra grąžinusi bankui 2005 m. lapkričio 29 d. Kreditavimo sutarties Nr. 8876 pagrindu ir 2012 m. rugsėjo 21 d. banko garantijos suteikimo sutartimi Nr. G-2500-2012-14 suteiktą 1 890 053,73 Eur paskolos sumą. Ta aplinkybė, kad pati UAB „Kamesta“ nuo 2018 m. gegužės 5 d. nutraukė su Kauno miesto savivaldybe sudarytą Koncesijos sutartį, neatleidžia kredito gavėjo UAB „Kamesta“ nuo įsipareigojimų Bankui įvykdymo pagal su Banku sudarytas Kreditavimo sutartį ir Banko garantijos suteikimo sutartį (CK 6.872-6.874, 6.881 straipsniai). Tarp UAB „Kamesta“ ir Banko sudarytose sutartyse nėra sąlygų, kad Koncesijos sutarties nutraukimo atveju kredito gavėjo UAB „Kamesta“ atsakomybė prieš Banką už kredito grąžinimą, palūkanų sumokėjimą pasibaigia.

17Teismas atmeta suinteresuoto asmens „Kamesta“ ir trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ teiginius, jog paskolos ir garantijos sutarčių įvykdymo terminai nėra suėję. Kaip jau minėta anksčiau šioje nutartyje, UAB „Kamesta“ pažeidus Kreditavimo sutartį, Kreditavimo sutartis buvo Banko vienašališkai nutraukta nuo 2019 m. sausio 25 d. Todėl minėtų asmenų argumentai nepagrįsti nustatytų aplinkybių visuma. Kita vertus, pagal ĮRĮ 3 straipsnio nuostatas, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai dar nesuėję. Tai reiškia, jog kreditorinio reikalavimo tvirtinimui neturi jokios įtakos klausimas, ar yra suėjęs tam tikros prievolės vykdymo terminas.

18Restruktūrizuojamos įmonės administratorė ir trečiasis asmuo byloje UAB „Vilniaus hidroprojektas“ nepagrįstai teigia, jog yra banko teisė reikalauti patvirtinti kreditorinį reikalavimą yra pasibaigusi dėl novacijos (CK 6.141 straipsnis). Pagal CK 6.141 straipsnio 1 dalį novacija laikoma pradinio skolininko pakeitimas nauju, kai pradinį skolininką kreditorius atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Ši teisės norma reiškia, kad atleisti ankstesnį skolininką nuo prievolės įvykdymo galima tik su kreditoriaus ir naujo skolininko sutikimu, t. y. turi įvykti skolos perkėlimas, kaip tai numato CK 6.115 – 6.122 straipsniai. Tokio sutikimo bankas nėra davęs. CK 6.141 straipsnio 2 dalis numato, kad novacija nepreziumuojama, todėl visais atvejais dėl jos turi būti aiškiai ir neabejotinai pareikšta (šalių valia).

19Šiais motyvais teismas tvirtina pareiškėjos pareikštą 1 890 053,73 Eur kreditorinį reikalavimą.

20Nustatyta, kad nagrinėjant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, bankas turėjo 1 089 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Patenkinus Luminor Bank AS prašymą patvirtinti pareikštą kreditorinį reikalavimą, banko turėtos išlaidos priteisiamos iš uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ (CPK 93, 98 straipsniai).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu,

Nutarė

22Patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ restruktūrizavimo byloje Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, kreditorinį reikalavimą 1 890 053,73 Eur sumai.

23Priteisti Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (į. k. 304870069) iš restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ (į. k. 259805810) 1 089 Eur bylinėjimosi išlaidas.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. sekretoriaujant Žydrūnei Mitkevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Luminor Bank AS atstovei advokatei K. B.,... 4. atsakovės RUAB „Kamesta” atstovui advokato padėjėjui V. G.,... 5. trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ atstovei advokatei M. S.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo... 7. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 6 d. nutartimi iškėlė... 8. Luminor Bank AB 2019 m. kovo 15 d. pateikė prašymą bendrovės... 9. Bylą nagrinėjant 2019 m. gegužės 22 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo... 10. 2019 m. balandžio 30 d. prašyme, registracijos Nr. DOK-13096, administratorė... 11. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus hidroprojektas“ 2019 m. gegužės 21 d.... 12. Kaip buvo nurodyta Bendrovės pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos... 13. Kitoks sprendimas – (patvirtinti visą 1 868 049,16 Eur sumą) prieštarautų... 14. Prašymas patvirtinti 1 890 053,73 Eur kreditorinį reikalavimą tenkinamas.... 15. Nustatyta, kad Bankas 2005 m. lapkričio 29 d. Kreditavimo sutarties Nr. 8876... 16. Kredito gavėjo ir kreditavimo bei garantijos suteikimo teisiniai santykiai yra... 17. Teismas atmeta suinteresuoto asmens „Kamesta“ ir trečiojo asmens UAB... 18. Restruktūrizuojamos įmonės administratorė ir trečiasis asmuo byloje UAB... 19. Šiais motyvais teismas tvirtina pareiškėjos pareikštą 1 890 053,73 Eur... 20. Nustatyta, kad nagrinėjant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 22. Patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“... 23. Priteisti Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių,... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...