Byla I-2531-643/2018
Dėl sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo M. K.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, dalyvaujant pareiškėjos atstovei V. S., atsakovės atstovui V. M., trečiajam suinteresuotam asmeniui M. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovės Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundą pareiškėjai akcinei bendrovei ,,Eglės“ sanatorijai dėl sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo M. K.).

3Teismas

Nustatė

4Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – ir Tarnyba, atsakovė) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 3R-94(AG-56/01-2018) (toliau – ir Komisijos sprendimas) ir palikti galioti Lygių galimybių kontrolierės 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. (17)SN-197)SP-108.

5Nurodo, kad Tarnyboje pagal M. K. (toliau – ir trečiasis asmuo) skundą buvo atliktas tyrimas, ir 2017 m. gruodžio 29 d. lygių galimybių kontrolierė priėmė sprendimą Nr. (17)SN-197)SP-108 „Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu teikiant paslaugas Birštono „Eglės“ sanatorijoje tyrimo“ (toliau – Tarnybos sprendimas), kuriame konstatavo, jog AB „Eglės“ sanatorija (toliau – ir pareiškėja, Sanatorija), teikdama reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, įpareigojančias paslaugų teikėjus užtikrinti vienodas paslaugų teikimo sąlygas asmenims, nepaisant jų negalios, taip pat Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatas, įtvirtinančias asmenų su negalia teises visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime bei naudotis paslaugomis. Lygių galimybių kontrolierė nutarė Sanatorijos vadovą įspėti dėl padaryto pažeidimo.

6Sanatorija, nesutikdama su Tarnybos sprendimu, kreipėsi į Komisiją, prašydama jį panaikinti. Komisija 2018 m. vasario 28 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė Tarnybos sprendimą panaikinti. Tarnyba nesutinka su Komisijos sprendime padarytomis išvadomis.

7Nurodo, kad lygių galimybių kontrolierės atliekamo skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Sanatorija, teikdama paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, pagal kurias, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. Pagal Lygių galimybių įstatymo nuostatas skundžiamas asmuo (šiuo atveju Sanatorija) turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

8Tarnyba, atlikdama tyrimą, į Sanatoriją raštu kreipėsi net tris kartus, prašydama pateikti arba patikslinti informaciją apie galimo pažeidimo aplinkybes, apie priežastis, dėl kurių trečiajam asmeniui nebuvo suteiktos reabilitacijos baseine paslaugos. Tarnybos 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (17)SN-197)S-732 Sanatorija buvo paprašyta nurodyti medicinines priežastis, lėmusias atsisakymą trečiajam asmeniui skirti procedūras baseine, kurias Sanatorija atsisakė pateikti. Be to, tiek Sanatorijai, tiek trečiajam asmeniui buvo skambinta telefonu, siekiant išsamiai surinkti tyrimui reikalingą informaciją. Taigi Sanatorijai buvo sudarytos visos sąlygos bei skirta pakankamai laiko pateikti visą informaciją, reikalingą Tarnybai atlikti objektyvų ir nešališką tyrimą.

9Sanatorija turėjo įstatymo nustatytą įrodinėjimo pareigą, t. y. turėjo įrodyti, jog asmens, besikreipiančio į Tarnybą, pareiškime nurodyti pažeidimo faktai yra nepagrįsti bei pateikti Tarnybai tai patvirtinančius įrodymus. Nagrinėjamu atveju, Tarnybai atlikus išsamų tyrimą, surinkus visus įmanomus įrodymus, lygių galimybių kontrolierės sprendimu buvo konstatuota, jog Sanatorija neįvykdė įrodinėjimo pareigos, t. y. nepateikė įrodymų, leidžiančių paneigti lygių galimybių pažeidimo faktą. Sanatorija nepateikė konkrečių įrodymų, objektyviai pagrindžiančių atsisakymo teikti trečiajam asmeniui procedūrų baseine paslaugas.

10Anot Tarnybos, Komisija, priimdama skundžiamą sprendimą, klaidingai interpretavo įrodinėjimo diskriminacijos byloje pareigos paskirstymą bei nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo / įrodymų rinkimo naštą Tarnybai. Nesutinka su Komisijos argumentais, jog Tarnyba turėjo pareigą papildomai informuoti ar net įtikinėti Sanatoriją, kad ji privalo pateikti reikalaujamus duomenis, reikalingus tyrimui dėl diskriminacijos atlikti.

11Lygių galimybių kontrolierius yra Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas pareigūnas, atliekantis kvaziteisminę funkciją, t. y. tiriantis asmenų skundus dėl diskriminacijos bei priimantis atitinkamus sprendimus lygių galimybių pažeidimo srityje. Šiai funkcijai vykdyti kontrolierius turi teisę reikalauti iš fizinių bei juridinių asmenų reikalingą tyrimui atlikti informaciją bei tokią informaciją gauti. Atkreipė dėmesį, jog už informacijos lygių galimybių kontrolieriui nepateikimą įstatymas nustato administracinę atsakomybę, t. y. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje įtvirtinta lygių galimybių kontrolieriaus teisė skirti administracines baudas asmenims už nepateikimą informacijos valstybės įgaliotiems pareigūnams, įgyvendinantiems jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises bei pavestas pareigas. Atsižvelgiant į tai, Sanatorija turėjo neabejotiną pareigą pateikti lygių galimybių kontrolierės nurodytą informaciją. Taigi Komisijos sprendime nurodytas argumentas, jog Tarnyba, gavusi Sanatorijos atsakymą, jog prašomi pateikti duomenys yra ypatingi asmens duomenys, nurodyti trečiojo asmens ligos istorijoje, ir dėl to juos Sanatorija atsisako Tarnybai teikti, turėjo dar papildomai paaiškinti, kaip šiuo atveju turėtų elgtis atsakovė, yra nepagrįsti bei neparemti įstatymų nuostatomis.

12Tarnyba taip pat nesutinka su Komisijos argumentu, kad Sanatorijai galėjo kilti abejonių dėl to, ar ji privalo pateikti Tarnybai duomenis, susijusius su trečiojo asmens sveikata, todėl Tarnyba turėjo paaiškinti Sanatorijai, kaip elgtis (ar teikti Tarnybai įrodymus). Kadangi įrodinėjimo pareiga tenka pažeidėjui, t. y. Sanatorijai, todėl ji ir turėjo pareigą išsiaiškinti, ar ypatingus asmens duomenis teikti gali / privalo. Pažymi, jog šiuo atveju Sanatorija yra akcinė bendrovė, turinti visus finansinius, teisinius, organizacinius bei žmogiškuosius išteklius, kad galėtų tinkamai įvykdyti įstatymo nustatytą pareigą pateikti lygių galimybių kontrolieriaus tyrimui reikalingus įrodymus bei žinoti apie tokios savo pareigos egzistavimą.

13Tarnybos teigimu, vien Sanatorijos 2017 m. gruodžio 19 d. atsakyme paminėta aplinkybė, kad atsisakymą teikti paslaugas lėmė asmens sveikatos būklė, kurią pagrindžia duomenys, esantys asmens medicinos dokumentuose, savaime nepaneigė Sanatorijos pareigos iki galo įvykdyti įrodinėjimo pareigą ir pateikti Tarnybai jos reikalaujamus duomenis, kurie paneigtų pažeidimo faktą. Taip pat pabrėžė, jog trečiasis asmuo, kreipdamasis su skundu į lygių galimybių kontrolierę dėl jo diskriminacijos negalios pagrindu, nurodė, kad Sanatorija jam pateikė šias atsisakymo teikti paslaugas priežastis: jis yra patyręs stuburo slankstelių pažeidimą; jam ( - ); šiltame vandenyje, esant ( - ) pažeidimui, organizmo reakcijos nėra prognozuojamos; gydymo įstaiga yra atsakinga už trečiojo asmens saugumą; kadangi trečiasis asmuo turi judamojo aparato sutrikimų, jam reikėtų skirti ypatingą priežiūrą; jam reikia ypatingo saugumo, prižiūrėjimo, lydinčio asmens; reikalingos specialios higienos priemonės, judant vežimėliu po baseino patalpas. Trečiasis asmuo Tarnybai taip pat nurodė, kad jo anamnezėje nėra duomenų, patvirtinančių Sanatorijos teiginius. Taigi Tarnybai buvo nurodytos prima facie aplinkybės (aplinkybės, leidžiančios daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo). Nagrinėjamu atveju Sanatorija turėjo paneigti trečiojo asmens skunde Tarnybai nurodytas aplinkybes bei aktyviai teikti jos kaltę paneigiančius įrodymus, tačiau ji to nepadarė.

14Nurodo, kad trečiasis asmuo, kreipdamasis su skundu į lygių galimybių kontrolierę, nurodė, kad jis yra savarankiškas bei gali naudotis baseino paslaugomis, kad jo anamnezėje apribojimų naudotis baseinu nėra. Tačiau Sanatorija teigė, kad atsisakymą teikti trečiajam asmeniui paslaugas lėmė būtent medicininės priežastys, kurias Tarnybai nurodyti atsisakė. Būtent dėl šios priežasties Tarnyba, atlikdama tyrimą ir siekdama įsitikinti, jog atsisakymą teikti trečiajam asmeniui baseino paslaugas lėmė ne jo negalia, bet kitos objektyvios priežastys, pateikė Sanatorijai paklausimą apie medicinines priežastis, lėmusias atsisakymą teikti trečiajam asmeniui paslaugas.

15Sutinka su Komisijos sprendime padaryta išvada, kad Tarnyba nėra pacientų skundus dėl sveikatos priežiūros paslaugų nagrinėjanti institucija, tačiau nagrinėjamu atveju duomenys, kurie galimai būtų paneigę diskriminacijos faktą, buvo susiję su asmens sveikatos būkle, todėl Tarnyba pagrįstai reikalavo šiuos duomenis pateikti.

16Atkreipia dėmesį, jog skunde, teiktame Komisijai, Sanatorija atskleidė trečiojo asmens ypatingus duomenis, nors sutikimo atskleisti šiuos duomenis iš trečiojo asmens nebuvo gavusi. Tai rodo, jog Sanatorijos pozicija yra nenuosekli.

17Pažymi, kad trečiojo asmens Komisijai pateikti medicininiai dokumentai patvirtinta, jog procedūros baseine jam buvo skiriamos, medicininės priežastys, kliudžiusios jam naudotis baseinu, nebuvo nustatytos.

18Tarnybos nuomone, Komisija nepagrįstai panaikino lygių galimybių kontrolierės Sprendimą. Teigia, jog Tarnyba pagrįstai konstatavo, kad Sanatorijai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, trečiojo asmens skunde Tarnybai nurodyti pažeidimo faktai buvo nepaneigti.

19Teismo posėdyje Tarnybos atstovas palaikė prašyme išdėstytas aplinkybes, prašė jį tenkinti.

20Pareiškėja pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Nesutinka su Tarnybos nuomone, jog Komisija klaidingai interpretavo įrodinėjimo pareigos paskirstymą bei nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo / įrodymų rinkimo naštą Tarnybai.

22Nurodo, kad trečiasis asmuo, atvykęs į palaikomąją reabilitaciją „Eglės“ sanatorijoje Birštone 2017 m. rugsėjo 18 d. dvidešimčiai lovadienių, 2017 m. rugsėjo 21 d. gydytojo konsultacijos metu išreiškė nepasitenkinimą, kad jam neskiriama kineziterapija vandenyje su keltuvu. Pacientui buvo išaiškinta, kad šios procedūros paskirti negali dėl medicininių indikacijų: esant dubens organų funkcijos sutrikimui, veikiant terminiam, mechaniniam faktoriui (šiuo atveju – šiltam vandeniui baseine) dėl ( - ). Be to, pacientui objektyviai rasta ( - ) 100 k/min. (atvykus rugsėjo 18 d. – 114 k/min.).

23Tarnyba į Sanatoriją kreipėsi 2017 m. spalio 10 d. raštu, prašydama pateikti informaciją ir atsakyti į pateiktus klausimus. Sanatorija 2017 m. spalio 19 d. raštu atsakė į visus Tarnybos klausimus. Iš keturių Tarnybos pateiktų klausimų tik vienas klausimas buvo susijęs tiesiogiai su trečiuoju asmeniu. Anot Sanatorijos, atsakydama į Tarnybos pateiktą klausimą, ji Tarnybai suteikė pakankamą informaciją, kad trečiajam asmeniui procedūros baseine nebuvo paskirtos dėl medicininių priežasčių. Kiti Tarnybos pateikti klausimai buvo bendrojo pobūdžio, susiję su paslaugų teikimu neįgaliesiems. Į šiuos klausimus Sanatorija Tarnybai taip pat atsakė.

24Kadangi trečiasis asmuo Tarnybai pateikė patikslintą skundą, Tarnyba 2017 m. lapkričio 28 d. raštu pateikė Sanatorijai papildomus 3 klausimus, iš kurių du klausimai buvo susiję su trečiuoju asmeniu. Pareiškėjos manymu, ji į Tarnybos klausimus pagal savo kompetenciją atsakė pakankamai išsamiai, kadangi dėl taikytinos pacientui gydymo metodikos priimti sprendimus turi teisę gydantis gydytojas, kurio kompetencija Sanatorija neturi pagrindo abejoti.

25Pažymi, kad medicinos paslaugos turi savo specifiką: gydymas bei medicinos procedūros (šiuo atveju reabilitacijos procedūros) skiriami pacientui tik pagal tam tikras indikacijas ir nesant kontraindikacijų. Apie indikacijų ir kontraindikacijų buvimą, tam tikrų konkrečių procedūrų paskyrimą sprendžia gydantis gydytojas. Todėl negalima lyginti sveiko ir sergančio asmens, taip pat ir dviejų sergančių asmenų, nes jų sveikatos būklė nėra identiška, be to, pacientas pats negali nuspręsti, kokios procedūros jam gali būti paskirtos pagal konkrečią sveikatos būklę konkrečiu momentu ir kokios procedūros konkrečiu momentu jam yra neskirtinos dėl kontraindikacijų buvimo.

26Sanatorijos nuomone, tam tikrų medicinos procedūrų nepaskyrimas pacientui dėl sveikatos būklės nepatenka į Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 punkte išvardintų pagrindų sąrašą. Tuo labiau, kad Sanatorija 2017 m. spalio 19 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d. raštais atsakė, kad konkreti reabilitacijos procedūra pacientui nebuvo paskirta dėl jo sveikatos būklės.

27Mano, kad Tarnybos tyrimui dėl galimos diskriminacijos atlikti ir priimti sprendimą pakako informacijos, kurią pateikė Sanatorija raštuose Tarnybai, kadangi Tarnyba nėra institucija, turinti teisę ir kompetenciją vertinti medicinos dokumentų įrašus bei gydytojo profesinę kompetenciją.

28Sanatorijos medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja 2017 m. gruodžio 19 d. raštu, atsakydama į Tarnybos 2017 m. gruodžio 11 d. raštą, atsisakė pateikti Tarnybai trečiojo asmens gydymo stacionare ligos istorijos duomenis, nurodydama, kad duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, yra laikomi ypatingais asmens duomenimis, kurie saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 5 straipsnį.

29Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintos Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos (toliau – Tvarka) 5 punkte įtvirtinta, kada konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo: sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė (Tvarkos 5.1 papunktis); institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas (Tvarkos 5.2 papunktis); teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai (Tvarkos 5.4 papunktis). Pažymi, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tarp šių išvardintų institucijų nėra, todėl Sanatorija pritaria Komisijos sprendime nurodytiems argumentams, kad nagrinėjamu atveju Tarnyba nėra pacientų skundus dėl sveikatos priežiūros paslaugų nagrinėjanti institucija, ji tiria vartotojų (paslaugų gavėjų) skundus lygių teisių pažeidimo srityje, todėl Lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio 1 dalis, pagal kurią asmenys privalo Tarnybai pateikti prašomą informaciją, turėtų būti siejama su Tarnybos teise / asmenų pareiga pateikti informaciją, kuri nėra susijusi su ypatingais asmens (sveikatos) duomenimis.

30Nesutinka su Tarnybos pozicija, kad būtent Sanatorija turėjo gauti trečiojo asmens sutikimą teikti ypatingus asmens duomenis Tarnybai, kadangi galima situacija, jog trečiasis asmuo, nebūdamas suinteresuotas pripažinti, kad diskriminacijos Sanatorijoje nebuvo, tokio sutikimo Sanatorijai neduotų.

31Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo M. K. palaikė Tarnybos skundą, prašė jį tenkinti.

33Teismas

konstatuoja:

34Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos sprendimo, kuriuo panaikintas lygių galimybių kontrolierės 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. (17)SN-197)SP-108. Šiuo sprendimu lygių galimybių kontrolierė konstatavo, kad Sanatorija, teikdama trečiajam asmeniui reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, taip pat Konvencijos nuostatas, įtvirtinančias asmenų su negalia teises visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime bei naudotis paslaugomis.

35Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. spalio 2 d. Tarnyboje gautas trečiojo asmens skundas (b. l. 17–18), kuriame nurodė, kad jis buvo diskriminuojamas dėl jo negalios, kadangi Sanatorijoje jam nebuvo paskirti užsiėmimai baseine. Atsisakymo paskirti užsiėmimus baseine priežastis – neva nėra keltuvo.

36Tarnyba 2017 m. spalio 10 d. raštu kreipėsi į Sanatoriją, prašydama atsakyti į šiuos klausimus: 1) Ar galite patvirtinti aplinkybę, jog Sanatorija atsisakė teikti pareiškėjui procedūrų baseine paslaugas? Jei taip, kokios šio atsisakymo priežastys? 2) Ar asmenims su judėjimo negalia Sanatorijoje sudarytos sąlygos lygiai su visais asmenimis gauti reabilitacijos paslaugas? Ar yra taikomi papildomi reikalavimai, apribojimai? 3) Ar Sanatorijos patalpos, įranga, aplinka yra pritaikytos asmenų su judėjimo negalia poreikiams? Rašte taip pat pažymėta, kad skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas (b. l. 19–20).

37Atsakydama į šį Tarnybos raštą, Sanatorija 2017 m. spalio 19 d. rašte nurodė (b. l. 21–22), kad AB ,,Eglės“ sanatorija yra asmens sveikatos priežiūros licenciją turinti bendrovė, teikianti gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugas. Pacientams procedūros teikiamos gydymą paskyrus gydančiam gydytojui, kuris procedūras paskiria įvertinęs paciento sveikatos ir funkcinę būklę, esančias konkrečias indikacijas ir kontraindikacijas atlikti šias procedūras. Sanatorijoje esančios trečiojo asmens gydymo stacionare ligos istorijos duomenimis, pacientui gydanti gydytoja nebuvo paskyrusi procedūrų baseine. Prieš skirdamas procedūrą baseine, medicinos gydytojas turi būti tikras, kad tai niekaip nepakenks paciento sveikatos būklei. Gydančios gydytojos paaiškinimu, trečiajam asmeniui procedūros baseine ji neskyrė įžvelgusi riziką pakenkti. Nepriklausomai nuo to, ar asmuo turi negalią, ar ne, gydantis gydytojas įvertina asmens bendrą ir funkcinę būklę, ir, nesant kontraindikacijų, asmeniui su judėjimo negalia gali būti skiriamos procedūros baseine. Sanatorijoje sudarytos vienodos sąlygos gauti reabilitacijos paslaugas visiems asmenims, įvertinus jų sveikatos ir funkcinę būklę. Trečiojo asmens atveju reabilitacijos planas buvo sudarytas pagal ( - ) ligų profilį; palaikomoji reabilitacija; 20 lovadienių. Sanatorijos reabilitacijos skyriuje aplinka, įranga bei patalpos yra pritaikytos asmenims su judėjimo negalia. Skunde (trečiojo asmens) paminėtas keltuvas į baseiną yra ir jis veikia.

38Trečiasis asmuo 2017 m. spalio 12 d. Tarnybai pateikė patikslintą skundą (b. l. 23–24), kuriame nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. atvyko į Sanatoriją palaikomajai reabilitacijai. Pirminės konsultacijos su gydytoja metu užsiminė, kad nori baseino. Gydytoja neprieštaravo, bet sakė, kad jai reikia pasitarti su kažkuo iš valdžios. Kito vizito metu buvo pasakyta, kad baseino (nei procedūrų, nei laisvo paplaukiojimo) tikrai negaus, nes dabar neveikia keltuvas ar jo apskritai nėra (labai neaiškiai pasakė). Būdamas Sanatorijoje paskutinę savaitę, nusprendė dar kartą pamėginti gauti leidimą bei prieš išvykdamas namo bent kelis kartus paplaukioti baseine. Spalio 4 d. administracijoje bandė išsiaiškinti, kokios yra priežastys, dėl kurių nenorima jo įleisti į baseiną, be to, keltuvas, anot trečiojo asmens, jam nebuvo būtinas. Administracijoje buvo pasakyta, kad su juo kitą dieną susisieks atsakingas asmuo. Spalio 5 d. su juo niekas nesusisiekė, o spalio 6 d. vyr. gydytoja jam pasakė šias neįleidimo į baseiną priežastis: 1) Dėl to, kad yra stuburo slankstelių pažeidimas; 2) Dėl to, kad yra ( - ); 3) Dėl to, kad šiltame vandenyje, esant ( - ) pažeidimui, organizmo reakcijos nėra prognozuojamos; 4) Dėl to, kad Sanatorija yra gydymo įstaiga, atsakinga už asmenų saugumą, o dėl judėjimo aparato sutrikimų, trečiajam asmeniui reikėtų skirti ypatingą priežiūrą; 5) Dėl to, kad jam reikia ypatingo saugumo, prižiūrėjimo, lydinčio asmens; 6) Dėl to, kad reikalingos specialios higienos priemonės judant vežimėliu po baseino patalpas. Trečiasis asmuo su šiais argumentais nesutiko, tačiau jam buvo pasakyta, kad galutinis sprendimas priklausys nuo direktoriaus pavaduotojos E. M., kuri, nors ir buvo žadėta, su juo iki pat išvykimo taip ir nesusisiekė. Atsakydamas į pateiktas priežastis, nurodė, kad rizikos yra visiškai nepagrįstos, kadangi niekada nėra buvę neprognozuojamų organizmo reakcijų, be to, jam buvo paskirtos vonios, kuriose vanduo šiltesnis nei baseine. Taip pat teigė, kad jam nereikalinga jokia lydinčių asmenų priežiūra, kadangi jis yra visiškai savarankiškas ir kt.

39Tarnyba 2017 m. lapkričio 28 d. raštu kreipėsi į Sanatoriją (b. l. 25), prašydama atsakyti į šiuos klausimus: 1) Atsižvelgiant į patikslintame skunde nurodytas aplinkybes, pateikti atsisakymo teikti pareiškėjui procedūrų baseine paslaugas motyvą; 2) Ar gali patvirtinti, jog pareiškėjui, turinčiam judėjimo negalią, sudarytos sąlygos lygiai su visais asmenimis gauti reabilitacijos paslaugas? Ar yra taikomi papildomi reikalavimai, apribojimai? 3) Ar gali patvirtinti teiginius, jog į baseiną neįleidžiami asmenys be lydinčio asmens, taip pat asmenys, judantys neįgaliojo vežimėliu, kadangi yra reikalingos specialios priemonės judant vežimėliu po baseino į patalpas? Šiame Tarnybos rašte taip pat buvo pažymėta, kad skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

40Sanatorija, atsakydama į šį Tarnybos raštą, 2017 m. gruodžio 1 d. rašte nurodė (b. l. 26–27), kad trečiąjį asmenį gydžiusios gydytojos paaiškinimu, procedūros baseine neskyrė, kadangi įžvelgė riziką pakenkti jo sveikatai. Teigė, jog Sanatorija neturi pagrindo abejoti gydančio gydytojo profesine kompetencija. Kiekvienas pacientas, atvykęs į Sanatoriją reabilitacijai, gauna individualų gydymą pagal paciento sveikatos ir funkcinę būklę, esančias konkrečias indikacijas ir kontraindikacijas, todėl lyginti visų pacientų gydymo ir reabilitacijos negalima, lyginti galima būtų tik tuos asmenis, kurių sveikatos ir funkcinė būklė sutampa, o tai praktiškai nėra įmanoma, nes absoliučiai vienodų individų nėra. Pagal UAB ,,Namita“ (Sanatorijos partnerio, teikiančio baseino ir pirčių paslaugas Sanatorijos klientams Birštone) gydyklos baseinų ir pirčių komplekso vidaus tvarkos taisykles nėra reikalaujama, kad neįgalūs asmenys į baseiną vyktų su lydinčiu asmeniu.

41Tarnyba 2017 m. gruodžio 11 d. raštu kreipėsi į Sanatorijos vyr. gydytoją (b. l. 33–34), prašydama atsakyti į šiuos klausimus: 1) Ar galite patvirtinti, jog pareiškėjui nurodėte jo patikslintame skunde pateiktas atsisakymo skirti procedūras baseine priežastis? 2) Kokios buvo medicininės priežastys, lėmusios atsisakymą pareiškėjui skirti procedūras baseine? Rašte nurodoma, kad skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

42Sanatorijos medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja, atsakydama į šį Tarnybos raštą, 2017 m. gruodžio 19 d. rašte (b. l. 35) nurodė, kad 2017 m. spalio 6 d. konsultavo pareiškėją, tačiau negalėjo patvirtinti, ar nurodė būtent pareiškėjo skunde nurodytas priežastis ir ar nenurodė kitų, neįvardintų skunde priežasčių, kadangi ta diena buvo labai intensyvi, ji dalyvavo konferencijoje. Nuo 2017 m. spalio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 19 d. ji yra konsultavusi 172 klientus, atlikusi 81 pakartotinę konsultaciją, todėl prisiminti kiekvienam pacientui pasakytų žodžių yra neįmanoma. Paaiškino, kad medicininė priežastis, lėmusi pareiškėjui M. K. atsisakymą skirti procedūras baseine, yra nurodyta jo gydymo stacionare ligos istorijoje, tai yra paciento diagnozė, su kuria pareiškėjas atvyko į Sanatorijos Birštono reabilitacijos skyrių palaikomajai reabilitacijai. Pažymėjo, kad duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, yra laikomi ypatingais asmens duomenimis, todėl, vadovaudamasi ADTĄĮ 5 straipsniu, paciento diagnozę pateikti atsisakė.

43Lygių galimybių kontrolierė 2017 m. gruodžio 29 d. sprendime (b. l. 38–48) konstatavo, kad Sanatorija, teikdama reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies punkto nuostatas, įpareigojančias paslaugų teikėjus užtikrinti vienodas paslaugų teikimo sąlygas asmenims, nepaisant jų negalios, taip pat Konvencijos nuostatas, įtvirtinančias asmenų su negalia teises visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime bei naudotis paslaugomis. Atsižvelgdama į tai, nusprendė įspėti Sanatorijos administracijos vadovą dėl padaryto pažeidimo.

44Sprendime nurodoma, jog atliekant tyrimą dėl galimos diskriminacijos reabilitacijos paslaugų teikimo srityje, pareiga paneigti asmens nurodytas aplinkybes tenka Sanatorijai. Pareiškėjui pakanka nurodyti prima facie aplinkybes, t. y. faktus, kurie pagal įstatymų nuostatas laikytini diskriminuojamu elgesiu. Skunde nurodomos aplinkybės laikytinos pakankamu pagrindu konstatuoti, jog pareiškėjo pareiga pateikti prima facie aplinkybes yra įvykdyta. Sanatorijos pateiktos atsisakymo skirti procedūras baseine priežastys yra išskirtinai susijusios su asmens negalia, t. y. jis atsidūrė blogesnėje padėtyje nei kiti asmenys. Sanatorija, teikdama paaiškinimus, nurodė, kad medicininė priežastis, lėmusi atsisakymą skirti procedūras baseine, yra nurodyta gydymo stacionare ligos istorijoje, tačiau diagnozę pateikti atsisakė. Tačiau į Tarnybą kreipėsi pats asmuo, atskleisdamas savo tapatybę bei duomenis apie negalios pobūdį, patirtą traumą, teigdamas, jog būtent dėl jo negalios buvo atsisakyta teikti paslaugas. Remiantis ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejį, kai duomenų subjektas duoda sutikimą. Sanatorija nepateikė įrodymų apie tai, jog asmuo atsisakė duoti sutikimą, kad duomenys apie jo sveikatos būklę, susiję su medicininėmis atsisakymo teikti paslaugas baseine priežastimis, būtų pateikti Tarnybai. Sanatorija nepateikė paaiškinimų, pagrindžiančių išskirtinių sąlygų, priežiūros poreikį, kurie galėjo būti objektyviomis kliūtimis, sutrukdę Sanatorijai teikti reabilitacijos paslaugas asmeniui, turinčiam judėjimo negalią. Taigi Sanatorija nepaneigė skunde nurodomų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą nustatyti, jog M. K. patyrė nepalankų, jo orumą žeminantį bei diskriminuojantį elgesį.

45Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. Lygių galimybių pažeidimu laikomas šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas ir draudimų nesilaikymas (Lygių galimybių įstatymo 10 straipsnis). Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtos šio įstatymo sąvokos. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus įstatymų nustatytas specialias priemones (Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 2 straipsnio 9 dalies 5 punktas).

46Įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, pareiškėjui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo, preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ar nurodymo diskriminuoti faktas buvo. Skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

47Pagal nurodytą reglamentavimą, Tarnybos kontrolierius nagrinėja neįgaliųjų skundus dėl lygių galimybių pažeidimo, o tam, kad būtų konstatuotas toks pažeidimas, būtina nustatyti, jog teikiant paslaugas, asmuo yra / buvo diskriminuojamas kitų asmenų atžvilgiu būtent dėl jo negalios, jam taikant mažiau palankas sąlygas, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Pareiga paneigti asmens skunde nurodytą diskriminacijos faktą / įrodyti, jog lygių galimybių principas nebuvo pažeistas, tenka skundžiamam asmeniui. Taigi šiuo atveju Sanatorija privalėjo įrodyti, kad jos gydytojų veiksmus, neskiriant M. K. procedūrų baseine (atsisakant suteikti paslaugas), pateisino teisėtas tikslas, kurio buvo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

48Teismas nesutinka su Komisijos sprendime padaryta išvada, kad Tarnyba tyrimą atliko neobjektyviai ir nevisapusiškai bei kad dėl pačios Tarnybos kaltės (pareiškėjai nepaaiškinus, kokiu teisiniu pagrindu ji turėtų pateikti Tarnybai duomenis apie asmens sveikatos būklę ir kokius papildomus veiksmus ji turėtų atlikti) nesurinko visų sprendimui priimti reikšmingų įrodymų.

49Pažymėtina, kad diskriminacija pasižymi dideliu latentiškumu. Būtent dėl šios priežasties, siekiant palengvinti diskriminaciją patyrusių asmenų padėtį, įrodinėjimo našta tokiose bylose yra perkeliama atsakovui (pažeidėjui), ieškovui nurodžius aplinkybes, leidžiančias preziumuoti diskriminavimo faktą. Taigi, kaip teisingai pažymėjo Tarnyba sprendime, asmeniui, nurodančiam prima facie aplinkybes, reikia pateikti tokius duomenis: kad ieškovas priklauso tam tikrai įstatymų ginamai grupei, t. y. nurodyti, kad priklauso tam tikrai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos grupei; nurodyti, kokiuose santykiuose ieškovas buvo su atsakovu, kai patyrė galimai diskriminacinį poveikį – darbo, viešųjų paslaugų ir pan.; nurodyti, kad buvo nepalankaus atsakovo poveikio subjektas ir kaip tas nepalankus poveikis ieškovo atžvilgiu pasireiškia; pateikti faktines aplinkybes, kad atsakovas panašioje situacijoje su kitais asmenimis, nepriklausančiais ginamųjų grupei, elgėsi palankiau nei su ieškovu.

50Nagrinėjamu atveju M. K. priklauso įstatymo ginamų asmenų grupei, t. y. turi judėjimo negalią. Įvertinus M. K. Tarnybai teiktų skundų turinį, darytina išvada, kad jis įvykdė savo pareigą pateikti prima facie aplinkybes. M. K. savo Tarnybai teiktuose skunduose nurodė, kad Sanatorijos diskriminuojantis elgesys pasireiškė tuo, jog jam buvo atsisakyta teikti procedūrų baseine paslaugas. Teigė, kad jam buvo pateiktos šios atsisakymo paskirti procedūras baseine priežastys: jog jis yra patyręs stuburo slankstelių pažeidimą; jam yra ( - ); šiltame vandenyje, esant ( - ), organizmo reakcijos nėra prognozuojamos; gydymo įstaiga yra atsakinga už jo saugumą; kadangi jis turi judamojo aparato sutrikimų, jam reikėtų skirti ypatingą priežiūrą; jam reikia ypatingo saugumo, prižiūrėjimo, lydinčio asmens; reikalingos specialios higienos priemonės, judant vežimėliu po baseino patalpas. Taigi, kaip matyti iš M. K. Tarnybai teiktame skunde nurodytų priežasčių, jos buvo susijusios su jo negalia.

51Atkreiptinas dėmesys, jog teismo posėdyje M. K. nurodė, kad į Sanatorijos administraciją kreipėsi ne tik dėl medicininių paslaugų gavimo, t. y. ne tik dėl kineziterapijos procedūrų baseine skyrimo, o ir dėl laisvo paplaukiojimo baseine. Tačiau šią paslaugą teikti jam buvo atsisakyta, o atsakingas asmuo, turėjęs priimti sprendimą dėl galimybės lankytis baseine, su juo nesusisiekė iki pat jo išvykimo iš Sanatorijos dienos. Be to, M. K. pažymėjo, kad pirminės apžiūros metu gydytojas neprieštaravo, kad jam būtų paskirtos procedūros baseine, tačiau nurodė, kad reikia pasitarti su kažkuo iš valdžios. Baseine jam taip ir nebuvo leista lankytis, nors nebuvo įvardintos jokios kontraindikacijos. Todėl M. K. mano, kad jis buvo diskriminuojamas būtent dėl jo negalios.

52Teismas pritaria Sanatorijos teiginiui, kad Tarnyba nėra institucija, turinti teisę ir kompetenciją vertinti medicinos dokumentų išrašus bei gydytojų profesinę kompetenciją. Tačiau, teismo nuomone, Tarnyba šiuo konkrečiu atveju ir nevertino nei gydytojų profesinės kompetencijos, nei medicininių priežasčių, dėl kurių buvo atsisakyta skirti M. K. procedūras baseine. Šiuo atveju Tarnyba turėjo pareigą įvertinti, ar Sanatorija pakankamai aktyviai ėmėsi įrodinėjimo dėl diskriminavimo fakto nebuvimo veiksmų, ar nurodė pakankamus argumentus bei pateikė juos patvirtinančius įrodymus, paneigiančius M. K. skunde išdėstytus lygių galimybių pažeidimo veiksmus.

53Sanatorijos Tarnybai teiktuose paaiškinimuose nurodoma, jog procedūros trečiajam asmeniui buvo paskirtos atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, turimas indikacijas bei kontraindikacijas konkrečioms procedūroms, teigiama, kad Sanatorija neturi pagrindo abejoti gydytojo, atsisakiusio skirti trečiajam asmeniui procedūras baseine, sprendimais ir kompetencija. Atkreiptinas dėmesys, kad teiktuose paaiškinimuose nebuvo nurodytos jokios konkrečios kontraindikacijos. Be to, skyriaus vedėjos I. N. 2017 m. gruodžio 19 d. rašte (b. l. 35) pažymėta, kad ,,medicininė priežastis, lėmusi pareiškėjui M. K. atsisakymą skirti procedūras baseine, yra nurodyta M. K. gydymo stacionare ligos istorijoje, tai yra paciento diagnozė, su kuria pareiškėjas atvyko į AB ,,Eglės“ sanatorijos Birštono reabilitacijos skyrių palaikomajai reabilitacijai.“ Taigi, atsisakymo paskirti procedūras baseine priežastimi įvardinta M. K. diagnozė, o apie tai, kad buvo kontraindikacijų, rašte neužsiminta.

54Atkreiptinas dėmesys, kad M. K. Tarnybai teiktame skunde nurodė, kad jis yra savarankiškas, kad gali naudotis baseino paslaugomis be kitų asmenų pagalbos. Sanatorijos teiktuose paaiškinimuose nurodoma, kad Sanatorijos Reabilitacijos skyriuje aplinka, įranga bei patalpos pritaikytos asmenims su judėjimo negalia; yra veikiantis keltuvas į baseiną; pagal Gydyklos baseinų ir pirčių komplekso vidaus tvarkos taisykles, nėra reikalaujama, kad neįgalūs asmenys į baseiną vyktų su lydinčiu asmeniu. Tačiau, kaip teisingai pažymėjo Tarnyba sprendime, Sanatorija nepateikė paaiškinimų, pagrindžiančių išskirtinių sąlygų, priežiūros poreikį būtent M. K. atžvilgiu, galėjusiais būti objektyviomis kliūtimis teikti jam, kaip asmeniui, turinčiam judėjimo negalią, reabilitacijos paslaugas baseine. Taip pat nenurodė priežasčių, dėl kurių trečiajam asmeniui apskritai nebuvo leidžiama laisvai paplaukioti baseine.

55Komisijos sprendime teigiama, kad Tarnyba nepaaiškino pareiškėjai, kaip ji turėtų elgtis (gauti trečiojo asmens sutikimą ar be šio sutikimo pateikti informaciją apie ypatingus asmens duomenis Tarnybai). Teismo nuomone, Komisija padarė nepagrįstą išvadą, kad Tarnyba, gavusi Sanatorijos gydytojos paaiškinimą, jog medicininė atsisakymo suteikti paslaugas priežastis nurodyta ligos istorijoje, kurioje pateikti ypatingi duomenys yra saugomi įstatymų nustatyta tvarka, turėjo paaiškinti Sanatorijai, kaip ji turi elgtis. Šiuo atveju, atsižvelgiant į Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnį, kuriame aiškiai nurodyta, kad skundžiamas asmuo turi įrodyti, jog lygių galimybių principas nebuvo pažeistas, t. y. kad įrodinėjimo pareiga tenka Sanatorijai, ji, siekdama paneigti M. K. skunde nurodytus teiginius, pati turėjo išsiaiškinti, kokią informaciją galėjo ir / ar turėjo pateikti Tarnybai. Pažymėtina, kad visuose Tarnybos Sanatorijai teiktuose raštuose, be kita ko, buvo nurodyta, jog skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas. Atsižvelgiant į tai, atmestinas Komisijos sprendimo teiginys, kad Tarnyba sprendimą priėmė nesurinkusi visų sprendimui priimti reikšmingų įrodymų. Be to, Sanatorijos nuomone, Tarnybos tyrimui dėl galimos diskriminacijos atlikti ir priimti sprendimą pakako informacijos, kurią pateikė Sanatorija raštuose Tarnybai. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad Tarnyba šiuo konkrečiu atveju tyrimą atliko išsamiai, aktyviai siekė išsiaiškinti M. K. skunde išdėstytas aplinkybes, todėl nėra pagrindo teigti, kad tyrimas buvo atliktas neobjektyviai ar nevisapusiškai.

56Atsižvelgdamas į M. K. skundo turinį ir Sanatorijos pateiktų paaiškinimų turinį, teismas daro išvadą, jog Tarnyba sprendime pagrįstai konstatavo, kad Sanatorija nepaneigė M. K. skunde nurodytų prima facie aplinkybių, sudarančių pažeidimo faktą, todėl padarė pagrįstą išvadą, kad Sanatorija, teikdama reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, įpareigojančias paslaugų teikėjus užtikrinti vienodas paslaugų teikimo sąlygas asmenims, nepaisant jų negalios, Konvencijos nuostatas, įtvirtinančias asmenų su negalia teises visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime bei naudotis paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Komisijos sprendimas yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

58Atsakovės Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundą patenkinti visiškai.

59Panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 3R-94(AG-56/01-2018).

60Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – ir Tarnyba, atsakovė)... 5. Nurodo, kad Tarnyboje pagal M. K. (toliau – ir trečiasis... 6. Sanatorija, nesutikdama su Tarnybos sprendimu, kreipėsi į Komisiją,... 7. Nurodo, kad lygių galimybių kontrolierės atliekamo skundo tyrimo metu buvo... 8. Tarnyba, atlikdama tyrimą, į Sanatoriją raštu kreipėsi net tris kartus,... 9. Sanatorija turėjo įstatymo nustatytą įrodinėjimo pareigą, t. y. turėjo... 10. Anot Tarnybos, Komisija, priimdama skundžiamą sprendimą, klaidingai... 11. Lygių galimybių kontrolierius yra Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas... 12. Tarnyba taip pat nesutinka su Komisijos argumentu, kad Sanatorijai galėjo... 13. Tarnybos teigimu, vien Sanatorijos 2017 m. gruodžio 19 d. atsakyme paminėta... 14. Nurodo, kad trečiasis asmuo, kreipdamasis su skundu į lygių galimybių... 15. Sutinka su Komisijos sprendime padaryta išvada, kad Tarnyba nėra pacientų... 16. Atkreipia dėmesį, jog skunde, teiktame Komisijai, Sanatorija atskleidė... 17. Pažymi, kad trečiojo asmens Komisijai pateikti medicininiai dokumentai... 18. Tarnybos nuomone, Komisija nepagrįstai panaikino lygių galimybių... 19. Teismo posėdyje Tarnybos atstovas palaikė prašyme išdėstytas aplinkybes,... 20. Pareiškėja pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad su skundu... 21. Nesutinka su Tarnybos nuomone, jog Komisija klaidingai interpretavo... 22. Nurodo, kad trečiasis asmuo, atvykęs į palaikomąją reabilitaciją... 23. Tarnyba į Sanatoriją kreipėsi 2017 m. spalio 10 d. raštu, prašydama... 24. Kadangi trečiasis asmuo Tarnybai pateikė patikslintą skundą, Tarnyba 2017... 25. Pažymi, kad medicinos paslaugos turi savo specifiką: gydymas bei medicinos... 26. Sanatorijos nuomone, tam tikrų medicinos procedūrų nepaskyrimas pacientui... 27. Mano, kad Tarnybos tyrimui dėl galimos diskriminacijos atlikti ir priimti... 28. Sanatorijos medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja 2017 m. gruodžio 19... 29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu... 30. Nesutinka su Tarnybos pozicija, kad būtent Sanatorija turėjo gauti trečiojo... 31. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas... 32. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo M. K.... 33. Teismas... 34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos sprendimo, kuriuo panaikintas... 35. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. spalio 2 d. Tarnyboje... 36. Tarnyba 2017 m. spalio 10 d. raštu kreipėsi į Sanatoriją, prašydama... 37. Atsakydama į šį Tarnybos raštą, Sanatorija 2017 m. spalio 19 d. rašte... 38. Trečiasis asmuo 2017 m. spalio 12 d. Tarnybai pateikė patikslintą skundą... 39. Tarnyba 2017 m. lapkričio 28 d. raštu kreipėsi į Sanatoriją (b. l. 25),... 40. Sanatorija, atsakydama į šį Tarnybos raštą, 2017 m. gruodžio 1 d. rašte... 41. Tarnyba 2017 m. gruodžio 11 d. raštu kreipėsi į Sanatorijos vyr. gydytoją... 42. Sanatorijos medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja, atsakydama į šį... 43. Lygių galimybių kontrolierė 2017 m. gruodžio 29 d. sprendime (b. l.... 44. Sprendime nurodoma, jog atliekant tyrimą dėl galimos diskriminacijos... 45. Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad... 46. Įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad teismuose ar kitose kompetentingose... 47. Pagal nurodytą reglamentavimą, Tarnybos kontrolierius nagrinėja... 48. Teismas nesutinka su Komisijos sprendime padaryta išvada, kad Tarnyba tyrimą... 49. Pažymėtina, kad diskriminacija pasižymi dideliu latentiškumu. Būtent dėl... 50. Nagrinėjamu atveju M. K. priklauso įstatymo ginamų asmenų... 51. Atkreiptinas dėmesys, jog teismo posėdyje M. K. nurodė,... 52. Teismas pritaria Sanatorijos teiginiui, kad Tarnyba nėra institucija, turinti... 53. Sanatorijos Tarnybai teiktuose paaiškinimuose nurodoma, jog procedūros... 54. Atkreiptinas dėmesys, kad M. K. Tarnybai teiktame skunde... 55. Komisijos sprendime teigiama, kad Tarnyba nepaaiškino pareiškėjai, kaip ji... 56. Atsižvelgdamas į M. K. skundo turinį ir Sanatorijos... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 58. Atsakovės Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundą patenkinti... 59. Panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2018 m. vasario 28 d.... 60. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...