Byla AS-552-525-13
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji turto kaina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji turto kaina“ skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tikroji turto kaina“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Tikroji turto kaina“) skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos (toliau – ir Komisija) 2012 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. 12R-13, kuriuo pareiškėjui už Reklamos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pažeidimą paskirta 5 000 Lt bauda ir jis įpareigotas nutraukti šio įstatymo nuostatų neatitinkančios reklamos naudojimą (toliau – ir Nutarimas). Taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti nutarimo vykdymą iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

5Pareiškėjas savo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo, jog nesustabdžius Nutarimo galiojimo vykdymo, būtų išieškota bauda ir vykdymo išlaidos, apribota teisė į tam tikrą reklamą, kas sąlygotų neigiamas pasekmes tiek pareiškėjui, tiek valstybei.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, tačiau pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

8Teismas padarė išvadą, jog atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui skirta bauda nėra didelė, įrodymai, kad baudos sumokėjimas ar tam tikros rūšies reklamos skleidimas galėtų labai sutrikdyti jos ūkinę veiklą ir net sąlygotų jos pabaigą, nėra pateikti, todėl prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

9III.

10Pareiškėjas UAB „Tikroji turto kaina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas jo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjo prašymą patenkinti.

11Pareiškėjas nurodo, kad teismas pernelyg formaliai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, neatsižvelgė į tai, jog šiuo atveju nepagrįstai skirtos baudos mokėjimas sukels itin neigiamas pasekmes įmonės veiklai finansiniu aspektu. Nutarimo vykdymo nesustabdžius ir teismui vėliau priėmus sprendimą Nutarimą panaikinti, būtų sudėtinga atkurti iki skundžiamo Nutarimo priėmimo buvusią padėtį, kadangi reikėtų tęsti procesą siekiant atgauti neteisėtai išieškotas lėšas. Mano, kad tik esant teismo sprendimui, po išsamaus bylos išnagrinėjimo galima taikyti tam tikras sankcijas, tarp jų ir baudos skyrimą. Pažymi, jog šiuo atveju pareiškėjas patiria didesnes neigiamas pasekmes Nutarimo vykdymo nesustabdžius – atsakovas, valstybinė institucija, jokių finansinių nuostolių nepatiria, todėl jai esminės reikšmės, kada Nutarimas bus įvykdytas nėra, kitaip nei pareiškėjui, kuris yra pelno siekianti įmonė. Todėl šiuo atveju Nutarimo sustabdymas yra adekvatus siekiamam tikslui.

12Atsakovas Komisija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas nurodo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįsta jais patvirtinančias įrodymais. Pažymi, jog pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų (pvz. pelno (nuostolių) ataskaitų ir pan.), kurie pagrįstų teiginius dėl įmonės finansinės būklės pablogėjimo tuo atveju, jei nebūtų taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje administracinėje byloje sustabdyti ginčijamo Nutarimo, kuriuo pareiškėjui paskirta 5 000 Lt bauda ir jis įpareigotas nutraukti šio įstatymo nuostatų neatitinkančios reklamos naudojimą, galiojimą.

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

19Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad remiantis bylos medžiaga nėra pagrindo daryti išvadą, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo vykdymas. Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė abstrakčiais argumentais, kad teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, bus apsunkintas buvusios iki sprendimo priėmimo padėties atkūrimas, kadangi įvykdžius ginčijamą Nutarimą, pareiškėjui reikėtų tęsti procesą siekiant atgauti neteisėtai išieškotas lėšas dėl paskirtos baudos sumokėjimo, dėl ko jis patirtų dideles laiko ir finansines sąnaudas.

20Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę konkrečioje situacijoje turi remtis tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios, žinomos. Būtent šios faktinės aplinkybės ir lemia konkrečių teisės normų pritaikymą. Pareiškėjo teiginiai apie galimus neigiamus finansinius padarinius ir galimybę, jog tuo atveju, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės nebus pritaikytos, pareiškėjas turės sumokėti paskirtą baudą, o dėl to patirs dideles finansines ir laiko išlaidas, yra nukreipti į ateitį, grindžiami prielaidomis, kurie negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 2011 m. balandžio 1 d. administracinėje byloje Nr. AS63-269/2011). Be to, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo teismo praktikoje siekis ateityje išvengti galimų teisminių procesų taip pat nėra pagrindas pripažinti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858- 452/2012).

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi taisyklės, kad galima neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, įrodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, jog reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-13/2011, kt.).

22Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pareiškėjas jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių jo finansinę padėtį, nepateikė bei nenurodė, kaip, nesiėmus prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, iš esmės gali pasunkėti sprendimo vykdymas. Kolegija savo ruožtu aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip sudarančios pagrįstas prielaidas manyti, kad būsimo teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, taip pat nenustatė. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

23Kaip minėta, pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pažymi, kad šia nutartimi pareiškėjui neužkertamas kelias ateityje pakartotinai prašyti ginčijamo sprendimo atžvilgiu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, atsiradus realioms aplinkybėms, sudarančioms tokio reikalavimo užtikrinimo faktinį pagrindą.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji turto kaina“ atskirojo skundo netenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tikroji turto kaina“ (toliau –... 5. Pareiškėjas savo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi... 8. Teismas padarė išvadą, jog atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui skirta... 9. III.... 10. Pareiškėjas UAB „Tikroji turto kaina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Pareiškėjas nurodo, kad teismas pernelyg formaliai vadovavosi Lietuvos... 12. Atsakovas Komisija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį... 13. Atsakovas nurodo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 19. Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius... 20. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl būtinybės taikyti reikalavimo... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi taisyklės,... 22. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pareiškėjas... 23. Kaip minėta, pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį reikalavimas gali būti... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji turto kaina“... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....