Byla I-1803-437/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rūtos Miliuvienės, Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui R. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovui Vilniaus apygardos teismui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas V. M. padavė teismui skundą (b. l. 2-5), kuriame prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininko 2009-05-05 atsakymą Nr. 2009/02-4R-110-7R-48 „Dėl Jūsų skundo“, kuriuo atsisakyta nagrinėti jo skundą ir įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją išnagrinėti jo pateiktą skundą.

3Skunde paaiškina, kad 2009-03-12 Vilniaus apygardos teismo pirmininkui pateikė skundą, į kurį iki šiol negavo atsakymo. Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą pateikė 2008-10-20 atskirąjį skundą, kuris šiame teisme užregistruotas 2008-10-21. Dėl minėto atskirojo skundo iki šiol nėra priimtas joks sprendimas. Vilniaus apygardos teismas 2009-02-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2SA-29-516/2009 konstatavo, kad remiantis informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, jokia byla pagal V. M. atskirąjį skundą nei 2008 m., nei 2009 m. nėra užregistruota. Todėl jis Vilniaus apygardos teismo pirmininko prašė atlikti tyrimą, imtis įstatymų nustatytų priemonių, kad atskirasis skundas dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007-05-04 nutarties civilinėje byloje Nr. T2-71-141/2007 panaikinimo būtų išnagrinėtas ir priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas.

4Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d., 109 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 62 str., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 36, 102, 103 str., 104 str. 1 d. 1 p., 106, 107 str., taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 90, 108 str., 109 str. 1 d. nuostatomis.

5Teigia, kad Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkas Adolfas Gylys vienasmeniškai priimti tokį sprendimą, kuris neatitinka galiojančių norminių aktų ir faktinių aplinkybių, neturėjo teisės ir pagrindo (Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 1 str. 1d., 10 str. 1 d., 12, 13, 14 str.). Nagrinėjamu atveju Komisijos posėdžio nebuvo ir jos nariai nedalyvavo skundo nagrinėjime, taip pat tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes. Todėl mano, kad Komisijos pirmininko vienasmeniškas atsisakymas nagrinėti jo skundą yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes veiksmus (sprendimą priėmė) nekompetentingas subjektas, jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą ir kt.

6Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remiantis jame nurodytais argumentais.

7Atsakovo Vilniaus apygardos teismo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 16-17), kuriame prašo atmesti kaip nepagrįstą V. M. skundą dalyje, kurioje kalbama apie Vilniaus apygardos teismo neveikimą, teismo nuožiūra priimti sprendimą dėl kitų V. M. skunde nurodytų reikalavimų. Paaiškina, kad pagal V. M. 2009-03-12 skundą buvo atliktas tyrimas teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūros tvarka (remiantis 2002-06-17 Teisėjų Tarybos nutarimu Nr. 11 patvirtintų Administravimo teismuose nuostatų 11.1.2, 11.1.3 punktais). Tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2007-05-04 nutartimi patenkino antstolio V. Stungurio prašymą ir priteisė antstoliui iš skolininko V. M. 74 Lt vykdymo išlaidų. Ši nutartis 2007-05-12 buvo įteikta V. M. asmeniškai, todėl įsiteisėjo 2007-05-19 (CPK 335 str.). Civilinėje byloje duomenų, kad V. M. būtų pateikęs atskirąjį skundą dėl 2007-05-04 nutarties, nėra. Kartu su 2009-03-12 skundu Vilniaus apygardos teismui buvo pateikta atskirojo skundo dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007-05-04 nutarties kopija su Vilniaus m. 2 apylinkės teismo spaudu, žyminčiu, kad atskirasis skundas teisme buvo gautas 2008-10-21. Tiriant šią aplinkybę, buvo kreiptasi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą su prašymu paaiškinti, kodėl skundas nebuvo perduotas į civilinę bylą Nr. T2-71-141/2007. Teismas informavo, kad V. M. atskirasis skundas nebuvo teismo priimamojo-ekspedicijos darbuotojų įregistruotas duomenų bazėje LITEKO ir neperduotas bylą nagrinėjančiai teisėjai, dėl to Vilniaus m. 2 apylinkės teisme pradėtas darbo drausmės pažeidimo tyrimas.

8Nurodo, kad įstatymas nesuteikia teisės aukštesnės instancijos teismui ar jo vadovui savo iniciatyva inicijuoti atskirojo skundo nagrinėjimą (CPK 111, 113-114, 335 str.). Todėl pareiškėjui buvo išaiškinta, kad su atskiruoju skundu (o ne jo kopija) jis turėtų asmeniškai kreiptis į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą. O aplinkybės, kad 2008-10-21 pateiktas atskirasis skundas nebuvo užregistruotas LITEKO duomenų bazėje ir neperduotas į bylą, sudaro pagrindą prašyti atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 78 str.). Teigia, kad apie atlikto tyrimo rezultatus V. M. buvo pranešta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2009-05-05 raštu Nr. (CR) 177.

9Skundas netenkinamas.

10Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl to, ar pagrįstai ikiteisminė ginčus nagrinėjanti institucija Vyriausioji administracinių ginčų komisija atsisakė priimti ir nagrinėti pareiškėjo V. M. jai pateiktą skundą dėl Vilniaus apygardos teismo neveikimo.

11Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo32 straipsnio 3 dalies nuostatas, apskundus administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Todėl nagrinėjamu atveju atsakovu šioje administracinėje byloje pagrįstai patrauktas Vilniaus apygardos teismas.

12Nustatyta, kad pareiškėjas V. M. su 2009-05-04 skundu dėl Vilniaus apygardos teismo neveikimo (atsakymo nepateikimo) kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, prašydamas įpareigoti Vilniaus apygardos teismą atsakyti į jo pateiktą skundą (VAGK bylos Nr. 2009/02-4R-110 l. 1-2). Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2009-05-05 raštu Nr. 2009/02-4R-110-7R-48 „Dėl Jūsų skundo“ (b. l. 6, VAGK bylos Nr. 2009/02-4R-110 l. 10) atsisakė priimti ir nagrinėti V. M. 2009-05-04 skundą, motyvuodama tuo, kad Komisija nagrinėja skundus tik dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų ar jų valstybės tarnautojų (pareigūnų) priimtų individualių administracinių aktų teisėtumo ir veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje pagrįstumo, o teismas nėra viešojo administravimo institucija. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia šį Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą ir prašo įpareigoti Komisiją išnagrinėti jo 2009-05-04 skundą. Todėl teisėjų kolegija nenagrinėja tų pareiškėjo skunde nurodytų argumentų, kurie susiję su Vilniaus apygardos teismo neveikimu (atsakymo nepateikimu).

13Administracinių ginčų komisijų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas, kurio 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl minėtų subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija nesprendžia: Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčų (bylų), taip pat mokesčių bylų; administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką. Analogiškos nuostatos dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos kompetencijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 28, 29 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-05-04 nutarimu Nr. 533 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 10 punkte. Vadinasi, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų) (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 2 d.).

14Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 17 punkte nustatyta, kad skundą (prašymą), teikiamą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, priima šios komisijos narys, kuris išnagrinėja ir išsprendžia šių nuostatų 23 punkte nurodytus klausimus. Komisijos pirmininkas išnagrinėja ir išsprendžia šiuos klausimus: ar priklauso šios komisijos kompetencijai nagrinėti gautą skundą (prašymą); ar gautas skundas (prašymas) paduotas nepraleidus nustatyto skundo (prašymo) padavimo termino; ar skundas (prašymas) atitinka šių nuostatų 13-15 punktų reikalavimus; ar būtina reikalauti papildomos medžiagos; kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį; kada ir kur nagrinėti skundą (prašymą) (23 punktas). Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 38 punktas, nustatantis, kad Komisija sprendimą dėl ginčo priima bendru sutarimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 komisijos nariams, nagrinėjamu atveju netaikytinas. Pareiškėjo skundžiamu Komisijos raštu nėra priimtas sprendimas dėl pareiškėjo ginčo išnagrinėjimo iš esmės. Todėl Komisijos pirmininkas turėjo teisę atsisakyti priimti pareiškėjo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo neveikimo vienasmeniškai ir jam priskirtos kompetencijos neviršijo (1999 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 533 ,,Dėl Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 23 p.).

15Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009-05-05 atsakymas Nr. 2009/02-4R-110-7R-48 „Dėl Jūsų skundo“ yra teisėtas ir pagrįstas, pareiškėjo skunde nurodyti argumentai nepagrįsti, todėl skundą tenkinti nėra pagrindo.

16Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127, 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18atmesti pareiškėjo V. M. skundą kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai