Byla 2S-1514-577/2014
Dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „Kamvila“, G. K. ir E. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. M. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „Kamvila“, G. K. ir E. K..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas M. M. pateikė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, kuriuo skundžia antstolio veiksmus dėl priimto 2014-02-21 patvarkymo, kuriuo antstolis, vadovaudamasis CPK 645 straipsnio nuostatomis, reikalauja pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą, kurį įvardija kaip: 1) visas turimas, bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, esančias ir jam priklausančias pinigines lėšas; 2) turimas turtines teises; 3) gaunamą darbo užmokestį, pensiją, stipendiją ar kitas pajamas; 4) kilnojamąjį turtą, išskyrus turtą, iš kurio negali būti išieškoma; 5) nekilnojamąjį turtą. Šiems duomenims pateikti antstolis skyrė 5 dienų terminą. Pareiškėjas mano, jog 5 dienų terminas nėra protingas, kadangi iš šių dienų 2 dienos yra ne darbo dienos, o duomenims paruošti bei pateikti lieka tik 2 darbo dienos. Taip pat pareiškėjas mano, kad antstolis nepagrįstai reikalauja pateikti jo 2014-03-04 patvarkyme nurodytą informaciją, kadangi ši antstolio pageidaujama gauti informacija neatitinka CPK 645 straipsnio 1 dalies išvardinto baigtinio sąrašo duomenų, kurių turi teisę reikalauti antstolis. Be to, pažymi, kad daugelį reikalaujamų pateikti duomenų antstolis pats turi, todėl, pareiškėjo nuomone, antstolis negali reikalauti daugiau duomenų, negu reikia. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, prašo skundą patenkinti ir panaikinti 2014-02-21 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0128/14/00244 dalyje dėl duomenų, nenumatytų CPK 645 straipsnio 1 dalyje, pateikimo bei dalyje dėl tų duomenų, kuriuos turėjo antstolis, pateikimo. Nustatyti 10 darbo dienų terminą duomenims, nurodytiems CPK 645 straipsnio 1 dalyje, ir duomenims, kurių antstolis neturėjo, pateikti.

5Antstolis R. V. 2014-03-24 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, patvarkymą su skundu ir vykdomąja byla persiuntė į teismą. Antstolio nuomone, skolininko skundas nepagrįstas. Paaiškino, kad antstolio kontoroje vykdoma Vilniaus apygardos teismo 2014-02-11 nutartis Nr. 2-3507-565/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkų G. K., M. M., E. K. turtui 1 673 521 Lt sumai išieškotojo BUAB „Kamvila“ naudai. Vilniaus apygardos teismo nutartis yra galiojanti ir nepanaikintina, todėl antstoliui yra privaloma ją vykdyti. Vykdant laikinąsias apsaugos priemones buvo tikrinama skolininkų turtinė padėtis bei aprašytas skolininkų turtas, tačiau aprašytas turtas neužtikrino teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių 1 673 521 Lt sumai. Kadangi antstolis nedisponuoja ir negali turėti pilnos informacijos apie skolininkui priklausantį turtą, buvo priimtas 2014-02-21 patvarkymas dėl įpareigojimo pateikti informaciją. Antstolis pažymi, kad šis patvarkymas gina ne tik išieškotojo teises, bet ir paties skolininko teises, nes skolininkui pateikus visą reikalaujamą informaciją, antstolis ją išanalizavęs, galės priimti tinkamą ir teisėtą sprendimą pasirenkant aprašyti objektus. Antstolis taip pat pažymi, kad žodis „turtas“ CK ir įstatymuose yra plačiai vartojamas, tačiau teisine prasme turtu yra laikomi tie civilinių teisių (nuosavybės) objektai, kurie turi objektyvią vertę ir civilinio apyvartumo savybę, bei mano, kad šiuo atveju buvo tinkamai taikytos CPK 645 straipsnio 1 dalies nuostatos. Be to, antstolis pažymi, kad 5 dienų terminas atitinka protingumo kriterijų, o jeigu pareiškėjui šis terminas buvo per trumpas, jis galėjo iki nustatyto termino kreiptis į antstolį bei derinti šio termino pratęsimą. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, antstolis prašė teismo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Kamvila“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad antstolio įpareigojimas pateikti informaciją neprieštarauja CPK 645 straipsnio 1 daliai, o dėl šių aplinkybių gana išsamiai pasisakė pats antstolis patvarkyme bei šios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje. Suinteresuoto asmens nuomone, skunde nepagrįstai teigiama, esą antstolis nepagrįstai reikalauja daugelio duomenų, kuriuos pats turi. Taip pat, pasak suinteresuoto asmens, nėra pagrindo manyti, kad nustatytas 5 dienų terminas reikalavimams įvykdyti yra neprotingai trumpas, kadangi pareiškėjas nenurodė jokių motyvų, dėl ko reikalaujamus duomenis neįmanoma pateikti, nebendradarbiavo su antstoliu, nors galėjo iki termino pabaigos pateikti šiam motyvuotą prašymą dėl termino pratęsimo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė bei nutarė priteisti iš pareiškėjo 423,50 Lt bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ naudai. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog antstolis skundžiamu patvarkymu reikalavo perteklinės informacijos, kurios pateikimas antstoliui galimai pažeistų pareiškėjo teises, ir, kad antstolio patvarkymo nustatyti įpareigojimai prieštarauja CPK 645 straipsnio nuostatoms, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad turtas CPK 645 straipsnio 1 dalies prasme turi būti suprantamas kaip bet kokie civilinių teisių objektai, galintys būti civilinėje apyvartoje ir galintys turėti piniginę išraišką, t. y. objektai į kuriuos gali būti nukreipiamas išieškojimas. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo manyti, kad antstolio nustatytas 5 dienų terminas reikalavimams įvykdyti yra neprotingai trumpas. Atkreipė dėmesį, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjas būtų prašęs minėtą terminą pratęsti bei būtų bendradarbiavęs su antstoliu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – jo skundą tenkinti. Apelianto nuomone, antstolis CPK normų negali aiškinti plečiamai, negali reikalauti daugiau negu yra nurodyta įstatyme ir todėl negali savavališkai išplėsti reikalaujamų pateikti duomenų sąrašo, kuris yra baigtinis. Apelianto teigimu, pirmos instancijos teismas neteisingai nurodė, kad turto sąvoka apima pinigines lėšas, kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus bei dokumentus, patvirtinančius jų savininko turtines teises; CPK 645 str. 1 d. yra aiškiai nurodyta apie kokias pinigines lėšas privalu pateikti informaciją antstoliui – tik apie lėšas, kurios yra kredito įstaigose, todėl ši norma, pasak pareiškėjo, laikytina specialia norma bendrosios normos dėl duomenų pateikimo apie turtą atžvilgiu. Apelianto nuomone, visiškai nepagrįstas ir pirmos instancijos teismo teiginys, kad turtas apima ir dokumentus, patvirtinančius jų savininko turtines teises, kadangi dokumentai, patvirtinantys jo savininko turtines teises yra ne turtas, o turtinė teisė, duomenų apie kurią antstoliui nesuteikia teisės gauti CPK 645 str. 1 d., nes turtinės teisės nėra numatytos baigtiniame duomenų sąraše. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas netinkamai išnagrinėjo jo argumentus ir dėl per trumpo termino nurodytiems duomenimis pateikti. Nors teismas ir konstatavo, kad 5 dienu terminas yra pakankamas terminas dokumentams apie valdomą turtą paruošti ir juos pateikti antstoliui, tačiau, pasak pareiškėjo, jokiais argumentais nepagrindė tokio savo konstatavimo, nors teismui ir yra įtvirtinta pareiga motyvuoti savo priimamus sprendimus. Taip pat apeliantas tvirtina, kad teismo argumentas, kad jis turėjo galimybę kreiptis į antstolį, kad terminas būtų pratęstas yra nepagrįstas, nes pirmiausia antstolis arba teismas turi pašalinti pažeidimus ir nustatyti, kad pateikiami turi būti tik įstatyme numatyti duomenys, ir tik tada turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl protingo termino tokiems duomenims pateikti. Be to, nurodo, kad pirmos instancijos teismas visiškai neišnagrinėjo jo argumento dėl to, kad antstolis reikalauja pateikti ir tuos duomenis, kuriuos pats turi; antstolis iki skundžiamo patvarkymo priėmimo iš esmės jau yra areštavęs visis civilinių teisių objektus, nurodytus CPK 645 str. 1 d., apie kuriuos ir buvo privalomu pateikti duomenis. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo nuomone, akivaizdu, jog antstolis pats turėjo visus duomenis, kuriuos ir reikalavo pateikti. Apeliantas nesutinka ir su pirmos instancijos teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų paskirstymu; teigia, kad jis skundė tik antstolio veiksmus, o ne BUAB „Kamvila“, todėl jo ir BUAB „Kamvila“ interesai nagrinėjamu atveju negali būti laikytini kaip priešingi. Be to, apeliantas tvirtina, kad jam nebuvo pateiktas BUAB „Kamvila“ atsiliepimas į skundą ir prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl jis negalėjo jų įvertinti ir išreikšti savo nuomonės.

12Suinteresuotas asmuo BUAB „Kamvila“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad nesutinka su skundu, todėl prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuoto asmens nuomone, CPK 645 str. 1 d. aiškiai įtvirtina skolininko pareiga antstolio reikalavimu pateikti duomenis apie bet kokį turimą turtą, todėl antstolis tinkamai taikė CPK 645 str. 1 d. ir neįpareigojo skolininko pateikti jokių perteklinių ar įstatyme nenumatytų duomenų apie turimą turtą, ką tinkamai ir nustatė pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Taip pat BUAB „Kamvila“ nuomone, pirmos instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo ir įvertino pareiškėjo argumentus dėl per trumpo termino duomenims pateikti ir motyvuotai juos atmetė kaip nepagrįstus. Be to, suinteresuotas asmuo nurodo, kad nepaisant to, jog antstolis jau yra pritaikęs areštą konkrečiam skolininko turtui, akcijoms ir bankuose esančioms sąskaitoms, tačiau antstolis nedisponuoja informacija apie skolininko galimai turimą neregistruotą nekilnojamąjį turtą, taip pat kitose skolininkui priklausančiose kredito įstaigų sąskaitose galimai kaupiamas lėšas, kitą turtą, iš kurio gali būti vykdomas išieškojimas. Pažymi, kad šiuos duomenis antstolis gali sužinoti tik tinkamai skolininkui įvykdžius pareigą pateikti informaciją apie visą turimą turtą. Suinteresuoto asmens nuomone, nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad skolininko, pateikusio skundą dėl antstolio veiksmų, ir išieškotojo, pateikusio atsiliepimą į skundą, kuriuo prašoma atmesti skundą kaip nepagrįstą, suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas. Išieškotojui neginant savo interesų ir teismui tenkinus skolininko skundą, skolininkas neturėtų vykdyti antstolio patvarkymo, todėl liktų nenustatyta skolininko kito turto sudėtis ir neužtikrintas išieškotojo reikalavimas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/14/00244 medžiagos nustatyta, kad antstolis R. V. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-02-11 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkų M. M., G. K., E. K. turtui 1 673 521 Lt sumai išieškotojo BUAB „Kamvila“ naudai (1-2 v. b. l.). 2014-02-21 antstolio padėjėja priėmė 2014-02-21 patvarkymą dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, kuriuo įpareigojo skolininkus per 5 dienas raštu pateikti informaciją apie skolininkams priklausantį turtą: 1) visas turimas, bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, esančias ir jam priklausančias pinigines lėšas; 2) turimas turtines teises; 3) gaunamą darbo užmokestį, pensiją, stipendiją ar kitas pajamas; 4) kilnojamąjį turtą, išskyrus turtą, iš kurio negali būti išieškoma; 5) nekilnojamąjį turtą (135 v. b. l.). 2014-03-17 antstolio kontoroje gautas skolininko M. M. skundas dėl antstolio veiksmų (137-138 v. b. l.). 2014-03-24 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti skundą (141-143 v. b. l.). Pareiškėjas M. M. skundą dėl antstolio veiksmų motyvuoja tuo, kad antstolis nustatė per trumpą terminą pateikti reikalaujamą informaciją, o reikalaujama antstolio informacija neatitinka CPK 645 straipsnio 1 dalies nuostatų, be to, antstolis reikalauja perteklinių duomenų, kuriuos pats antstolis jau turi. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjo skundą atmetė, pažymėdamas, kad skolininko argumentai, jog antstolis skundžiamu patvarkymu reikalavo perteklinės informacijos, kurios pateikimas antstoliui galimai pažeistų pareiškėjo teises, ir kad antstolio patvarkymo nustatyti įpareigojimai prieštarauja CPK 645 straipsnio nuostatoms, yra nepagrįsti. Pareiškėjas su tokia pirmos instancijos teismo išvada nesutinka ir prašo skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti.

16Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju antstolis R. V. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-02-11 nutartį Nr. 2-3507-565/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bendrai arešto 1 673 521 Lt sumai. Pabrėžtina, kad ši nutartis yra galiojanti, nepanaikinta, todėl turi būti priverstinai vykdoma laikantis CPK nustatytos tvarkos. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Kaip patvirtina vykdomosios bylos medžiaga, nagrinėjamu atveju antstolis turėjo įvykdyti nutartį dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (bendrai 1 673 521 Lt arešto sumai) skolininkų M. M., G. K. ir E. K. atžvilgiu. Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolis ėmėsi veiksmų surasti ir aprašyti areštuojamų asmenų turtą ir pasinaudojo jam suteikta procesine teise įpareigoti skolininkus pateikti informaciją apie turimą turtą. 2014-02-21 patvarkymu antstolis reikalavo per penkias dienas pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą, kurį įvardija kaip: 1) visas turimas, bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, esančias ir jam priklausančias pinigines lėšas; 2) turimas turtines teises; 3) gaunamą darbo užmokestį, pensiją, stipendiją ar kitas pajamas; 4) kilnojamąjį turtą, išskyrus turtą, iš kurio negali būti išieškoma; 5) nekilnojamąjį turtą. Tuo tarpu pareiškėjas tvirtina, kad minėtu patvarkymu antstolis reikalauja pateikti duomenis, kurių nenumato CPK 645 str. 1 d., kad daugelį reikalaujamų pateikti duomenų turi pats antstolis, nes jau yra pritaikęs areštą konkrečiam skolininko turtui, kad antstolio nustatytas penkių dienų terminas duomenims pateikti yra per trumpas.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymas aiškiai numato skolininko pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą (CPK 645 str. 1 d.). Pritartina pirmos instancijos teismo pozicijai, kad turtas CPK 645 str.1 d. prasme turi būti suprantamas kaip bet kokie civilinių teisių objektai, galintys būti civilinėje apyvartoje ir galintys turėti piniginę išraišką, todėl apimantys ne tik daiktus ir lėšas kredito įmonių sąskaitose, bet ir pinigus, vertybinius popierius, kitą turtą ir turtines teises, intelektinės veiklos rezultatus, informaciją ir kt. (CK 1.97 str. 1d.), t.y. objektai į kuriuos gali būti nukreipiamas išieškojimas. Antstolio reikalavimas pateikti duomenis apie skolininko turimą turtą yra tiesiogiai susijęs su vykdomojo dokumento tinkamu vykdymu, išieškotojo interesų gynimu. Informacija apie skolininko turtą reikalinga antstoliui tam, kad vykdomasis dokumentas būtų tinkamai įvykdytas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis, įvertindamas išieškomos sumos dydį ir siekdama išsiaiškinti skolininko turtinę padėtį, visiškai pagrįstai 2014-02-21 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą. Teismo vertinimu, pareiškėjas, interpretuodamas CPK 645 str. 1 d. nurodytą turto sąvoką, atskirajame skunde išdėstė tokius pat argumentus kaip ir pirmos instancijos teismui pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų, į kuriuos pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakankamai motyvuotai atsakė, todėl dėl turto sąvokos aiškinimo plačiau nepasisakoma.

18Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais dėl per trumpo jam nustatyto termino pateikti duomenis apie turimą turtą. Iš bylos medžiagos matyti, kad duomenis apie turimą turtą pareiškėjas buvo įpareigotas pateikti per 5 dienas. CPK 585 str. 1 d. suteikia antstoliui teisę nustatyti terminą. Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, pagal CPK 634 str. 2 d., vykdydamas jam pavestas funkcijas, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Apeliacinės instancijos teismas nemato jokio objektyvaus pagrindo nesutikti su antstolio ir pirmosios instancijos teismo nuomone, kad nustatytas 5 dienų terminas antstolio reikalavimams įvykdyti yra neprotingai trumpas.

19Kaip nepagrįstas atmestinas ir kitas atskirojo skundo argumentas, kad esą antstolis jau daugelį duomenų apie skolininko turtą turi, nes yra pritaikęs areštą konkrečiam skolininko nekilnojamajam turtui, todėl patvarkymas pateikti informaciją apie jau turimą turtą yra perteklinis. Pažymėtina, kad nepaisant to, kad dalį apelianto nekilnojamojo turto antstolis jau yra areštavęs, tačiau antstolis neturi galimybės disponuoti informacija apie skolininkui galimai priklausantį neregistruotą nekilnojamąjį turtą taip pat kitose skolininkui priklausančiose kredito įstaigų sąskaitose galimai kaupiamas lėšas bei kitą turtą, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas, todėl pagrįstai pasinaudojo jam suteikta įstatymo teise iš skolininko pareikalauti pateikti duomenis apie visą turimą turtą.

20Be to, pastebėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Taip pat apeliantas nesutinka ir su pirmos instancijos teismo nutarties dalimi, kuria iš jo suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos. Apelianto nuomone, jo ir BUAB „Kamvila“ interesai nagrinėjamu atveju yra neutralūs, todėl pagal CPK 443 str. 6 d. iš jo bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens naudai neturėjo būti priteistos. Apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo sutikti su tokia pareiškėjo pozicija. Teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad skolininko, kuris skundžia antstolio veiksmus, ir išieškotojo, pateikusio atsiliepimą į skundą, kuriuo prašoma skundą atmesti kaip nepagrįstą, interesai yra priešingi. Teismui tenkinus skundą dėl antstolio veiksmų, liktų nenustatyta skolininko turto sudėtis ir taip liktų neužtikrinti išieškotojo BUAB „Kamvila“ ieškinio reikalavimai. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas mano, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamu atveju pasivadovavo CPK 443 str. 6 d. ir iš pareiškėjo priteisė suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Be to, pažymėtina, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos bei protingo dydžio, todėl nebuvo jokių objektyvių priežasčių jų nepriteisti. Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 42 str. 5 d. šalys privalo domėtis nagrinėjamos bylos eiga, todėl atmestini kaip nepagrįsti ir kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad pareiškėjas nieko nežinojo apie pateikta suinteresuoto asmens atsiliepimą.

22Priimdamas bet kokį procesinį sprendimą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų, iš jų ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti, paskirstymo klausimą. Atmestus pareiškėjo atskirąjį skundą, priteistinos bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ naudai (CPK 443 str. 6 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Kamvila“ už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą patyrė 741,13 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į minėtus kriterijus bei į bendruosius teisingumo protingumo bei sąžiningumo principus, suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra nepagrįsta ir neprotingai per didelė, todėl mažintina iki 350 Lt.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš pareiškėjo M. M. (a. k. ( - ) 350 Lt (trys šimtai penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens BUAB „Kamvila“ (j. a. k. 125031385) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas M. M. pateikė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, kuriuo... 5. Antstolis R. V. 2014-03-24 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą,... 6. Suinteresuotas asmuo BUAB „Kamvila“ pateikė teismui atsiliepimą į... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Suinteresuotas asmuo BUAB „Kamvila“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/14/00244 medžiagos nustatyta, kad antstolis R.... 16. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymas aiškiai numato... 18. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais... 19. Kaip nepagrįstas atmestinas ir kitas atskirojo skundo argumentas, kad esą... 20. Be to, pastebėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra nurodęs,... 21. Taip pat apeliantas nesutinka ir su pirmos instancijos teismo nutarties dalimi,... 22. Priimdamas bet kokį procesinį sprendimą teismas privalo išspręsti... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 24. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį palikti... 26. Priteisti iš pareiškėjo M. M. (a. k. ( - ) 350 Lt (trys šimtai...