Byla Ik-790-189/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Donato Vansevičiaus ir Halinos Zaikauskaitės,

2sekretoriaujant Daliai Kalantienei,

3atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms Remedijai Juknevičienei, Sonatai Pakalnienei,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Judex“ atstovui advokatui Laurynui Staniuliui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB “Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Judex“, UAB „Transridva“, Artūras Rutkauskas) dėl sprendimo panaikinimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7pareiškėjai su skundu (b. l. 2-7) kreipėsi į teismą prašydami panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2010-03-23 sprendimą – raštą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaunas, detaliojo plano“ (toliai – Sprendimas, b. l. 11-12).

8Paaiškino, kad su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB „Transridva“ ir Artūru Rutkausku yra detaliojo planavimo organizatoriai teritorijoje ( - ), Kaunas. Šiuo adresu veikia kai kurios iš pareiškėjų įmonių, bei yra jiems priklausantys pastatai. Nurodė, jog šiuo adresu taip pat yra ir UAB „Judex“ priklausantys pastatai. Šių faktų pagrindu Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjais yra sudariusi 2007-08-01 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartį Nr. ( - ) bei vėlesnius Susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2, pasikeitus daliai planavimo organizatorių (b. l. 35-40). Kauno miesto savivaldybės administracija 2007-10-25 išdavė Planavimo sąlygų sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-6489 (b. l. 41). Dokumento pavadinimas nurodomas kaip „Žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaunas, detalusis planas“. Parengus šį detaliojo teritorijų planavimo dokumentą, pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 27 p., pasibaigė Detaliojo teritorijų planavimo proceso teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas ir prasidėjo baigiamasis minėto proceso etapas: pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau - TPĮ) 33 str. nuostatas, 2010-01-13 įvykusiame viešajame susirinkime (plano svarstymas) buvo gautos UAB „Judex“ 2010-01-12 pastabos (b. l. 45-48) dėl parengto detaliojo teritorijų planavimo dokumento, į kurį buvo motyvuotai atsakyta 2010-02-08 raštu (b. l. 49-51). Daugiau pasiūlymų, skundų nebuvo gauta (Taisyklių 27.4. p.).

9Nurodė, jog iš Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus (toliau - Žemėtvarkos skyrius) 2010-07-22 buvo gautas pranešimas dėl archyvinės kartografinės medžiagos teritorijoje tarp ( - ) pr., ( - ) g. ir ( - ) g. išnagrinėjimo, pažymint, kad pretendentai į šią žemę neregistruoti bei, kad minėtas raštas yra neatskiriamoji detalaus plano ( - ), Kaune, dalis. Analogišką nuostatą Žemėtvarkos skyriaus atstovė įrašė ir pačiame detaliojo plano brėžinyje. Tačiau plano rengėjui UAB „Geometra“ kreipiantis į Žemėtvarkos skyrių su prašymu suderinti detalųjį planą, konkretaus atsakymo nebuvo gauta. Taip pat nurodė, kad Žemėtvarkos skyrius 2010-09-09 raštu UAB „Geometra“ informavo, jog 2010-09-01 buvo gautas UAB „Judex“ raštas su prašymu nederinti UAB „Geometrą“ parengto detaliojo plano, kol nebus pašalinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „nurodyti galimi pažeidimai“.(b. l. 10). Kadangi atsisakymo priimti sprendimą nėra gavę, todėl mano, kad Žemėtvarkos skyrius vilkina klausimo sprendimą, detaliojo plano derinimo stadijos užbaigimą, nepagristai ir neteisėtai trukdo pereiti prie sekančio veiksmo - plano derinimo Nuolatinėje statybos komisijoje (Taisyklių 45 p.). Su Žemėtvarkos skyriaus raštu buvo gauti priedai iš kurių sužinojo, jog UAB „Judex“ yra apskundusi pareiškėjų 2010-02-08 atsakymą atsakovei, kuri 2010-03-23 priėmė teisme skundžiamą sprendimą.

10Nesutikimo argumentus dėl Inspekcijos 2010-03-23 d. sprendimo Nr.(6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaunas, detaliojo plano” grindžia:

111) minėtas sprendimas yra skirtas tik UAB „Judex“, bei Kauno miesto savivaldybės administracijai. Nei Detaliojo plano rengėjai UAB „Geometrai“, nei kuriam nors iš planavimo organizatorių šis atsakymas nebuvo siunčiamas, įteikiamas ar žinomas beveik pusę metų, iki 2010-09-09 dienos, nors jis tiesiogiai liečia pareiškėjų organizuojamą, ir finansuojamą procesą. Taip pat atsakyme nėra numatyta jo apskundimo tvarka, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 str. 2 d. nuostatas, kadangi sprendimas yra individualus administracinis aktas.

122) UAB „Judex“ 2010-01-12 pastabose planavimo organizatoriams bei 2010-02-23 skunde atsakovei nėra keliamas 2007-08-01 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutarties Nr.( - ) pažeidimo klausimas. Sutartis yra sudaryta ne tarp atsakovės ir UAB „Judex“, o tarp kitų asmenų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, kuri iki šiol jos parengtos Sutarties bei Sąvado, kuriame nėra įrašyta UAB „Judex“, neginčijo ir keisti nesiūlė bei nereikalavo. Be to, Sutarčiai sudaryti buvo būtini ir administraciniai aktai - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-04 d. įsakymas Nr. A-2291 su jo pakeitimais. Jie taip pat neapskųsti, neskundžiami, nepanaikinti ir buvo bei yra galiojantys.

133) UAB „Judex“ 2010-02-23 skundo esmė buvo jos naudojamo 3100 kv. m. žemės ploto tariamas „sumažinimas iki 740 kv. m.“, nors, tiek detaliojo plano brėžinyje, tiek ir atsakyme į pastabas nurodyta, kad šis plotas yra 7383 kv. m. ir UAB „Judex“ tuo pagrindu kelia ginčus.

144) Sprendimas yra grindžiamas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 4, 7.6 bei 12 punktais. Jokio sklypo ar sklypų adresu, ( - ), Kaune, kol kas nėra suformuota, gatvės numeriai yra tik ant čia esančių pastatų. Kadangi nėra sklypo, jis nepriklauso ir negali priklausyti dviem ir daugiau asmenų, todėl taisyklė dėl „visų asmenų pasirašymo“, aprašyta Aprašo 12.1 p. antrajame sakinyje, netaikytina. Taip pat, Aprašo 4 p. nurodyta apie Sutarties šalis - sklypų naudotojus, tačiau nedetalizuojama, kiek sklypų naudotojų turi pasirašyti vieną sutartį. Kadangi Detaliuoju planu žemės sklypas prie UAB „Judex“ pastato neformuojamas, todėl Sutartį turi pasirašyti tik tie naudotojai, kurie ketina formuoti sklypus tik prie savo pastatų. Todėl nėra aišku, kuo remiantis atsakovė mano, jog yra Aprašo 12 p. ir/ar Sutarties pažeidimams. Pažymėjo, kad bet kuriuo atveju atsakovė neturi kompetencijos pripažinti Sutartį, planavimo sąlygas ar jų sąvadą negaliojančiais. Tokias teises įstatymas suteikia tik teismui, tačiau į jį taip pat kreiptasi nebuvo.

155) Atsakyme klaidingai sprendžiama, jog nėra duomenų, kad Kauno apskrities viršininko administracija davė sutikimą žemės naudotojams rengti detalųjį planą. Tokių duomenų atsakovei nepateikė tik pati UAB „Judex“. Atsakovei pačiai prašant dokumentai būtų buvę pateikti.

16Nurodė, jog kadangi 2010-10-25 baigėsi minėtų Sąlygų bei Sąvado galiojimo terminas, 2010-09-27 ir 2010-10-05 prašymais (b. l. 58-61) kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, prašydami pratęsti minėtų Sąlygų bei Sąvado terminus. Tačiau 2010-10-18 atsakymu Nr. 500-2-70 (b. l. 62-63) Kauno miesto savivaldybės administraciją konkretaus atsakymo į prašymus nepateikė, todėl ši aplinkybė vertintina kaip Kauno miesto savivaldybės administracijos vilkinimas atlikti jos kompetencijai priskirtą veiksmą - per 20 darbo dienų priimti sprendimą dėl Sąlygų bei Sąvado galiojimo terminio pratęsimo.

17Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepimo (b. l. 143-146) argumentais nurodė, jog Inspekcija skundžiamame Sprendime neginčijo 2007-08-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties Nr. ( - ) teisėtumo, tačiau siekė išsiaiškinti minėtos sutarties sudarymo aplinkybes bei atkreipti Kauno miesto savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad UAB „Judex“ yra statinių, esančių šalia Detaliuoju planu formuojamų žemės sklypų, savininkė. Pažymėjo, kad Aprašo 7.6. punkte nustatyta, kad detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduodamos ir sutartis sudaroma, kai numatoma formuoti žemės sklypus prie naudojamų statinių. Vadovaudamasi TPĮ 3 str. 1 d. 7 p. įtvirtinta nuostata, kad vienas iš teritorijų planavimo tikslų yra suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypo naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų, Inspekcija skundžiamame Sprendime išreiškė nuomonę dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo galimybės tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir visų planuojamos teritorijos, ( - ), Kaune, statinių naudotojų (įskaitant ir UAB „Judex“). Tačiau Kauno miesto savivaldybės administracija 2010-04-26 raštu Nr. (A27-(12.3)-R-2288 Inspekciją informavo, kad UAB „Judex“ detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos jau perduotos 2004-12-04 sutartimi Nr. ( - ) ir 2005-12-19 UAB „Judex“ išduotos planavimo sąlygos žemės sklypo suformavimui prie pastatų ( - ), ( - ), ( - ) ir požeminio vandens rezervuaro, esančių ( - ). Kaune. Minėtame rašte taip pat nurodyta, kad Kauno apskrities viršininkas 2006-12-14 sutikime dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-801-(10.25) ir 2004-12-01 sutikime dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-45 yra nurodęs detaliuosius planus rengti kartu su kitais valdoje esančio nekilnojamojo turto savininkais. Todėl atsakovė skundžiamame Sprendime nurodė Aprašo 4, 7.6 ir 12 punktus, numatančius reikalavimus sutarčių dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sudarymui, nes dar nebuvo informuota apie tai, kad detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos ir UAB „Judex" 2004-12-04 sutartimi Nr. ( - ).

18Nurodė, jog skundžiamame Sprendime nėra formuluojamos planavimo organizatoriams (pareiškėjams) privalomos elgesio taisyklės ir minėtas Sprendimas neįtakoja planavimo organizatorių teisių ir pareigų.

19Atkreipė dėmesį, kad asmuo į administracinį teismą turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Pareiškėjai šiuo atveju, nepagrindė, kaip priimtu Sprendimu yra pažeidžiamos jų teisės ar teisėti interesai, todėl jie neturi pagrindo kreiptis į teismą. Taip pat, kadangi UAB „Judex“ Inspekcijos Sprendimo neskundė, todėl nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad į 2010-02-19 ir 2010-02-23 UAB „Judex“ raštuose keliamus klausimus dėl 3100 kv. m. žemės ploto tariamo sumažinimo iki 740 kv. m. Inspekcijos Sprendime iš esmės neatsakyta.

20Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomai nurodė, jog skundžiamas sprendimas pareiškėjo interesų šiuo atveju neįtakoja. Be to, kadangi jame nėra nurodytų pareiškėjui privalomųjų nurodymų, todėl jis ir negalėjo būti skundžiamas.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Judex“ atsiliepime (b. l. 138-140) nurodė, jog Skundžiamame sprendime pareiškėjų ar kitų asmenų atžvilgiu nėra imperatyviai ar kita forma suformuluotų privalomų elgesio taisyklių ar nurodymų, todėl Sprendimas negali būti laikomas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka skundžiamu viešojo administravimo subjekto priimtu teisės aktu ar veiksmu.

22Teismo posėdžio metu UAB „Judex“ atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

23Pareiškėjai, bei jų atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (ABTĮ XI skirsnis). Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (Administracinių bylų teisenos įstatymo 80 str.).

24Byla nutrauktina.

25Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-03-23 rašto Nr. (6.1)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypo prie pastatų ( - ), Kaune detaliojo plano“ teisėtumo ir pagrįstumo.

26Nustatyta, jog Sprendimu adresuotu Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriui (rašto nuorašas siųstas UAB „Judex“) atsakovė atsakė į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Judex“ 2010-02-19 ir 2010-02-23 raštus „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaune, detaliojo plano projekto“ (b. l. 13-17, 193-194), kuriais buvo skundžiamas UAB „Geometra“ 2010-02-08 atsakymas (b. l. 49-51) į UAB Judex“ 2010-01-12 pasiūlymą dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaune, detaliojo plano. Iš sprendimo teksto matyti, kad Inspekcija atkreipė Kauno miesto savivaldybės administracijos dėmesį į tai, jog trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Judex“ taip pat yra statinių, esančių šalia Detaliuoju planu formuojamų žemės sklypų, savininkė, todėl Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo 7.6 p. nustatyta tvarka, UAB „Judex“ gali būti perduodamos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos ir sudaroma sutartis formuoti žemės sklypą prie naudojamų statinių. Sprendime Inspekcija taip pat išaiškino, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1 d. 7 p., kuriame numatytas teritorijų planavimo tikslas, t. y. suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus, sutartis dėl Detaliojo plano rengimo, turėjo būti sudaryta su visų naudojamų statinių, esančių adresu ( - ), Kaune, naudotojais, tarp jų ir su UAB „Judex“.

27Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –ABTĮ) 3 str. 1 d. yra numatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje.

28ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas.

29Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Pažymėtina, jog administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi į teismą dėl pažeistos teisės gynimo bei, ar šios teisės yra pažeistos asmens nurodytu būdu, teismas nustato tik nagrinėdamas bylą iš esmės. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą, suvokiant apie teisių ir pareigų pažeidimą.

30Analizuojant paminėtas teisės normas darytina išvada, jog vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Taip pat pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo ne kartą pasisakyta, kad teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-03-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-483/2010, 2010-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A-525-511/2010, 2010-06-11 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-354/2010, 2010-06-23 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-323/2010, 2010-06-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-875/2010 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

31Įvertinusi pareiškėjų skundžiamo 2010-03-23 rašto Nr. (6.1)-2D-3060 turinį, spręstina, jog pirmiausia, sprendimas yra adresuotas ne pareiškėjams, bet Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui (nuorašas išsiųstas UAB „Judex“). Antra, iš šio rašto turinio matyti, jog sprendime išreikšta tik Inspekcijos nuomonė, jog detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo galimybės turi būti svarstomos tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir visų (pareiškėjų, UAB „Judex‘) planuojamos teritorijos, ( - ), Kaune, statinių naudotojų. Trečia, sprendime nėra aiškiai bei imperatyviai suformuluotas visuomeninio santykio dalyviams (nagrinėtinu atveju pareiškėjams) privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Be to, kadangi sprendimas yra tik informacinio pobūdžio, todėl negali sukelti ir nesukelia pareiškėjams jokių teisinių pasekmių o dėl šios priežasties ginčijamas sprendimas neturėtų būti skundžiamas administraciniam teismui. Todėl darytina išvada, jog teisinių pasekmių nebuvimas reiškia, kad ginčo iš esmės nėra, o nesant ginčo, nėra ir bylos nagrinėjimo dalyko.

32Atkreiptina, jog pareiškėjai teikdami atskirąjį skundą (prijungta administracinė byla Nr. 1577-402/2010, b. l. 88) dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010-11-04 nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjų skundą kaip neteismingą Kauno apygardos administraciniam teismui dalyje dėl skundžiamo Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, atskirajame skunde Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pareiškėjai patys yra nurodę, jog Inspekcijos Sprendimas nei jiems, nei UAB „Judex“ nesukelia jokių teisinių pasekmių. Be kita ko, tai, kad iškilusio ginčo pagrindu priimtas Sprendimas neturėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme, apie tai yra užsiminęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-01-28 nutartyje (prijungta administracinė byla Nr. 1577-402/2010, b. l. 95-98), spręsdamas minėtos Kauno apygardos administracinio teismo 2010-11-04 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Priimtoje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pastebėjo, jog kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (byla Nr. A17-966/2006), administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl viešojo administravimo subjektų informacinio - aiškinamojo pobūdžio dokumentų, adresuotų kitiems asmenims, kaip atsakymų į jų paklausimus. Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos, o ne aiškinama subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikytini teisės aktai.

33Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-03-23 sprendimas - atsakymas Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaunas, detaliojo plano“ yra tik informacinio pobūdžio raštas. Todėl, kadangi pagal savo pobūdį skundžiamas raštas pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių, todėl jis negali būti priskirtas prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas.

34Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti raštą - sprendimą, kuris jiems nesukelia jokių teisinių pasekmių, dėl šios priežasties byla nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 p. pagrindu, t. y. ši byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

35Pareiškėjams išaiškintina ABTĮ 102 str. 3 d. nuostata, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 1 p., 102 str., 148 str.,

Nutarė

37administracinę bylą Nr. I-0790-1-189/2012 pagal pareiškėjų UAB “Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-03-23 rašto Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), Kaunas, detaliojo plano“, nutraukti.

38Pareiškėjams išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

39Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daliai Kalantienei,... 3. atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Judex“ atstovui advokatui Laurynui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. pareiškėjai su skundu (b. l. 2-7) kreipėsi į teismą prašydami panaikinti... 8. Paaiškino, kad su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB „Transridva“... 9. Nurodė, jog iš Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus (toliau - Žemėtvarkos... 10. Nesutikimo argumentus dėl Inspekcijos 2010-03-23 d. sprendimo Nr.(6.3)-2D-3060... 11. 1) minėtas sprendimas yra skirtas tik UAB „Judex“, bei Kauno miesto... 12. 2) UAB „Judex“ 2010-01-12 pastabose planavimo organizatoriams bei... 13. 3) UAB „Judex“ 2010-02-23 skundo esmė buvo jos naudojamo 3100 kv. m.... 14. 4) Sprendimas yra grindžiamas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus... 15. 5) Atsakyme klaidingai sprendžiama, jog nėra duomenų, kad Kauno apskrities... 16. Nurodė, jog kadangi 2010-10-25 baigėsi minėtų Sąlygų bei Sąvado... 17. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 18. Nurodė, jog skundžiamame Sprendime nėra formuluojamos planavimo... 19. Atkreipė dėmesį, kad asmuo į administracinį teismą turi teisę kreiptis... 20. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Judex“ atsiliepime (b. l. 138-140)... 22. Teismo posėdžio metu UAB „Judex“ atstovas palaikė atsiliepime... 23. Pareiškėjai, bei jų atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo... 24. Byla nutrauktina.... 25. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 26. Nustatyta, jog Sprendimu adresuotu Kauno m. savivaldybės administracijos... 27. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 28. ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 29. Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus... 30. Analizuojant paminėtas teisės normas darytina išvada, jog vadovaujantis... 31. Įvertinusi pareiškėjų skundžiamo 2010-03-23 rašto Nr. (6.1)-2D-3060... 32. Atkreiptina, jog pareiškėjai teikdami atskirąjį skundą (prijungta... 33. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Valstybinės teritorijų... 34. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai... 35. Pareiškėjams išaiškintina ABTĮ 102 str. 3 d. nuostata, kad bylą... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 37. administracinę bylą Nr. I-0790-1-189/2012 pagal pareiškėjų UAB... 38. Pareiškėjams išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 39. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju...