Byla I-500-519/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Gražvydas Poškus, susipažinęs su pareiškėjos UAB „Palink“ įgalioto atstovo advokato Vido Vilko pasirašytu skundu dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Joniškio rajono savivaldybės tarybos, Kelmės rajono savivaldybės tarybos, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos norminių administracinių aktų pripažinimo prieštaraujančiais įstatymams ir kitiems teisės aktams bei jų panaikinimo, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ reikalavimo pripažinimo neteisėtu, prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, priteisti bylinėjimosi išlaidas,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Palink“ 2008-11-03 (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos administraciniam teismui įteikė įgalioto atstovo advokato Vido Vilko pasirašytą skundą (prašymą), kuriuo prašo:

31. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Šiaulių savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-386 1 punkto; Joniškio savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-96 4 punkto; Kelmės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-364 1 punkto; Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-236 galiojimą, iki kol byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas;

42. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ reikalavimo UAB „Palink“ mokėti už viršnorminį atliekų kiekį vykdymą, iki kol byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas;

53. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ nutraukti atliekų išvežimo paslaugą iš UAB „Palink“ padalinių, esančių Šiaulių apskrityje, iki kol byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas;

64. Išreikalauti iš atsakovų (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Joniškio rajono savivaldybės tarybos, Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos) įrodymus, patvirtinančius skundžiamų teisės aktų (atitinkamai Šiaulių savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-386, Joniškio savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-96, Kelmės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-364, Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-236) įsigaliojimą (Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 str. 1 d.) ir skundžiamų teisės aktų nuorašus;

75. Pripažinti prieštaraujančiais Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui, Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniui ir jame įtvirtintiems principams bei Atliekų tvarkymo taisyklių 92 punktui ta apimtimi, kuria yra nustatytas mokestis už „viršnorminį atliekų kiekį“ ir panaikinti:

85.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-386 1 punktą;

95.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-96 4 punktą;

105.3. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-364 1 punktą;

115.4. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T-236;

126. Nustatyti, jog panaikinti aukščiau minėti teisės aktai negali būti taikomi nuo jų priėmimo dienos;

137. Pripažinti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ reikalavimą UAB „Palink“ mokėti už viršnorminį atliekų kiekį neteisėtu;

148. Priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

15Pareiškėjos UAB „Palink“ įgalioto atstovo advokato Vido Vilko pasirašytas skundas atsisakytinas priimti, nes prašymą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas bylą vesti asmuo.

16Iš skundo turinio ir prie jo pridėtos medžiagos matyti, jog pareiškėja ginčija:

17Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų“ pakeitimo“ 1 punktą, kuriuo nuspręsta pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 9.2 punktą;

18Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“ 4 punktą, kuriuo nuspręsta papildyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus nauju 18 punktu ir jį išdėstyti taip: „18. Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės ir kiti ūkio subjektai), viršiję patvirtintas atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, už išvežtą viršnorminį atliekų kiekį, kurį Administratorius nustato iki kito mėnesio 8 dienos, moka pagal Administratoriaus pateiktus mokėjimo prašymus. Apskaičiuojant mokėtiną sumą už viršnorminį atliekų kiekį taikomas 2006 rugsėjo 14 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-157 3.2 punkte nurodytas rinkliavos dydis.“;

19Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-288, papildymo“ 1 punktą, kuriuo nuspręsta papildyti Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, patvirtintus Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-288, punktais 31.1 ir 31.2 ir išdėstyti juos taip: „31.1. Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės ir kiti ūkiniai subjektai), viršiję patvirtintas atliekų susikaupimo normas, už išvežtą viršytą norminį atliekų kiekį, kurį rinkliavos administratorius nustato iki kito mėnesio 8 dienos, moka pagal administratoriaus pateiktus mokėjimo pranešimus;“; „31.2. Už viršytą norminį kiekį mokama vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.“;

20Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T-236 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-885 patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punkto papildymo“, kuriuo nuspręsta papildyti Radviliškio rajono savivaldybės 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-885 patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punktą 28.1 ir 28.2 papunkčiais ir juos išdėstyti taip: „28.1. Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės ir kiti ūkiniai subjektai), viršiję susidariusių komunalinių atliekų kiekius, nurodytus 28 punkto priede, už išvežtą atliekų kiekį, viršijantį nustatytą normą (jį rinkliavos administratorius nustato iki kito mėnesio 8 dienos), moka pagal Administratoriaus pateiktus mokėjimo pranešimus. 28.2. Apskaičiuojant mokamą sumą už atliekų kiekį, viršijantį nustatytą normą, taikomas 182 Lt mokestis už vienos tonos surinkimą ir sutvarkymą (vadovaujamasi 2006 m. kovo 30 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-733 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“).“

21Teismo nuomone, aukščiau išvardinti bei pareiškėjos ginčijami teisės aktai yra norminiai teisės aktai.

22Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalį norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Teismo nuomone, ginčijami institucijų priimti nuostatai yra norminio pobūdžio, nes jie nustato nuolatinio pobūdžio elgesio taisykles, be to, nėra skirti individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

23Norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimą reglamentuoja LR ABTĮ šešioliktasis skirsnis „Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą“. Pagal 110 straipsnio 1 ir 2 dalis su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę kreiptis Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, apskričių viršininkai, bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, taip pat prokurorai. Minėti subjektai taip pat turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumą. Kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administracinį teismą turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai. To paties įstatymo 111 straipsnis numato, jog prašyti administracinio teismo ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo.

24Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir įstatymo nuostatas, teismas konstatuoja, jog pareiškėja UAB „Palink“ šioje situacijoje neturi teisės prašyti teismo ištirti norminių teisės aktų teisėtumą, kadangi nėra vienu iš LR ABTĮ 110 straipsnyje nurodytu subjektu, o LR ABTĮ 111 straipsnyje reglamentuotos nuostatos šioje situacijoje negali būti taikomos, kadangi Šiaulių apygardos administraciniame teisme nėra nagrinėjama konkreti byla dėl pareiškėjos teisių pažeidimų. Dėl šių priežasčių pareiškėjos skundas (prašymas) atsisakytinas priimti, nes prašymą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas bylą vesti asmuo.

25Teismo nuomone, pareiškėjos reikalavimas – pripažinti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ reikalavimą UAB „Palink“ mokėti už viršnorminį atliekų kiekį neteisėtu – yra išvestinis reikalavimas iš kitų skundo reikalavimų, kadangi šis pareiškėjos reikalavimas galėtų būti tenkinamas tik pripažinus, jog pareiškėjos prašomų ištirti norminių aktų nuostatos prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, tai yra patenkinus vieną ar kelis pareiškėjos 5 punkte išdėstytus reikalavimus. Kadangi pareiškėjos skundas dėl 5 punkte išdėstytų reikalavimų yra atsisakytinas priimti, taip pat atsisakytina priimti pareiškėjos reikalavimą pripažinti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ reikalavimą UAB „Palink“ mokėti už viršnorminį atliekų kiekį neteisėtu. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos skundas yra atsisakytinas priimti, pareiškėjos prašymai dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat nebus nagrinėjami.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p., 106 str., teismas

Nutarė

27Pareiškėjos UAB „Palink“ įgalioto atstovo advokato Vido Vilko pasirašytą skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Joniškio rajono savivaldybės tarybos, Kelmės rajono savivaldybės tarybos, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos norminių administracinių aktų pripažinimo prieštaraujančiais įstatymams ir kitiems teisės aktams bei jų panaikinimo, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ reikalavimo pripažinimo neteisėtu, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsisakyti priimti, nes prašymą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas bylą vesti asmuo.

28Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai ir įpareigoti Šiaulių apskrities VMI pareiškėjai grąžinti pagal 2008-10-31 mokėjimo nurodymą AB bankas „Hansabankas“ sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Gražvydas Poškus,... 2. Pareiškėja UAB „Palink“ 2008-11-03 (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos... 3. 1. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti... 4. 2. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti VšĮ... 5. 3. Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti VšĮ... 6. 4. Išreikalauti iš atsakovų (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos,... 7. 5. Pripažinti prieštaraujančiais Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui,... 8. 5.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.... 9. 5.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo... 10. 5.3. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d. sprendimo Nr.... 11. 5.4. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d.... 12. 6. Nustatyti, jog panaikinti aukščiau minėti teisės aktai negali būti... 13. 7. Pripažinti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“... 14. 8. Priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.... 15. Pareiškėjos UAB „Palink“ įgalioto atstovo advokato Vido Vilko... 16. Iš skundo turinio ir prie jo pridėtos medžiagos matyti, jog pareiškėja... 17. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-386... 18. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr.... 19. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-364... 20. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą... 21. Teismo nuomone, aukščiau išvardinti bei pareiškėjos ginčijami teisės... 22. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 23. Norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimą reglamentuoja LR ABTĮ... 24. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir įstatymo nuostatas,... 25. Teismo nuomone, pareiškėjos reikalavimas – pripažinti VšĮ „Šiaulių... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p., 106... 27. Pareiškėjos UAB „Palink“ įgalioto atstovo advokato Vido Vilko... 28. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...